Articleshli makalalar

Bu gizlin başlangyç opsiýalary bilen Mac-yňyzy düzediň

“Mac” -yňyzy nädip süpürmeli we “MacOS” -y “Scratch” -dan täzeden gurmaly

“IPhone” we “Android” -de baş ekrana web sahypasyny nädip goşmaly

Windows 10 ýa-da Windows 11-de görkezilmeýän USB diskiňizi nädip düzetmeli

Google Suratlarynyň Jadyly Redaktory suratlaryňyzy AI bilen düzeder

“Google Pixel Fold” ýumşak (we gymmat) bukulýan telefon

“Google Pixel” planşetinde spiker dok bar, bahasy 499 dollar

“Android” ahyrsoňy “Apple” -e meňzeş “Meni tap” toruny alýar

Google Pixel 7a býudjet telefony şu ýerde, gaty gowy görünýär

Bu täze AI bilen işleýän Google gözlegi

Google Bard garaşmak sanawyny taşlaýar we plugin goşýar

Google Kartalaryň çuňňur görnüşi Simulýasiýa oýnuna meňzeýär

Microsoft 365 Indi telefonyňyzda PDF-lere gol çekmäge mümkinçilik berýär

Netgear-yň ykjam nokady size 5G-den ýokary Wi-Fi 6E berýär

Windows 10-da mugt HEVC kodeklerini nädip gurmaly (H.265 wideo üçin)

USB barmak sürüjileri näçe wagtlap maglumatlary saklaýar?

DOCSIS 4.0 näme (we haçan elýeterli bolar?)

Microsoft Excel, Word we Outlook-da lentany nädip görkezmeli

Iň soňky pursat: Eneler güni üçin tehniki şertnamalarda uly tygşytlaň

Outhli e-poçtalary Outlook-da okaň diýip nädip bellemeli

Telefonyňyz üçin iň gowy ses ýazgy programmalary

2023-nji ýylda “Amazon Prime” wideosynda iň gowy gorkunç filmler

“Çalt we gaharly” franşizany tertipde nädip görmeli

ABŞ-da näçe adam henizem “Dial-up” internetini ulanýar?

Dell-de täze 6K monitor we egri 38 dýuým ekran bar

Microsoft has köp adamyň “Copilot AI” -ni ofisde synap görmegine rugsat berer

TikTok-da ses çalşygyny nädip ulanmaly

Windows 11-de Wi-Fi birikmesini kesmegi nädip düzedip bolar?

“Mozilla Thunderbird” tölegli aýratynlyklary we hyzmatlary goşýar

“Sony” -niň täze Bluetooth gürleýjileri kiçijik we ullakan

DDR6 RAM haçan çykýar?

“Apple” -iň Pro wideo we ses redaktorlary indi “iPad” -da

“Firefox 113” has çalt we täze surata düşüriş tertibi bar

Google Play dükany has köp mahabat alýar

Köne Minecraft hasabyňyzy tygşytlamak üçin wagtyňyz ýok

Western Digital hakerleriň müşderi maglumatlaryny ogurlandygyny tassyklaýar

Adam gözi näçe FPS görüp biler?

Bugyň soňky täzelenmesi gözlegi has peýdaly edýär

ECC RAM: Kompýuteriňizde iň ygtybarly RAM ulanyp bilersiňizmi?

NET-i nädip düzetmeli :: ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID Gizlinlik säwligi

Android enjamyndan iPhone-yňyzy nädip tapmaly

Windows 11-de ýelmeýän açarlary nädip öçürmeli

Önümçiligi ýokarlandyrmak üçin düşünje programmasyny nädip ulanmaly

UFC 288 Sterling vs. Cejudo göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

Gmail has köp mahabat alýar

IPhone, iPad ýa-da Mac-da çalt howpsuzlyk çäresi näme?

Windows 11-de Gibernasiýany nädip öçürmeli (we hiberfil.sys-y aýyrmaly)

Windows 11-de suratlar programmasy täze aýratynlyklary alýar

“TruthGPT” kripto aldawçylygy “bitarap” Chatbotdygyny öňe sürdi

Matematika etmek üçin ChatGPT-ä ynanmaň

Windows 11-iň Faýl gözlegçisi täze jikme-jiklikler panelini alýar

Bu Google Pixel Fold

Windows 11-de AppData bukjasyny tapyp bolmazmy? Ony nädip yzyna almaly

Windows 11 täzelenmesi täzeden başlandan soň şowsuzmy? Düzedmegiň 6 usuly

Plex, aýdym-saz sanawlaryňyzy düzmek üçin ChatGPT ulanar

“Android” üçin “Chrome” -da işletmek üçin 10 peýdaly baýdak

Gmail Iberijileri barlamak üçin gök bellikler goşýar

Windows 10 we 11-de gulp ekranyna howany nädip goşmaly

Bing Chat-yň täze täzelenmesi ChatGPT ýaly köp görünýär

Telefony elmydama dakmak erbetmi?

Indi Google-dan .zip, .foo ýa-da .dad domenini satyn alyp bilersiňiz

Microsoft Outlook we Toparlar baglanyşyklary gyrada açmaga mejbur eder

Windows 11-de başlangyçda ýelmeýän bellikleri nädip açmaly

“Galaxy S22 Ultra” täze döwür üçin arzan bahadan, has köp söwdadan gaçýar

Google TV programma ammary barada has akylly bolýar

Microsoft sanawlary diňe köpçülikleýin täzelenme aldy

Google hasaplary indi parollaryň ýerine açarlary ulanyp biler

Kompýuteriňizden açar ýazgysyny nädip tapmaly we aýyrmaly

Wideo jaňlar Google Chrome-da has gowulaşdy

ChatGPT 4 üçin iň oňat ulanyş 4

Bu 10 peýdaly Wi-Fi marşrutizator aýratynlyklaryna üns bermäň

Google Chrome web sahypalary üçin gulp nyşanyny çyzýar

Hack edilen Snapchat hasaby nädip dikeltmeli

Näme üçin ChatGPT elmydama pes? (We bu barada näme etmeli)

“Mozilla Firefox” galp önüm synlaryny anyklamaga kömek eder

“Android” telefonlary ýakyn wagtda “AirTags” barada awtomatiki duýduryş berer

Windows 11-de CPU temperaturany nädip barlamaly

Google Chrome 113 indi göçürip alyp bolýar

OpenGL vs. DirectX: Oýun üçin haýsy gowy?

IPhone-da ulanmaly 12 Siri aýratynlygy

ChatGPT suratlar döredip bilermi?

Windows 11-de ýolda has köp widjet gowulaşmasy bar

“Apple Music” bilen “Dolby Atmos” sesini nädip ulanmaly

VPN bilen Twitch Watch Party-ä nädip goşulmaly ýa-da başlamaly

Näme üçin ROG Ally iň soňky emulýasiýa maşynyna öwrülip biler?

Bugyň iş stoly müşderisi ýaňy uly täzeleniş aldy (Beta-da)

Hasapsyz “Facebook” bazaryna göz aýlap bilersiňiz

Bu täze kiçijik Asus kompýuterinde sowadyjy janköýer ýok

Microsoft Dizaýnerinde garaşyş sanawy ýok

“YouTube Music” -iň indi podkastlary bar (Sort of)

NVIDIA surat ölçegi näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

Windows 10 mundan beýläk düýpli täzelenmeler almaz

Iň oňat bug desgasy bäsdeşlerinde-de bir esasy aýratynlyk ýok

Haýsy RAM ýeri ulanmaly?

Razeriň täze nauşnikinde ýokary hilli Mic we USB-C bar

Chromebook-larda indi Google Suratlar bilen işleýän wideo redaktory bar

Microsoft-Marka klawiaturalary, syçanlar we web kameralary ýok edilýär

Microsoft Loop indi has köp telefonda elýeterli

“ChatGPT” -ni “iPhone” we “Android” -de nädip ulanmaly

Google Meet indi kamerany 1080p-de akdyryp biler

Antiwordle näme we Wordle-den näme tapawudy bar?

Ulanylmaly 10 iPhone klawiatura aýratynlygy

Reddit-de NSFW mazmunyny nädip öçürmeli/işletmeli

Indi iPhone-yňyzy Windows 11 kompýuteriňize birikdirip bilersiňiz

Twitter-de NSFW mazmunyny nädip öçürmeli/işletmeli

Microsoft 365 web programmalary täze jaýa geçýär

Dogry menýu tapyp bilenokmy? Google Docs-da indi gözleg paneli bar

ChatGPT indi Incognito tertibi bar

Täze kompýuter gurulmaýarmy? Ine näme etmeli

Microsoft Edge ulanmagy bes etmegiň wagty geldi

Indi “WhatsApp” -y birnäçe telefonda ulanyp bilersiňiz

Microsoft Edge-de döwülen Bing aýratynlygyndan maglumat syzmagy bar

Windows 11 täzelenmeler üçin setirden geçmäge mümkinçilik berer

ASUS-yň bug desgasy klony güýçli bolar we “1000 dollardan aşakda”

Näme üçin şu gün Google Chrome ulanmagy bes etmeli?

“Chromebook” -larda indi “Kamera we Mic” üçin wyklýuçateller bar

Vulkan vs. DirectX 12: Haýsyny saýlamaly?

Google Chrome-yň ýat saklaýjysy has köp mümkinçilik alýar

AMD-de elde oýnaýan kompýuterler üçin täze çipler bar

Iň peýdaly “Heý Google” ses buýruklary

Kodi 21 “Omega” synag gurluşy indi bar, Windows 7-ni taşlaýar

AT&T maglumatlaryňyzy deslapky görnüşde satýar (Ine, nädip çykarmaly)

Audacity 3.3 Has real wagt ses effektleri bar

(Täzelenme) AMD-iň Ryzen 7000X3D prosessorlary ýakylýar

Google Authenticator, 2FA kodlaryňyz üçin bulut sinhronyny goşýar

Google kömekçisini nädip öçürmeli (we "Hey Google")

Indi Kindle söz resminamalaryny iberip bilersiňiz

OneDrive has köp PDF redaktirleme aýratynlyklaryny goşýar

AirPods ýa-da AirPods Pro batareýasynyň ömrüni nädip gowulandyrmaly: 7 Maslahat

Windows 11 ýakyn wagtda meseleler paneliniň senesini we wagtyny gizlemäge mümkinçilik berer

Chrome-yň gizlin “Çalt buýruklaryny” synap görmeli

Wi-Fi marşrutizatoryny satyn alanyňyzda 8 ýalňyşlyk

Kwordle näme? Wordle klonyny nädip oýnamaly

Ulanylmaly 10 sany Apple karta aýratynlygy

“Xbox Adaptive Controller” maýyp oýunçylara nädip kömek edip biler

Köne batareýalary nädip taşlamaly ýa-da gaýtadan ulanmaly

Google Fi ullakan rebrand başdan geçirdi

Oýunlaryň bug palubasynyň gabat gelýändigini ýa-da ýokdugyny nädip barlamaly

Pollaryňyzy Roborock S8 seriýaly robot vakuumy bilen arassalaň [SPONSORED]

Xbox akym taýagy näme we haçan çykar?

Roku-da howany nädip barlamaly

Meta size pul bermeli: Ine, muny nädip talap etmeli

Proton ýaňy şifrlenen parol dolandyryjysyny işe girizdi

Windows 11-de Bluetooth nauşnikleriniň ses gijikdirilişini nädip düzetmeli

Bug poluňyzda Xbox 360 oýunlaryny nädip öýkünmeli

Anotherene bir nol günlük gowşaklyk “Chrome” -y ýok edýär

RTX vs. GTX: Tapawutlar näme?

“Acer” bu RTX 4090 Oýun kompýuterini has kiçi edip bilmez

“Acer Swift X 16” “MacBook Pro” -da çykýar

“New Acer Chromebook Spin 714” -iň 13-nji “Gen Intel” protsessorlary bar

“Acer” -iň täze Ultrawid monitorlarynda 175 Hz çenli USB-C bar

Windows 11-iň iş dolandyryjysyny “Elmydama ýokarda” nädip etmeli?

Ulanylmaly 10 Bing Chat AI aýratynlyklary

Iň halanýan içerki SSD-lerimizde, syçanlarda we başgalarda uly tygşytlaň

Excel-i Mac-da elektron tablisalary üçin esasy programma hökmünde nädip düzmeli

“Apple” -iň “HomePod” gürleýjileri indi öý duýduryşlaryny eşidip bilerler

CCleaner Windows üçin ygtybarlymy?

Netflix 2023-nji ýylyň iýulyndan öň parol paýlaşmagyny bloklaýar

Kompýuteriňizi gyşlamak SSD üçin erbetmi?

Windows 11-de Microsoft dükanyny nädip täzeden gurmaly

“Samsung News” “Galaxy” telefonyňyza gelýär

2023-nji ýylda ýeke-täk kompýuter hökmünde smartfon ýa-da planşet nädip ulanmaly

Býudjetde akylly körler? Bu otagdan başlaň

Kompýuter gurlanda başlaýan 10 ýalňyşlyk

LinkedIn-de kimdir biriniň doglan gününi nädip tapmaly

Iň oňat söz alternatiwalary we klonlary

Fanttikiň NASCAR-Sürüji tarapyndan goldanýan inflýatory bilen tekerleri we ş.m.

“IPhone” -da okalmaýan habarlar programmasy nyşanyny nädip düzetmeli

“Apple Card” -da indi ýokary göterimli tygşytlylyk hasaby bar

ASUS Indi Slimmer RTX 4080 we 4070 Ti GPU satýar

Garaňky asman ölmedi: Ine, ony Android-de nädip ulanmaly

Apple sowgat kartyny nädip yzyna satyn almaly

HyperX ähli Nintendo Switch Joy-Cons üçin zarýad beriji ýasady

Şäher VPN birikdiriş säwligini nädip düzetmeli

Has gowy fantastika ýazmak üçin ChatGPT-ni nädip almaly

Suw belliklerini PDF-den nädip aýyrmaly

Görmeli 10 geň subredit

Growattyň iň täze Gün göçme generatorynda INFINITY 1300-de 300 dollar tygşytlaň [SPONSORED]

2023-nji ýylda her formula 1 ýaryşyny nädip ýaşamaly

Näme üçin Chrome-da (ýa-da islendik brauzerde) Bionik okamagy ulanmaly?

“GameCube” -ni bug otagyňyzda nädip öýkünmeli

Näme üçin ChatGPT Siri we Google Assistent üçin çalyşma däl

Windows 11-de Faýl gözlegçisinde täze surat galereýasy bar

“PlayStation” dükanynda nädip pul tölemeli

“Android” -iň ýakyn paýy (resmi däl) “Mac” -a geldi

“Spotify” mugt onlaýn oýnuny ýapýar

Microsoft Outlook şahsylaşdyrmagyň bir bölegi goşýar

Mac-da makosyň goldanmaýan wersiýalaryny nädip gurmaly

“HoloLens” -iň indi “Windows 11” we ajaýyp 3D syýa aýratynlyklary bar

Bu täze “Google TV” akym enjamynyň bahasy bary-ýogy 20 dollar

Diskord şriftlerini nädip sazlamaly we üýtgetmeli

Google Chrome has çaltlaşýar

Täze NVIDIA GeForce RTX 4070, 599 dollara RTX 3080 ýalydyr

“Mozilla” “Thunderbird” üçin aýratynlyk teklipleriňizi isleýär

Microsoft, bug desgasy üçin Windows 11 üýtgeşmelerini barlaýar

Windows 11 iş stoluňyza giriň: 7 çalt usul

Google+ 2023-nji ýylyň 5-nji iýulynda ahyrky netijä geler

Howpsuz göz aýlamak üçin iň gowy DNS serwerleri

Windows 11-de sag basmak menýusy näme üçin aslynda gowy?

OpenAI API açaryny nädip almaly

ASUS-yň “Wi-Fi 6E” ulgamy iň arzan bahadan aşaklaýar, has köp söwda

Android 14 Beta 1-de täze paýlaşma menýusy we has gowy hereketler bar

Windows-da tekst faýlyny nädip goramaly

UPDF-de 54% tygşytlaň we PDF faýllaryny redaktirlemegiň usulyny güýçlendiriň [SPONSORED]

Bing gözleg netijelerine AI jogaplaryny goşýar

Microsoft Excel-de indi ChatGPT funksiýasy bar

OLED telewizorlary ösýär: Micro Lens Array (MLA) düşündirilýär

Proton poçta we senenama indi has gowy paýlaşyň

8 akylly kör peýdanyň bölünmegine mynasyp

Raspberry Pi onlaýn kod redaktory ýasady

“Apple Watch” -e maşklary nädip el bilen goşmaly

“Android” telefonyňyz indi ulanylmadyk programmalaryňyzy awtomatiki arhiwläp biler

BIOS-da Microsoft Outlook? HP muny synady

Bug palta gysga ýollary: Ahyrky gollanma

Heý Google, hakyky howa programmasyny taýýarlamagyň wagty geldi

, Ok, Google kömekçisi ölmeýär

“YouTube Premium” -da täze wideo hili, has köp aýratynlygy bar

Näme üçin bu täze kompýuter satyn almak üçin ýyllaryň iň gowy wagty

Google käbir üçünji taraplaryň akylly görkezişleri üçin täzelenmeleri gutardy

ChatGPT-iň size nädogry jogap bermeginiň 6 sebäbi

Bug kitaphanasy syçanjygyňyzdan gaçýarmy? Ine düzediş

“Apple” -iň “Gizlin parol dolandyryjysyny” iPhone, Mac, iPad we Windows-da nädip ulanmaly

UFC 287 Pereira vs. Adesanya 2 göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

Safari howpsuzlyk kemçiligini düzetmek üçin indi Apple enjamlaryňyzy täzeläň

Google käbir köne höwürtge enjamlaryny we hyzmatlaryny ýapýar

Kesgitlenen: ChatGPT-de “Jogap döretmekde ýalňyşlyk bardy”

Onealňyz dälsiňiz: Windows 11 faýl gözlegçisini tötänleýin açýar

Ulanylmaly 10 iPhone Surat Programma aýratynlyklary

Microsoft Edge Indi Bing-iň Dall-E şekil döredijisi bar

Microsoft Edge-de täze “Brauzer Essentials” statistika sahypasy bar

ChatGPT aşakmy? Ine näme etmeli

“Samsung” “Galaxy S10” seriýasyny täzeledi

Windows 11-de kadadan çykma nokady nädip düzedilmeli?

Bing Chat AI SwiftKey klawiaturasyna gelýär

ChatGPT-e nädip (wagtlaýyn) täze bilim goşmaly

Kompýuteriňizden başga-da üznüksiz elektrik üpjünçiligini ulanmaly 6 zat

Microsoft Copilot AI hem OneNote-a gelýär

“IPhone” -da “Google Chrome” täze dizaýn alyp biler

“Apple Watch”, “Samsung Storage” we başga-da köp satuwdan lezzet alyň

ChatGPT “Giriş ret edildi” säwlik kody 1020 nädip düzedip bolar

“IPhone” üçin iň gowy howa programmalary

Itingazuwyňyzy AI-den nädip tapawutlandyrmaly?

Iň amatly örtük üçin marşrutizator düwünlerini nädip ýerleşdirmeli

AMD A620 Ene tagtalary Ryzen 7000 kompýuterini amatly eder

Windows üçin täze dünýägaraýyş, tamamlanmaga bir ädim ýakyn

Jellyfini nädip täzelemeli

Boardeke tagtaly Star64 RISC-V kompýuter indi elýeterli

ChatGPT häzirki wagtda mümkinçilikde: roralňyşlyk: 5 düzediş we iş usuly

ASUS ROG Ally entek iň gowy bug palta klony bolup biler

NZXT-iň täze iş stoly mikrofony kiçijik we güýçli

Google Chrome Indi iPhone we Android ýaly bir gezeklik rugsatlary barlaýar

Google Chrome 112 indi göçürip alyp bolýar

Siri-ni iPhone-da ChatGPT bilen nädip çalyşmaly

ChatGPT vs. Bing Chat AI: Haýsy gowusy?

Microsoft Edge-de täze gizlin bölünen ekran rejesi bar

“Western Digital” döwüldi, “Bulutym” hyzmatlary pes

Google Drive täze gizlin faýl çäkleri boýunça kursy üýtgedýär

Işiňiz size mugt Spotify Premium berip biler

Bing Chat: AI Chatbot-y nädip ulanmaly

HyperX-iň täze gyssagly 2 oýun syçanjygy simli ýa-da simsiz gidip biler

Windows 11-de ähli ses sazlamalaryny nädip täzeden düzmeli

ChatGPT “Beden akymynda ýalňyşlyk” nädip düzedip bolar?

Instagram-da kimdir biri sizi çäklendirendigini nädip bilmeli

ChatGPT tor ýalňyşlygy: Synag üçin 7 düzediş

Düzediş: “Habar serwerden göçürilmedi” iPhone-da

Bing Chat AI indi has gowy gözleg we has ýokary çäkler bar

GPT 3.5 vs. GPT 4: Tapawudy näme?

Sesli ses ýazgylaryndaky mahabatlary zyňýar

Google Chrome 2023-nji ýylda täze görnüşe eýe bolýar

Google Bard AI gaty zerur täzelenme alýar

Bing AI söhbetdeşligi bilen ChatGPT-ni nädip barlamaly

“Google Fiber” iň soňky şäherinde 8 Gbit/sek ýetýär

Windows 11 Microsoft dükanyndaky täzelenmeleri synagdan geçirýär

“Midjourney” mugt giriş mümkinçiligini öçürýär

Suratlary “Android” -den “iPhone” -a nädip geçirmeli

Plex programmasy ýok, mesele ýok: Plex-i DLNA/UPnP serweri hökmünde ulanmak

Android-de Google Assistent ýaly ChatGPT-ni nädip ulanmaly

Apple WWDC 2023: Nädip synlamaly we nämä garaşmaly

Internetdäki Microsoft PowerPoint-de täze wideo aýratynlygy bar

Windows 10 ýa-da Windows 11-de iş stolunyň nyşanlaryny nädip kiçeltmeli

Onlaýn gizlinligi goramak, Samsung planşetleri we ş.m.

“Clonezilla” bilen bug poluňyzy nädip ätiýaçlamaly

Web brauzeriňizde her klassiki Mac OS wersiýasyny synap bilersiňiz

Iň soňky Nintendo kommutator altyn we Zelda-mowzukly

“Apple Watch” -e ChatGPT nädip goşmaly

Insta360 akylly telefon stabilizatoryny öndürýär

ChatGPT nädip ýazuw stiliňizi göçüriň

Wi-Fi-yňyzy üpjün etmejek 6 hileler (we 6 sanysy)

“Apple Pay” soňrak geldi, ýöne siz uzakda durmalysyňyz

Habarlary “Android” -den “iPhone” -a nädip geçirmeli

Bug Windows 7 we 8 bilen hoşlaşýar

Amazonyň “ewol ýoly” tory has köp enjamlara gelýär

Indi Microsoft Edge-iň hakyky wagt goýmasyny paýlaşmagy synap bilersiňiz

“Lenovo” täze “ogaoga” we “Slim Windows” noutbuklaryny açdy

DirectX 11 vs. DirectX 12: Oýun üçin haýsy gowy?

Her hadysa üçin ChatGPT şahsyýetlerini nädip döretmeli

Chrome-da okaýjy tertibi ahyrsoňy resmi, ýöne tutmak bilen

Öz kompýuteriňizde ChatGPT ýaly AI-ni nädip işletmeli

Bu täze SSD 10 GB/s ýetip biler

“IPad” -yňyzy kompýuteriňiz ýa-da “Mac” üçin ikinji ekran hökmünde nädip ulanmaly

Windows 10 ýa-da Windows 11-de gaty disk meselesini düzetmek üçin CHKDSK-ny nädip ulanmaly

2023-nji ýylyň iň gowy Google Pixel wakalary

Windows 11-iň dikeldiş aýratynlygy ýakyn wagtda has köp programma bilen işlär

Windows 11 meseleler panelinde täze ses garyjy alýar

Windows 11 size Snap Layouts ulanmaga kömek eder

Windows 11-iň sazlamalar programmasy täzeden üýtgeýär

Windows 11 indi 7-Zip, RAR we TAR faýllaryny açyp biler

Indi Windows 11 üçin Microsoft-yň Copilot AI-ni synap bilersiňiz

DeskScapes 11 Kompýuteriňize animasiýa diwar kagyzlaryny goşýar

NVIDIA DLAA näme we haçan ulanmaly?

Hiç haçan Hype-a laýyk bolmadyk VR önümlerine göz aýlamak

“Mac” -da “Apple” suratlarynda akylly albomlary nädip döretmeli

“5G +” “iPhone” we “Android” telefonlarynda nämäni aňladýar?

Bugdaky oýny nädip yzyna gaýtarmaly

Windows 11-de HDR-i nädip kalibrlemeli

System76 Indi “Nebula” -dan başlap, kompýuter halatlaryny satýar.

Android-de NFC näme we ony nädip ulanyp bilerin?

“Mac” -da bukja nädip ýasamaly

“AI pyşyrdy” näme we bu siziň üçin işmi?

, Ok, Windows buluda geçmeýär

(Täzelenme) Gmail-de barlanan belliklere henizem ynanyp bilmersiňiz

“Sony” -niň “Big 4K” Google TV ýylyň iň gowy bahasy, üstesine-de has köp söwda

IPhone-da bukjalar ýasamagy bes ediň: 6 sany gowy gurama maslahaty

Protonyň parol dolandyryjysy indi hemmeler üçin elýeterli

Snapchat-da kimdir biri sizi petiklän bolsa nädip bilmeli

IPhone-daky ChatGPT indi Bing bilen gözläp biler

PSU näçe watt bolmaly?

Çalt Snapdragon 8 Gen 2 has köp Android telefonlaryna gelýär

1Password-yň täzelenmegi maşgala abunalaryny hasam gowy edýär

Açyk çeşme Windows klony bolan ReactOS henizem diri

Paramount + Indi Showtime we has ýokary bahalar bar

Apple Music vs. Spotify: Haýsy gowusy?

Meta Quest-iň täze abunalygy her aýda VR oýunlaryny berýär

Instagram-da esasy pursatlaryňyzy we hekaýalaryňyzy kimiň görendigini görüp bilersiňizmi?

Paint.NET Diňe peýdaly täzelenme aldy

Google Docs resminamalarda ses bermegiň täze usuly bar

“Qualcomm” -yň “Snapdragon 4 Gen 2” býudjet telefonlaryny has gowy eder

WinGPT programmasy ChatGPT-ni Windows 3.1-e getirýär

Batareýanyň saglyk maslahatlary: Telefonyňyzyň batareýasyny nädip has uzyn etmeli

Telefonyňyzyň yzarlanýandygyny nädip aýtmaly?

Bugyň göçürip almak tizligi haýalmy? Çaltlaşdyrmagyň 8 usuly

Google Chrome Canary näme we ony ulanmalymy?

Microsoft toparlary ýaňy-ýakynda ajaýyp Google Meet aýratynlygyny goşdy

Bug 2-nji has ýokary çözgüt ekrany gerek däl

Windows 11-de öz açar dolandyryjysy bolar

Kompýuteriňiz üçin iň oňat RAM-y nädip saýlamaly

Oýun noutbukyňyzyň batareýasyny partlamagyň öňüni almagyň 5 usuly

Xbox, PS5 we Switch Ultrawide ekranlary barmy?

Mugt Mylio Suratlar programmasy bilen halaýan ýatlamalaryňyzy ýazdyryň [SPONSORED]

Microsoft Edge “Iş üçin gurlan” ýörite wersiýasy bolar

DuckDuckGo web brauzeri indi Windows kompýuterleri üçin elýeterli

Iň oňat “Mac Auto Clickers”

Näme üçin şu gün DNS serweriňizi üýtgetmeli?

“Roborock” -yň S7 MaxV robot vakuumy iň oňat bahasyna, üstesine-de has köp söwdany amala aşyrdy

NZXT-iň täze nauşnigi we kompýuter stolunyň gürleýjileri ajaýyp görünýär

Hola VPN Chrome-da howpsuzmy?

“Apple” -iň öz-özüni bejermek programmasy birneme gowulaşdy

Kodi 21 “Omega” Beta 2-ä ýetýär, köne macOS wersiýalaryny taşlaýar

Windows 11-de meseleler dolandyryjysyny açmagyň 10 usuly

Google Docs Indi Google däl hyzmatlar bilen has gowy birleşýär

Windows-da “DNS serweri jogap bermeýär” säwligini nädip düzetmeli

Smartfon suraty barmak yzlaryňyzy açyp bilermi?

“IPad” -dan “iPhone” -y nädip aýyrmaly

“System76” -yň täze noutbuklarynda 16:10 görkezilýär we RTX 4000 GPU bar

Windows 11-de gözleg aýratynlyklaryny nädip öçürmeli

MidJourney bilen islendik enjam üçin ajaýyp diwar kagyzlaryny nädip ýasamaly

“YouTube” şortiklerini nädip öçürmeli

Oýun monitoryňyz gaty uly bolup biler

Twitch säwligini 2000 nädip düzetmeli (8 usul)

Bing Chat indi iPhone we iPad-da widjet bar

Windows üçin täze dünýägaraýyş 2024-nji ýylda hemmeler üçin geler

Ostitirilen Beats nauşnikleriňizi nädip tapmaly

Windows 11-de Çat Taskbar düwmesi ýok bolýar

Google domenleri ýapylýar, domenleri başga ýere göçürýär

2-nji topar indi elýeterli, programmalaryňyzy Windows-daky goýmalara öwürýär

Instagram hekaýalaryny nädip ýatda saklamaly we göçürip almaly

Telefonyňyzy güne goýmak erbetmi?

