Bu gizlin başlangyç opsiýalary bilen Mac-yňyzy düzediň

Gysgaça mazmun: M1 ýa-da M2 ýaly çipli häzirki zaman Mac-da, başlangyç opsiýalarynyň ýüklenýändigi baradaky habary görýänçäňiz, Mac-dan öçüriň we güýç düwmesini basyp saklaň. Intel Mac-da Mac-y açyň we dürli ýükleme opsiýalaryna girmek üçin Shift, Command + R, Option, D, Command + S, T ýa-da başga düwmeleri saklaň.

“Mac” -yňyzdaky näsazlyklary düzetmek, anyklaýyş gurallaryny işletmek ýa-da “macOS” -y noldan

Koprak oka →

“Mac” -yňyzy nädip süpürmeli we “MacOS” -y “Scratch” -dan täzeden gurmaly

Gysgaça mazmun: Döwrebap Mac-ny Apple Silicon ýa-da T2 Howpsuzlyk Çipi bilen süpürmek üçin Ulgam Sazlamalary> Umumy> Geçirmek ýa-da Täzeden düzmek we "aseoklaýjy kömekçisini" açmak üçin "Conthli mazmuny we sazlamalary poz" düwmesine basyň. Ativea-da bolmasa (we köne Mac modelleri üçin), dikeldiş tertibinde güýç düwmesini basyp ýa-da Mac işledilende Command + R basyp täzeden açyň. Bu ýerden, Disk Utility bilen diskiňizi pozup bilersiňiz we täzeden gurmak işine

Koprak oka →

“IPhone” we “Android” -de baş ekrana web sahypasyny nädip goşmaly

Gysgaça mazmun: iPhone-da baş ekrana web sahypasyny goşmak üçin Safari açyň we paýlaş düwmesine basyň. Menýudan "Öý ekranyna goş" saýlaň. “Android” -de “Chrome”, “Edge” ýa-da “Firefox” -ny açyň we menýudan “Öý ekranyna goş” ýa-da “Telefona goş” saýlaň. Şol bir amal web programmalaryny gurmak üçin hem işleýär.

“Android” telefonyňyz, “iPhone” ýa-da “iPad” öý ekrany diňe programmalar

Koprak oka →

Windows 10 ýa-da Windows 11-de görkezilmeýän USB diskiňizi nädip düzetmeli

Gysgaça mazmun: Windows-da görkezilmeýän USB diskini näsazlyklary düzetmek üçin ilki bilen başga bir USB portuna we başga bir kompýutere dakyň we USB merkezine birikdirilmändigine göz ýetiriň. Bu netije bermese, meseläni anyklamak üçin Disk Dolandyryş guralyny ulanmaly bolarsyňyz.

USB diskleri kompýuteriňize birikdireniňizde, File Explorer-de awtomatiki peýda bolmaly. Windows 10 ýa-da Windows 11 kompýuteriňizde birikdirilen disk görkezilmese

Koprak oka →

Google Suratlarynyň Jadyly Redaktory suratlaryňyzy AI bilen düzeder

Google Suratlar, uzak wagtlap emeli intellektiň we maşyn öwrenmegiň kömegi bilen suratlary redaktirlemäge rugsat berdi. “Google” indiki tebigy ädime, döredijilikli AI-ä girişýärkä, “Google Suratlar” netijede aşa güýçlenjek gurallaryň biridir.

Google I/O 2023-de kompaniýa Google Suratlarynyň “Jadyly redaktor” atly täze “tejribe redaktirleme tejribesini” aljakdygyny habar berdi, bu size zerur redaktirleme tejribe

Koprak oka →

“Google Pixel Fold” ýumşak (we gymmat) bukulýan telefon

Google birnäçe aýlap ýaýradylan myş-myşlardan we myş-myşlardan soň geçen hepde “Pixel Fold” -ny mälim etdi, ýöne telefon barada entek köp maglumat ýok. Şu gün Google I/O-da kompaniýa ilkinji bukulýan telefony barada has köp maglumat berdi.

“Pixel Fold”, “Samsung Galaxy Z Fold” bilen birmeňzeş görnüşde, kitap görnüşindäki bukulýan telefon. Daşky tarapynda kiçijik ekran bar, telefon doly açylanda has uly 7,6 dýuý

Koprak oka →

“Google Pixel” planşetinde spiker dok bar, bahasy 499 dollar

“Google” geçen ýyl “Pixel” planşetini 2023-nji ýylda “Apple” -iň “iPad” hataryna we “Samsung” -yň “Galaxy Tab” seriýasyna bäsdeş hökmünde geljekdigini wada beripdi. Bu gün kompaniýa ahyrsoňy has giňişleýin maglumatlary açdy.

“Pixel Tablet” 2015-nji ýylda “Pixel C” -den bäri Google-dan çykan ilkinji “Android” planşetidir - şondan soň ýeke-täk synanyşyk, “Android” -iň ýerine “ChromeOS” ulanýan gysga möhletli “Pixel Slate”

Koprak oka →

“Android” ahyrsoňy “Apple” -e meňzeş “Meni tap” toruny alýar

“Apple’s Find My Network”, dünýädäki “Bluetooth” toruny ulanyp, ýitirilen zatlary tapmaga mümkinçilik berýän enjamlary üçin iň güýçli satuw nokatlaryndan biridir. “Google” ahyrsoňy “Android” telefonlary we yzarlaýjylary üçin bu aýratynlygyň öz wersiýasyny gurýar.

Google şu gün Google I/O-da enjamymy tapmagyň kämilleşdirilen wersiýasyny yglan etdi, bu diňe telefonlaryň we planşetleriň ýerine Bluetooth esasly yzarlaýjylary gol

Koprak oka →

Google Pixel 7a býudjet telefony şu ýerde, gaty gowy görünýär

Google-yň “Pixel” smartfonlarynda wepaly aşakdakylar bar. Baýdak modelleri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsüni özüne çekýär we ajaýyp satyn almalar edýär, adatça iň köp satylýan orta aralyk “A” seriýasy. “Google” ýene-de şol ýeňiji formulany “Pixel 7a” -yň çykmagy bilen köpeltmäge synanyşýar.

Pixel 7a, Pixel 7 we Pixel 7 Pro bilen bilelikde Pixel 7 maşga

Koprak oka →

Bu täze AI bilen işleýän Google gözlegi

Microsoft, Bing Chat bilen integrirlenen Bing gözleg motorynda döredijilikli AI aýratynlyklary bilen öňe barýar. Şu gün Google Google Gözlegine meňzeş üýtgeşmeleri ýüze çykardy.

Google şu gün kompaniýanyň Google I/O çäresinde web gözlegine gelýän AI aýratynlyklaryny görkezdi. Bing web gözleglerinde AI jogaplary ýaly, AI-den döredilen jogaplar adaty web baglanyşyk netijeleriniň üstünde, başlangyç sahypa ýüklenenden birnäçe sekunt soň peýda bolýa

Koprak oka →