Kimdir biri döwülen Apple sagadyny mehaniki sagada öwürdi

Microsoft indi ýerüsti enjamlar üçin çalyşma böleklerini satýar

Intel 14-nji Gen CPU bilen “I” -ni taşlaýar

Windows 11 has gowy howpsuzlyk üçin programmalary şeýle eder

Delliň täze monitorlary iş we oýnamak üçin ajaýyp

Jaň edilende iPhone jyňňyrdaýarmy? Synanyşmak üçin 12 düzediş

Google Suratlar vs Apple Suratlar: Haýsy bulut ammary iň gowusy?

Windows 11 ajaýyp “iPad” aýratynlygyny klonlaşdyrýar

VR nauşniklerinde, “Sony” nauşniklerinde we başgalarda ýylyň iň gowy bahalary

Elmydama açyk displeý batareýany zaýalaýarmy we näçeräk?

“Raspberry Pi Pico W” -iň indi “Bluetooth” bar

ChatGPT Diňe täze aýratynlyklar goşuldy we API bahalary arzanlady

Windows 10 we Windows 11-de “Kompýuteriňizi täzeden dikeltmekde bir mesele bardy” nädip düzedip bolar?

Indi 15 dýuýmlyk “MacBook Air” we “New Pro Mac” -lary satyn alyp bilersiňiz

“Nothing Telefon 2” 11-nji iýulda gelýär

Google Chrome-da “Şowsuz tor ýalňyşlygyny göçürip almak” meselesini nädip düzetmeli

Windows 11-de Android programmalaryna has köp gowulaşmalar gelýär

Teraflops GPU-lary deňeşdirmegiň erbet usuly: Ine, şonuň üçin

Google Drive we Docs diňe Android enjamlarynda täzeleniş aldy

Diskord täzelenmesi şowsuzmy? Ony düzetmegiň 7 usuly

RSS okyjylary öňküsinden has gowudyr, Twitter we Reddit-iň kömegi bilen

Twitch-de abunalygy nädip ýatyrmaly

Gyzyl topar näme we nähili işleýär?

“Mac Oýun” has gowulaşmakçy. Ine, näme üçin

Bug poluňyzy nädip RMA etmeli

Instagram hekaýalaryny hasapsyz görüp bilersiňizmi?

UFC 289 Nunes vs. Aldana Live Online-da nädip tomaşa etmeli

“Vision Pro” “Apple” -iň sanly abadançylyk missiýasyna laýyk gelmeýär

Google Chrome-da indi has köp parol dolandyryjy aýratynlygy bar

Webdäki Bing söhbeti indi ses girişini goldaýar

Mozilla Thunderbird-iň indiki uly täzelenmesi Betada

Halaýan Reddit programmaňyz ýapyljak bolýar

Spotify hasabyňyzy nägilelige nädip birikdirmeli

“Apple Vision Pro” -yň bahasy görnüşi ýaly däli däl

“IPhone” üçin “ChatGPT” programmasy täzelendi

Windows 11 RGB enjam sazlamalaryny birleşdirmäge synanyşýar

Google Drive köne Windows kompýuterleri üçin goldawy gutarýar

MacOS 14 Sonoma meniň MacBook ýa-da Desktop Mac-da işlärmi?

Openurduňyzda OpenAI hyzmatlary ýok bolsa näme etmeli

Indi “Apple Developer” -iň deslapky synlaryny mugt göçürip alyp bilersiňiz (Youöne beýle etmeli däl)

Launch-de tankyt edilen meşhur meşhur Apple önümleri

“IPad” ýakyn wagtda USB web kameralary we kameralary bilen işlär

Windows 11-de has köp faýl gözlegçisiniň üýtgemegine taýýar boluň

Iň halanýan simsiz syçanlarymyzda, noutbuk sowadyjy enjamlarymyzda we başgalarda uly tygşytlaň

VPN şifrlemek nähili işleýär

“Samsung” iýul aýynda täze bukulýan telefonlary açyp biler

Minecraft indi Chromebook-da elýeterli

IOS 17 we iPadOS meniň iPhone ýa-da iPad-da işlärmi?

“Apple” kartalary ahyrsoňy awtonom görnüşde işlär

“Apple Vision Pro” giňeldilen hakykat nauşnigi kim üçin?

“Facebook” -da kimdir birini bloklasaň näme bolýar?

Smartwatch ulanyjylarynyň 7 ýalňyşlygy

Garaşmak, iPhone-yňyzy akylly ekrana öwürer

“IPhone” size “AirDrop” bilen sanlary çalyşmaga mümkinçilik berer

Kontakt afişalary iPhone-yňyza gelýär

“Apple” -iň “New Mac Studio” we “Mac Pro” şu ýerde

MacOS 14 Sonoma-da näme täzelik bar?

Iň soňunda AirTaglary beýleki adamlar bilen paýlaşyp bilersiňiz

IOS 17 we iPadOS 17-de näme täzelik bar?

“Apple Watch” programma üpjünçiligini düýpli abatlaýar

“Apple” -iň köpden bäri garaşylýan “Vision Pro” nauşnigi şu ýerde

M2 Ultra “Apple” -iň iň güýçli çipidir

“Apple”, “iPhone” -yňyzyň kömegi bilen “Mac” -da widjetleri täzeleýär

“IPhone” “Apple” -den Journalurnal programmasy alýar

15 dýuýmlyk “MacBook Air” resmi, M2 çip bilen doly

Bing söhbetdeşligi indi has uzyn söhbetdeşliklerem bolup biler

Google Kartalarda gezelençde birnäçe duralgany nädip optimizirlemeli

Android-de gaty köp zat üçin gysga ýol goşmaly

Telefonyňyzyň kakylýandygyny ýa-da ýokdugyny görmegiň 5 usuly

Howpsuzlyk kemçiligini düzetmek üçin Windows Now-da iTunes-i täzeläň

“Google Wallet” “Android” telefonlarynda täzeleniş alýar

“Apple Watch” -iň durmuşyňyzy halas etmeginiň 9 usuly

Garaňky re Windowsim Windows boýagyna gelýär

Meta Quest 3-de 2x GPU ýokarlanar we bahalar ýokarlanar

Haýsy brauzer iň gowy gizlinlik goragyny hödürleýär?

Google Lens näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

TP-Link-de täze açyk howpsyzlyk kamerasy bar

Diňe ölmejek 6 kompýuter oýun mifleri

Asyl Google Chromecast mundan beýläk täzelenme almaz

Windows 11-de täze CPU we RAM gözegçilik gurallary bar

Indi “Android” telefonlarynda “Apple Music Classical” -y ulanyp bilersiňiz

Ulanylmaly 10 Windows tekst-giriş hilesi

Çarçuwaly çarçuwaly oýunlar oýunlary erbet duýup biler

ASUS-yň täze ykjam klawiaturasy san belgisini saklaýar

Minecraft ýollary we ertekiler täzelenmesi 7-nji iýunda gelýär

Google Chrome 114 täze okamak tertibi bilen gelýär

Ulanylmaly 11 Apple aýdym-saz aýratynlygy

ChatGPT düzme ýazyp bilermi: Eser ýazmak üçin AI ulanmak gowy pikirmi?

Ulanylmaly 10 Google terjime aýratynlygy

SD kartlar näçe wagt dowam edýär?

5 Google Karta aldawlary (We olardan nädip saklanmaly)

El bilen oýnaýan kompýuter batareýasynyň ömri barada alada edýärsiňizmi? Diňe Powerbank satyn alyň

RAM tizligiňizi nädip barlamaly

1080p vs. 1440p vs. 4K Monitorlar: Tapawut näçe uludyr?

“Acer” -iň “New Swift Edge 16” noutbugy inçe we Wi-Fi 7 bar

“Acer ýyrtyjy Triton 16” oýun noutbukynda RTX 4070 bar

Google Chrome-yň okyjy rejesi ýuwaşlyk bilen aýryldy

ChatGPT Plus näme?

PS3-ni RPCS3 bilen bug palubasynda nädip öýkünmeli

“Wivaldi” brauzeri “iPhone” -a gelýär

Microsoft PowerToys Windows-a ajaýyp Mac aýratynlygy getirýär

Windows 11 Möhüm programma habarnamalaryny blokirlemäge kömek eder

11 Windows 11 Gizlinlik sazlamalary

Ilkinji 14 GB/s SSD şu ýerde diýen ýaly

Näme üçin kiçi kompýuteriň ýerine noutbuk satyn almaly?

Google-yň täze AI web gözlegi käbir adamlara çykýar

Windows 11, Poop including-y goşmak bilen käbir Emoji üýtgedýär

ChatGPT bilen Bing söhbetiniň arasyndaky setir bulaşyk

Rightene bir hukuk-abatlaýyş kanuny ABŞ-da kabul edildi

Indi “Google Chrome” -yň görnüşini bir gezek basmak bilen üýtgedip bilersiňiz

Indi Windows 11-de Wi-Fi parolyňyzy barlap bilersiňiz

Google obýektiwini näme üçin ulanmaly: 7 ajaýyp ulanyş

“Mozilla” “Thunderbird” poçta täze logotip berýär

Windows 11 ahyrsoňy Taskbar toparyny öçürmäge mümkinçilik berer

Bu Zotac kiçijik kompýuter sowatmaga täze çemeleşýär

“Code Generator” bolmasa “Facebook” -a nädip girmeli

“Samsung” -yň T7 SSD öňküsinden arzan, üstesine-de Hatyra güni has köp satylýar

AMD-iň 269 dollarlyk Radeon RX 7600 ajaýyp býudjet GPU-a meňzeýär

Indi Windows 11-de meseleler paneliniň senesini we wagtyny gizläp bilersiňiz

Sowgat: TREBLAB Z2 Artyk gulakly nauşnik

Has köp Android programmalary we oýunlary Windows 11-e gelýär

Google Bard indi suratlar bilen jogap berip biler

Bluetooth LE Audio Windows 11-e gelýär

Microsoft Edge-iň gapdal paneli ýakyn wagtda has köp web programmasy bolar

Memristorlar RAM we SSD-leri çalyşmaga barýardylar. Näme boldy?

AirPlay vs. Chromecast: Tapawudy näme?

Elektronikany elektrik togundan nädip goramaly

AMD-iň täze Ryzen protsessorlary Chromebook-lar üçin ýasaldy

Windows 11 programmalary iş panelinden çykmaga mejbur eder

Windows 11 Faýllary we programmalary täze kompýutere geçirmäge kömek eder

Netflix hasabyňyzy mugt islän wagtyňyz paýlaşyp bilmersiňiz

“Samsung” -yň 2023-nji ýyla çenli 32 dýuýma çenli täze akylly monitorlary bar

Windows 11 Has köp howpsuzlyk üçin iş stoly programmalaryňyzy sandbox eder

Windows Copilot Windows 11 kompýuterlerine Bing Chat we ChatGPT getirýär

TikTok-da nädip slaýdşow ýasamaly

Microsoft Edge-iň täze görnüşi Windows 11 bilen gabat gelýär

“Adobe Photoshop” suratlary doldurmak üçin “Generative AI” ulanar

Klassiki 90-njy ýyllaryň PC/Windows oýunlaryny islendik platformada nädip oýnamaly

Wideo gapylary näçe wagtlap dowam edýär?

Protonyň täze maşgala meýilnamasy ygtybarly VPN, e-poçta we ammar hödürleýär

M4A faýly näme we birini nädip açmaly?

Amazonyň uly oýun satuwynda noutbuklarda, monitorlarda we başgalarda ýüzlerçe tygşytlaň

“5G UW” meniň iPhone ýa-da Android telefonymda nämäni aňladýar?

“Apple” -iň öz-özüni bejermek programmasy indi hasam erbet

Uly malina Pi ýetmezçiligi gutaryp biler

ChatGPT üçin ulanmaly däl 6 zat

Ulanylmaly 10 iPhone üns merkeziniň gözleg aýratynlyklary

Ajaýyp filmleri Disneýde dogry tertipde nädip görmeli

Google Chrome ulanyp bahalaryň arzanlamagyny nädip yzarlamaly

“Retro Hack” we “Slash Fun” üçin häzirki zaman kompýuterde Diablo 1-ni nädip oýnamaly

Google Assistent bilen “Hey Google” -dan nädip geçmeli

Disneý Disneý + we Huludan öz görkezişlerini we filmlerini çekýär

Geljekki AMD protsessorlarynda edil Intel ýaly gibrid ýadro bolar

“IPhone” üçin iň oňat saglyk programmalary, şu tomus şekiliňize girmäge kömek eder

Nintendo Switch Emulýasiýasy: Bilmeli zatlaryňyz

Razeriň täze gürleýjileri kompýuteriňize iň oňat goşundy

“IPhone”, “iPad”, “Mac” we “Apple Watch” şu gün täzelenmeleri alyň

ChatGPT Indi resmi iPhone programmasy bar

Sesli habarlaryňyzy iPhone-da nädip saklamaly

“WhatsApp” kezzaplygyny nädip görmeli

“AirPods Pro” dolandyryşlary, aýratynlyklary we jestleri düşündirildi

Bing Chat Anymore üçin Microsoft hasaby gerek däl

NVIDIA-nyň täze RTX 4060 seriýasy bary-ýogy 299 dollardan başlar

“iFixit” Logitech syçanjygyňyzy bejermäge kömek edip biler

Oýun kompýuterini gurmak üçin iň gowy bölekleri nädip saýlamaly

Google Chrome 2024-nji ýylda yzarlaýyş gutapjyklaryny blokirläp başlar

ChatGPT-iň web brauzerini we pluginlerini nädip açmaly

8 Sazlaýjy oýunçylar Windows 11-de çişmeli

“Comcast” -yň “Xfinity 10G” tory: Hakyky näme?

Amazon täze “Echo Pop” we täzelenen akylly displeýleri görkezýär

Samsung Galaxy Z Fold 4 Hemişelik arzan bahadan, has köp satuwdan çykýar

Windows 11-de “Bir zadyň meýilleşdirilişi ýaly gitmedi” ýalňyşlygyny nädip düzetmeli

Bing Chat AI Telefonyňyzyň baş ekranyna gelýär

Bu akylly telewizor mugt, ýöne sizi synlaýar (we mahabatlary görýärsiňiz)

1Password-yň açar goldawy geldi

“Apple's Beats Studio Buds +” “iPhone” we “Android” üçin guruldy

Matteriň akylly öý standartynyň möhüm bolmagyna garaşdym

HP 13-nji Gen Intel CPU-lary bilen kiçijik kompýuterlerini täzeleýär

Google Docs adaty “Gurluşyk bloklary” goşýar

Fotomator surat redaktory indi Mac-da hem bar

Köne Google hasabyňyz basym öçürilip bilner

Kömekçi giriş iPhone-yňyzy esasy telefona öwürer

PowerPoint-i DVD-de nädip ýakmaly

Google Docs resminamanyňyzyň böleklerini gizlemäge mümkinçilik berer

Magnet programmasy Mac-a iň halanýan Windows aýratynlygymy getirýär

Google Kartalar vs. Apple Kartalar: Haýsy programma siziň üçin iň gowusy?

8 SSD mifleri we ýalňyş düşünjeleri Adamlar henizem ynanýarlar

Windows-da VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR nädip düzedip bolar

Sinhron däl Microsoft Outlook-y nädip düzetmeli

“Facebook” bazaryndan nädip has köp peýdalanmaly

Ulanylmaly 10 sany Firefox aýratynlygy

Ulanylmaly Google kömekçisiniň 10 aýratynlygy

Bu anakart bilen öz kiçijik kompýuteriňizi guruň

IPhone we iPad-da zip faýllaryny nädip açmaly

“Samsung” -yň Eneler gününde baglaşylan şertnamalarynda “Big” -i tygşytlaň

2-nji topar, programmalaryňyzy Windows 10 we 11-de goýmalara öwürýär

“AirPlay” näme we bu nähili işleýär?

“Fairphone” indi bejerip bolýan we modully nauşnikleri satýar

Indi Google-yň AI web gözlegine garaşmak sanawyna goşulyp bilersiňiz

Google Chrome-da Gizlin Dial-Up Emulýasiýa tertibi bar

AI sungatynda Midjourney nähili gowy? Allhli modelleri deňeşdirdik

Lenowonyň iň täze kiçijik kompýuterleri düýbünden haýwan

“Chromebook” programmalaryňyzy “Android” telefonyňyzdan akdyryp biler

“Pixel” planşeti “iPad World” -da many döredýärmi?

Bellenen: “Klass hasaba alynmady” Windows-da säwlik

Operasiýany düzetmegiň 4 usuly Windows-da wirus ýalňyşlygyny tamamlamady

Windows 10 we Windows 11-de akylly zarýad näme?

Parol dolandyryjylary parol-az geljege nädip laýyk gelýär?

Makalanyň ChatGPT tarapyndan ýazylandygyny ýa-da ýokdugyny nädip aýtmaly

Android tekstleriňiz ýakyn wagtda AI kömekçisini alar

Bing Chat AI geň galdyryjy gowy syýahat agentidir

Duýgur ekranly Mac islemezligiň 6 sebäbi

PowerPoint-de Mailto giperlinkini nädip döretmeli

Google Chrome-da doly ekran reodeimini nädip işjeňleşdirmeli

Gaýtadan işleýän gapyňyzy awtomatiki boşatmakdan Windows 10-y nädip saklamaly?

“Apple” iTunes-i öldürýär, ýöne Windows-da däl

Windows 10-yň köne deslapky iş stolunyň fonuny nädip yzyna almaly

Windows 10-da File Explorer-de çalt girişi nädip öçürmeli

Google Chrome-da HTML çeşmesini nädip görmeli

Windows 10-yň täze ýagtylyk mowzugyny nädip açmaly

Microsoft Word resminamasyny CSV faýlyna nädip üýtgetmeli

Microsoft Excel-de pirog çyzgylaryny nädip birleşdirmeli ýa-da toparlamaly

Windows ulanyjysyny dürli Windows 10 kompýuterine nädip göçürmeli

PowerPoint-de pop-up nädip döretmeli

Outlook-da bellikler näme we olary nädip ulanýarsyňyz?

“Ünsüňize mätäç zady” nädip düzetmeli Windows 10 gurnama säwlikleri

Excel-e PDF nädip salmaly

Android-de iş stoly Chrome giňeltmelerini nädip gurmaly

Voicehli ses kömekçilerini sesiňizi saklamakdan nädip saklamaly?

Microsoft Word-y buýruk buýrugyndan nädip başlamaly

Google Chrome bellikler panelini nädip görkezmeli (ýa-da gizlemeli)

Gapagy ýapanyňyzda Chromebook-yňyzy nädip saklamaly

PowerPoint-de esasy şrifti nädip üýtgetmeli

Chromebook-da wideo nädip almaly

Word-da täzelik býulleten-stil sütünlerini nädip döretmeli

“Chromebook” -da “Roblox” -y nädip oýnamaly

Google sahypalarynda teksti nädip bölmeli

PowerPoint diagrammasynda maglumatlary nädip redaktirlemeli ýa-da aýyrmaly

Chrome-da web sahypasyny nädip ýatda saklamaly

Chromebook-yň RAM-dan nädip has köp peýdalanmaly

Microsoft Excel-de teksti senäniň bahalaryna nädip öwürmeli

Wyze enjamlaryňyza girişi nädip paýlaşmaly

PowerPoint-de slaýd suratlaryny nädip görkezmeli, gizlemeli ýa-da ölçegini üýtgetmeli

Wi-Fi parolyňyzy iPhonlaryň arasynda nädip paýlaşmaly

Jogapsyz Chromebook programmalaryny nädip ýapmaly

PowerPoint-de bir obýekte alternatiw teksti nädip goşmaly

Chromebook-yňyzy nädip täzelemeli

PowerPoint-de Morf geçişini nädip ulanmaly

Windows XP-de barmy? El bilen täzeläň ýa-da gurçuk alyň

PowerPoint-de akym çyzgysyny nädip ýasamaly

Windows kompýuteriňizde Netflix-i 4K-de nädip görmeli

Android ulanyjylaryna näme üçin Windows 10-yň “Telefonyňyz” programmasy gerek

PowerPoint-de reňkli kodly rowaýaty nädip ýasamaly

Google Chrome-a elýeterlilik aýratynlyklaryny nädip goşmaly

Google Öýüňizi ähli gepleşikleriňizi ýazmakdan nädip saklamaly?

Microsoft Word-da dili nädip üýtgetmeli

Excel sanawyndan Word-da poçta belliklerini nädip döretmeli

Näbelliligi hasaplamak üçin Microsoft Excel-i nädip almaly

Windows 10-da gapagy ýapmak bilen noutbukyňyzy nädip saklamaly?

Chromebook hakykatdanam näçe RAM gerek?

Microsoft PowerToys ýadyňyzdamy? Windows 10 olary alýar

PowerPoint-de suraty keseligine nädip öwürmeli

“Google” sahypalaryny “Makros” bilen nädip awtomatlaşdyrmaly

PowerPoint-de ýazuw maşynkasyny ýa-da buýruk setirini nädip ýasamaly

Microsoft Excel-de öýjükleri nädip birleşdirmeli we birleşdirmeli

Google sahypalarynda dublikatlary nädip aýyrmaly

Microsoft Word-yň grammatika barlaýjysyny nädip gowulandyrmaly

Windows 10 ahyrsoňy hakyky buýruk setirini alýar

PowerPoint-de ýyldyz söweşleriniň aýlaw tekstini nädip döretmeli

Outlook-da özbaşdak nawigasiýa panelini nädip döretmeli

Windows 10-yň iş panelinde ýiten batareýa nyşanyny nädip dikeltmeli

Windows 10 IoT näme we haçan ulanmak isleýärsiňiz?

Tablisany Word-dan PowerPoint-ä nädip göçürmeli

Öýjükleri Google sahypalarynda redaktirlemekden nädip goramaly

Windows 10-yň “Täzelenmeleri barlaň” düwmesi Has ygtybarly

Microsoft Office-iň reňk mowzugyny nädip üýtgetmeli

Outlook.com salgylanmalaryny Gmail ýa-da Yahoo bilen deňeşdirmek üçin nädip üýtgetmeli!

Chrome-da we Chromebook-da myhman hökmünde nädip göz aýlamaly

Bir hadysa çenli näçe gün hasaplamak üçin Excel ulanyň

Google Chrome-y nädip täzelemeli

Excel ulanyp, ýönekeý hasap-fakturany nädip döretmeli

Google Kalendaryňyzyň statiki suratyny nädip paýlaşmaly

Chrome-da enjam enjamlarynyň tizlenmesini nädip açmaly we öçürmeli

PowerPoint-de üç gatly nädip ýasamaly

“Android” üçin “Chrome” -yň garaňky rejesi bar - Ine, ony nädip açmaly

Näsazlyklary düzetmek üçin Outlook goşmaçalaryny nädip öçürmeli

Chrome-da sinhronlanan maglumatlary nädip pozmaly

Windows 10-yň Telefon programmasy Android habarnamany aýna alýar

Sözde tötänleýin teksti nädip döretmeli

Chrome-da sinhronlamak üçin haýsy maglumatlary saýlamaly

Windows 10 indi 12-16 GB has köp ammar talap edýär

Google terjimelerini göni Google sahypalarynda nädip ulanmaly

LinkedIn-i öz profilini gören adama aýtmakdan nädip saklamaly

Windows 10-da Google Chrome-nyň garaňky reodeimini nädip açmaly

Outlook.com gözleg taryhyny nädip eksport etmeli ýa-da pozmaly

Windows Sandbox-y nädip sazlamaly

Google Chrome-da pop-uplara nädip rugsat bermeli ýa-da blokirlemeli

Excel Pro ýaly sütünlere teksti nädip ulanmaly

Google Chrome-y näçe gezek täzeleýär?

Tekst gutularyny Word-da nädip gulplamaly

Excel-iň bölünen ekran funksiýasyny nädip ulanmaly

Google Chrome-da Öý düwmesini nädip görkezmeli ýa-da gizlemeli

Microsoft Edge-de Google Chrome giňeltmelerini nädip gurmaly

Windows 10-yň “Sazlamalar” goýmalary “Indi ýok”

23-nji aprelde gelýän Chrome 74-de näme täzelik bar

Windows täzelenmeleri bu antiwirus programmalary bilen kompýuterleri döwýär

Google Play filmlerini Chrome we Chrome OS üçin nädip ulanmaly

Outlook-da edilmeli işler panelini nädip sazlamaly

Google programmalaryňyzy skript redaktory bilen nädip doldurmaly

PowerPoint slaýdlaryny nädip goşmaly, pozmaly we täzeden düzmeli

Chrome-da sahypanyň kamerasyny we mikrofon rugsatlaryny nädip üýtgetmeli

Sözde diagonaly teksti nädip düzmeli

Google-yň Sensorvault-yny hukuk goraýjy edaralar bilen paýlaşýan ýeriňizi nädip saklamaly?

Microsoft Outlook-daky “Bulaşyklykdan” dynýar we bu alada döredýär

“Word” -da bellikleri nädip döretmeli we çap etmeli

Windows-da “Kärhana syýasaty tarapyndan gurnalan” Chrome giňeltmesini nädip aýyrmaly

Gündelik habarlar ýygnagy, 4/9/19: Google-yň zorlukly wideo oýun meselesi

Näsazlygy nädip habar bermeli ýa-da Chrome OS hakda pikir ibermeli

Chromebook-da faýllary nädip zip ýa-da açmak

Windows 10-da has gowy öndürijilik üçin USB ammary nädip optimizirlemeli

Google Nest Hub-yňyzy sanly surat çarçuwasy hökmünde nädip ulanmaly

Gündelik habarlar toplumy: Amazonyň obeer şaryna internete girmek üçin uly meýilnamasy

Google Chromebook-daky diwar kagyzyny we mowzugyny nädip üýtgetmeli

Microsoft Windows 10-yň yzygiderli mejbury täzelenmelerini terk edýär

Kredit kartoçkasynyň maglumatlaryny tygşytlamak üçin “Chrome” -y hödürlemegi nädip etmeli

Chrome näme üçin Guramaňyz tarapyndan dolandyrylýar diýýär?

Gündelik habarlar toplumy: Facebook e-poçta parolyňyzy isleýär (, ok, çynlakaý)

Funksiýa açarlaryňyz Google Chrome-da näme edýär

Outlook-da gereksiz e-poçta we ygtybarly iberijileri nädip sazlamaly

PowerPoint-de tekstleri nädip labyrlamaly

PowerPoint prezentasiýasynda teksti nädip tapawutlandyrmaly

PowerPoint şablonlaryny nädip ölçemeli

Gündelik habarlar toplumy: Office Depot ýasama zyýanly programma üpjünçiligini skanerleýär, premýer-ministrler onlaýn ýagdaýda mugt kommutasiýa alýarlar we başgalar

Outlook-da e-poçta meýilnamasyny nädip düzmeli

Chrome-da terjimesini nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Windows Task Manager: Doly gollanma

Word-da konweri nädip döretmeli we çap etmeli

Outlook-da Google senenamasyny nädip görkezmeli

Google Docs-da suratlaryň töweregine serhetleri nädip goýmaly

“Google Home Hub” displeýinden akylly lampanyň reňklerini nädip üýtgetmeli

Chrome-da sinhronlamany nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Gündelik habarlar toplumy: “Walmart” -yň oýun akym hyzmaty, “Facebook” -yň paroly Snafu we başgalar

Windows 7-iň ahyrky goldaw nokatlaryndan nädip saklanmaly

PowerPoint-de suraty keseligine nädip öwürmeli

Google Drive bilen WhatsApp habarlaryňyzy nädip ätiýaçlamaly we dikeltmeli

Google sahypalarynda Pivot tablisalary näme we olary nädip ulanmaly

PowerPoint obýektlerini hatara düzmek üçin görkezmeleri nädip ulanmaly

Gündelik habarlar toplumy: Ikinji Gen AirPods, Google-yň EUB Android çözgüdi we başgalar

Microsoft PowerPoint-de hereket ýollaryny nädip birleşdirmeli

“Android” we “iPhone” -da Google Kartalary gözden geçirmek haýyşlaryny nädip togtatmaly

Belli bir söz resminamasynda ýazuw we grammatika ýalňyşlyklaryny nädip gizlemeli

Gündelik habarlar toplumy: Täze “iPad”, “Crummy Android” antiwiruslary we başgalar

Windows 10-da batareýanyň galan wagtyny nädip açmaly

Mac-da Safari-de ýapyk goýmalary we Windows-y nädip açmaly

Söz resminamasynyň böleklerini redaktirlemekden nädip goramaly

PowerPoint animasiýalaryny nädip öçürmeli ýa-da pozmaly

Gündelik habarlar toplumy: Google 2.3m erbet mahabaty öldürdi, Microsoft XBL üçin oýun sanawyny yglan etdi we başgalar

Iň oňat Google sahypalary goşmaçalar

Birbada birnäçe Chrome ýa-da Firefox goýmalaryny nädip saýlamaly we ýapmaly

PowerPoint-de animasiýa nyşanlaryny nädip ýasamaly

Excel-de çyzykly kalibrleme egrisini nädip etmeli

Chrome-da mowzuklary nädip goşmaly we aýyrmaly

PowerPoint-de sagat nädip goýmaly

Chrome-da saklanan parollary nädip dolandyrmaly

Chrome-da giňeltmeleri nädip gurmaly we dolandyrmaly

Teswirleri diňe söz bilen nädip çap etmeli

PowerPoint-de senenama nädip salmaly

Parolyňyz bolmasa awtomatiki usulda Mac-a nädip girmeli

Aragatnaşyk hökmünde konferensiýa jaňyny nädip saklamaly (we giriş kody)

Chrome brauzeriňiziň wideosyny nädip ýazga almaly

Google resminamalaryna Google sahypalarynyň elektron tablisasyny nädip salmaly

Windows-yň göçme wersiýalaryny nädip (we näme üçin) işletmeli

“Android” -de “Google Clock” -da kömekçi ugurlary nädip düzmeli

Google sahypalarynda diagrammalary awtomatiki usulda nädip döretmeli

Täze “Spektr-Busting” täzelenmesi Windows 10 kompýuterlerini çaltlaşdyrýar

PowerPoint-de suratlary nädip awtomatiki ölçemeli

Windows we MacOS-daky klawiatura düwmelerine islendik dolandyryjyny nädip aýyrmaly

Windows 10 näme üçin beýle täzelenýär?

Outlook-dan iberýän e-poçtaňyzda “Jogap bermek” salgysyny nädip üýtgetmeli

“Bolýar Google” gulplanan telefonlarda has ygtybarly bolýar

Microsoft Excel ulanyp Z-balyny nädip hasaplamaly

Gmail-i has gowulaşdyrmak üçin iň gowy Chrome giňeltmeleri

PowerPoint-de aşagyndaky baglanyşyklary nädip aýyrmaly

12-nji martda gelýän Chrome 73-de näme täzelik bar

Excel-de bahalaryň arasyndaky tapawudyň göterimini nädip tapmaly

“Chrome OS” giriş ekranynyň ekran suratlaryny nädip ýatda saklamaly

Windows 10 ygtyýarnamasyny başga bir kompýutere nädip geçirmeli

Islendik konsol oýun dolandyryjysyny Windows PC ýa-da Mac-a nädip birikdirmeli

Excel-de logiki funksiýalary nädip ulanmaly: IF, AND, OR, OR, XOR, NOTOK

Internetde we Android-de Windows 10 ýelmeýän bellikleri nädip görmeli

Google we Amazon Smarthome Hub-y öldürýärler we bu gaty gowy

Windows bilen Windows Serweriniň arasynda näme tapawut bar?

Excel maglumatlary bilen PowerPoint guramaçylyk diagrammasyny nädip gurmaly

Öçürilen Windows 10 ýelmeýän bellikleri nädip dikeltmeli

Microsoft Excel-de bahalary nädip tertipleşdirmeli

Office 365 bilen haýsy programmalar gelýär?

“Skype” -ni Windows 10-da awtomatiki başlamagy nädip bes etmeli

PowerPoint-de YouTube wideosyny nädip ýerleşdirmeli

Google Advanced Protection näme we ony kim ulanmaly?

Microsoft Word-da jemi hatarlary we sütünleri nädip düzmeli

“Chromebook” ömrüň ahyryna ýetende näme etmeli

Microsoft Excel-de iş kitaplaryny, iş sahypalaryny we öýjükleri redaktirlemekden nädip goramaly

“WiFi” -e birikmeýän “Echo” ýa-da “Google Home” -ni nädip düzetmeli

Google Glass ölmedi; Bu senagatyň geljegi

Google Docs Offline nädip ulanmaly

Outhli poçtalary Outlook-da ýönekeý tekst hökmünde nädip görkezmeli

Windows 10-da File Explorer bilen kömek alyň

Outlook-da simwol kodlamagyny nädip üýtgetmeli

Windows 10 başlangyç gijikdirilişini nädip öçürmeli

PowerPoint-de animasiýa pirog çyzgylaryny nädip döretmeli

Google Assistent bilen toparlary nädip düzmeli

PowerPoint-de bölekleri nädip ýazmaly

Aýry-aýry enjamlar arkaly Chrome sesini nädip oýnamaly

Windows-da sürüjini nädip yzyna gaýtarmaly

PowerPoint prezentasiýasyna animasiýa GIF-i nädip salmaly

“Apple” hakykatdanam “Facebook” we “Google” programmalaryny gadagan etdi? Näme üçin?

Google Docs-da sahypany we söz sanlaryny nädip tapmaly

Word-da sensor reodeimini nädip işletmeli (ýa-da öçürmeli) we ulanmaly

Chrome “penjire ýaly açyň” gysga ýollaryny nädip etmeli (Indi Google olary öldürdi)

PowerPoint obýektlerini surat hökmünde nädip tygşytlamaly

Windows 10-da göçürilen faýllaryňyzy pozmagyň öňüni nädip saklamaly?

Şol bir PowerPoint prezentasiýasynda başga bir slaýd bilen nädip baglanyşmaly

Excel-de radar diagrammasyny nädip döretmeli

Windows 10 kompýuteriňizi nädip uzakdan gulplamaly

Windows 10 parolyňyzy nädip aýyrmaly

Outlookdaky beýleki adamlara iş wagtyňyzy nädip görkezmeli

Windows 10-dan beýleki ulanyjylara nädip gol çekmeli

Windows 10-daky “Hudaý rejesi” bukjasy näme we men ony nädip işledip bilerin?

PowerPoint-de obýektlere kölegeleri nädip goşmaly ýa-da aýyrmaly

“Facebook” amatlylygy üçin parolyňyzy galplaşdyrýar

Excel-de tegelek takyklygy nädip düzmeli

Windows-da programma üpjünçiliginiň geljegi: MSIX faýly näme?

Windows 10-da uzakdaky kömegi nädip öçürmeli

Google Docs-da sahypa ugruny nädip üýtgetmeli

Excel-de agramly ortaça nädip hasaplamaly

Ofis intellektual hyzmatlary näme we olary öçürmelimi?

Iň oňat Google resminamalary

Windows 10-dan Windows 8.1-ä göçürmäň

PowerPoint-de tekstiň aňyrsynda nädip surat almaly

Excel negatiw sanlary nädip görkezmelidigini nädip üýtgetmeli

PowerPoint paýlanyş tertibini nädip sazlamaly

Google öý enjamlaryňyz üçin süzgüçleri nädip düzmeli

Windows 7-de diňe bir ýyllyk howpsuzlyk ýassygy galdy

Outlook senenamany nädip paýlaşmaly

Google Doc-a baglanyşyklary PDF görnüşinde nädip paýlaşmaly

Google Docs-da marginlere nädip gözegçilik etmeli

Programmalar üçin Face ID girişini nädip ýatyrmaly

PowerPoint-de okdan soň teksti nädip deňleşdirmeli

Excel-de Outliers funksiýasyny nädip (we näme üçin) ulanmaly

Windows 10 diňe Windows böleklerini has erbetleşdirýär

PowerPoint prezentasiýasynda sesi nädip duruzmaly

[Täzelendi] Google Drive-da çynlakaý spam meselesi bar, ýöne Google bir düzediş gelýär diýýär

Outlook poçta üçin mowzugy we formatlamany nädip sazlamaly

PowerPoint prezentasiýasyna aýdym-saz nädip goşmaly

Google kömekçisini Roku bilen nädip ulanmaly

Google Docs-da ses ýazuwyny nädip ulanmaly

Windows 10 hasaby sinhronlamak sazlamalaryny nädip öçürmeli we aýyrmaly

Microsoft Word-da esasy sözbaşy stilini nädip üýtgetmeli

Google Docs-da birnäçe sütün nädip döretmeli

Excel-de FREQUENCY funksiýasyny nädip ulanmaly

Google Docs-da redaktirlemegi nädip teklip etmeli

Suratlary göçürip almak üçin dünýägaraýşy nädip mejbur etmeli (Gowy pikirdigine ynanýan bolsaňyz)

Windows 10-yň täze sandboxyny nädip ulanmaly (Programmalary ygtybarly barlamak üçin)

Syçanjygyňyzy PowerPoint-de lazer görkezijisine öwüriň

Excel resminamasyny Google sahypalaryna nädip import etmeli

Windows 10-yň täze sandbox aýratynlygy, hemişe isleýän zatlarymyz

Google Slaýdlara PowerPoint prezentasiýasyny nädip import etmeli

Çalt Maslahat: Outlook e-poçtasyny iki aýry panelde bölüň

Google Docs-da mazmun tablisasyny nädip döretmeli

Microsoft Word-da wertikal ýyrtyk sahypalary nädip ýasamaly

, Ok, Windows 10-da paroly dikeltmek soraglaryny öçürmek hökman däl

Microsoft Word-daky sözbaşy ýa-da aşaky sözbaşylara suratlary nädip goşmaly

Mojave-de elýeterlilik bilen doly diski elýeterli programma rugsatlarynyň arasynda näme tapawut bar?

, Ok, Chromebook-da antiwirus gerek däl

Google resminamalaryna söz resminamasyny nädip import etmeli

PowerPoint-de surat peýda bolanda nädip dolandyrmaly

Outlook-da gepleşik görnüşini nädip üýtgetmeli we sazlamaly

Indi Windows 10-da C, B we D täzelenmeleri bar. Microsoft Çilim näme?

“Google Lens” -i “iPhone” -da nädip ulanmaly

Microsoft Edge-ni Windows 10-da ýüklemegiň öňüni nädip almaly

Microsoft Outlook-da gollary nädip döretmeli, redaktirlemeli we ulanmaly

Microsoft nädip Google Chrome-y hasam gowulaşdyrjak bolýar

IPhone ýa-da iPad-da hasaplaryňyzy we parollaryňyzy nädip gözlemeli

Chromebook-da torrentleri nädip göçürip almaly

Google Docs-da tekst gutusyny nädip goşmaly

“Google Home Hub” -y awtomatiki usulda düzetmeli däl

Google Home Hub-da Gizlin ekran sazlamalary menýusy bar

Google Docs-da teswirleri nädip goşmaly

Google Docs-a sahypa sanlaryny nädip goşmaly

Windows 10-y kompýuteriňizi täzeden açanyňyzdan soň öňki programmalaryňyzy açmakdan nädip saklamaly?

Outlook-da nawigasiýa panelini nädip sazlamaly

Google Docs faýlynda aýratyn ýerleri nädip bellik etmeli

Outlook-daky e-poçta möhletiniň möhletini nädip goşmaly (we olar näme üçin)

Google Docs-da ýazuwyňyzy nädip barlamaly

Windows-yň geljegi: Polaris we Windows Core OS näme?

Chromebook tekjäňize web sahypasyny nädip goşmaly

Google senenama wakalaryna faýllary nädip birikdirmeli

Windows 10-da ölümiň ýaşyl ekranynyň bardygyny bilýärdiňizmi?

Microsoft Word-da harplary nädip egri etmeli

Chromebook-da nädip ulaltmaly we daşlaşdyrmaly

Windows 10 gurmagyň möhletiniň gutarandygyny nädip barlamaly

PowerPoint-de suw belliklerini nädip ulanmaly

Google Play dükanyndan nädip pul tölemeli

Windows 10-da telefon baglanyşyk aýratynlygyny nädip öçürmeli

Syçanjygyň görkezijisini Windows 10-da görmegi aňsatlaşdyrmaly

Chromebook-da parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Windows portfeli näme üçin ulanyldy?

Awtorlyk hukugy ýa-da söwda belligi nyşanyny Word-a nädip salmaly

Outlook-dan öçürilen zatlary nädip dikeltmeli

Windows 10 ulanyjy hasaby nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Windows-y öçüreniňizde ýa-da çykanyňyzda takyk näme bolýar?

Outlook-da okamak panelini nädip sazlamaly

Google Drive-da faýllary paýlaşanyňyzda gutarýan senesini nädip bellemeli

Outlook-yň ýatlatma duýduryşyny nädip üýtgetmeli

Windows 10-daky Microsoft dükanyndan awtomatiki programma täzelenmelerini nädip öçürmeli

Outlook-yň täze poçta duýduryş sesini nädip üýtgetmeli

Google sahypalarynda aşak düşýän sanawy nädip döretmeli

“IPhone” -yňyzy bu gizlin elýeterlilik aýratynlyklary bilen ulanmagy aňsatlaşdyryň

Windows 10-y başlangyçda iň soňky açyk programmalary açmakdan nädip saklamaly

Outlook-da AutoArchive näme we ol nähili işleýär?

Windows Firewall-da porty nädip açmaly?

Düzediş: Mikrofonym Windows 10-da işlemeýär

Deşik deşilmegi üçin otagdan çykmak üçin Word-da nädip çap etmeli

Google resminamalaryňyza, sahypalaryňyza ýa-da slaýd faýlyňyza soňky üýtgeşmeleri nädip görmeli

Windows Hyzmat däl; Bu operasiýa ulgamy

Google resminamalaryna we slaýdlaryna nyşanlary nädip girizmeli

Outlook-yň sesli okamak guralyny nädip ulanmaly (ýa-da gizlemeli)

Microsoft Word-da nädip hünär derejesini döretmeli

Söz resminamasyna aýdym-saz nyşanlaryny nädip salmaly

Google resminamalarynyň, sahypalarynyň ýa-da slaýd faýlynyň öňki wersiýasyna nädip geçmeli

PowerPoint-de suraty reňkden ak we ak reňklere nädip üýtgetmeli

Microsoft Outlook-da çalt ädimler üçin gollanma

Windows-da arassa ýüklemegi nädip etmeli

“Android” ýa-da “Chromebook” bilen “PlayStation 4 Controller” -i nädip ulanmaly

PowerPoint-iň teksti awtomatiki ölçemeginden nädip saklamaly

Windows 10 täzelenmesini bukjanyň ýerini nädip üýtgetmeli

HTG düşündirýär: Windows-da şol ösen güýç sazlamalarynyň hemmesi näme?

Windows 10 kompýuteriňizde saklanan ähli suratlary nädip tapmaly

Microsoft, Windows wersiýaňyzy goldamagy bes edeninde nämäni aňladýar

Google Home Hub-da nädip höwürtge almaly Salam Doorbell habarnamalary

Windows Media pleýer sanawyny başga kompýutere nädip geçirmeli

Windows 10-yň gurlan wersiýasyndan has köp aýratynlyk üçin Skype-ni göçürip alyň

Çykyşdan Outlook göçürip alýan zatlary nädip süzmeli

Outlook-da Söhbet arassalaýyş guralyny nädip ulanmaly

Köp adam üçin iň oňat WordPress web sahypasy

Microsoft Word resminamasynda suw belliklerini nädip ulanmaly

Windows Narrator-y nädip ulanmaly

“ITunes” aýdym-sazyňyzy “Chromebook” -a nädip geçirmeli

“LastPass” -y diňe parollary dolandyrmakdan has köp ulanmaly

Köp bölümli söz resminamasynda sahypalaryň hataryny nädip çap etmeli

Windows 10 Kalkulýatoryny nädip ulanmaly

Windows 10-yň indiki wersiýasy başlangyç menýu faýl gözlegini ahyrynda düzeder

Microsoft PowerPoint-de oklary nädip çyzmaly we dolandyrmaly

Outlook-da sinhron meselelerini nädip görmeli we pozmaly

Arzan Windows 10 açarlary: Işleýärmi?

Poçta gutusyny arassalamagy nädip zibil bukjalaryny arassalamak üçin ulanmaly

PowerPoint slaýdynda serhet ýa-da çarçuwany nädip düzmeli

Windows 10-da bir programmany nädip aýyrmaly ýa-da abatlamaly

Windows 10-daky sazlamalarda teklip bannerlerini nädip öçürmeli

Windows 10-da mikrofonlary nädip gurmaly we synagdan geçirmeli

Windows Registry Demystified: Munuň bilen näme edip bilersiňiz

Başga bir PowerPoint prezentasiýasyndan slaýdlary nädip ulanmaly ýa-da import etmeli

Windows 10 sazlamalaryndan ýaňy ulanylan iş stoly fon suratlaryny nädip arassalamaly

Chromebook-dan programmalary nädip pozmaly

Outlook-da gereksiz e-poçta, bulaşyklyk we fokusly gutularyň arasynda näme tapawut bar?

“Windows 10” üçin “Touchpad” hereketlerini nädip ulanmaly

Kompýuteriňize näçeräk poçta göçürmesini göçürip almalydygyny nädip saýlamaly

Windows 10-da tekstiň ululygyny nädip üýtgetmeli

PowerPoint-de animasiýadan öň bir obýekti nädip gizlemeli

Windows 10-da köne ulanyjy hasaby suratlaryny nädip aýyrmaly

Windows 10-da nädip Bluetooth açmaly we ulanmaly

Windows 10-da hasabyňyzyň suratyny nädip üýtgetmeli

Outlook hasabyňyzy birine nädip tabşyrmaly

Durnuksyz Windows 10 täzelenmelerini islemeseňiz, “Täzelenmeleri barlaň” düwmesine basmaň

Sözüň baş harplaryny awtomatiki üýtgetmegiň sazlamalaryny nädip üýtgetmeli

Näsazlygy nädip habar bermeli ýa-da Windows 10 hakda pikir ibermeli

Microsoft Word-yň gurlan skrinshot guralyny nädip ulanmaly

Outlook-da serwer-gapdal düzgünlerini nädip döretmeli

Windows 10-da programma rugsatlaryny nädip dolandyrmaly

Söz resminamasyny bir sahypa bilen nädip gysgaltmaly

Google nädip Chrome OS-ny güýçli planşet OS-a öwürýär

Windows 10-da Ultimate Performance Power Plan-y nädip işletmeli

Windows 10-da maglumatlaryň ulanylyşyny nädip täzelemeli ýa-da arassalamaly

Windows 10-da gaýtadan işleýän gap sazlamalaryny nädip üýtgetmeli

Microsoft Word resminamasynda şriftleri nädip ýerleşdirmeli

“Spotify”, “Apple Music” ýa-da “Google Play Music” üçin “Google Kartalar” saz dolandyryşlaryny nädip ulanmaly

E-poçta açanyňyzda adamlar nädip görüp bilerler (we olary nädip saklamaly)

Microsoft Outlook-da e-poçta ses bermek opsiýalaryny nädip goşmaly

Windows 10-yň Taslama dolandyryjysynda güýç ulanylyşyny nädip görmeli

Windows 10 täzelenmelerini aýyrmak üçin özüňize has köp wagt nädip bermeli?

Windows 10-nyň Oktýabr 2018 täzelenmesi indi çykdy: Iň gowy aýratynlyklar we ony nädip almaly

Outlook bukjasynda aýratyn sütüni nädip düzmeli

Paroly awtomatiki doldurmak iOS 12-iň bir bölegi bolansoň, parol dolandyryjysyny ulanmazlygyň sebäbi ýok

Wi-Fi kameralaryny Windowsyň öňünde goýup bilersiňizmi?

Outlook senenamasynda howany nädip awtomatiki görkezmeli

Windows Oktýabr 2018 täzelenmesini islemeýärsiňizmi? Ine, nädip dynmaly

Chromebook-yňyzy nädip ygtybarly edip bilersiňiz

Windows 10 poçta çyzgy gurallaryny nädip ulanmaly

Möhüm dünýägaraýyş habarlaryny tapawutlandyrmak üçin şertli formatirlemäni ulanyň

Funksiýa açarlaryňyz Microsoft Powerpoint-de näme edýär

Windows 10 poçta-da fokusly gutyny nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Google gutapjyklaryny Chrome-da nädip pozmaly

Microsoft Word-da grafigiň üstünde teksti nädip ýerleşdirmeli

Windows 10-da Wi-Fi taryhyny ýa-da WLAN hasabatyny nädip döretmeli

Office 2019 geldi. Ine, näme üçin alada etmersiňiz?

Outlook-da iberilen habaryň mowzugyny nädip redaktirlemeli

Windows 10-da File Explorer-iň bukja görnüşini nädip täzeden düzmeli

Microsoft Excel-de funksiýa açarlaryňyz näme edýär

Windows 10-da Windows 8 stilindäki başlangyç ekrany nädip açmaly

Microsoft Outlook-da agzalan sütün näme?

“Google” “ChromeOS” we “Android Closer” -ni bilelikde basmagy dowam etdirýär

Microsoft Word-da şekilde teksti nädip goşmaly we formatlamaly

Outlook-da ýygnak haýyşyny iberýän birini nädip saklamaly

Microsoft Word-da oklary nädip çyzmaly we dolandyrmaly

Outlook-da bukjanyň görnüşini nädip döretmeli we özleşdirmeli

Windows 10-yň Wagt görkezijisinde teklipleri nädip gizlemeli

PowerPoint prezentasiýasy üçin diňe gürleýjiniň belliklerini nädip çap etmeli

Windows 10-da LockApp.exe näme?

Google, Kartalar näme üçin öýden işlemäge rugsat bermeýär?

“IPhone” ýa-da “iPad” -da “AutoFill” üçin halaýan parol dolandyryjyňyzy nädip saýlamaly

Outlook-da awtomatiki usulda nädip öçürmeli (ýa-da arassalamaly)

Windows 10-daky suratlarda garaňky reodeimi nädip açmaly

Windows 10-yň aşagyny çyzmak we menýu gysga düwmelerini tapawutlandyrmak

Gmail poçta gutyňyzy Google poçta gutusy ýaly senä görä toparlaň (we Outlook edýär)

Microsoft Word-da özbaşdak örtük sahypalaryny nädip döretmeli

Diski arassalamak Windows 10-da ýok bolýar we biz eýýäm ony küýseýäris

Windows 10-da deslapky sazlamalara sensor panelini nädip täzeden düzmeli

Kagyzyň her bölegine birnäçe PowerPoint slaýdlaryny nädip çap etmeli

Windows 10 Firefox we Chrome-yň gyrasyna basmaga synanyşýar

PowerPoint prezentasiýasyny nädip gara (ýa-da ak) çykarmaly

Microsoft Word-da dolandyryjy ölçeg bölümini nädip üýtgetmeli

Windows-da DIR buýrugyny nädip ulanmaly

Microsoft Dükan programmalaryny Windows 10 kompýuteriňize nädip uzakdan gurmaly

Microsoft Word-daky suratdan fonuny nädip aýyrmaly

Windows 10-da elmydama aýlaw çyzyklaryny nädip görkezmeli

Gulpdan çyksaňyz, Chromebook-yňyzy nädip ýuwmaly

Funksiýa açarlaryňyz Microsoft Word-da näme edýär

Microsoft Word-da nädip kesmeli, göçürmeli we goýmaly

Windows 10-da Snap Assist-i nädip öçürmeli

Google Titan açar bukjasyny nädip gurmaly we ulanmaly

Google Chrome 69-da täzelikler

Iki dil ulanmak üçin Google öýüňizi nädip sazlamaly

Google-yň “Minisleri” häzirlikçe aljak ýatlamamyz üçin iň ýakyn zat

Windows 10-da başlangyçda Windows dükan programmalaryny nädip açmaly

Näme üçin Chrome maňa Gabat gelmeýän programmalary täzelemeli ýa-da aýyrmaly diýýär?

Microsoft-yň Office 365 näme üçin uly şertnama

Microsoft Word-da formatirlemegi nädip tapmaly we çalyşmaly

Windows 10-da işjeň tor profiliniň adyny nädip üýtgetmeli ýa-da adyny üýtgetmeli

Microsoft Word-da teksti nädip tapmaly we çalyşmaly

Söz resminamasynda gizlin teksti nädip (we näme üçin) ulanmaly

Microsoft Word resminamalaryny aňsatlyk bilen tertipleşdirmek üçin Nawigasiýa panelini ulanyň

HBO-a indi nädip girip bolar

Windows-da kod sanjymy näme?

Microsoft Word resminamasynyň ululygyny nädip azaltmaly

Google Chrome üçin garaňky reodeimi nädip açmaly

Android klawiaturasyny habarlaryňyza senzuradan nädip saklamaly

Microsoft-yň Windows-da täze OneDrive bukjasyny goramagyny nädip açmaly

Microsoft Word-da suratlary we beýleki obýektleri nädip ýerleşdirmeli

Birnäçe Google senenamalaryny nädip çözmeli

Microsoft Word resminamasynda näçe wagtlap işländigiňizi nädip aýtmaly

Näme üçin Windows 10-da Sürüji Barlaýjyny ulanmaly dälsiňiz

Microsoft Word-da awtomatiki baglanyşyklary nädip öçürmeli

DVD, ISO ýa-da USB Drive-da haýsy Windows wersiýasyny we gurluşyny görmeli

Microsoft Word-da sahypa belgileri bilen nädip işlemeli

Windows 10-da printeri nädip dolandyrmaly

“Google Home” -i ulanyp, tutuş jaý sesini nädip sazlamaly

Birmeňzeş printeri iki gezek (dürli sazlamalar bilen) Windows-da nädip gurmaly

“Word 2016” -da gözläniňizde kartoçkalary nädip ulanmaly

Chromebook-larda ene-atalaryň dolandyryşlaryny nädip gurmaly

Bulaşyk Windows iş stoluňyzy nädip tertipleşdirmeli (we şeýle saklaň)

Iň oňat Microsoft PowerPoint klawiatura gysga ýollary

Microsoft Word-da tablisany keseligine nädip sazlamaly

“Apple” -iň rehimsizlik bilen ogurlamaly 7 aýratynlygy

Outlook 2016 nädip düzmeli? Jogap bermekden ýa-da ugradylandan soň habary ýapmak

Iň oňat Microsoft Excel klawiatura gysga ýollary

Windows 10-nyň Oktýabr 2018 täzelenmesinde täzelikler

Microsoft Word-daky sözleriň üsti bilen nädip çyzyk çyzmaly

Windows-da PDF faýly nädip döretmeli

Microsoft Word-da sanawlary we tablisalary nädip elipbiýleşdirmeli

Windows üçin iň oňat mugt wideo pleýerler

Kollejdäki Chromebook bilen öwrenip bilersiňizmi?

Microsoft Word-daky tekstleri suratlara we beýleki illýustrasiýalara nädip örtmeli

“Nova Launcher” -de Google Feed-i nädip almaly

Windows 10-yň Android ýa-da iPhone bilen işlemeginiň ähli ýollary

PDF-ni Microsoft Word resminamasyna nädip öwürmeli

, Ok, Microsoft Windows 10-y tölegli abuna hyzmatyna öwürmeýär

Microsoft Outlook-da deslapky gözleg ýerini nädip üýtgetmeli

Google Kartalarda köp ugurly ýol syýahatyny nädip meýilleşdirmeli

Microsoft Office-de garaňky rejimi nädip açmaly

Windows kompýuteriňize USB-C portlaryny nädip goşmaly

Söz resminamasyna fon reňkini, suratyny ýa-da dokumasyny nädip goşmaly

“Android” -iň bäş aýratynlygy “Samsung” Google-dan has gowy edýär

“Android” we “iPhone” üçin “Chrome” -yň täze tab sahypasyndaky makalalary nädip öçürmeli

Chromebook-lar üçin iň oňat wideo redaktirleme gurallary

Microsoft Word-da suraty ak-ak görnüşine nädip üýtgetmeli

Chromebooks üçin iň gowy surat redaktorlary

Foratdan çykarylan Snapchat parolyňyzy nädip dikeltmeli

“Google Home” -e import we iCal senenamalaryny nädip goşmaly

Microsoft Word-da setir we abzas aralygyny nädip dolandyrmaly

Amazon we Google Smarthome senagatyny ele alýarlar

Microsoft Outlook 2016 ýa-da 365-de täze habar duýduryşlaryny nädip öçürmeli

Windows 10-yň tertibini nädip terk etmeli

Microsoft Word-da bellikleri we bellikleri nädip ulanmaly

Microsoft Word-da tekst gutusyny nädip döretmeli we formatlamaly

Microsoft Word-da goşa boşluklary ýeke boşluklara nädip üýtgetmeli

“Garnituralary ulanmak üçin iPhone-yň gulpuny” nädip düzetmeli?

PowerPoint prezentasiýasynda Excel iş sahypasyny nädip baglanyşdyrmaly ýa-da goýmaly

Microsoft Outlook-da ýörite gözleg bukjalary bilen wagt tygşytlaň

Windows noutbukyny simsiz monitor hökmünde nädip ulanmaly (Başga bir kompýuter üçin)

Word resminamasynda Excel iş sahypasyny nädip baglanyşdyrmaly ýa-da goýmaly

Gatdan çykarylan Yahoo-yňyzy nädip dikeltmeli! Parol

Chromebook-a geçýärsiňizmi? Ine bilmeli zatlaryňyz

Windows 10-yň Oktýabr 2018 täzelenmesinde Notepad-da hemme zat

Chromebook-yňyzy nädip tizleşdirmeli

Chrome ulanyp, gizlin Chrome aýratynlyklaryna we sazlamalaryna nädip girmeli: // Sahypalar

Microsoft Word-da tablisalary we öýjükleri nädip birleşdirmeli we bölmeli

Windows 10-da umumy hyzmat ediş meselelerini nädip awtomatlaşdyrmaly

Windows ulgamy faýly näme?

Chromebook-da ADB we Fastboot-y nädip ulanmaly

Jenaýatçylar telefon belgiňizi ogurlap bilerler. Olary nädip bes etmeli

Microsoft Outlook-da faýl hökmünde e-poçtalary (we beýleki zatlary) nädip ýatda saklamaly

Unudylan LinkedIn parolyňyzy nädip dikeltmeli

“Google” -dan “Android” -i ulanmak: A (görnüş) gollanma

Iň oňat Microsoft Word klawiatura gysga ýollarynyň hemmesi

Microsoft Edge üçin Windows Defender Programma Goragçysyny nädip işletmeli

Windows 10-da “Esasy izolýasiýa” we “oryadyň bitewiligi” näme?

“Firefox” -y “Chrome OS” -da nädip gurmaly

Forgottenatdan çykan Instagram parolyňyzy nädip dikeltmeli

Windows 10-da ekranyň awto-öwrümini nädip öçürmeli

Google Home-de podkastlary nädip diňlemeli

Windows üçin iň oňat mugt wideo redaktirleme programmalary

Google Home-de dowamly söhbetdeşligi nädip açmaly we ulanmaly

Kimdir biri höwürtgäňizi jyňňyrdasa, Google Home size nädip habar bermeli?

Excel-de onluk bahalary nädip aýyrmaly

Windows täzelenmeleri wagtynda “Öçürmäň” kompýuterini nädip düzetmeli

Chromebook-lar hakda bilmezligiňiz mümkin 8 zat

“Windows Sonic” giňişlikdäki ses nähili işleýär

Microsoft Word-da köp derejeli sanawlar bilen nädip döretmeli we işlemeli

Microsoft Word-da şablon nädip döretmeli

Microsoftatdan çykarylan Microsoft hasaby parolyňyzy nädip dikeltmeli

Facebookatdan çykarylan Facebook parolyňyzy nädip dikeltmeli

Microsoft Word resminamasyny web sahypasy hökmünde nädip ýatda saklamaly

Gije Windows 10-yň garaňky mowzugyny nädip awtomatiki açmaly

Windows 10-yň diwar kagyzyny günüň wagtyna görä nädip üýtgetmeli

“Alexa” sizi Windows arkaly eşidip bilermi?

“Google Play Protect” näme we “Android” -i nädip howpsuz saklaýar?

Sözdäki ýekeje sahypadan sözbaşy ýa-da aşaky sözbaşy nädip pozmaly

Windows 10-yň gizlin wideo redaktoryny nädip ulanmaly

Salgylary dolandyrmak üçin iň oňat Chrome giňeltmeleri

Windows-da suratlary we suratlary nädip ölçemeli

Microsoft Outlook bilen Gmail-i nädip ulanmaly

Google Pixelbook näme üçin 1000 dollar bahasy bolan Chromebook

Windows-da macOS Mojave-Style Stol Staklaryny nädip almaly

Microsoft Word-da giperlinkleri nädip salmaly, pozmaly we dolandyrmaly

Windows 10-da ýagdaýlara duýgur faýl we bukja atlaryny nädip açmaly

Excel-de öýjükler toplumyny nädip aňsat saýlamaly

“Chrome OS” faýl dolandyryjysynda görkezmek üçin “Android” faýllaryny nädip almaly

macOS Mojave-iň garaňky rejesi Windows 10-ny utandyrýar

Portret-gönükdirilen söz resminamasynda peýzacape sahypasyny nädip döretmeli

“Google Smart Lock” näme?

Ubuntu nädip Windows-a meňzeýär

Microsoft Office-iň iň soňky wersiýasy näme?

Windows kompýuterlerinde näme üçin Bluetooth nauşnikleri gorkunç?

Outlook.com parolyňyzy nädip üýtgetmeli

S rejesinde Windows 10 ýa-da Windows 11 näme?

Windows 10-yň belliklerini Alt + Tab-da görkezmekden nädip öçürmeli

Google Daydream vs. Diş VR: Haýsy ykjam VR nauşnik has gowudyr?

Windows 10 sazlamalar programmasynda şriftleri nädip gurmaly we dolandyrmaly

Näme üçin Google (we Facebook) sen hakda köp zat bilýär?

Rokuňyzy menýularda gürleşmekden nädip saklamaly?

Gmail ýa-da Google parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Windows 10-da haýsy GPU-ny ulanýandygyny nädip saýlamaly

Windows 10-yň Baş gabygynda klawiatura gysga ýollaryny nädip göçürip we goýmaly

Windows 10-da her programma ses sesini nädip düzmeli

Windows 10-yň täze skrinshot guralyny ulanmak: Klipler we bellikler

Google suratlary bilen surat gözlegini nädip yzyna öwürmeli

Windows-da FaceTime ulanyp bilersiňizmi?

Google Pay bilen edip boljak ähli zadyňyz

Windows 10-da penjire serhetlerini we kölegelerini nädip sazlamaly

Islendik enjam üçin resmi Windows sürüjilerini nädip tapmaly

Microsoft Word resminamasyny PDF-e nädip öwürmeli

Windows 10-yň iş panelinde manysyz adamlar nyşanyny nädip öçürmeli

Microsoft Word resminamalaryny nädip döretmeli, redaktirlemeli we görmeli

Windows Dükan wersiýasy bilen iTunes Bloat-dan gaça duruň

Google Kartalar vs. Waze: Haýsy hakykatdanam gowudyr?

Windows 10-da simsiz tora nädip birikmeli

Windows-da esasy web brauzerini nädip düzmeli

Programmalary goýmalara tertiplemek üçin Windows 10-daky toplumlary nädip ulanmaly

Windows 10-yň täze paneli ulanmak: Taryh we bulut sinhronlamasy

“Google” -yň “Gboard” klawiaturasyny ulanyp, “iPhone” we “Android” -de animasiýa sowgatlaryny nädip ýasamaly

Windows 10 sazlamalar programmasynda başlangyç programmalaryny nädip dolandyrmaly

Google Suratlaryny aňsat surat düzedişleri, teklipleri paýlaşmak we başgalar üçin nädip ulanmaly

Google şu gün I/O-da yglan etdi

Microsoft 10 nyşanyny Windows 10-daky meseleler panelinden nädip aýyrmaly

Gizlin Windows Hotkey, Grafika kartoçkalaryňyzy täzeden başlaýar

Windows Task Manager-de GPU ulanylyşyna nädip gözegçilik etmeli

Windows-da başlangyç programmalaryny nädip öçürmeli

5 Google sahypasynyň bilmeli aýratynlyklary

“Mac Show” suratlaryna “Outlook” -y nädip düzmeli

Windows 10-nyň maý aýynyň täzelenmesini guranyňyzdan soň 10 Gb-dan gowrak disk boşlugyny nädip boşatmaly

Gaty diskiňizi arassalamak üçin Windows 10-yň täze “Boş ýer” guralyny ulanyň

Windows 10-da fokus kömekçisini nädip ulanmaly (tertibi bozmaň)

Windows 10-nyň aprel aýynyň 2018 täzelenmesini nädip almaly

Windows 10-da ýakyn paýlaşmany nädip öçürmeli

Windows 10-da Wagt görkezijisini nädip öçürmeli

Windows 10-yň Microsoft-a haýsy maglumatlary iberýändigini nädip görmeli

Windows 10-yň aprel aýynyň täzelenmesinde täze zatlar, häzir elýeterli

Windows 10-yň iň soňky wersiýasy näme?

Heý Google, näme üçin dört dürli mesele programmasy bar?

Maglumatlary barlamak bilen Excel-de maglumatlaryň girizilmegini nädip çäklendirmeli

Microsoft Excel-i öňdebaryjy nollary görkezmäge nädip mejbur etmeli

Microsoft Word-a sitatalary we bibliografiýalary nädip awtomatiki goşmaly

Ubuntu kompýuteriňiz hakda maglumat ýygnamakdan nädip saklamaly?

Windows üçin iň oňat mugt skrinshot programmalary

Windows-da “Pes disk giňişligi” duýduryşyny nädip öçürmeli

Web sahypalaryny Chrome-dan telefonyňyza nädip ibermeli

Öçürmek Windows 10-ny doly ýapmaýar (Emma täzeden başlamak)

Microsoft Windows 10 täzelenmelerini itlerden soň atlandyrmaly

Google-y durmuşyňyzdan nädip aýyrmaly (we näme üçin bu mümkin däl diýen ýaly)

Windows-da dikeldiş bölümini (ýa-da başga sürüjini) nädip gizlemeli

Näme üçin elmydama 64 bitli Windows gurmaly?

Windows 10-yň Wagt görkezijisi näme we ony nädip ulanmaly?

Windows-da islendik programmanyň geçiriş giňligini nädip çäklendirmeli

Windows 10-da ýakyn paýlaşmany nädip ulanmaly

Google Pixel telefonlarynda skrinşotlary nädip almaly

“Chrome” giňeltmesini gurmazdan ozal howpsuzdygyna nädip göz ýetirmeli

Firefox-da islendik Chrome giňeltmesini nädip gurmaly

Google resminamalarynda abzaslary nädip görkezmeli

“QuickConnect” ulanyp, “Synology NAS” -a nädip uzakdan girip bilersiňiz

“Google Home” bilen Bluetooth gürleýjisini nädip jübütlemeli

Windows 10-yň täze baş gabygy bilen edip boljak ähli zadyňyz

Windows-da özbaşdak mowzuklary we wizual stilleri nädip gurmaly

Windows-da HEIC faýllaryny nädip açmaly (ýa-da olary JPEG-e öwürmeli)

ARM-daky Windows hiç hili many bermeýär() öne)

“Apple TV” -däki “YouTube” indi üstünlik gazandy, sebäbi Google her platformada bir interfeýs basýar

“Facebook” -yň üçünji taraplara maglumat bermegini nädip bes etmeli

Suratlary Android-den Windows kompýuteriňize nädip geçirmeli

Windows tomaşaçy ýamalary şu ýerde, ýöne garaşmak islärsiňiz

Google-yň täze operasiýa ulgamy bolan Fuksiýa näme?

“Google Assistent” -de “marşrutlary” nädip gurmaly we ulanmaly

Windows 10-da garaňky reodeimi nädip açmaly

Bir programma Chromebook-yňyza laýyk gelmese näme etmeli

Microsoft, Antivirus bolmasaňyz, Windows 7 Howpsuzlyk täzelenmeleriniň hemmesini bloklaýar

Kömekçi Google Lens indi teksti saýlap biler - Ine muny nädip etmeli

Windows 10-nyň Ubuntu Baş gabygynda ulanyjy hasabyňyzy nädip üýtgetmeli

Windows-da DNS Müşderi Keşini täzeden ýüklemek bilen serediş meselelerini çözüň

Windows-da Ubuntu Baş Faýllaryňyza nädip girip bilersiňiz (we Başdaky Windows Ulgam Drive)

Windows 10-da Zsh (ýa-da başga bir gabyk) nädip ulanmaly

Excel-de özbaşdak şablonlary nädip döretmeli

Göwnüçökgünliksiz bellik almak üçin “Google Keep” -i nädip ulanmaly

Ansat gurama üçin Windows-da bir faýly nädip bellik etmeli

Olara geçeniňizde, Chrome-yň tablisalary täzeden ýüklemeginiň öňüni nädip almaly

Windows 10-da bildirişleri nädip öçürmeli

Excel-de öýjük serhetlerini nädip goşmaly we üýtgetmeli

Makroslary nädip ýazga almaly we Microsoft Word-da ýadaw meseleleri awtomatlaşdyrmaly

Chromebook-da DNS serwerini nädip üýtgetmeli

Android OS täzelenmelerini almaýarsyňyzmy? Google her niçigem bolsa enjamyňyzy täzeleýär

Microsoft Word-da sütün ölçegini nädip sazlamaly

Has aňsat Bluetooth jübütlemesi ahyrsoňy Android we Windows-a gelýär

Google-yň jogap programmasy ýakyn wagtda beýleki programmalara akylly jogaplar getirer

“Chromecast” -y çalt maglumat paneli hökmünde nädip ulanmaly

Parolyňyzyň ogurlanandygyny ýa-da ýokdugyny nädip barlamaly

Microsoft Word-da Excel-stil elektron tablisalaryny nädip ulanmaly

“Chromecast” ýa-da “Google Home” -den mugt film kärendesini we beýleki baýraklary nädip almaly

Microsoft Word 2016-da soňky resminamalar sanawyny nädip arassalamaly ýa-da öçürmeli

Google Home-iň ses kömekçisi bilen Roku-y nädip dolandyrmaly

Chromebook-dan nädip has köp peýdalanmaly

Google Surat Gözleginde Suraty görmek düwmesini nädip yzyna getirmeli

Windows 10 Hereket Merkezini nädip ulanmaly we özleşdirmeli

Windows-daky “System32” bilen “SysWOW64” bukjalarynyň arasynda näme tapawut bar?

Chrome-yň täze mahabat bloklaýjysyny nädip öçürmeli (Käbir saýtlarda ýa-da ähli saýtlarda)

“Facebook” -y telefonyňyzdan pes hilli suratlar we wideo ýüklemekden nädip saklamaly?

“HomePod” -y beýleki adamlara tekst habarlaryňyzy okamakdan nädip saklamaly?

Mahabat kompaniýalary näme üçin Google-yň mahabat bloklaýjysyny gowy görýärler, ýöne “Apple” -iň gizlinlik aýratynlyklaryny ýigrenýärler

Skype nejis ekspluatasiýa üçin zyýanly: Windows dükany wersiýasyna geçiň

IPhone ýa-da iPad-da parol dolandyryjysyndan nädip doldurmaly

Chromebook-da VPN-e nädip birikmeli

Windows-da ýakynda üýtgedilen faýllary nädip aňsat görmeli

Google Play Hyzmatlary näme we näme üçin batareýamy taşlaýar?

U2F açary ýa-da YubiKey bilen hasaplaryňyzy nädip goramaly

Google Play-iň täze audiokitaplaryny nädip satyn almaly we diňlemeli

Windows programma üpjünçiligini Chromebook-da nädip işletmeli

Wideolaryň Chrome-da awtomatiki görkezilmeginiň öňüni nädip almaly

Windows 10-da “Teklip edilýän programmalardan” (Candy Crush ýaly) nädip gutulmaly

ICloud Surat kitaphanasyny öýjükli maglumatlaryňyzy ulanmakdan nädip saklamaly?

Windows 10-yň mikseri bilen kompýuter oýunlaryňyzy nädip göni ýaýlymda ýaşamaly

Microsoft Office üçin Windows we macOS arasynda näme tapawut bar?

VLC-den Chromecast-a nädip akmaly

Chrome we Firefox-da täze goýmalary nädip awtomatiki öçürmeli

Chromebook-lar üçin iň oňat programmalar we gurallar

Arzan Windows noutbuklary diňe wagtyňyzy we puluňyzy ýitirer

“Google Home” -ni sesiňize esaslanýan Netflix profiliňizi nädip ulanmaly

Microsoft Word resminamalaryna gapdal kelleleri we sitatalary nädip goşmaly

“Chromecast” bilen telewizorda “Android” oýunlaryny nädip oýnamaly

“Chrome”, “Safari”, “Firefox” we “Edge” -de aýratyn brauzer belliklerini nädip öçürmeli

Windows 10-a mugt täzelemegiň ähli ýollary

Kompýuteriňizi haýallatmakdan Melttaun we Spektr ýamalaryny nädip saklamaly

Microsoft Word-yň deňeşdirme aýratynlygyny nädip ulanmaly

Windows 10-da Xbox One Controller düwmelerini nädip aýyrmaly

Google kömekçisiniň saklanan ses maglumatlaryny nädip tapmaly we pozmaly

Mac parolyňyzy ýatdan çykarsaňyz näme etmeli?

Microsoft Word-da dolandyryjylary nädip ulanmaly

Google kömekçi ses modeliňizi nädip täzeden öwrenmeli

Windows 10-da köne aýyrmak programmalar paneline nädip girmeli

“Google Calendar” täze dizaýndaky iň gowy aýratynlyklaryndan el çekdi

Amazon Echo vs. Google Home: Haýsyny satyn almaly?

Google Chrome-da ýerleşýän ýeriňizi nädip el bilen düzmeli

“Chromecast” -da köp oýunçy partiýa oýunlaryny nädip oýnamaly

Google Wifi ulanyp, nädogry web sahypalaryny nädip blokirlemeli

Parol dolandyryjyňyzda awtomatiki doldurmagy öçürmeli

Microsoft Word-y şertnamalaryň aşagyndaky ýalňyşlyklar hökmünde nädip saklamaly

Chrome-da boş Google Kartalary nädip düzetmeli

Google hyzmatlaryňyzy paýlaşmak üçin Google maşgalasyny nädip gurmaly

Google Wifi-de enjam atlaryny nädip üýtgetmeli

Google Play Music-de podkastlary nädip dolandyrmaly

Chromecast-yň fon maglumat ulanylyşyny nädip düzetmeli

Şonuň üçin diňe “Chromecast” aldyňyz. Indi näme?

Şonuň üçin diňe Google Home aldyňyz. Indi näme?

Dünýädäki iň uly mahabat kompaniýasy bolan Google ýakyn wagtda mahabatlary petiklär. Bu gowymy?

Gapdal panelinde iki gezek sürüjileri görkezýän Windows Explorer-i nädip düzetmeli

“Pixel 2” -iň wizual ýadrosy näme?

“Google Chrome” bolmasa, Windows dükany elmydama siňer

Windows 10-yň täze gurlan SSH buýruklaryny nädip işletmeli we ulanmaly

“Android” isleseňiz, “Google” -yň “Pixel” telefonyny satyn alyň

Google kömekçisiniň Android telefonyňyzda edip biljek iň gowy zatlary

Chromebook-yňyzy “Mono” -a nädip geçirmeli (Şonuň üçin bir gulak geýip bilersiňiz)

Google Wifi-ni telefonyňyzdan nädip açmaly

Amazon vs. Google Feud, düşündirildi (we size nähili täsir edýär)

Web sahypalaryny habarnamalary görkezmegi haýyş etmekden nädip saklamaly

Has ygtybarly uzakdan girmek üçin TeamViewer-i nädip gulplamaly

ARM-de Windows 10 näme we ol nähili tapawutlanýar?

Mac-yňyzy awtomatiki usulda Wi-Fi toruna birikdirmekden nädip saklamaly?

Gelýän telefon jaňlaryny Mac we iPad-da jaň etmeginden nädip saklamaly?

Microsoft Office-iň iş stoly, web we ykjam programmalaryň arasynda näme tapawut bar?

“Firefox” -yň ulanyjy interfeýsini userChrome.css bilen nädip sazlamaly

Snapchat parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Windows kompýuteriňizi nädip “Mono” sesini ulanmaly (Şonuň üçin bir gulak geýip bilersiňiz)

Windows noutbukyňyzyň batareýasynyň ömrüni nädip ýokarlandyrmaly

Käbir programmalary iPhone-da üns merkezinde gözleg görkezmekden nädip saklamaly

Chromebook-lary “Diňe brauzerden” köp

Uly macOS Bug, parol bolmasa kök girmäge mümkinçilik berýär. Ine düzediş

“IPhone” ýa-da “iPad” -y awtomatiki usulda “Wi-Fi” tora birikdirmekden nädip saklamaly?

Chrome baş sahypam näme üçin üýtgedi?

Google Play-den gurnan her bir programmaňyzyň sanawyny nädip tapmaly

Instagram-y yzygiderli habarnamalary ibermekden nädip saklamaly

“Firefox Kwant” diňe “Chrome” -y “göçürmek” däl: Has güýçli

Satyn alyp boljak iň oňat Chromebook, 2017 neşir

Twitter parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Akym gutusy görkezilişi: Apple TV vs. Roku vs. Amazon Fire TV vs. Chromecast vs. Android TV

Näme üçin Chrome-dan Firefox Kwantyna geçdim

“Samsung” -yň programma rugsady monitoryny habarnamalary görkezmekden nädip saklamaly

Instagram parolyňyzy nädip üýtgetmeli

“Android” programmalarynyň köpüsi aýratynlyklaryny ýitirer ýa-da ýakyn wagtda “Play Store” -da ýok bolar

Windows 10-da tygşytlanan Wi-Fi toruny nädip pozmaly

Chromehli maglumatlaryňyzy Chrome-dan Firefox-a nädip göçürmeli

Google Feed-i nädip sazlamaly (we hakykatdanam peýdaly ediň)

Facebook parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Windows 10-yň poçta programmasyndan habarlary nädip ätiýaçlamaly

Sphli aýdymlary şol bir göwrümde aýtmakdan nädip saklamaly?

Windows-y awtomatiki usulda Wi-Fi toruna birikdirmekden nädip saklamaly

“Mac” -yň saklanan parollaryny açar zynjyry bilen nädip dolandyrmaly

NVIDIA SHIELD-i nädip etmeli Telewizor öçürilen ýagdaýynda-da “OK Google” -y diňläň

Windows 10 ýa-da 8-de ulgam maglumat panelini nädip açmaly

Windows 10-da ses diktasiýasyny nädip ulanmaly

Goňşyňyzyň Wi-Fi torunyň Windows-da peýda bolmagyny nädip blokirlemeli

Samsyk geek hileleri: Windows 10-yň gizlin bölekleýin görkeziş tertibini nädip açmaly

“Apple” aýdym-sazyny “iPhone” -yň oýnamak düwmesini almagy nädip bes etmeli?

Windows 8 ýa-da 10-da dikeldiş diskini ýa-da ulgamy bejermek diskini nädip döretmeli we ulanmaly

Microsoft Word resminamasynda şriftleri nädip ýerleşdirmeli

Windows 10-da bu kompýuterden “3D obýektleri” nädip aýyrmaly

Windows 10-da ekrany has düşnükli okamak üçin reňk süzgüçlerini nädip açmaly

Windows 10-da Ubuntu, openSUSE we Fedora-nyň arasynda näme tapawut bar?

Windows 10-yň gurlan programmalaryny nädip aýyrmaly (we olary nädip täzeden gurmaly)

Windows 10-yň “Kompýuterde dowam et” aýratynlygyny iPhone ýa-da Android telefony bilen nädip ulanmaly

Windows 10-da garyşyk hakykat näme we nauşnik satyn almalymy?

Aýdym sanawyny ýa-da albomy gutaranyňyzdan soň awto-oýnaýan aýdym-sazdan Spotify nädip saklamaly?

Windows 10-da VirtualBox-da macOS High Sierra-ny nädip gurmaly

Windows 10-da Windows täzelenmesiniň göçürip alyş zolagyny nädip çäklendirmeli

Windows 10-y internet arkaly beýleki kompýuterlere täzelenmeleri ýüklemekden nädip saklamaly?

Batareýanyň ömrüni tygşytlamak üçin Windows 10-yň täze “Güýç urmagy” nädip dolandyrmaly

Windows kompýuteriňizde ene platanyň model belgisini nädip barlamaly

Windows Defender-iň täze ekspluatasiýa goragy nähili işleýär (we ony nädip sazlamaly)

Paroly ýatdan çykarsaňyz, marşrutizatoryňyza nädip girip bilersiňiz

Windows 10-yň iş panelinde “Meniň halkymy” nädip ulanmaly

Windows Defender-iň täze “Dolandyrylan bukjanyň girişi” bilen faýllaryňyzy tölegli programma üpjünçiliginden nädip goramaly?

Windows 10-yň güýz döredijileriniň täzelenmesinde talap edilýän OneDrive faýllaryny nädip ulanmaly

Windows 10-yň güýz döredijileriniň täzelenmesi, indi elýeterli

Windows-yň Amazon Prime-ification we başga zatlar gelýär

Windows 10-da Cortana bilen ajaýyp önümleriňizi nädip dolandyrmaly

Windows 95-i wirtual maşyna nädip gurmaly

IPhone-da bellikleri nädip goramaly

Çalt gözleglere jogap bermek bilen Google-dan mugt pul nädip almaly

Google Öýüňiz bilen nädip jaň edip bilersiňiz

IPhone we iOS 11 ulanyp, Wi-Fi parolyňyzy aňsatlyk bilen paýlaşmaly

Windows ulanýan bolsaňyzam, Chrome indi siziň operasiýa ulgamyňyzdyr

Windows-da BitLocker şifrlemesini nädip sazlamaly

“Google Home”, “Mini” we “Max” -iň arasynda näme tapawut bar?

Google Home-de ajaýyp baglanyşyklaryňyzy nädip ýokarlandyrmaly

Tekst habarlaryny alanyňyzda, iPhone-yňyzy iki gezek nädip saklamaly?

Windows-da AMIDuOS bilen nädip işlemeli

Windows-da enjam draýwerleriňizi täzelemegiň ýeke-täk ygtybarly usuly

Klawiaturasyz Windows iş stoluna nädip girmeli

Windows üçin iň oňat faýl çykarmak we gysyş guraly

IMDB programmasyny size habar ibermekden nädip saklamaly

Programmany ulanmaýan wagtyňyz Uber-i iPhone-yň ýerleşýän ýerini yzarlamakdan nädip saklamaly?

Windows-daky “Programma faýllary (x86)” we “Programma faýllary” bukjalarynyň arasynda näme tapawut bar?

Ylgamak, welosiped sürmek we gezelenç etmek üçin Google Kartalarda aralyklary nädip ölçemeli

Windows-da syçan sazlamalaryny nädip sazlamaly

“IPhone” we “iPad” programmalaryny baha bermekden nädip saklamaly?

“Soundcloud” -dan üçünji tarap programma elýeterliligini nädip ýatyrmaly

“Amazon Echo” we “Google Home” meniň aýdýan zatlarymyň hemmesine içalyçylyk edýärmi?

USB diskine dakanyňyzda Windows programmalaryny nädip awtomatiki işletmeli

Google-yň WEBP suratlaryny JPEG ýa-da PNG görnüşinde nädip saklamaly

Windows 10-yň Taskbar sagady görkeziş sekuntlaryny nädip etmeli

Windows-da we macOS-da wideo bitradyny nädip tapmaly

Windows 10-da köne ses dolandyryşyny nädip yzyna almaly

“Xbox One Controller” -ni “Windows” -a nädip birikdirmeli

Windows kompýuteriňizde näçe boş ýer goýmaly?

“Chromebook” -laryň kompýuterlerden ýa-da “Mac” -dan has gowy üç usuly

Windows Defender-iň “Awtomatiki nusga tabşyrmagy” we “Bulut esasly gorag” nähili işleýär?

Islendik Windows oýunyny doly ekranda serhetsiz penjire rejesinde nädip oýnamaly

Howpsuz tertipde Word, Excel ýa-da PowerPoint-i nädip açmaly

Gulplanan wagtyňyz Plex serweriňize nädip girip bilersiňiz?

Netflix-i size e-poçta we habarnamalary ibermekden nädip saklamaly

“Google Home” -e aýdym-sazy nädip “Bluetooth” arkaly akdyrmaly

“Chromebook” -daky daşarky klawiaturalarda gözleg düwmesi hökmünde “Caps Lock” düwmesini nädip düzmeli

Windows-da elmydama üstünde penjire ýasamagyň 3 iň oňat usuly

“Wi-Fi” birikdirilen “Roomba” -ny “Alexa” ýa-da “Google Home” bilen nädip dolandyrmaly

Başga birine kompýuteriňize ähli zatlaryňyza ygtyýar bermezden nädip rugsat bermeli

Windows Logon Programmasy (winlogon.exe) näme we näme üçin meniň kompýuterimde işleýär?

Windowsyň “N” ýa-da “KN” neşiri näme?

“Alexa” ýa-da “Google Home” bilen kafel yzarlaýjyňyzy nädip tapmaly

SMBv1-i nädip öçürmeli we Windows kompýuteriňizi hüjümden goramaly

Chromebook-da suratlary redaktirlemek üçin iň oňat gurallar

Näme üçin Windows-yň esasy şekil görkezijisini IrfanView bilen çalyşmaly?

Synology NAS-daky programmalary nädip togtatmaly we täzeden açmaly

Iş stansiýalary üçin Windows 10 Pro näme we ol nähili tapawutlanýar?

Windows kompýuteriňizi düzeltmek üçin howpsuz tertibi nädip ulanmaly (we haçan gerek)

Windows-da “Görkezijiniň takyklygyny ýokarlandyrmak” näme?

Xbox One üçin EA elýeterliligi näme we oňa ähmiýet barmy?

Microsoft näme üçin Windows-dan 3D Pinbol taşlady (we nädip yzyna getirmeli)

Her gezek kimdir biri Facebook toparynda habar iberende habarnamalary nädip almaly

Windows 10-da awtomatiki hyzmaty nädip meýilleşdirmeli (we näme edýär)

Google Drive-da “Çalt giriş” gysga ýollaryny nädip öçürmeli

Windows-daky buýruk buýrugyndan tor sürüjilerini nädip kartalaşdyrmaly

Sahypa tapylmady

Windows 10-yň gurlan suratlar programmasyny nädip ulanmaly

Windows 10-da wirtual iş stollaryny nädip ulanmaly

Ghli Gmail, senenama, resminamalar we beýleki Google maglumatlarynyň ätiýaçlyk arhiwini nädip göçürip almaly

Windows 10 S-ni nädip gurmaly we synagdan geçirmeli

Buferiňizi Windows we macOS arasynda nädip sinhronlamaly

Microsoft däl e-poçta salgysy bilen Windows 10-a nädip girmeli

Windows 10-da ýadyň gysylmagy näme?

Google-yň Cast kabul ediji Beta bilen Android TV-de has gowy kasting nädip gazanmaly

Android enjamyňyzda “Ok Google” -y nädip öçürmeli

Windows 10-da kompýuteriňiziň faýllaryny çalt gözlemegiň üç usuly

Chromecast-iň torlaýyn Android bildirişlerini nädip aýyrmaly

Windows we macOS-da has takyk monitor üçin reňk profilini nädip tapmaly we gurmaly

Google kömekçisini nädip öçürmeli (ýa-da iň gysga ýoluny yzyna alyň)

Seresaplyk bilen göz aýlasam we umumy düşünjäni ulansam, hakykatdanam antiwirus gerekmi?

EA-nyň gelip çykyşy näme we oňa ähmiýet barmy?

Google we Kartalar taryhyňyzy Android we iPhone-da nädip görmeli we pozmaly

Bilmeli 10 peýdaly Windows buýruklary

Birikdirilende Windows 10-yň maglumat ulanylyşyny nädip çäklendirmeli

Baglanyşyksyz habarnamalar bilen Twitter-iň esasy pursatlaryny nädip bes etmeli

“USB OS” -dan “Chrome OS” -y nädip gurmaly we ony islendik kompýuterde işletmeli

Chrome-yň “Hemme zady taşla” Ctrl + Shift + Q gysga ýoluny nädip ýok etmeli

Google Kartalarda tölegli ýollardan nädip saklanmaly

Islendik ýere faýllaryňyza girmek üçin LogMeIn Hamachi nädip ulanmaly

Goşmaça programma üpjünçiligi bolmazdan, dostuňyzyň Windows kompýuterini nädip uzakdan çözmeli

Windows-da Steganografiýa ulanyp, beýleki faýllaryň içinde faýllary nädip ýerleşdirmeli

Windows 10-da täzelenmeleri nädip aýyrmaly we täzelemeli

Windows kompýuteriňizde haýsydyr bir programma üpjünçiligini gurmazdan VPN serwerini nädip döretmeli

Windows üpjün edýän enjam sürüjilerini ulanmalymy ýa-da öndürijiňiziň sürüjilerini göçürip almalymy?

Windows Firewall bilen internete girmegi nädip blokirlemeli

Windows 10-da başga bir sürüjä programmalary nädip gurmaly (ýa-da göçürmeli)

“Android” ýa-da “iPhone” -da awtonom nawigasiýa üçin “Google Kartalar” maglumatlary nädip göçürip almaly

Windows-da gizlenen 10+ peýdaly ulgam gurallary

Çäklendirilmedik mukdarda surat saklamak üçin Google suratlaryny nädip ulanmaly

Google suratlarynyň edip bilmeýän 18 zady

Paýlaşylan Google Öýünde başga biriniň aýdym-saz abunalygyny nädip ulanmaly

Iş stoly kompýuteriňizi Google Drive (we Google Suratlar) bilen nädip sinhronlamaly?

Windows-da FAT32 bilen 32 Gb-dan uly USB sürüjilerini nädip formatlamaly

Klikler Chromebook-da Android programmalarynda hasaba alynmasa näme etmeli

“Windows modullaryny gurnaýjy işçi” näme we näme üçin meniň kompýuterimde işleýär?

“Facebook” wideolaryny sesiň awtomatiki çalynmagyndan nädip saklamaly

Windows-da AppData bukjasy näme?

Windows täzelenmesini ýapyşanda ýa-da doňanda nädip düzetmeli

“Windows ses enjamynyň grafiki izolýasiýasy” näme we näme üçin meniň kompýuterimde işleýär?

“Windows Shell Experience Host” näme we näme üçin meniň kompýuterimde işleýär?

“Windows wezipeleri üçin kabul ediş prosesi” näme we näme üçin köp adam meniň kompýuterimde işleýär?

Windows-da sürüjini nädip pozmaly we formatlamaly

Chromebook satyn almazdan ozal, VirtualBox-da Chrome OS-ny nädip synap görüň

Google Öýüňizde duýduryş sesini nädip üýtgetmeli

“Chromebook” -larda daşarky ammary görmek üçin “Android” programmalaryny nädip almaly

Öýüňiziň howpsuzlyk ulgamyna girmegi beýleki öý agzalary bilen nädip paýlaşmaly

Islendik kompýuterde Chrome OS-y nädip gurmaly we ony Chromebook-a öwürmeli

Başga programma üpjünçiligini göçürip almazdan Windows-da bölümleri nädip dolandyrmaly

Synergy ulanyp, bir klawiatura bilen köp kompýuterleri nädip dolandyrmaly

“Facebook Messenger” wideolaryny awtomatiki oýnamakdan nädip saklamaly

“Web sahypalary üçin programmalar” Windows 10-da nähili işleýär

Windows-da Python-y nädip gurmaly

“Chromebook” -yňyzy “Android” programmalary we “Gamepad” bilen oýun noutbukyna öwüriň

Windows 10 Düwürtiksiz: Windows 10 LTSB (Uzak möhletli hyzmat ediş bölümi), düşündirildi

“Mac” -da “Boot Camp” -da Windows-y nädip gurmaly

Windows 10-da gurlan Windows Defender Antivirusyny nädip ulanmaly

Windows kompýuteriňizi nädip bellemeli: 5 Mugt baha beriş gurallary

“IPhone” -yň portret tertibini birnäçe faýl döretmekden nädip saklamaly

Ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy paýlaşmazdan, macOS-da tor faýly paýlaşmagyny nädip düzmeli

Januaryanwar aýynda goldaw gutarandan soň Windows Essentials 2012-i nädip çalyşmaly

Windows kompýuteriňiziň näme üçin döwülendigini ýa-da doňandygyny nädip bilmeli

Programmalary Windows aýyrmak programmasynyň sanawyndan nädip el bilen aýyrmaly

Google Suratlarynyň täze paýlaşylan kitaphanalaryny nädip gurmaly we ulanmaly

Twitter-de aýratyn sözler bilen twitleri nädip öçürmeli

Netgear Arlo kameralaryňyza nädip paýlaşmaly

SkyBell HD elýeterliligini beýleki ulanyjylar bilen nädip paýlaşmaly

Chromebook-da ses netijelerini nädip üýtgetmeli

Windows 10-da täze ýerli ulanyjy hasaby nädip döretmeli

“WindowServer” prosesi näme we näme üçin “Mac” -da işleýär?

Google kömekçini Mac-da nädip ulanmaly (Çynlakaý)

“Chromebook” -larda “Android” programmalaryny nädip ölçemeli

Twitter wideolaryny awtomatiki usulda nädip togtatmaly

Excel-de hatarlary we sütünleri nädip doňdurmaly we doňdurmaly

Windows programmalaryny çakyr bilen Mac-da nädip işletmeli

Chromebook-da ileri tutulýan Wi-Fi torlaryňyzy nädip ileri tutmaly

“Facebook” -y ýazgylary awtomatiki terjime etmekden nädip saklamaly

Windows-da ReFS (Resilient File System) näme?

Chromebook-dan nädip çap etmeli

Windows 10-da wirtual sensor panelini nädip işletmeli we ulanmaly

Windows-da gaty disk giňişligini derňemek üçin iň oňat 4 gural

Wi-Fi parolyňyzy nädip tapmaly

Näme üçin Chrome-da beýle açyk amallar köp?

Chromebook-da ekran suratlarynyň nirede saklanýandygyny nädip üýtgetmeli

Sosial mediýada sizi yzarlamagyňyzy nädip saklamaly?

Chromebook-daky esasy programmalary nädip üýtgetmeli

Windows programma üpjünçiligini Mac-da işletmegiň 5 usuly

Microsoft-yň üstünde “Chrome” -y nädip has elýeterli edip bolar

Windows 10-y kompýuteriňize nädip gurmaly

“Chrome” -dan internet birikdiriş meseleleriňizi nädip çözmeli

Windows Task Dolandyryjysyny açmagyň ýedi usuly

Windows-da “USB enjamy tanalmaýar” ýalňyşlygyny nädip anyklamaly

Chromebook-da ulanmaly iň oňat Android programmalary

Iki taraplaýyn çap etmegi nädip macOS-da esasy bolmakdan saklamaly

Programma üpjünçiligi gaty köne bolanda, Chromebook-yňyzy nädip el bilen täzelemeli

Google suratlarynda täze arhiw aýratynlygy näme?

Windows açylmasa näme etmeli

Oýunçylar üçin bäş sany amatly (we mugt) Windows gurallary

Chromebook-yň batareýa saglygyny nädip barlamaly

Windows 10-da Dolby Atmos töwerek sesini nädip ulanmaly

Diňe e-poçtaňyzy, wakalaryňyzy we beýleki zatlaryňyzy gözlemek üçin Google-dan nädip peýdalanmaly

Google Wifi-de meýilleşdirilen arakesmeleri nädip düzmeli

32 bitli we 64 bitli Windows-yň arasynda näme tapawut bar?

Näme üçin programmalaryň köpüsi henizem Windows-yň 64-bit wersiýasynda 32-bit?

“Facebook” wideolaryny awtomatiki gygyrýan sesden nädip saklamaly

Google Play aýdym-saz kitaphanasyny nädip täzelemeli we ýitiren yzlaryňyzy tapmaly

Google kömekçisini adaty ýagdaýda sesiň ýerine ýazmaga nädip üýtgetmeli

34 Windows buýruk teklibi üçin peýdaly klawiatura gysga ýollary

Windows ygtyýarnamany üýtgetmek, aýyrmak ýa-da giňeltmek üçin Slmgr-i nädip ulanmaly

Windows kompýuteriňizi nädip Wi-Fi nokadyna öwürmeli

Windowshli Windows ulanyjy hasaplarynyň we olaryň sazlamalarynyň ýönekeý tekst sanawyny nädip döretmeli

Windows Taskbar üçin iň peýdaly klawiatura gysga ýollary

Windows 10-da buýruk teklipini açmagyň 10 usuly

Windows 10-da myhman hasaby nädip döretmeli

Näsaz Windows täzelenmesini nädip yzyna gaýtarmaly ýa-da aýyrmaly

Windows 10-da täzelenmeleri we sürüjileri nädip aýyrmaly we blokirlemeli

“ICloud” senenamaňyza “Alexa” bilen nädip girip bilersiňiz

“Işjeň sagatlary” nädip düzmeli, şonuň üçin Windows 10 erbet wagtda täzeden başlamaz

Windows Bash Shell-i Ubuntu 16.04-e nädip täzelemeli

Dikeldiş tertibinde girip boljak 8 Mac ulgamynyň aýratynlyklary

Windows 10-da täze aç-açanlyk effektlerini nädip öçürmeli

Chromebook-yň ulgam çeşmelerine Cog bilen nädip gözegçilik etmeli

Windows 10-yň Sazlamalar programmasyndan sahypalary nädip gizlemeli

Chromebook-daky Kanar kanalyna nädip geçmeli (ýa-da goýmaly)

Windows 10 S näme we ol nähili tapawutlanýar?

Windows-da dublikat faýllary nädip tapmaly we aýyrmaly

Windows 10-yň ammar ýerlerini aýna we sürüjileri birleşdirmek üçin nädip ulanmaly

Google Wifi-de maşgala belliklerini nädip döretmeli we ulanmaly

Wi-Fi toruňyzyň adyny we parolyny nädip üýtgetmeli

Windows täzelenmelerini nädip barlamaly

Jübi toruny ulananyňyzda Chromebook-yňyzy nädip täzelemeli

Windows 10-da ekran tygşytlaýjylaryny nädip tapmaly we sazlamaly

Microsoft Howpsuzlyk täzelenmeleri bilen Windows wersiýamy näçe wagtlap goldar?

Windows-da gulplanan faýllary nädip pozmaly, göçürmeli ýa-da adyny üýtgetmeli

Windows 8 ýa-da 10-da SmartScreen süzgüçini nädip öçürmeli

Google Home bilen islendik buýruk üçin ýörite gysga ýollary nädip döretmeli

Windows sahypa faýlynyň iň uly ululygy nämeden ybarat?

Google I/O 2017-de yglan edilen iň gowy zatlar, gysgaça

Windows we Mac programmalaryny gapdalynda işletmek üçin parallelleriň “Utgaşyk tertibi” nädip ulanmaly

Her operasiýa ulgamynda paroly nädip aýlamaly we täzeden düzmeli

Goşa gök oklar bilen Windows bukjasynyň nyşany nämäni aňladýar?

Googlehli enjamlarda Google+ bildirişlerini nädip öçürmeli

Windows 8 we 10-da Solitaire we Minesweeper bilen näme boldy?

Buýruk gyssagly çykyşyny Windows-daky tekst faýlyna nädip saklamaly

Instagram hekaýaňyzy görýän aýratyn adamlary nädip saklamaly

“Galaxy S8” -ni käbir programmalaryň ýokarsynda we aşagynda gara barlary görkezmekden nädip saklamaly

Windows 8 ýa-da 10-da dolandyryjy hökmünde buýruk teklipini nädip açmaly

Windows.old bukjasy näme we ony nädip pozmaly?

Stepdimme-ädim görkezmeler üçin reseptleri Google Home-a nädip ibermeli

“SmartScreen Filter” Windows 8 we 10-da nähili işleýär

“Galaxy S7” we “S8” -ni deslapky programmalary awtomatiki düzmekden nädip saklamaly

OneDrive-i nädip öçürmeli we Windows 10-daky File Explorer-den nädip aýyrmaly

PowerShell Windows-dan başga beýleki operasiýa ulgamlarynda işleýärmi?

Google WiFi-de statistika we diagnostika hasabatyny nädip öçürmeli

Google WiFi toruňyzda belli bir enjamy nädip ileri tutmaly

Google WiFi-de internete girmegi nädip togtatmaly

Google WiFi-de toruňyzyň maglumat ulanylyşyny nädip görmeli

Google WiFi ulgamynda myhman toruny nädip açmaly

Google WiFi ulgamyny nädip täzeden gurmaly

Google WiFi ulgamyny nädip gurmaly

Windows Surface Planşetiňizde ýazuw sesini nädip öçürmeli

Gatdan çykan Gmail parolyňyzy nädip dikeltmeli

“Android” üçin Google-yň “Gboard” klawiaturasyndaky nyşanlara nädip çalt girip bolýar

Smarthome enjamynyň “Alexa”, “Siri” ýa-da “Google Home” we “Assistent” bilen işleýändigini ýa-da ýokdugyny nädip bilmeli

Brauzer haýal? Google Chrome-y nädip çalt etmeli

“Chrome” -y nädip tizleşdirmeli we ýalňyşlary täzeden gurmazdan nädip düzetmeli

Chrome salgy salgysyndan islendik sahypany nädip gözlemeli

Windowsokary DPI displeýlerinde Windows-y nädip has gowy işletmeli we bulaşyk şriftleri düzediň

Windows 10 başlangyç menýusyny özleşdirmegiň 10 usuly

Windows 10-yň daşky görnüşini nädip sazlamaly

.DOCX faýly näme we Microsoft Word-daky .DOC faýlyndan nähili tapawudy bar?

Windows 10-da giriş ekrany fonuny nädip üýtgetmeli

Köne programmalary Windows 10-da nädip işlemeli

Windows 10 kompýuteriňizde golýazmany tanamagy nädip gowulandyrmaly

Windows 8 ýa-da 10-da başlangyç programmalaryny nädip dolandyrmaly

“Bloatware” bolmasa Windows 10-y nädip täzeden gurmaly

Gmail we Google hasabyňyzy nädip goramaly

Windows 10-da dürli monitorlar üçin masştablary nädip sazlamaly

Windows 10-da ölçelen ýaly nädip, haçan we näme üçin birikdirmeli

“Bu ýerde açyk buýruk penjiresini” nädip goýmaly Windows-a sag basyň

Chromecast-a bellik goýanyňyzda wideo hilini nädip ýokarlandyrmaly

Google Home bilen zatlary nädip satyn almaly

Windows 10-yň Oýun DVR-i nädip öçürmeli (we Oýun bar)

Täze Chromecast-yňyzy nädip düzmeli

Google Chrome-da pluginleri oýnamak üçin nädip basmaly

Google Wifi-iň yşyk çyralarynyň ýagtylygyny nädip sazlamaly

Google Assistent-de hapa filtri nädip öçürmeli

Windows kompýuteriňiziň problemalaryny nädip çözmeli

Iň oňat Windows-yň kompýuterleri: Çynlakaý, olar hakykatdanam gowy

Google Kartalary ulanýan biri bilen ýerleşýän ýeriňizi wagtlaýyn nädip paýlaşmaly

Google Home-a birnäçe Google hasaby nädip goşmaly

Windows 10-da Wi-Fi-yňyzy nädip awtomatiki açmaly

Google senenamasyna hadysalary goşmakdan Gmail-i nädip saklamaly

“Android” we “Tasker” bilen “Alexa” we “Google Home” üçin ýörite ses buýruklaryny nädip döretmeli

Windows 10-yň esasy we doly telemetriýa sazlamalary aslynda näme edýär?

Windows 10-da nädip skrinshot görkezmeli

Windows 10 döredijiler täzelenmesinde oýun tertibi näme?

Google Chrome-daky chrome: // pluginler bilen näme boldy?

Plex Media Serwerini internete girmezden nädip ulanmaly

Windows 10-yň Saklaýyş Sensiýasy bilen Disk giňişligini nädip boşatmaly

Windows 10-da “Paýlaşylan tejribeler” näme?

Google-yň dogry iş we öý salgysynyň bardygyna nädip göz ýetirmeli

Windows gurnamany nädip gaty döwletli sürüjä geçirmeli

Chrome-yň göçürip alyş sazlamalaryny nädip täzeden düzmeli (ýa-da süpürmek)

Telefonyňyzdan kompýuteriňize nädip uzakdan girip bilersiňiz

“Google Docs” elektron tablisasyna “Nest Cam” wakalaryny nädip ýazmaly

Google kömekçisinde iň gowy oýunlar we pasha ýumurtgalary

Windows 10-yň döredijiler täzelenmesinde täzelenmeleri nädip duruzmaly we yza süýşürmeli

Windows 8 we 10-da ölçelen ýaly Ethernet birikmesini nädip düzmeli

Windows-da masştablamak we ekran çözgüdi arasynda näme tapawut bar?

Google Home bilen ulanmak üçin üçünji tarap hyzmatlaryny nädip tapmaly

Ofis faýllaryny döwülmän nädip açmaly

Google Suratlarynda bilelikde albomlary nädip döretmeli we paýlaşmaly

Windows 10 kompýuteriňizi awtomatiki gulplamak üçin dinamiki gulpy nädip ulanmaly

Google Chrome giňeltmesi tarapyndan edilen haýyşlara nädip gözegçilik edýärsiňiz?

Windows 10-da gijeki ýagtylygy nädip açmaly

Windows-da “omörite ölçeg faktory düzüldi” ýalňyşlygyny nädip düzetmeli

Windows 10-da iş stoly mowzuklaryny nädip gurmaly

Windows 10-yň döredijileriniň täzelenmesinde täzelikler

Windows 10-daky dükandan diňe programmalara nädip rugsat bermeli (we ak sanaw sanawy programmalary)

PDF faýlyndan paroly nädip aýyrmaly

“Google Play Music” -den aýdym-sazy “Android Wear” -a nädip geçirmeli

Windows PowerShell buýruklaryna näme üçin Cmdlets diýilýär?

Windows-da 64 bitli web brauzerini nädip ulanmaly

Windows ses netijelerini “Hotkey” bilen nädip üýtgetmeli

Windows + X güýç ulanyjy menýusyna buýruk gyssagly nädip goýmaly

“Mac” ulanyjylary “Safari” üçin “Google Chrome” -y çykarmaly

Windows-da faýllara we bukjalara nädip eýeçilik etmeli

Google Assistent bilen enjamlarda Google-a nädip girmeli

Iň ýokary gizlinlik üçin Google Chrome-ny nädip optimizirlemeli

Web brauzeriňizi parollary ýazdyrmagyňyzy haýyş etmegi nädip etmeli?

Windows enjamlaryňyzy öçürmekden Windows-y nädip saklamaly?

Google kömekçiňiziň gündelik brifingini nädip sazlamaly

Google Drive-daky faýllar üçin paýlaşylýan göçürip alyş baglanyşyklaryny nädip döretmeli

Faýllary nädip zip we parol bilen goramaly?

Windows 10-da ýüz tanamagy nädip gowulandyrmaly

Windows PowerShell-de buýruk taryhyňyzy nädip ulanmaly

Google On näme? Bu ýerde we ony nädip sazlamaly?

Google Chrome esasly alternatiw brauzerleri näme üçin ulanmaly dälsiňiz?

Google Home adyňyzy nädip dogry aýtmaly

Chrome-yň haýsy wersiýasy bar?

“Google Cardboard” -y “iPhone” -da nädip sazlamaly

Windows-da Notepad bilen WordPad arasynda näme tapawut bar?

Outlook-da e-poçta habarlary üçin “Jogap bermek” salgysyny nädip üýtgetmeli

Zarýad berilýärkä, Nintendo kommutatoryňyzy telewizora almagyň ýoluny nädip saklamaly?

“Chrome” -yň Incognito re iniminde giňeltmeleri nädip açmaly

Adamlary smartfon suratlaryňyzdan geçmegini nädip saklamaly?

Windows 10 başlangyç menýusynda Bing-i nädip öçürmeli

Häzirki zaman brauzerlerinde Java, Silverlight we beýleki pluginleri nädip ulanmaly

Outlook bilen Gmail-iň arasyndaky aragatnaşyklary nädip import etmeli we eksport etmeli

Has çalt, has anyk gözlegler üçin Safari-de gözleg sözlerini nädip goşmaly

“Firefox” -y Windows-da täzeden gurmazdan 32-bitden 64-bite nädip ýokarlandyrmaly

Microsoft, Windows 10-yň awtomatiki täzelenmeleri bilen kompýuterimi döwmegi bes ediň

Amazonyň e-poçta, tekst ýa-da smartfon programma habarnamalaryny nädip togtatmaly

Näme üçin käbir Mac programmalary “Elýeterlilik aýratynlyklaryny ulanyp, bu kompýutere gözegçilik etmeli?”

“Google Daydream Controller” täzelenýärkä ýapyşsa näme etmeli

Jemgyýetçilik Wi-Fi torlarynda howpsuz bolmak üçin Windows-da WPAD-y öçüriň

Näme üçin awtomatiki yşyk çyrasy meniň Chromebook-da işlemegi bes etdi?

Windows buýruk teklibinde buýruk taryhyňyzy nädip ulanmaly

Windows 10-da golýazma girişini nädip ulanmaly

Roku mowzugyňyzy dynç alyş günlerinde üýtgetmekden nädip saklamaly

“Google Cardboard” -y “Android” -de nädip gurmaly

Bing we Edge ýerine Google we Chrome bilen Cortana gözlegini nädip etmeli

“Apple Watch” -de dem alyş ýatlatmalaryny nädip öçürmeli

Windows 10-yň Faýl gözlegçisinde mahabatlary we bildirişleri nädip öçürmeli

Windows Surat Görkezijisini Windows 10-da esasy şekil görkezijisini nädip etmeli

Windows 10-yň içindäki mahabatlaryň hemmesini nädip öçürmeli

Windows buýruk buýrugynda Taryhy arassalamak mümkinmi?

Telefonyňyzdan Google kömekçisine ajaýyp enjamlary nädip goşmaly

Windows-y faýl giňeltmelerini nädip görkezmeli

“Mac” we “Windows” iş stollaryny nädip sinhronlamaly

Windows üçin Outlook-da awto-doly sanawdan e-poçta salgysyny nädip pozmaly

“Google Daydream” görnüşini “Android” telefonyňyz bilen nädip sazlamaly we ulanmaly

32 bitli Windows 10-dan 64 bitli Windows 10-a nädip geçmeli

Windows 7, 8 ýa-da 10-da aýratyn giriş ekrany fonuny nädip düzmeli

Windows-da bukjany goramagyň ýa-da paroly goramagyň iň oňat usullary

Toruňyzy ýa-da gaty diskiň tizligini Windows-da bir faýl bilen nädip barlamaly

“OK, Google” diýlende Google Home-ni nädip ses çykarmaly?

Çalt we ygtybarly akym üçin Chromecast bilen Ethernet-i nädip ulanmaly

Outlook.com-da ofisden nädip jogap bermeli

Windows 10-yň Alt + Tab programmasy kommutatoryny nädip has aç-açan etmeli

Başlangyç: Google Chrome-ny Ubuntu 14.04-de nädip gurmaly

Iş stoluňyzy nädip ýazga almaly we Windows-da skrincast döretmeli

Windows 10 gurmak we ulanmak üçin önüm açary gerek däl

Windows 10-da ýatdan çykarylan parolyňyzy nädip täzeden düzmeli

Windows 10-dan öçürilenden soň bir faýlyň göçürmesi faýl taryhynda näçe wagt galar?

Harytlaryňyzy nirede goýýandygyňyzy ýada salmak üçin Google Home-ni nädip ulanmaly

IPhone-da Chrome ulanyp, QR koduny nädip skanirlemeli

Telefonyňyzdaky awto-tygşytlaýjy suratlardan WhatsApp-y nädip saklamaly

Windows 10-yň haýsy gurluşyny we wersiýasyny nädip tapmalydygyny

Google Chrome-da bildirişleri nädip blokirlemeli ýa-da dolandyrmaly

Käbir suratlaryň Android galereýasynda ýa-da Google suratlarynda görkezilmeginiň öňüni nädip almaly

Windows we Mac-da Outlook-da okamak panelini nädip öçürmeli

Windows-da Aero Peek-i nädip öçürmeli

Windows kompýuteriňiziň seriýa belgisini nädip tapmaly

Windows 10-da “Öndüriji tertibi” näme?

Mac üçin Outlook 2016-da ifiedeke-täk gutyny (we toparlanan bukjalary) nädip öçürmeli

LibreOffice-da tejribe “lentasy” interfeýsini nädip açmaly

Bilmeli ýedi peýdaly Chromebook hilesi

PDF faýllaryny we suratlaryny Google resminama resminamalaryna nädip öwürmeli

Haýsy Chromecast satyn almaly (we könejigimi täzelemelimi)?

Makosda bir programmanyň açyk Windows-yny nädip ýapmaly

Chrome, Firefox we Internet Explorer-de awto-tekliplerden URL-leri nädip aýyrmaly

Windows 10 Poçta-da habar deslapky synlaryny nädip öçürmeli

Windows 10-yň sazlamalary bir habar, Microsoft-yň aladasy ýok

Chromebook-da proksi serwerini nädip sazlamaly

Windows 10 poçta bölüminde ofisden nädip jogap bermeli

Windows meseleler panelini nädip awtomatiki gizlemeli

“Mac” üçin “Apple Mail” -de ofisden nädip jogap bermeli

Windows birmeňzeş möhürleri bolan iki faýlyň haýsysynyň has täze bolandygyny nädip çözýär?

“Yahoo Mail” -de ofisden nädip jogap bermeli

Amazon Eho-nyň “Oýan sözüni” nädip üýtgetmeli?

Windows 10 we Windows 11-de displeý dilini nädip üýtgetmeli

SFC we DISM buýruklary bilen zaýalanan Windows ulgam faýllaryny nädip bejermeli

Sözde hökümdaryň görkezijilerini we belliklerini düzeniňizde jikme-jik ölçegleri nädip almaly

Windows 10 meseleler panelini nädip aç-açan etmeli

Windows 10-da bildiriş seslerini nädip öçürmeli

Chrome giňeltmelerine näme üçin Girýän web sahypalaryňyzdaky ähli maglumatlar gerek?

“Mac” -yňyzda ulgam ileri tutmalaryna girmegiň alty alternatiw usuly

Windows 10-da bildirişler üçin san nyşanyny nädip gizlemeli

Chromebook satyn almalymy?

Google Chrome-da SSL şahadatnamasynyň maglumatlaryny nädip görmeli

Chromecast-da ýerli wideo faýllary nädip görmeli

Plex Media Server-den Chromecast-a wideolary nädip goýmaly

Google Chromecast-y nädip täzeden açmaly ýa-da zawody täzeden düzmeli

Chromecast bilen fiziki uzakdan dolandyryşy nädip ulanmaly

HTG Google Chromecast-y gözden geçirýär: Telewizoryňyza wideo

“Soňky sessiýany täzeden aç” düwmesi ýok bolsa, Chrome goýmalaryňyzy nädip dikeltmeli

Adamlary Google Hangouts-da öz habaryny okamagyňyzy nädip saklamaly?

“Windows 10 üçin poçta bilen iberilen” goluny nädip üýtgetmeli

Windows-da sürüjilik nyşanlaryny nädip üýtgetmeli

Windows-daky USB sürüjisine yzygiderli disk hatyny nädip bellemeli

Microsoft Word-daky setirlerdäki öňdebaryjy we yzky ýerleri nädip aýyrmaly

Chrome-yň deslapky gözleg motoryny nädip üýtgetmeli

Klawiaturany ulanyp Excel-de hatar beýikligi we sütün giňligini nädip düzmeli

Windows 10-da surat parolyny nädip sazlamaly

Windows 8 ýa-da 10-da gulp ekranyny nädip sazlamaly

U2F düşündirildi: Google we beýleki kompaniýalar ähliumumy howpsuzlyk belligini döredýärler

Windows ulanyjylarynyň iş stolunyň fonuny üýtgetmeginiň öňüni nädip almaly

Windows 10-yň Faýl gözlegçisinde täze element menýusyna beýleki faýl görnüşlerini nädip goşmaly

Kanunly e-poçtalary spam diýip bellemekden nädip saklamaly

Google Chrome-da bellikleri özleşdirmek üçin doly gollanma

Chromebook-yňyzy PIN bilen nädip açmaly

“Firefox” -yň deslapky gözleg motoryny Google-a nädip üýtgetmeli

Microsoft Edge hakykatdanam Chrome ýa-da Firefox-dan has ygtybarlymy?

Windows-da we macOS-da şekiliň EXIF maglumatlaryny nädip görmeli

Windows-da ýapylan çap işini nädip ýatyrmaly ýa-da pozmaly

Klawiatura gysga ýoly bilen Chrome we Firefox-da bellikleri nädip gysmaly we aýyrmaly

Google-yň “Material dizaýnyny” Chrome-da nädip açmaly

Android hasabyňyzdan Google hasabyňyza giren programmalary we enjamlary nädip dolandyrmaly

Excel-de bir öýjüge aşak düşýän sanawy nädip goşmaly

Windows 'Explorer.exe-ni nädip täzeden açmaly (Taskbar we Başlangyç menýusy bilen bilelikde)

Windows-da goşa boşlukly döwri nädip awtomatiki ýazmaly

“Android Nougat” -da birnäçe Windows-da birmeňzeş programmany nädip işletmeli

Windows üçin iň gowy iTunes alternatiwalary

“Adobe Acrobat Extension Chrome” näme gurmagymy isleýär?

Google-yň iň gowy gizlin oýunlary we “Pasha ýumurtgalary”

Chromebook-da tekstiň ululygyny nädip köpeltmeli

Windows PC-iň web kamerasyny haýsy programmanyň ulanýandygyny nädip aýtmaly

“Google Home” -ni zawodda nädip täzeden düzmeli

Öçüren bolsaňyz, Chromebook-yň asyl BIOS we programma üpjünçiligini nädip dikeltmeli

“Chromebook” -y nädip zawodda täzeden düzmeli (Boot bolmasa-da)

Microsoft Word-da mydama teswir setirlerini nädip görkezmeli

Şahsy suratlary, habarlary we başgalary görkezmek üçin “Chromecast” -yň fonuny nädip sazlamaly

Windows 10-yň Taskbar pop-up habarnamalaryny nädip öçürmeli

Windows 8-de täze Win + X menýusyna elementleri nädip goşmaly

Windows 8 we 10-da Win + X menýusyny nädip redaktirlemeli

LibreOffice-da yzyna gaýtaryp boljak hereketleriň sanyny nädip üýtgetmeli

Microsoft Word-da öçürilen teksti nädip göçürip bilersiňiz?

Barmak yzyňyz ýa-da Windows ulanyp beýleki enjamyňyz bilen kompýuteriňize nädip girmeli Salam

Windows 10-da seneleriň we wagtlaryň formatyny nädip üýtgetmeli

LibreOffice Writer-de ölçeg bölümini nädip üýtgetmeli

“Play Store” -da täze “Android” programmalaryna we oýunlaryna nädip ir girip bilersiňiz

LibreOffice Writer-de dolandyryjylary nädip görkezmeli we gizlemeli

“Google Play Music” -e aýdym-saz kitaphanaňyzy nädip ýüklemeli

Windows 10-da doly disk şifrlemesini nädip açmaly

Windows üçin Microsoft Word-da iň soňky resminamany nädip awtomatiki açmaly

Google profiliňiz barada beýleki adamlaryň görüp biljek zatlaryna nädip gözegçilik etmeli

Windows Homegroup-dan köne kompýuteri nädip aýyrmaly

“Mac” -yň Windows-yny klawiatura gysgaltmasy bilen nädip tertipleşdirmeli

Microsoft Office-iň haýsy wersiýasyny ulanýandygyňyzy nädip tapmaly (we 32 bitli ýa-da 64 bitli)

Windows-daky bukja üçin sag düwme menýusyna nädip “Açyk PowerShell” goşmaly

LibreOffice-daky düwmelere basanyňyzda giňeldilen maslahatlary nädip görkezmeli

Käbir Android programmalaryny parollary “Smart Lock” bilen sinhronlamakdan nädip blokirlemeli

Cortana ýatlatmalaryny Windows 10 kompýuterinden iPhone ýa-da Android Telefonyňyza nädip sinhronlamaly

Google Chrome-da giňeltmeler üçin ýörite klawiatura gysga ýollaryny nädip döretmeli

Synag işleýşi üçin “Nova Launcher” -iň “Labs” sazlamasyna nädip girmeli

Windows buýruk teklipinden tapmagy nädip ulanmaly

LibreOffice iterazyjy resminamasynda meýdan kölegesiniň reňkini nädip görkezmeli, gizlemeli we üýtgetmeli

Windows kompýuterlerinde “Precision Touchpad” näme?

Windows-da ýelmeýän bellikleri nädip ätiýaçlamaly we dikeltmeli

Windows 10-da ruçkany we düwmelerini nädip sazlamaly

LibreOffice Writer-de gurlan kalkulýatory nädip ulanmaly

Google-dan şahsylaşdyrylan mahabatlardan nädip çykmaly

“Görkezijiniň takyklygyny ýokarlandyrmak” Windows-da özüni awtomatiki işletmek ýa-da öçürmek

Windows 10-da Hereket merkezini nädip öçürmeli

Google Kalendaryňyzy Amazon Echo bilen nädip baglanyşdyrmaly

Windows 10-da .Appx ýa-da .AppxBundle programma üpjünçiligini nädip gurmaly

“Chromecast” -yň mazmunyny şöhlelendirmek üçin “Google Home” -ni nädip ulanmaly

Makosda köp tapyjy Windows-y nädip birleşdirmeli

Windows 10-da ýelmeýän bellikleri nädip ulanmaly

Windows kompýuterinde döwülmegi ýa-da sesi çykarmagy nädip düzedip bolar

Faýllary we web sahypalaryny göni Chrome-da Google Drive-a nädip göçürip almaly

Windows uzakdaky iş stoluna nädip girip bilersiňiz

Windows 10-yň Baş gabyndan Windows programmalaryny nädip işletmeli

Windows-yň wagtlaýyn bukjalaryny başga bir sürüjä nädip geçirmeli

LibreOffice-de nyşanlaryň ululygyny we stilini nädip üýtgetmeli

Outlook maglumat faýlyňyzyň ululygyny nädip azaltmaly

“Android” -iň “Gboard” klawiaturasynda Google gözlegini nädip açmaly (ýa-da öçürmeli)

Chrome-daky Salgy setirini ulanyp, Google Senenamaňyza wakalary nädip goşmaly

Windows 10-da fonda işlemegi Skype-den nädip saklamaly

“Android” programma çekmesinde “Google Keyboard” sazlamalaryna gysga ýol goşmaly

Windows-y täzeden gurmazdan has uly gaty diski nädip täzelemeli

Windows 8 ýa-da 10-da simsiz torlaryň ähmiýetini nädip üýtgetmeli

Google Chrome-yň belliklerini telefonyňyz bilen nädip sinhronlamaly

Windows 10-da bukja opsiýalaryny nädip sazlamaly

Windows-da bukjany görmek sazlamalaryny nädip sazlamaly

Hyzmatyň parol maglumatlar bazasy syzdyrylanda näme üçin alada etmeli?

Microsoft Office lentasynda ýöriteleşdirilen goýmany nädip döretmeli

Windows 10-yň Oýun DVR-ni kompýuter oýunlaryňyzy haýallatmakdan nädip saklamaly?

Google Chrome-yň profil kommutatory barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Windows Firewall teklipini nädip açmaly?

Windows 10 programma sanawynyň bölümleriniň arasynda harp sözbaşylaryna basyň

Sahypa belligini ulanyp, bir gezek basmak bilen Chrome-ny nädip täzeden açmaly

Windows-da barmak yzyňyz bilen “LastPass” parol kassasyna nädip girmeli

Näme üçin parol dolandyryjysyny ulanmaly we nädip başlamaly

Windows 10-da ýerli ulanyjy hasaby bilen Cortana-ny nädip ulanmaly

Google AMP näme we näme üçin gözleg netijelerimde?

Google Authenticator bilen Google hasabyňyz üçin iki faktorly tassyklamany nädip açmaly

Faýllary nädip pozmaly Windows talaplary “gaty uzyn”

Localerli kitaphanadan mugt Lynda.com girişini alyp bilersiňiz

Windows Defender-de skaneri nädip düzmeli

Gurlan “Windows açary” gysga ýollaryny nädip öçürmeli

Her gezek Chrome açanyňyzda profil dolandyryş penjiresini nädip açmaly

Her kimiň telefonyny Google Öýüňize birikdirmegine nädip rugsat bermeli

Androiderleşýän ýeriňizi “Android” -iň ynamdar aragatnaşyklary bilen nädip paýlaşmaly

Buýruk setirini üýtgetmek bilen Windows gizlin faýllaryny nädip görkezýärsiňiz ýa-da gizleýärsiňiz?

Windows üçin iň oňat PDF okyjylary

Windows-da VPN-e nädip birikmeli

“Apple” -iň “App Store” dükanynda we “Google Play” -de satyn alan programmalaryňyzy nädip gizlemeli

Google Chrome profiliňizi parol bilen nädip gulplamaly

Android-de Google gözleg taryhyny nädip arassalamaly

Windows-da FOUND.000 bukjasy we FILE0000.CHK faýly näme?

“Facebook” wideolaryny awto-oýnamakdan nädip saklamaly

IMAP ulanyp, Gmail hasabyňyzy Outlook-a nädip goşmaly

Windows bukjasynyň atlarynyň ondaky alty belgili ähmiýeti näme?

Windows 10-da Cortananyň gözleg taryhyny nädip arassalamaly

Köpçüligiň dykgatyna ýetirilmezden öň tejribe hromecast programma üpjünçiligini nädip almaly

Windows-y nädip öçürmeli

“Google Play” dükanyny “Amazon Fire” planşetine nädip gurmaly

Windows sahypa faýly näme we ony nädip sazlamaly?

Windows-y ýapmakda sahypa faýlyňyzy nädip arassalamaly (we haçan gerek)

Windows File Explorer-de gözleg taryhyny nädip pozmaly

Öçürmekde programmalary öldürmezden ozal Windows näçe wagt garaşýar

Eero Wi-Fi toruňyza myhmanlara nädip giriş mümkinçiligini bermeli

Office 2013 ýa-da 2016-da Microsoft Office Surat Dolandyryjysyny nädip yzyna getirmeli

LibreOffice-de deslapky faýl formatyny nädip üýtgetmeli

“WhatsApp” dostlaryňyzy, habarlaryny okaýandygyňyzy bilmekden nädip saklamaly?

Internete girmegi çäklendirmek üçin Eero bilen maşgala profilini nädip döretmeli

LibreOffice-de giňeltmeleri nädip gurmaly we dolandyrmaly

Windows 10, Windows 7, 8 ýa-da 8.1 açary bilen mugt alyp bilersiňiz

Iň köp ulanylýan Windows gurallaryna has çalt girmek üçin Dolandyryş panelini iş paneliňize gysyň

Windows-da syçan kursoryny dolandyrmak üçin klawiaturany nädip ulanmaly

Google Suratlar salgysyny Android-iň Kamera programmasyna nädip goşmaly

Islendik kompýuterden programma üpjünçiliginiň önüm açarlaryny nädip dikeltmeli, hatda döwülen hem

Google Home-den eşidýän habarlaryňyzy nädip sazlamaly

Google hasabyňyzy nädip pozmaly

Excel-de elipbiý tertibinde iş sahypasynyň tablisalaryny nädip tertipleşdirmeli

Papkalary Windows Taskbar-a nädip dakmaly

Windows-dan çykanyňyzda soňky resminamalaryň sanawyny nädip arassalamaly

“Google Home” bilen ajaýyp enjamlaryňyzy nädip dolandyrmaly

Windows 10 dükan oýunlaryny awtonom görnüşde nädip oýnamaly

Google hasabyňyza giren beýleki enjamlary nädip görmeli

“Spotify” -ni “Google Assistent Smart Speakers” -e nädip birikdirmeli

64 Bitli Windows 8 ýa-da 10-da sürüjiniň gol barlagyny nädip öçürmeli (Gol çekilmedik sürüjileri gurup bilersiňiz)

SSH argumenti hökmünde buýruk işledilende parollary nädip görünmeýän saklap bilerin?

Ekrana düşmek üçin Windows-da Snipping guralyny nädip ulanmaly

Windows-da ProgramData bukjasy näme?

Mac bukjalaryňyzy faýllaryň üstünde nädip tertipleşdirmeli (Windows-Style)

Birnäçe öýjükden teksti Excel-de bir öýjüge nädip birleşdirmeli

Chromebook-da Windows-y nädip gurmaly

Google Home-ni nädip gurmaly

Windows 10, 8 ýa-da 7 kompýuteriňizi nädip awtomatiki girizmeli

Windows 10-da Microsoft hasaby talap edýän ähli aýratynlyklar

Windows 8 we 10-da nädip çykmaly

Excel-de doldurma tutawajyny nädip öçürmeli

Windows-da deslapky dolandyryş paneli görnüşini nädip üýtgetmeli

Windows 7 Explorer-iň halanýanlar sanawyna programmalary nädip goşmaly

Windows-da buýruk setirinden e-poçta nädip ibermeli (Goşmaça programma üpjünçiligi bolmazdan)

Windows-daky PowerShell-den Windows-yň goşmaça aýratynlyklaryny nädip dolandyrmaly

Windows 8 kompýuterini nädip Chromebook-a öwürmeli

Diňe klawiaturany ulanyp, Windows 7 we 10-y nädip täzeden açmaly

Windows Kalkulýatorynda sene hasaplamalaryny nädip ýerine ýetirmeli

Windows gurnamagyňyzyň ýaşyny nädip barlamaly

Windows 10-da tertibi bozmaň

Windows 10-da asyl rahat sagatlary nädip üýtgetmeli

Doldurma tutawajy bilen yzygiderli maglumatlary Excel-de nädip doldurmaly

Windows-da EPS surat faýlyny nädip açmaly

Google-yň höwürtge okuw termostatyny satyn almalymy?

Maşgala agzalary bilen parollary nädip ygtybarly paýlaşmaly

LibreOffice-de klawiatura gysga ýollaryny nädip sazlamaly

Google Chrome-yň UI masştabyny nädip sazlap bilersiňiz?

Windows-da birnäçe faýlyň adyny nädip sazlamaly

Windows-y awtomatiki usulda nädip başlangyçda ulgam dikeldiş nokadyny döretmeli

Google Play-den gabat gelmeýän Android programmalaryny gurmak üçin iň soňky gollanma

Windows 10-y nädip görünmeli we Windows 7 ýaly has köp hereket etmeli

LibreOffice Writer-de tekst meselesini nädip üýtgetmeli

“Ynamly enjamlar” Windows 10-da nähili işleýär (we näme üçin mundan beýläk “Bu kompýutere ynanmaly dälsiňiz”)

Windows üçin iň oňat faýl arhiw programmasy

OneNote depderçelerini we bölümlerini nädip goramaly?

Gadjetleri Windows 8 we 10-a nädip goşmaly (we näme üçin beýle etmeli dälsiňiz)

Windowsyň belli bir wagtda işleýändigini nädip bilip bilersiňiz?

“Android” -de “Google” suratlary bilen kollaage, animasiýa ýa-da film nädip döretmeli

Windows 10 Taskbar-da Gözleg/Cortana gutusyny we Taslama Görkeziş düwmesini nädip gizlemeli

Windows 10 diwar kagyzyňyzy gysýar, ýöne olary ýokary hilli edip bilersiňiz

Windows-da ulgam tarelka nyşanlaryny nädip sazlamaly we süpürmeli

Bellenen giriş bilen Windows kompýuterini Kiosk reodeimine nädip goýmaly

Söz resminamasynda ulanylýan abzas stilleriniň hemmesini nädip görmeli

Windows gysga ýolundan buýruk gyssagly buýruklary nädip işletmeli

“YouTube” we beýleki web wideolaryny Kodi nädip taşlamaly (Chromecast ýaly)

Excel-de iş sahypasynyň belliklerini nädip üýtgetmeli

Windows-da klawiatura ýa-da iş stoly gysga ýoly bilen Wi-Fi-y nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Chromebook bilen ýaşamak: Diňe Chrome brauzeri bilen diri galyp bilersiňizmi?

Windows 8-de goşmaça uly kiçijik suratlary nädip yzyna almaly

Outlook.com e-poçta salgyňyzy Microsoft Outlook-a nädip goşmaly

Windows-yňyzy ähli faýllaryňyzy File Explorer-de görkezmäge nädip mejbur etmeli

Microsoft Word-da dolandyryjylary nädip görkezmeli we gizlemeli

Windows 8-de ýerli girişi nädip yzyna almaly

Windows açaryny kompýuter oýunlarynyň kesilmeginden nädip saklap bilerin?

Windows mydama USB diskimi skanirlemek we düzetmek isleýär; Rugsat bermelimi?

Safari-de programma dükany sahypalaryny açanyňyzda iTunes-yň işlemegini nädip bes etmeli?

Excel-de iş sahypasynyň tablisalarynyň reňkini nädip üýtgetmeli

GIF-leri iOS üçin Slack-de awtomatiki oýnamakdan nädip saklamaly

Windows-da “ýapmak/r” bilen “ýapmak/g” arasynda näme tapawut bar?

Täze Excel iş kitabynda iş sahypalarynyň deslapky sanyny nädip üýtgetmeli

Windows 10 Başlangyç menýusyna web sahypa baglanyşyklaryny nädip goşmaly

Windows-da uTorrent üçin iň oňat alternatiwalar

Windows-a birikdirilen MTP enjamlaryny “çykarmaly”?

Köne telefon belgiňizi Google Voice-a nädip (we näme üçin) ibermeli

.Onion saýtlaryna nädip girmeli (Tor Gizlin Hyzmatlar hem diýilýär)

Windows-daky FTP serwerlerine nädip birikmeli (Goşmaça programma üpjünçiligi bolmazdan)

Windows 10-yň içerki synyndan nädip durnuklylyga geçmeli (Gaýtadan gurmazdan)

HomeKit girişini maşgala, otagdaşlar we myhmanlar bilen nädip paýlaşmaly

Islendik programma üçin ähli Windows-y görkezýän Mac-a gizlin bir hereket goşuň

Windows-da ses oýnamak we ýazgy enjamlaryny nädip üýtgetmeli

Windows 10-da täzelenmeler üçin täzeden başlamagy nädip meýilleşdirmeli

Windows 10-da “Recenthli soňky faýllar” sanawyny nädip yzyna almaly?

Öýden uzakda bolanyňyzda “HomeKit” akylly öýüňizi nädip dolandyrmaly?

Windows 10 Başlangyç menýusyndan “Aýyrmak” opsiýasyny nädip aýyrmaly

Windows-da syçan görkezijisiniň ululygyny we reňkini nädip üýtgetmeli

Tekst habarlaryňyzy “Dropbox” ýa-da “Google Drive” -a nädip ätiýaçlamaly

Kompýuteriňizdäki Windows gözleg indekslerini haýsy faýllary saýlamaly

Islendik web sahypasyny Chromebook-daky web programmasyna nädip öwürmeli

“Apple Pay” -y hemişe “iPhone” -da açmagyň öňüni nädip almaly

Windows-yň deslapky göçürip almak ýoluny nädip üýtgedip bilersiňiz?

Windows we Mac-da mugt .RAR faýllaryny nädip çykarmaly

Birnäçe Google hasaby ulananymda nädip esasy hasap goýup bilerin?

“Google+ awto ätiýaçlyk nusgasy” nireden geldi we men ondan nädip dynmaly?

Chromecast HDMI giňeldijiniň näme manysy bar? Maňa gerekmi?

Chromecast arkaly iPhone/iPad wideolarymy nädip görüp bilerin?

Chromecast-y ulanmaýan wagtym aýyrmalymy?

Windows 10-da Windows 10 Logoff, Logon we Shutdown Seslerini nädip üýtgetmeli

Näme üçin (Köp) iş stoly programmalary Windows dükanynda ýok?

Microsoft Word-da sanly sanawda sanlaryň deňleşmesini nädip üýtgetmeli

Näme üçin Windows 10 üçin “Içalylyga garşy” gurallaryny ulanmaly dälsiňiz?

Google hasabyňyzy öleniňizden soň awtomatiki pozmak (ýa-da paýlaşmak) nädip düzmeli?

Myhmanhanada Google Chromecast-ymy nädip ulanyp bilerin?

Windows 7 HomeGroups bilen XP-Style Networking arasynda näme tapawut bar?

Windows 10-da ulgamy dikeltmegi (we ulgam meselelerini bejermek) nädip açmaly

Macyňyzdaky Gizlin ~/Kitaphana bukjasyna nädip girmeli

Microsoft Word-daky sanawda sanlary ýa-da oklary nädip formatlamaly

Näme üçin gaty diskler Windows-da nädogry mümkinçilikleri görkezýär?

Windows ulgam meseleleri üçin mesele meýilnamasyny nähili ulanýar

Windows hadysasyny görýän näme we ony nädip ulanyp bilerin?

Windows 10 we Windows 11-de ulgam dikeltmesini nädip ulanmaly

Janly faýl ulgamy we Windows-da özleşdirilen disk formatlary

Windows RT näme we Windows 8-den nähili tapawudy bar?

Windows RT iş stoly Windows 8-den nähili tapawutlanýar

Internet Explorer-de saklanan parollary nädip dolandyrmaly

Windows 8-iň hünär neşiri gerekmi?

Windows 10-yň “CompactOS” -y aç-açan kompýuterlerde nädip tygşytlamaly?

Google Chrome wersiýasyny awtomatiki täzelemän nädip barlamaly?

Näme üçin Windows paroly maglumatlaryňyzy goramak üçin ýeterlik däl?

Chrome näme üçin PDF faýllary kompýuteriňize zyýan berip biler diýýär?

Windows-y yzygiderli täzeden gurmalymy?

Windows näme üçin beýle ýygy-ýygydan açmak isleýär?

Windows işjeňleşdirmesi nähili işleýär?

Parollaryňyzy yzygiderli üýtgetmelimi?

Windows 10 we Windows 11-de “Bu kompýuteri täzeden dikeltmek” hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Näme üçin Windows-da Mac we Linux-dan has köp wirus bar

Heartürege düşen düşündiriş: Näme üçin indi parollaryňyzy üýtgetmeli?

“Google Chrome” -y giňeltmeleri täzelemäge nädip el bilen mejbur etmeli

Diňe Windows 10 Kärhanasynda bar bolan 10 aýratynlyk (we Bilim)

Google-dan başga e-poçta hasaby nädip Android-de Gmail-e goşmaly

Windows 10-yň Faýl gözlegçisinden baş gabygyny nädip açmaly

Google Play-iň gurnama sanawynda Android enjamlaryňyzy nädip gizlemeli (ýa-da redaktirlemeli)

Windows 10 ýa-da 11 täzelenmeleri awtomatiki göçürip almagyň öňüni nädip almaly

Windows 10-yň duýgur klawiaturasyny Girişde görünmegini nädip togtatmaly

Windows 10 ýatmazdan ozal sürüjä näme ýazýar?

Umumy problemalary düzeltmek üçin Office 365-iň näsazlyklaryny düzetmek gurallaryny nädip ulanmaly

Windows 10-yň ýubileý täzelenmesinde täzelikler

Windows 10-da gulp ekranyny nädip öçürmeli

“Chromecast” -da indiki wideony awtomatiki görkezmekden “YouTube” -ni nädip saklamaly?

Kompýuteriňiz näme üçin Windows 10-yň ýubileý täzelenmesini entek almady we ony nädip almaly

Windowsörite Accent reňkini ulananyňyzda Windows 10-yň başlangyç menýusyny we hereket merkezini nädip gara saklamaly

Excel-de hatar beýikligi we sütün giňligini nädip düzmeli

Windows 8 we 10-da göwrümli çykýan ekrany nädip gizlemeli

Windows ýa-da Android displeýiňizi Windows 10 kompýuterine nädip taşlamaly

Android enjamyňyza başga bir Google hasaby nädip goşmaly

Forgottenatdan çykan Windows parolyňyzy nädip aňsatlaşdyrmaly?

Microsoft Word-da bellikleri nädip ulanmaly ýa-da göçürmeli

Windows 8-de gulp ekrany nädip öçürmeli

Windows 10 giriş ekranynda şahsy maglumatlaryňyzy nädip gizlemeli

Täze gaty diskiňiz näme üçin Windows-da görkezilmeýär (we ony nädip düzetmeli)

Windows kompýuterini simsiz gaýtalama nädip öwürmeli

Windows 10 ýa-da Windows 11-de gulp ekrany nädip öçürmeli

Microsoft Office-iň gurlan bufer panelini nädip ulanmaly

Windows 10-a Xbox dostlaryňyza haýsy oýunlary oýnaýandygyňyzy aýtmakdan nädip saklamaly?

Täzelenmeleri gurmazdan Windows kompýuterini nädip öçürmeli

$WINDOWS näme? ~ BT bukjasy, ony pozup bilersiňizmi?

Ring Doorbell girişini beýleki öý agzalary bilen nädip paýlaşmaly

Microsoft Word-daky Öý goýmasynda görmeýän stiliňizi nädip tapmaly

Windows “Ibermek” menýusynda bukjalary nädip döredip bilersiňiz?

Bilmeýän dört sany ajaýyp Android Nougat kämilleşdirişiňiz

Ostitirilen Windows ýa-da Office önüm açarlaryny nädip tapmaly

Awtomatiki usulda täzelenýän söz resminamasyna häzirki aýy we ýyly nädip girizmeli

Windows 10 gulplama ekranynyň wagtyny nädip üýtgetmeli

Web kameraňyzy Windows 10-da doňmakdan we ýykylmakdan nädip saklamaly?

Windows 10-da bökmek sanawy elementleriniň sanyny nädip köpeltmeli

Bu kombinasiýa bilen Chromebook-daky her klawiatura salgylanmasyny derrew görüň

Windows 10-da faýl gözlegçiňiziň “Soňky faýllar” taryhyny nädip arassalamaly

Windows-da uky bilen gibernatyň arasynda näme tapawut bar?

Spaceeri tygşytlamak üçin Windows-yň doly disk gysyşyny ulanmalymy?

Lumen, garaňky Windows we Wise-Verse ulananyňyzda Mac-yň ýagtylygyny awtomatiki usulda açýar

Windows 10 meseleler panelinde programma nyşanlaryny nädip gizlemeli ýa-da görkezmeli

Windows 'Diski arassalamakdaky hemme zady ýok etmek ygtybarlymy?

Microsoft Word 2016-da ýitirilen ýa-da korrumpirlenen resminamany nädip dikeltmeli

Windows 10 meseleler panelinden senenama wakalaryny nädip görmeli we goşmaly

Microsoft Word-da ýönekeý hasaplamalary nädip ýerine ýetirmeli

Windows 10-da Windows Ink iş ýerini nädip ulanmaly (ýa-da öçürmeli)

Windows Task Manager-de “Soňky BIOS Wagt” näme?

Windows 10-ny 260 simwoldan gowrak faýl ýollaryny nädip kabul etmeli

Windows 10 programmalary üçin deslapky ýeriňizi nädip düzmeli

Microsoft Word-daky tekstdäki meseläni nädip aňsat üýtgetmeli

Windows 10-da tutuş toruňyzy nädip täzeden dikeltmeli we noldan başlamaly

Windows 10 meseleler panelinde köne sagady, senenamany we batareýany nädip dikeltmeli

Microsoft Word-da awtomatiki baş harp düzedişini nädip öçürmeli

Microsoft Word-daky Tab Stopyna Tab Liderini nädip goşmaly

Windows Defender üçin ösen bildirişleri nädip öçürmeli

Windows 10-da programmanyň maglumatlaryny nädip täzeden düzmeli

Microsoft Defender Offline bilen zyýanly programma üpjünçiligini nädip tapmaly we aýyrmaly

Haçan-da brauzeriňizi başlasaňyz, soňky sessiýaňyzdan bellikleri nädip açmaly

Windows Defender nyşanyny habarnamanyňyzdan nädip aýyrmaly

Başga bir antiwirus ulanýan wagtyňyz kompýuteriňizi Windows Defender bilen nädip skanirlemeli

SmartThings elýeterliligini maşgala agzalary bilen nädip paýlaşmaly

Windows 10 gulp ekranynda Cortana nädip öçürmeli

Microsoft Word-da deslapky “Surat goýmak” ýerini nädip üýtgetmeli

Windows 10-yň ýubileý täzelenmesi bilen Android bildirişlerini nädip sinhronlamaly

Windows 10-yň ilkinji uly noýabr täzelenmesinde täzelikler

Chromebook-da gözleg açaryny nädip aýyrmaly

Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer we Microsoft Edge-de ýakynda ýapyk goýmalary nädip dikeltmeli

Windows 10 Hereket Merkezinde bildirişleri nädip ileri tutmaly

Regioneriň islendik ýerinden sebit bilen çäklendirilen web sahypalaryna nädip girip bilersiňiz

Windows 10-da Cortana-ny nädip öçürmeli

Dropbox we beýleki bulut ammaryna gönüden-göni Chrome OS 'Faýl dolandyryjysyndan nädip girip bolar

Windows-yňyzy “Chrome OS” displeýiňize nädip döwmeli we doklamaly

Windows 10-yň mugt täzeleniş teklibi gutardy: Indi näme?

Windows 10-y Microsoft-yň elýeterlilik sahypasyndan mugt alyp bilersiňiz

“Google Chrome” sazlamalaryny aýratyn penjirede nädip açmaly

Google hasaplarynyň arasynda aragatnaşyklary nädip geçirmeli

Safari-den bellikleri iOS-da Chrome-a nädip geçirmeli

Google kalendaryny beýleki adamlar bilen nädip paýlaşmaly

Bir ýyldan soň: Microsoft Windows 10 şikaýatlaryny diňledimi?

Windows 10 ajaýyp, gorkunç böleklerden başga

Windows-da öňünden “BitLocker PIN” -ni nädip açmaly

Chrome-da awtonom brauzeri nädip açmaly

Windows-da bukja skriptini nädip ýazmaly

Windows-yň ýörite sürüjileri awtomatiki täzelemeginiň öňüni nädip almaly

Windows 10-y mugt almak üçin diňe bir hepde wagtyňyz bar. Ine, näme üçin täzelemeli

Windows-yň köp wersiýasy bilen ussat gurnama fleş diskini nädip döretmeli

Microsoft Office-iň harp barlagyny nädip etmeli URL-lerine ähmiýet bermäň

Daşarky monitory Chromebook-a nädip birikdirmeli

Näme üçin Windows 10 Öý neşirimde uzakdaky iş stoly we BitLocker bar?

“Galaxy Labs” bilen “Galaxy S7” -iň täze aýratynlyklaryna ir girip görüň

Windows 10-da Baş Shell skriptlerini nädip döretmeli we işletmeli

Chromebook-da daşarky sürüjiler bilen nädip işlemeli

Windows 10, 8.1 we 7 ISO-ny nireden göçürip almaly

Windows 10 poçta-daky her bir hasap üçin başlangyç menýusynda göni plitkalary nädip ýasamaly

Söz resminamasynda belli bir abzas stili üçin abzas sanlaryny nädip almaly

Windows näme üçin doly öçürmegiň ýerine gibernasiýa edýär?

Windows 10-yň köp maglumatlary ulanmagyny nädip togtatmaly?

Chromebook-da ýer tutýan zatlary nädip görmeli

Excel-de teswirleriň üsti bilen nädip gözlemeli

Windows File Explorer Nawigasiýa panelinde Dolandyryş panelini we gaýtadan işleýiş gapyny nädip görkezmeli

“Pokémon Go” Google hasabyňyza doly girip biler. Ine, ony nädip düzetmeli?

Windows 10-da her monitorda dürli diwar kagyzyny nädip düzmeli

IOS enjamyňyzy has güýçli, harp paroly bilen nädip goramaly

Windows-y gyşlamak üçin nädip etmeli (Ukynyň ýerine)

Windows Önüm toparyna seslenme bermegiň iň gowy usuly haýsy?

Windows 10-yň Faýl gözlegçisini Windows 7-iň Windows Explorer-ä nädip öwürmeli

Soonakynda çykjak “Chrome” programmasynyň işleýjisi üçin iň oňat çalyşmalar

Windows ygtyýarnamasyny haçan täze kompýutere geçirip bilersiňiz?

Microsoft Office üçin goşmaçalary nädip gurmaly we ulanmaly

Windows 8 we 10-da “Gurlan täze programma” habarnamasyny nädip öçürmeli

Windows 10-nyň Ubuntu Baş gabygyny nädip aýyrmaly (ýa-da täzeden gurmaly)

Paýlaşylan baglanyşygy üýtgetmän Google Drive-da paýlaşylan faýly nädip täzelemeli

IPhone-yňyzy ýygy-ýygydan ýazga almagyňyzy nädip togtatmaly?

Windows 10-da ýok bolan “Açmak” opsiýasyny nädip düzetmeli?

Chrome programmalary sahypasyndaky programmalary nädip tertipleşdirmeli

“Chromebook” -daky “APK” -dan “Android” programmasyny nädip ýüklemeli

Windows 10-da täze wirtual iş stolunda programma ýa-da faýl nädip açmaly

Windows 8 we 10-da duýgur klawiaturany nädip öçürmeli

“IPhone” we “iPad” üçin “Chrome” -da gözleg taryhyňyzy nädip arassalamaly

Microsoft Word-da sanly ýa-da oklanan sanawy nädip yzyna öwürmeli

Windows giriş ekranynda öňki giriş maglumatyny nädip görmeli

Windows 10-da Windows 7-iň köne bukja nyşanlaryny nädip almaly

“Android” programmalary “Chromebook” -larda ajaýyp bolar ... Kinkler gutaransoň

Microsoft Word tablisasyndaky hatary nädip sütüne öwürmeli

Windows 10-da Windows Media merkezini nädip gurmaly

Buýrukdan Windows-y öçürmek zyýana sebäp bolýarmy?

Windows-da iň meşhur web brauzerlerinde gutapjyklary nädip pozmaly

Google Play aýdym-sazyny we beýleki Android programma abunalaryny nädip ýatyrmaly

Düzgünsiz sözleri “düzetmegi” bes etmegi iPhone-a nädip öwretmeli

Windows 10-da kompýuteriňiziň duýgur ekranyny nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Windows 10 meseleler panelini nädip has aç-açan etmeli

6.0 Marşmallowda we ýokarda işleýän Android programmalarynyň sanawyna nädip girmeli

“Google Chromecast” bilen arzan bahada tutuş öý sesini nädip sazlamaly

Excel-iň sözbaşylarynda we aşaky sözbaşylarynda Ampersands (&) nädip ýazmaly

Windows-da DirectX diagnostikasyny nädip ulanmaly

Internet Explorer ýa-da Edge-den Chrome-a nädip göçmeli (we näme üçin etmeli)

Samsung Galaxy S7-de “Google sazlamalary” programmasyna nädip girmeli

“Ok Google” taryhyňyzy nädip öçürmeli we pozmaly

Microsoft Word-da formalar üçin deň aralyk harp ýerlerini nädip döredip bilersiňiz?

Windows 10-da hereketsiz at setirlerine reňk nädip goşmaly

Windows 10 içerki synlaryny ulanmalymy?

Chrome-yň Incognito re iniminde brauzer taryhyňyzy nädip wagtlaýyn saklamaly

Windows 7 ýa-da 8.1-e gaýdyp gelmek üçin Windows 10-yň 30 günlük çägini nädip giňeltmeli

Apple TV 4-de parolyňyzy täzeden düzeniňizden soň Netflix meselelerini nädip düzetmeli?

“ITunes” -y “iOS” enjamy bilen awtomatiki sinhronlamakdan nädip saklamaly

Microsoft Word-daky abzasyň birinji setirinden soň sahypalary döwmekden nädip saklamaly?

“Android” -iň ekranyny “Chrome for Vysor” bilen kompýuteriňizde nädip aňsatlyk bilen aýna etmeli

Uzakdaky iş stoly: TeamViewer vs. Splashtop vs. Windows RDP

Windows 8 we 10-da deslapky skrinshot bukjasynyň ýerleşişini nädip üýtgetmeli

LibreOffice-de eýesi we ulanyjy parollary bilen resminamalary we PDF faýllaryny nädip goramaly

“Xbox One” -dan “Windows PC”, “iPhone” ýa-da “Android Phone” -a göni ýaýlymda nädip akym görkezmeli

Animasiýa GIF-lerini web brauzeriňizde oýnamakdan nädip saklamaly?

Iş kitabyňyzyň sazlamalaryny ýatda saklamak üçin Excel-de adaty görnüşleri nädip ulanmaly

Google senenamasynda halaýan sport toparlaryňyzyň iş tertibine nädip ýazylmaly

Islendik Windows sazlamasy üçin gysga ýol ýa-da kontekst menýu elementini nädip döretmeli

Android-de Gboarduň beýikligini nädip sazlamaly

Office 365 üçin açyk çeşme alternatiwasy bolan Open365-i nädip gurmaly we ulanmaly

Microsoft Word-daky sahypalaryň arasynda bölünişigi nädip saklamaly

SSD-i optimizirlemek üçin wagt ýitirmäň, Windows näme edýändigini bilýär

Näme üçin Windows 10 her gezek girenimde ähli sazlamalarymy pozdy?

Windows şol bir disk üçin iki dürli disk haty görkezilende näme etmeli

Microsoft Office-de “Gabat geliş tertibi” näme?

Windows dolandyryş paneliniň töweregine girmek üçin bu gysga ýollary öwreniň

Chrome-da belli bir profil açmak üçin Windows gysga ýoluny nädip döretmeli

Saklanmadyk Microsoft Office faýlyny nädip dikeltmeli

Notepad-da şol bir wagtyň özünde “Status bar” we “Word Wrap” -y nädip işletmeli

Windows-yň Diski arassalamak guralynda gizlin opsiýalary nädip açmaly

Windows-dan bir faýly nädip blokirlemeli? Neşirçini tassyklap bolmaýar Duýduryş

Has çalt girmek üçin Chrome-yň Sazlama sahypalaryny bellik ediň

Notepad-y Windows-daky deslapky sazlamalaryna nädip täzeden dikeltmeli

“Google” “Nexus” -yňyz üçin ýörite iş açar, ýöne beýle gowy däl

Windows 10-da UWP oýunlarynda FPS-ä nädip gözegçilik etmeli

Plex Media Serweriňize uzakdan girmegi nädip açmaly (we näsazlyklary düzetmeli)

Nyşan keşini köpeltmek arkaly haýal ýüklenýän Windows nyşanlaryny düzediň

“Windows 10 al” nyşanyny ulgam ulgamyňyzdan nädip aýyrmaly (we şol täzelenme habarnamalaryny duruzyň)

Windows 8 we 10-da gibrini nädip täzeden açmaly

Size gerek boljak iň soňky Windows 7 ISO: Amatlylyk sanawyny nädip süýşürmeli

Suratlary öz içine alýan Microsoft Office resminamalarynyň ölçegini nädip azaltmaly

Microsoft-yň amatlylygy bilen bir wagtyň özünde Windows 7-ni nädip täzelemeli

Uzyn basma bilen iOS poçta programmasynda garalamalara çalt giriň

Windows 10 hereket merkezinde çalt hereket düwmelerini nädip gizlemeli

Windows-da Netflix-i telewizor uzakdan nädip dolandyrmaly

Windows 7 ýa-da 8-i Windows 10-y awtomatiki göçürip almakdan nädip saklamaly

Windows 10-da haýsy wirtual iş stolunyň bardygyny görmek üçin görkeziji nädip goşmaly

“Google” klawiaturasynyň mowzugyny “Android” -de nädip üýtgetmeli

Google Drive-da Microsoft Office Faýllary bilen nädip işlemeli

Outlook-da tassyklama gepleşik penjiresini nädip öçürmeli

Outlook-da e-poçta habarlaryny ibermegi nädip meýilleşdirmeli ýa-da gijikdirmeli

Web serwerleri göni IP adrese girýändigiňizi ýa-da ýokdugyňyzy nädip bilýär?

Windows-da klawiatura gysga ýoluny ulanyp, optiki diskiňizi nädip açmaly

IOS oýunlaryňyza päsgel bermekden habarnamalary nädip saklamaly

Android telefonyňyzy PIN, parol ýa-da nagyş bilen nädip goramaly

Windows 10-ny 29-njy iýuldan soň mugt alyň, azajyk taýýarlaň

Microsoft Office Upload Centre näme we ony öçürmelimi?

Microsoft Office 2016-da adyň çyzgy mowzugyny nädip sazlamaly

Iş ýerindäki ofis tory näderejede akylly ýa-da täsirli bolup biler?

Microsoft Word-a kalkulýator nädip goşmaly

“Android” -iň Google klawiaturasynda bir elli reodeimi nädip açmaly

Adaty Windows 10 ulanyjysynyň wagty we senesini üýtgetmegine nädip rugsat bermeli

Windows-da fon hyzmaty hökmünde islendik programmany nädip işletmeli

Kompýuteriňizi çaltlaşdyrmak üçin Windows hyzmatlaryny öçürmelimi?

“IPhone” -da ýa-da “iPad” -da ekran wagtynyň çägini nädip kesgitlemeli

Excel-de diňe işjeň iş sahypasyny nädip el bilen hasaplamaly

“IPhone” -yň meýdan synag tertibine nädip girmeli (we hakyky signal güýjüňize serediň)

Microsoft Office bilen resminamalary we PDF-leri nädip parol bilen goramaly

Outlook-dan çykanyňyzda öçürilen zatlaryň bukjasyny nädip awtomatiki boşatmaly

Şifrlemek bilen faýllary we bukjalary nädip goramaly

Windows kompýuterinde Mac formatlanan sürüjini nädip okamaly

Sahypalary, sanlary we esasy faýllary nädip öwürmeli, şonuň üçin Microsoft Office-de açylýar

Windows 10-da adaty hasap üçin wagt çäklerini nädip bellemeli

Apple ID parolyňyzy nädip üýtgetmeli

“Caps Lock”, “Num Lock” ýa-da “Scroll Lock” -y basanyňyzda Windows-y nädip ses çykarmaly?

Windows reýestrinde ýerleri nädip bellik etmeli

IOS we Android üçin Google senenamasynda nädip maksat goýmaly

Formulalar bolmazdan Excel iş sahypasynyň göçürmesini nädip döretmeli

IOS oýunlarynda tötänleýin mahabatlaryň basylmagynyň öňüni alyp bolar

Excel iş kitabynda atlandyrylan öýjükleriň hemmesini nädip görmeli

Microsoft Word-da tutuş tablisany nädip görkezmeli

Excel-de öýjükleriň hataryna nädip at bellemeli

Soňra okamak üçin Chrome-daky ähli häzirki bellikleriňizi nädip ýatda saklamaly

Microsoft Office programmalarynda Howpsuzlyk duýduryş habaryny nädip öçürmeli

Windows-da menýu animasiýalaryny nädip çaltlaşdyrmaly

“Facebook” -da indi iki sany “gizlin” habar gutusy bar, olara nädip girmeli

Windows 10 Kärhanasyna nädip täzelemeli (Windows-y täzeden gurmazdan)

Windows üçin “QuickTime” öldi, ygtybarly bolmak üçin ony aýyrmaly

Windows 10-da çaganyň hasabyny nädip goşmaly we gözegçilikde saklamaly

Windows 10-yň “Goşmaça aýratynlyklar” näme edýär we olary nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Google senenamasyndaky täze ýatlatmalary nädip aýyrmaly

Windows iş stoly programmasyny uniwersal Windows programmasyna nädip öwürmeli

Islendik ýerden öý toruňyza nädip girip bilersiňiz

OS X-nyň “Çalt görünmek” aýratynlygyny Windows-a nädip goşmaly

“Bu kompýuteriň eýesi kim?” Windows 10-yň sazlamasy?

Gmail, aragatnaşyklar we Google senenamasyny iPhone ýa-da iPad-a nädip goşmaly

Windows dükanynda ýüklenen ýüklemäni nädip düzetmeli

Mugt goşmaçany ulanyp, Microsoft Word-da bellikleriň adyny nädip üýtgetmeli

Usersörite ulanyjylaryň Windows-y öçürmeginiň öňüni nädip almaly

Windows-da bökmek sanawyndan soňky zatlary nädip arassalamaly

Windows-da buýruk gyssagly we “Işlet” programmasyny nädip öçürmeli

Işe girmek bilen Windows-a iş ýa-da mekdep hasaby nädip goşmaly

“IOS” -dan “Google Cloud Printer” -e nädip çap etmeli

Windows 10-yň “Programma birikdirijisiniň” nämedigini hiç kim bilenok we Microsoft muny düşündirmez

Google Chrome-da gözleg taryhyňyzy nädip arassalamaly

Suratlary Windows-da bir PDF faýlyna nädip birleşdirmeli

Windows 10-da Xbox Gamertag adyňyzy nädip üýtgetmeli

LinkedIn-iň gaharly hatlaryny nädip gowulaşdyrmaly

Windows 8 ýa-da 10-da Windows Media merkezine 5 alternatiwa

Microsoft Word-da ýa-da Outlook-da ýazanlaryňyzyň “Okalmagyny” nädip barlamaly

Excel-de ok düwmesini aýlamagy nädip düzetmeli

Windows 10-da täze bildiriş merkezini nädip ulanmaly we sazlamaly

Windows 10-yň gulp ekranynyň üns merkezindäki suratlary nädip gaty diskiňize ýazdyrmaly

Windows kompýuteriňizde “iPhone” ýa-da “iPad” -yň ekranyny nädip aýna etmeli

Windows-daky islendik programma üpjünçiligini MCE uzakdan nädip dolandyrmaly

Excel-de “Status” panelini nädip sazlamaly we ulanmaly

Näme üçin Windows-da “FIPS-e laýyk” şifrlemäni açmaly däl?

Windows 10-da resminamalary we programmalary tygşytlamak üçin esasy gaty diski nädip üýtgetmeli

Windows-da aňsat buýruk setirine girmek üçin ulgam PATH-yňyzy nädip redaktirlemeli

Windows Giriş ekranyndan ýapmak düwmesini nädip aýyrmaly

Google Chrome orfografiki sözlüginden bir sözi nädip aýyrmaly

Word, Excel we PowerPoint resminamalaryndan suratlary, teksti we oturdylan faýllary nädip çykarmaly

Programmalar, aýdym-saz we wideolar üçin Windows 10-yň “Enjam çäklendirmesinde” nädip galmaly

Windows-da hususy we jemgyýetçilik torlarynyň arasynda näme tapawut bar?

Giriş kody bilen “PlayStation 4” -e girmegi nädip çäklendirmeli

Excel-de senelerde döwürleri nädip ulanmaly

Windows Mail-de gepleşik görnüşini nädip öçürmeli

Microsoft Word-daky Spellcheck-den käbir sözleri nädip aýyrmaly

Örän haýal ýüklenýän Windows bukjasyny nädip tizleşdirmeli

Microsoft Office-de ýazanyňyzda harp barlagyny nädip öçürmeli

Windows 10 noutbukynda daşarky Wi-Fi adapterini nädip gurmaly

Windows 10 habarnamalary näçe wagt görkezýär

Excel-iň onluk bölüjilerini döwürlerden koma nädip üýtgetmeli

Mac OS X-da sözlüge goşan sözüňizi nädip aýyrmaly

Windows 10-da “Windows LIVE üçin oýunlar” oýunlaryny nädip oýnamaly

Potensial islenmeýän programmalar üçin Windows Defender skanerini nädip etmeli

Windows 10-da kompýuter oýunlaryňyz üçin ýörite başlangyç menýu plitalaryny nädip döretmeli

Windows 10 Boot menýusyna Howpsuz tertibi nädip goşmaly

Google Chrome-da bellikler panelini doly öçürip bolarmy?

Chromebook-yň klawiaturasyny we sensor panelini nädip sazlamaly

Windows 10-da iň oňat Xbox aýratynlyklary (Xbox-yňyz bolmasa-da)

Windows-da aýratyn programmalar üçin göwrümi nädip sazlamaly

PC oýunçylary näme üçin Microsoft-yň “Windows LIVE üçin oýunlar” -ny ýigrenýärler?

Windows 10-yň skrinshot hasaplaýjysyny nädip täzeden düzmeli

Windows 10 näme üçin Locationeriňize ýakynda girildi diýýär

Mac-daky Windows ätiýaçlyk nusgasyndan faýllary nädip dikeltmeli

Windows 10-da awtomatiki nädogry nädip öçürmeli

Outlook maglumat faýlyňyzda paroly nädip düzmeli

Windows 10-yň “Çalt başlangyç” tertibiniň oňaýly taraplary

Excel-de teswirler bilen iş sahypasyny nädip çap etmeli

Windows 10 programmalaryňyzy soramazdan pozup biler

Windows 8 we 10-da belli bir sene aralygyndaky faýllary nädip gözlemeli

Bir söz resminamasynyň mazmunyny başga birine nädip salmaly

Windows USB sürüjilerindäki faýllaryň keş görnüşli nusgalaryny saklaýarmy?

Excel-de barlag iş sahypalaryny nädip ýazmaly

Maglumatlaryňyzyň ätiýaçlyk nusgasyny almak üçin Windows-yň faýl taryhyny nädip ulanmaly

Windows 10 gulp ekranyndaky mahabatlary nädip öçürmeli

Excel-de Enter açarynyň özüni alyp barşyny nädip üýtgetmeli

Näme üçin Windows dükanyndan “Tomb Raider” -iň (we beýleki kompýuter oýunlarynyň) ýokarlanmagyny satyn almaly dälsiňiz

Windows 10 howa programmasyny nädip sazlamaly

Windows 10-da Microsoft Edge-ni nädip täzeden düzmeli

Windows 10 programmalarynyň fonda işlemegini nädip togtatmaly?

Windows-da syçanjygyň aýlaw tizligini nädip sazlamaly

Windows 10-da haýsy programmalaryň batareýany zaýalaýandygyny nädip görmeli

Windows 10-da oýun dolandyryjyňyzy nädip kalibrlemeli

64 bitli Chrome-a täzelemeli. Has ygtybarly, durnukly we çalt

Windows 10-yň “Batareýa tygşytlaýjy” reodeimini nädip ulanmaly we sazlamaly

Windows 10-da e-poçta hasaplaryny nädip sazlamaly we özleşdirmeli

Näme üçin Windows henizem simwoliki baglanyşyklaryň ýerine gysga ýol faýllaryny ulanýar?

“Word” -da “AutoText” ýazgylaryna gysga düwmeleri nädip goşmaly

Windows-da deňagramly, güýç tygşytlaýjy ýa-da ýokary öndürijilikli güýç meýilnamasyny ulanmalymy?

Windows 7, 8 we 10-da ekrandaky klawiaturany nädip ulanmaly

Indi täzeläň ýa-da şu gün agşam täzeläň: Microsoft-yň Windows 10-y nädip hemmelere agressiw itergi berendigi

Microsoft Word-y islenýänlerden has köp teksti awtomatiki saýlamakdan nädip saklamaly?

“AutoText” bilen Microsoft Word-da tekst bloklaryny nädip çalt girizmeli

Excel işe başlanyňyzda käbir iş kitaplaryny awtomatiki açmaly

Outlook-da düzgünleri nädip eksport etmeli we import etmeli

Excel-de käbir öýjükler üçin walýuta nyşanyny nädip üýtgetmeli

Windows iş stoluny Xbox ýa-da bug dolandyryjysy bilen nädip dolandyrmaly

Microsoft Word-daky Sahypada dikligine nädip merkezleşdirmeli

Näme üçin “iPhone” ýa-da “iPad” “Bu kabel ýa-da aksesuar kepillendirilmeýär” diýýär?

Outlook nädip düzmeli Papkadaky habarlaryň umumy sanyny görkeziň

Chrome, Firefox we beýleki brauzerlerde giňeltmeleri nädip aýyrmaly

Microsoft Word-daky beýleki resminamalardan tekste nädip salgylanmaly

Windows-yň esasy walýutasyny dollardan ýewro nädip üýtgetmeli

Word-da meýdan kölegesini nädip açmaly we öçürmeli

Windows gurnamasyny başga bir kompýutere geçirip bilersiňizmi?

Windows 7, 8 we 10-da ulgam şekil ätiýaçlyklaryny nädip dikeltmeli

Word, Excel we PowerPoint 2016-da tygşytlamak üçin deslapky faýl formatyny nädip üýtgetmeli

Windows 10-da senenama wakalaryny nädip döretmeli we sinhronlamaly

Parollaryňyz gorkunç, bu hakda bir zat etmegiň wagty geldi

VBA funksiýalaryny işledeniňizde Microsoft Excel-iň CPU ulanylyşyny nädip çäklendirip bilersiňiz?

Windows 10-da döwülen nyşan keşini nädip täzeden gurmaly

Windows 10-da adres kitabyňyzy nädip sazlamaly we süzmeli

Word-da goşma nyşanlary el bilen nädip döretmeli

Windows kompýuteriňizde howply, super balyk ýaly şahadatnamalary nädip barlamaly

Windows Telefonyňyzy Windows 10-a nädip täzelemeli

Diňe möhüm e-poçta üçin Outlook habarnamalaryny nädip almaly

Windows 7 faýly/paýlaşma rugsatlaryny bulaşdyrýanlara nädip düşünmeli

Windows 10-da “Kompaniýanyň syýasaty bilen maýyp” ýa-da “Guramaňyz tarapyndan dolandyrylýar” habaryny nädip düzetmeli

Windows 10-yň salgylar kitabyna Gmail, Outlook we başga-da nädip aragatnaşyk goşmaly

Windows Disk şifrlemek açaryny Microsoft-yň serwerlerinden nädip aýyrmaly

“Android” -iň awtomatiki sözlügine nädip söz ýa-da söz düzümini goşmaly

Windows 10-dan arassa gurnamagy nädip aňsat ýol

Windows 10 iş stoly nyşanlary üçin tekstiň deslapky görnüşini nädip dikeldip ýa-da üýtgedip bilersiňiz?

Windows 10-nyň gizlinlik sazlamalaryna düşünmek

Windows 10-da AutoPlay-y nädip işletmeli, öçürmeli we özleşdirmeli

Windows 10-da soňky önümleri we ýygy-ýygydan ýerleri nädip öçürmeli

Windows 10-da meseleler panelini nädip sazlamaly

Amazon ehoňyzy diňlemekden nädip saklamaly

Windows 10-da File Explorer-iň çalt giriş gurallar panelini nädip sazlamaly

Windows 10-da deslapky PDF okaýjyny nädip üýtgetmeli

TPM näme we Windows näme üçin Disk şifrlemek üçin birine mätäç?

Google Kalendaryndaky ýatlatmalar aýratynlygyny nädip ulanmaly

Windows-da BitLocker bilen EFS (Faýl ulgamyny şifrlemek) arasynda näme tapawut bar?

Windows kompýuterinde printer meselelerini nädip çözmeli

“Windows 10” 32 GB-dan az disk bilen nädip işläp biler?

Monitoryňyzy Windows ýa-da Mac-da nädip kalibrlemeli

Windows 10-yň “gurýanlary” hyzmat paketlerinden nähili tapawutlanýar

Suratlara we wideolara iPhone ýa-da iPad-dan Windows-a nädip import etmeli

Windows 10-dan pikir soramagyňyzy nädip togtatmaly?

Windows kompýuter ýapylanda aslynda näme bolýar?

Islendik enjamda parollary nädip üýtgetmeli (Windows, Mac, Smartphone)

Windows buýruk teklibinde çykyş bufer ölçegini üýtgedip bilersiňizmi?

18+ OK Google bilen edip boljak peýdaly zatlar

Windows, Mac ýa-da Bootable Diskden sürüjileri nädip süpürmeli

Windows 10 kompýuteriňizi ýa-da planşetiňizi nädip ýitirseňiz yzarlamaly

“Apple Watch” -de stend ýatlatmalaryny nädip öçürmeli

“Bu gün” ýatlamalary görkezmekden “Facebook” -y nädip saklamaly (Wagtlaýyn, iň az)

Windows iş stoluňyzy sazlamak üçin “Rainmeter” -i nädip ulanmaly

Windows 10 Öýünden Windows 10 Professional-a nädip täzelemeli

“Chromebook” faýllar programmasyna has uzakdaky faýl ulgamlaryny nädip goşmaly

Chromebook-yň enjam aýratynlyklaryny we ulgam maglumatlaryny nädip görmeli

Windows 10-da OneDrive-dan faýllary we bukjalary nädip paýlaşmaly

Microsoft Word resminamasyndaky ähli baglanyşyklary nädip asyl gök stiline gaýtaryp bilersiňiz?

Microsoft Office Uploadükleme merkezini Windows 10-daky bildiriş meýdanyndan nädip aýyrmaly

Word-da klawiaturany ulanyp tablisany nädip döretmeli

Chrome, Firefox we Internet Explorer belliklerini Safari bilen nädip sinhronlamaly

Windows Oýun kompýuteriňizi nädip uly surat reodeimine awtomatiki usulda açmaly (Bug maşyny ýaly)

Şol bir wagtyň özünde Google Chrome-da birnäçe profil ulanyp bilersiňizmi?

“Google Suratlar” bilen “iCloud Storage Nagging” -i ýok ediň

Akylly telewizoryňyzy size içalyçylyk etmekden nädip saklamaly?

“Chrome” web dükanynyň we “Firefox” goşmaçalar galereýasynyň daşyndan giňeltmeleri nädip gurmaly

Sözde sanly sanawda ulanylýan sanlaryň görnüşini nädip üýtgetmeli

Windows 10-da Başlangyç menýusyna bukjalary, web sahypalaryny, sazlamalary, bellikleri we başga zatlary nädip gysmaly

Sözde oklaryň sanawynda ok hökmünde suraty nädip ulanmaly

Word-da sanly sanawda sanlamagy nädip geçmeli

Google Kartalar “Lite” rejimi näme we men ony ulanmalymy?

Sözde oklaryň sanawynda oklary nädip sazlamaly

Amazonyň Fire OS vs. Google-yň Android: Tapawudy näme?

Amazonyň ýangyn planşetinde Gmail, YouTube, Google Kartalar we beýleki Google programmalaryny nädip ulanmaly

Excel-de birnäçe öýjükleriň üstünde teksti nädip merkezleşdirmeli

Ofisdäki çalt giriş gurallar paneline nädip makro goşmaly

Windows 10-da OneDrive bukjasynyň ýerleşişini nädip üýtgetmeli

Windows 10-da hasabyňyza PIN nädip goşmaly

Chromebook-daky islendik web sahypasy üçin meseleler paneliniň nyşanyny nädip ýasamaly

Google Cardboard wirtual hakykaty gözden geçirmäge mümkinçilik berýär, ýöne beýle ajaýyp zat däl

Klawiaturany ulanyp, sözde sanly sanawy nädip döretmeli

Hiç kim girmese ulgam tarapyndan haýsy Windows hasaby ulanylýar?

Ackol üýtgeşmeleriniň bellikleri bolmazdan söz resminamasyny nädip çap etmeli

Näme üçin käbir Windows faýly we bukja atlarynyň öňünde nokat bar?

Google Play-den satyn alan Android programmaňyz üçin nädip pul tölemeli

Excel-de her çap edilen sahypada aýratyn hatarlary ýa-da sütünleri nädip gaýtalamaly

Windows iCloud Suratlar bukjasynyň ýerleşýän ýerini nädip üýtgetmeli

Y sahypasyny X sözbaşysyna ýa-da sözbaşysyna nädip salmaly

Näme üçin SSD parol bolmasa içerki maglumatlary şifrleýär?

“Chrome” bukjasynyň ýerleşişini nädip üýtgetmeli

Office 365 ulanyp, Office 2013-i nädip gurmaly

Windows 10-a täzelenmegiň 10 sebäbi

Siri has gowy düşünmek üçin Siri, Cortana we Google-y nädip türgenleşdirmeli

Windows 10-nyň oktýabr 2020 täzelenmesinde (20H2) täzelikler, häzir bar

Google Assistentini ulanyp nirede saklandygyňyzy nädip ýatda saklamaly

Windows 10-da bir programmanyň EXE faýlyny nädip tapmaly

Google sahypalarynda hatar ýa-da sütün kölegesini nädip üýtgetmeli

Penjiräni Windows 10-da başga bir wirtual iş stoluna nädip geçirmeli

Google Home bilen Nestiň arasyndaky tapawut näme?

Google sahypalarynda diagramma oklaryny nädip çalyşmaly

Chromecast bilen Android TV-iň arasynda näme tapawut bar?

Microsoft PowerPoint-daky suratdan fonuny nädip aýyrmaly

“Google Widget” -ni “Android” -de nädip sazlamaly

“Chrome” -y “iPhone” we “iPad” -da esasy brauzeri nädip etmeli

Microsoft Outlook-da ýörite iberijilerden e-poçtalary nädip blokirlemeli

Windows EXE faýlyndan nyşany nädip çykarmaly

Windows 10-da Paint 3D ulanyp suratlary nädip ölçemeli

Google kömekçi gürleýjilerinde we görkezişlerinde habarlary nädip ýaýlyma bermeli

Windows Me, 20 ýyl soň: Hakykatdanam erbetmi?

Google oýun nokatlary näme we olary nädip ulanýarsyňyz?

Google Docs-da redaktor söhbetdeşligini nädip ulanmaly

Haýsy programmanyň Windows-da ähli CPU-ny ulanýandygyny nädip görmeli

Windows 10-da wirtual iş stollarynyň arasynda nädip çalt geçmeli

Windows 10-da buýruk teklipini ulanyp, Microsoft gyrasyny nädip açmaly

Windows 10-da gysga ýoluň nyşanyny nädip üýtgetmeli

Windows 10-yň Sazlamalar programmasy hakykatdanam Microsoft Edge iterýär

Android-de Chrome-da faýllary nädip göçürip almaly

“Dropbox” -y “Windows” ýa-da “Mac” -da başlangyçda açmakdan nädip saklamaly

Netflix näme üçin Siz henizem seredýärsiňizmi? Diýip soraýar. (we muny nädip bes etmeli)

Faýllary Chromebook-daky USB fleş diskine nädip göçürmeli

Mozillanyň Firefox Monitoryndan maglumatlary bozmak duýduryşlaryny nädip almaly

“Mozilla Firefox” -yň Gizlin iceke-täk pong oýunyny nädip oýnamaly

Google kömekçisiniň “Bedatmak” düzgünini nädip gurmaly we ulanmaly

Google kömekçi gürleýjilerinde we görkezişlerinde bildirişleri nädip meýilleşdirmeli

Chromebook-da Emojini nädip ýazmaly

Windows 10 üçin möhüm Windows açar klawiatura gysga ýollary

Samsung-yňyzy nädip has köp Google-y görmeli

Microsoft Word-da nokat gözenekli kagyz şablonyny nädip ýasamaly

Windows Task Dolandyryjysyny nädip etmeli Elmydama belli bir goýmany açyň

Android-de Google Play ulgamynyň täzelenmeleri näme?

Buýruk teklipini ulanyp, Windows 10 kompýuteriňizi nädip gulplamaly

IPhone ekranyňyzy awtomatiki öçürmekden nädip saklamaly

Windows 10-da dükan programmasynyň täzeleniş habarnamalaryny nädip öçürmeli

“ITunes” -yň Windows 10-da awtomatiki açylmagyny nädip bes etmeli

Windows 10 kompýuteriňizi gulplamagyň 10 usuly

Microsoft Office henizem howpsuzlyk täzelenmelerini alýarmy?

Windows 10-da USB fleş diskine faýllary nädip göçürmeli

“SmartThings” -ni “Google Home” programmasyna nädip birikdirmeli

Microsoft Word-da nädip ses ýazmaly

Windows 10-yň Taslama dolandyryjysy üçin “Elmydama ýokarda” nädip açmaly

“Apple CarPlay” -da nawigasiýa üçin “Google Kartalary” nädip ulanmaly

Microsoft PowerPoint-de şekili nädip aç-açan etmeli

Programmalary iPhone-da takyk ýerleşýän ýeriňizi yzarlamakdan nädip saklamaly

Windows 10-daky diski nädip aýyrmaly

Windows 10-da USB diskini nädip “ygtybarly aýyrmaly”?

PowerPoint prezentasiýalaryny açar sözlere nädip öwürmeli

“Fitness” maglumatlary “Samsung Health” -dan “Google Fit” -e nädip sinhronlamaly

Chrome 85-de näme täzelik bar

Google Pixel Telefonynda göni ýazgylary nädip ulanmaly

Outlook-daky e-poçtalara fon reňkini ýa-da suraty nädip goşmaly

Windows 95 25 ýaşyny doldurýar: Windows esasy akymlara gideninde

Samsung Galaxy Smartwatch-da Google Kartalary nädip ulanmaly

Google Assistentini ulanyp, öý aragatnaşyklaryny nädip gurmaly we jaň etmeli

“IPhone” düwmesini tutanyňyzda Siriýany nädip açmaly?

Google Kartalarda ýangynlaryň hereketini nädip yzarlamaly

Microsoft Outlook-da e-poçta şablonyny nädip döretmeli we ulanmaly

Windows 10-yň 2021-nji ýylyň maý aýyndaky täzelenmesi (21H1), häzir bar

Bilýärdiňizmi? Windows-da hiç haçan “Ulgam gapagy” ýokdy

PowerPoint-de formatirlemegi köpeltmek üçin Format suratkeşini nädip ulanmaly

Android-de boşlugy nädip boşatmaly: 8 ýol

Windows 10-da aýratyn ulgam sazlamalaryny nädip tapmaly

Awtomatiki gireniňizden soň Windows kompýuteriňizi nädip gulplamaly

Google ordingazgy ammaryna nädip (we näme üçin) girmeli

Windows 10-da Windows gözleg indeksini nädip çözmeli

CBS-iň ähli giriş abunalygyny nädip ýatyrmaly

Windows 10-da Xbox Üstünlik habarnamalaryny nädip öçürmeli

Firefox-da “Jübü tarapyndan maslahat berilýär” hekaýalaryny nädip öçürmeli

Outlook-da düzgünleri ulanyp, BCC e-poçtalaryny nädip awtomatiki usulda ulanmaly

“Android” telefonyňyzyň ekranyny öçürmekden nädip saklamaly

Windows 10-yň gizlin ýüzýän ýerine ýetiriş panellerini nädip görkezmeli

Google Chrome goýmalaryny soňrak nädip ýatda saklamaly

Kategoriýalary ulanyp, reňkli kodly Outlook senenama wakalaryny nädip düzmeli

Microsoft PowerPoint-de surat ýazgylaryny nädip goşmaly

Android-de Google-yň ygtybarly bukjasy bilen faýllary nädip gizlemeli

“Chrome” gurallar panelinden giňeltmeleri nädip gysmaly we aýyrmaly

Gizlenen Google Chrome dinozawr oýnuny nädip döwmeli

IPhone-da tötänleýin ekran suratlaryny nädip saklamaly

“Safari” -de “iPhone” we “iPad” -da saklanan paroly nädip görmeli

Google Docs-daky teswirleri nädip gizlemeli ýa-da aýyrmaly

“Google Galaxy Smartwatches” -e “Google Assistent” -i nädip gurmaly

Microsoft PowerPoint-de asma indenti nädip döretmeli ýa-da aýyrmaly

Windows 10-yň Faýl gözlegçisinde haýal kontekst menýusyny nädip düzetmeli

Google Home programmasynda Söwda sanawy programmasyny nädip saýlamaly

Windows 10-da faýl suratlaryny nädip öçürmeli

OneDrive ulanyp, Microsoft Word resminamany nädip paýlaşmaly

Google Play aýdym-sazyndan YouTube sazyna nädip geçmeli

Microsoft PowerPoint-de suratlary nädip gysmaly

Windows açary ýok bolsa nädip açmaly

Resurs-aç Chrome giňeltmelerini nädip tapmaly we öçürmeli

Google sahypalarynda bir obýekte alternatiw teksti nädip goşmaly

ONLYOFFICE Bilelikdäki ofis, iş zerurlyklaryňyzdyr [SPONSORED]

Microsoft Word-daky suratlary nädip gysmaly

Microsoft Excel-de bir obýekte alternatiw teksti nädip goşmaly

Microsoft Word-da suraty nädip öwürmeli

Microsoft PowerPoint-de slaýdlary nädip köpeltmeli

Windows 10 we Mac-da Microsoft Office programmalaryny nädip täzelemeli

Windows 10-da sürüjiniň faýl ulgamyny nädip görmeli

Microsoft Excel-de maglumatlar seriýasynyň adyny nädip üýtgetmeli

Windows 10-da meýilnama boýunça gaýtadan işleýän gapyňyzy nädip boşatmaly

Microsoft PowerPoint-de suraty nädip kesmeli

Microsoft PowerPoint prezentasiýasynda nädip hyzmatdaşlyk etmeli

Microsoft Word-da asma indenti nädip goşmaly

Outlook-yň gözleg goýmasy ýitdi? Ine, ony nädip dikeltmeli

“Mozilla Firefox” -y Windows 10-da deslapky brauzer hökmünde nädip sazlamaly

Safari-i iPhone we iPad-da programmalary işe girizmekden nädip saklamaly?

“Mozilla Firefox” -ny “Mac” -da esasy brauzer hökmünde nädip düzmeli

Windows 10-da Windows açaryny nädip öçürmeli

Google duşuşygyny Gmail-de iPhone, Android we iPad-da nädip öçürmeli

Windows 10-da howpsuz tertipden nädip çykmaly

“Chrome” -yň deslapky tekst ölçegini nädip üýtgetmeli

Windows 10-da programmany nädip taşlamaly

Windows 10-da özbaşdak mowzuklary nädip almaly (Stardok perdeleri bilen)

Microsoft Excel-de senä görä nädip tertipleşdirmeli

“IPhone” we “iPad” -da çykýan “ingazmagy yzyna gaýtarmak” nädip bes etmeli

Google Chrome-da teksti has uly ýa-da kiçi edip nädip etmeli

Microsoft PowerPoint ulanyp nädip afişa ýasamaly

“Mac” -da Windows-y açmak üçin “Alt + Tab” nädip

Microsoft-yň Outlook giňişlikleri näme? (aka Moca Taslamasy)

Windows 10-da kompýuteriňiziň keşini nädip arassalamaly

Windows 10-da Microsoft Defender Antivirus bilen nädip skanirlemeli

Mac-da Safari-de saklanan paroly nädip görmeli

Microsoft Excel-de bar çyzgysyny nädip düzmeli

Windows 10-yň bildiriş pop-uplaryny göçürip bilersiňizmi?

Windows 10-da Microsoft Defender bilen zyýanly programma üpjünçiligi üçin faýl ýa-da bukjany nädip skanirlemeli

Microsoft Outlook-yň täze gözleg gutusyny nädip ulanmaly

“Mozilla Firefox” -da gutapjyklary nädip işletmeli (ýa-da öçürmeli)

Alada etme: Windows 10 dolandyryş paneli howpsuz (Häzirlikçe)

Windows 10-da faýllary pozmak üçin gaýtadan işleýän gapdan nädip geçmeli

Microsoft Edge-de saklanan paroly nädip görmeli

Windows 10-da mugt HEVC kodeklerini nädip gurmaly (H.265 wideo üçin)

Firefox-da saklanan paroly nädip görmeli

Microsoft Excel-de nädip histogram döretmeli

Windows 10 Howpsuzlyk PSA: Awtomatiki dükan täzelenmelerini işjeňleşdiriň

Microsoft Word-a PDF nädip girizmeli

Firefox-da keşi nädip arassalamaly

Microsoft-yň “Windows Faýl Dikeldişini” Windows 10 we Windows 11-de nädip ulanmaly

Microsoft Word-da öz içine alyjy dili nädip barlamaly

Windows 10 ýakyn wagtda Alt + Tab-da gyradaky brauzer belliklerini görkezer

Papkany tertipländen soň Microsoft Outlook-yň gepleşik görnüşini nädip açmaly

Google Chrome-da saklanan paroly nädip görmeli

Windows 10-da deslapky faýl süýräp we alyp barşyny nädip düzmeli

Windows 10 kompýuterinde döwülen klawiatura açarynyň töwereginde nädip işlemeli

Windows 10-da meseleler panelini nädip gizlemeli

Dynç güni dynç alyş habarnamalaryny nädip bes etmeli

“Mozilla Firefox” -da web sahypasyny PDF görnüşinde nädip ýatda saklamaly

Microsoft PowerPoint-de wagt çyzgysyny nädip döretmeli

Strawany öý salgyňyzy köpçülige ýetirmekden nädip saklamaly?

IPhone-yňyzy Windows PC ýa-da Chromebook bilen nädip birleşdirmeli

Google-y webiňizi we ýerleşiş taryhyňyzy nädip awtomatiki pozmaly

Microsoft Office programmalarynda çalt giriş gurallar panelini nädip sazlamaly

Windows 10 kompýuterlerinde we Xbox-da DirectX 12 Ultimate näme?

Windows Registrini buýruk buýrugyndan nädip redaktirlemeli

Microsoft Excel-de nädip grafik düzmeli

“IPhone” we “iPad” -da “Chrome” -da baglanyşyklary nädip açmaly

Kömekçi spikeriňize “Hey Google” duýgurlygyny nädip sazlamaly?

Microsoft Word resminamalaryny sözsiz nädip açmaly

Windows 10-da InPrivate Browsing Mode-da mydama Microsoft Edge nädip başlamaly

Windows 10-yň “Täze başlangyç” -ny 2020-nji ýylyň maý aýyndaky täzelenişinde nädip ulanmaly

Microsoft Excel grafiklerine ýazgylary nädip goşmaly

10 ajaýyp Windows 10 iş stoly barada maslahatlar

Google Chrome-da PDF hökmünde web sahypasyny nädip ýatda saklamaly

Google Chrome-da elmydama doly URL-leri nädip görkezmeli

Windows 10-da iş stoluňyzy nädip çalt görkezmeli

Microsoft Excel elektron tablisalaryny nädip sinhronlamaly

Microsoft 2000-iň ýatdan çykarylan eseri bolan Windows 2000-i ýada salyň

“Mozilla Firefox” -y şahsy gözden geçirmek tertibinde elmydama nädip başlamaly

Google Assistent bilen Xbox One-y nädip dolandyrmaly

Chrome-daky web sahypasyndaky tekste nädip gönüden-göni baglanmaly

Windows 10 kompýuterinde Scroll Lock açaryny nädip peýdaly edip bilersiňiz

Google Chrome-y elmydama Windows 10-da Incognito rejesinde nädip başlamaly

Excel-de diagrammanyň ýerini nädip gulplamaly

Google Meet vs. Zoom: Haýsysy size laýyk?

“Google Meet” wideo konferensiýasyny nädip başlamaly

Microsoft Outlook-da diňe gyzyklanýan hatlaryňyz üçin habarnamalary nädip almaly

Windows 10-da başlangyç menýusyny nädip üýtgetmeli

“Google Meet” näme we ony nädip mugt ulanyp bilersiňiz?

Windows 10-da gürleşmek üçin nägileligi nädip çözmeli

Outlook-da elýeterliligi üçin e-poçtalary nädip barlamaly

“Facebook” suratlaryňyzy we wideoňyzy Google suratlaryna nädip geçirmeli

Google Meet-de ekrany nädip paýlaşmaly

Windows 10-da Emojini nädip gözlemeli

Microsoft Office lentasyna täze düwmeleri nädip goşmaly

Aýlamak çyzygynyň ýerine Microsoft Office Panning Elini nädip ulanmaly

Windows 10-da buýruk teklipinde kataloglary nädip üýtgetmeli

Windows 10-da Windows Defender-iň habarnamalaryny nädip dolandyrmaly

Windows 10-da kiçijik suratlar bilen problemalary nädip düzetmeli

Chrome we Firefox-da klawiatura bilen göz aýlamak üçin Vimium ulanyň

Kompýuteriňizde Windows Defender-iň zyýanly programma üpjünçiligini nädip görmelidigini

Windows 10-da programma we oýun çäklerini nädip düzmeli

Funksiýa açarlaryňyz “Chrome DevTools” -da näme edýär

Windows 10-nyň 2020-nji ýylyň maý aýyndaky täzelenmesini nädip aýyrmaly

Teksti we suratlary Windows 10-yň bufer taryhyna nädip birikdirmeli

PowerPoint-de sözbaşy we aşaky sözbaşy nädip redaktirlemeli

Windows 10-nyň maý aýynyň 2020 täzelenmesini nädip gurmaly

Google slaýdlaryny PowerPoint-e nädip öwürmeli

Mac-yňyzy aşa gyzmakdan nädip saklamaly?

Windows 10-da Windows Defender-de nädip goşmaçalar goşmaly

Windows 10-da ekranyň wagtyny nädip çäklendirmeli

Ine, Windows 10-yň esasy diwar kagyzlaryny saklaýan ýeri

Windows 3.0 30 ýaşynda: Ine, muny aýratynlaşdyrdy

Outlook-da täze e-poçta duýduryşlaryny nädip öçürmeli ýa-da özleşdirmeli

Windows 10-yň paket dolandyryjysyny, “ganat” nädip ulanmaly?

Elýeterlilik üçin Google Assistentiň hereket bloklaryny nädip ulanmaly

“Mac” -da açyk programmalar bilen “Windows” -yň arasynda nädip geçmeli

Windows 10 we 11-de nädip göçürmeli, kesmeli we goýmaly

Başlangyçda bugy nädip saklamaly

Windows 10-daky meseleler paneliniň beýikligini ýa-da giňligini nädip üýtgetmeli

Windows 10-yň PowerToys işe giriziji we klawiaturany aýyryjy

Täze Windows terminaly taýýar; Ine, haýran galdyryjy

Google hasabyňyzy pozmazdan Gmail hasabyňyzy nädip pozmaly

Windows 10-da buferiň taryhyny nädip arassalamaly

Google Chrome-da Tab toparlaryny nädip ýykmaly we gizlemeli

Google senenamasy üçin klawiatura gysga ýollary: Aldaw sahypasy

Windows 10-da wertikal meseleler panelini nädip almaly

Iň oňat mugt Microsoft Office alternatiwalary

Google duşuşygynda birbada nädip görmeli

Windows 10-da bufer taryhyny nädip işletmeli we ulanmaly

Windows 10-da gaty diskiňizi nädip bozmaly

Google sahypalarynda özboluşly san formatyny nädip üýtgetmeli we döretmeli

Ofis işi üçin ýokary täzeleniş bahasy monitory gerekmi?

Windows 10-da Xbox dostlary bilen nädip söhbet etmeli

Bu “Oýunçy” HK Önümleri Ofis işi üçin ajaýyp

Windows 10-da web kamerasy hökmünde “Android” smartfonyňyzy nädip ulanmaly

Google Play dükanyny ýa-da Android programma abunalygyny nädip ýatyrmaly

Windows 10-da faýlyň doly ýoluny nädip göçürmeli

“Google Drive” -yňyzy “Face ID” ýa-da “Touch ID” bilen nädip goramaly?

“Google Kartalar” sesini “iPhone” we “Android” -de nädip üýtgetmeli

Windows 10-da File Explorer-de bellikleri nädip aýyrmaly

“Outlook Online” -da dürli senenamalary nädip tapawutlandyrmaly

Powerpoint-de slaýd ölçegini nädip üýtgetmeli

Iş stoly we web üçin Slack hakda soňky gepleşikleriňize nädip çalt girip bilersiňiz

PowerPoint-de suratlary nädip getirmeli

Windows 10-da faýllary nädip zip (we açmak)

Her Google klawiatura gysga ýoly we olary nädip ulanmaly

Windows 10 üçin iň oňat registr haklary

Windows 10-da faýllary we bukjalary nädip göçürmeli ýa-da göçürmeli

Microsoft sözüni säwlikden soň iki boşluk bellemekden nädip saklamaly?

Google-da bu 3D haýwanlar we obýektler bilen ýolbars şasy boluň

Google Docs-da suw belligini nädip goşmaly

Windows 10-da File Explorer-iň deslapky syn panelini nädip görkezmeli

Google synp otagynda wiktorina nädip döretmeli

Windows 10-da birnäçe monitory nädip tertipleşdirmeli

Duýgur we syçan rejesiniň arasynda dünýägaraýşy nädip üýtgetmeli

Windows 10-da goýmak düwmesini nädip öçürmeli

Google Kartalarda özbaşdak kartany nädip döretmeli

Microsoft Word-da sahypany nädip pozmaly

Google Kartalar bilen dükanyň häzirki wagtda näderejede meşguldygyny nädip görmeli

Windows 10-da diwar kagyzy hökmünde Bing-iň gündelik suratlaryny nädip almaly

Windows 10-da PDF-e nädip çap etmeli

Outlook senenamaňyza Microsoft meýilleşdiriji meselelerini nädip awtomatiki goşmaly

Windows 10-da ene-atanyň dolandyryşlaryny nädip ulanmaly

Windows 10-da köp görkezilýän zatlary nädip dolandyrmaly

Hulu parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Islenilmeýän hatlary arassalamak üçin Outlook Online-da gurlan süpüriş aýratynlygyny ulanyň

Microsoft Office-ni nädip mugt almaly

“IPad” -da iki programmadan nädip dynmaly

Excel sahypasyny PDF görnüşinde nädip ýatda saklamaly

Wi-Fi parollaryny Android-den islendik smartfona nädip paýlaşmaly

PowerPoint prezentasiýalaryny nädip birleşdirmeli

Windows we Microsoft Office-de iň oňat retro pasha ýumurtgalary

Google Meet-de mikrofonyňyzy nädip öçürmeli

Outlook Online-da e-poçtalary nädip sanly gol çekmeli ýa-da şifrlemeli

Windows 10-da faýllaryň we bukjalaryň adyny üýtgetmegiň 6 usuly

Outlook Online-yň gizlin guralyny nädip ulanmaly

PowerPoint-de fon hökmünde şekili nädip ulanmaly

Windows 10-da syçanjygyň kursor mowzugyny nädip üýtgetmeli

Ofisi kabelsiz nädip akdyrmaly

Google duşuşygynda beýleki adamlary nädip sesini çykarmaly

PDF faýlyny PowerPoint-e nädip öwürmeli

Windows Defender bilen kartalaşdyrylan tor sürüjilerini nädip skanirlemeli

Outlook-da toparlaryň ýygnagyny nädip döretmeli

Näme üçin Chrome-da awtomatiki täzelenmeleri hiç wagt öçürmeli däl

PowerPoint-de teksti nädip egreltmeli

Windows 10-da syçansyz faýl gözlegçisini nädip ulanmaly

CSV faýly hökmünde Outlook senenamasyny nädip eksport etmeli

Söz resminamasyny nädip terjime etmeli

Google Chrome-da JavaScript-i nädip öçürmeli (we işletmeli)

Microsoft Excel-de çykdajylar we girdeji elektron tablisalaryny nädip döretmeli

Windows 10-da buýruk teklipini ulanyp, Google Chrome-y nädip açmaly

Windows 10-da penjiräni başga bir monitora nädip geçirmeli

Outlook ýagdaý setirinde maglumatlary nädip üýtgetmeli

Windows 10 we 11 üçin Microsoft-yň ähli PowerToys düşündirildi

Windows 10-da PowerShell-i açmagyň 9 usuly

Netflix parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Kompýutere ýa-da Mac-a birikmek üçin 5 uzakdan giriş gurallary

Windows 10-yň ýalňyşlyklary ätiýaçlyk nusgalarynyň ähmiýetini öwredýär

Google synp otagy näme we ony kim ulanmaly?

Google Chrome-da ýekeje sahypa üçin ammar we sahypa maglumatlaryny nädip arassalamaly

Oýun oýun enjamlary sizi nädip saklap biler (Windows 10 Pro nädip almaly) [SPONSORED]

Google Chrome-da keş we gutapjyklary nädip arassalamaly

Windows 10-da Hasaba alyş redaktoryny nädip açmaly

Google formalaryny mowzuklar, suratlar we şriftler bilen nädip sazlamaly

Windows 10-da PowerShell 7-i nädip gurmaly

Windows 10-ny zawody nädip täzeden düzmeli

Windows 10 iş stoluňyzda görünmeýän bukjany nädip döretmeli

Google Docs-da söz sanlaryny elmydama nädip görkezmeli

Windows 10-yň täze möhüm howpsuzlyk kemçiligini nädip düzetmeli (2020-nji ýylyň mart aýy)

“Mozilla Firefox” -y nädip täzelemeli

Windows 10-da klawiatura gysga ýollary bilen Windows-y nädip tertipleşdirmeli

Windows 10-da klawiatura gysga ýoly bilen File Explorer-i nädip açmaly

Outlook senenamaňyza iCalendar baglanyşygyny nädip goşmaly

PowerPoint-de animasiýanyň tizligini nädip üýtgetmeli

Windows 10-da mugt disk ýerini nädip barlamaly

Senenamaňyza haýsy wakalara Outlook awtomatiki goşulýandygyny saýlaň

“Facebook” -y “Firefox” -da yzarlamagy nädip bes etmeli

Google Docs-daky resminamalary nädip deňeşdirmeli

PowerPoint-de tekstiň içine şekili nädip goýmaly

Microsoft Office 365 teswirlerinde ýatlamalary nädip ulanmaly

Animasiýalary nädip öçürmeli we Windows 10 has çalt görünýär

“Chrome” -yň deslapky ýakynlaşdyrma sazlamalaryny nädip üýtgetmeli

PowerPoint-de şriftleri nädip ýerleşdirmeli

Google Blogger ulanyp blogy nädip başlamaly

Excel diagramma bellikleri üçin öýjük bahalaryny nädip ulanmaly

PowerPoint-de slaýd sanlaryny nädip goşmaly

Buýruk teklipini ulanyp, Windows 10 önüm açaryny nädip tapmaly

Excel-de TRUNC funksiýasyny nädip ulanmaly

“Firefox” -yň doly ekran duýduryş habaryny nädip öçürmeli

Samsung Galaxy S20: Duýduryşlara girmegiň iň çalt usuly

“IPhone”, “iPad” we “Mac” -da ýatdan çykarylan “Apple Notes” parolyny nädip täzeden dikeltmeli

Outlook-da yzarlamak opsiýasyny nädip ulanmaly

PowerPoint-de tekst meselesini nädip üýtgetmeli

Söz resminamalaryny nädip birleşdirmeli

MacOS-da Windows 10 VirtualBox VM-ni nädip gurmaly

PowerPoint-de tutuş prezentasiýanyň formatyny nädip üýtgetmeli

Google Chrome-da HTTPS-den DNS-i nädip açmaly

Word-da AutoCorrect ýazgylaryny nädip goşmaly ýa-da aýyrmaly

Syýahat edýärsiňizmi? Chromebook getiriň; Şifrlenen

Google slaýdlaryna suratlary we sowgatlary nädip salmaly

Disneý + parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Söz resminamalaryna bellik gutularyny nädip goşmaly

Google Autentifikatoryny täze telefona (ýa-da birnäçe telefon) nädip geçirmeli?

Microsoft Word-da suratlary nädip erkin geçirmeli

Google Nest Hub bilen el hereketlerini nädip ulanmaly

Google Nest merkezinde oýunlary nädip oýnamaly

Google kömekçisiniň “Ertiriňiz haýyrly” düzgünini nädip gurmaly we ulanmaly

“Eve MotionBlinds” akylly öýüňiziň Windows-yny geljekde subut eder

Google öý gürleýjileri kazyýet işi sebäpli aýratynlyklaryny ýitirýärler

Heý Google, meýilleşdirilen hereketler adamlara düýş görýär

Söz resminamasyna aşak düşýän sanawy nädip goşmaly

Microsoft Word-da deňlemeleri nädip sanlamaly ýa-da bellik etmeli

Microsoft Excel-i buýruk buýrugyndan nädip başlamaly

Microsoft Excel-de reňkli öýjükleri nädip sanamaly

Microsoft PowerPoint-de ähli prezentasiýa belliklerini birbada nädip pozmaly

Redaktirlemegiň öňüni almak üçin Microsoft Excel-de öýjükleri nädip gulplamaly

Microsoft Word-da bölüm we sahypa böleklerini nädip aýyrmaly

Windows sürüjileri Walwanyň bug desgasyna geldi

Google-yň habarlardaky gowulaşan iPhone reaksiýasy şu ýerde

“Apple” -iň gymmat studiýa ekrany Windows bilen işlär

Microsoft, Windows 11-iň Faýl gözlegçisinde bellikleri barlaýar

Twoakynda Windows 11-de iki sany täze programma gurlar

Google sahypalarynda aşak düşýän sanawy nädip goşmaly ýa-da redaktirlemeli

Google Docs-da nädip çyzmaly

Microsoft Excel-de gurluş formulalarynyň esaslary

Google Surat Gözleginden Suratlary nädip göçürip almaly

Windows 10-da File Explorer-i açmagyň 12 usuly

Has gowy göz aýlamak üçin iň gowy Chrome baýdaklary

Windows 10 ýa-da 11-de bassy nädip ýokarlandyrmaly

Google sahypalarynda teksti nädip çalyşmaly

Windows 11-de penjiräni başga bir monitora nädip geçirmeli

Microsoft PowerPoint-de 3D modellerini nädip salmaly we janlandyrmaly

Windows 11-de USB diskini ygtybarly aýyrmagyň 5 usuly

Google sahypalarynda göterimi nädip hasaplamaly

Google Docs-da Markdown-y nädip ulanmaly

Chrome 101-de näme täzelik bar, indi bar

Google sahypalarynda sanlary nädip goşmaly

Google sahypalarynda üýtgeşik gymmatlyklary nädip sanamaly

Microsoft Excel-de ýagdaý setirinden bahalary nädip göçürmeli

Windows 11-de nädip ýazgy ýazmaly

Her Microsoft Windows nyşany 1985-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli

IPhone-da Gmail parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Google Drive wideosynda wagt belligine nädip baglanyşmaly

Android-de Google Habarlardaky OTP-leri nädip awtomatiki pozmaly

Google sahypalarynda QR koduny nädip ýasamaly

Google sahypalarynda formula bilen teksti nädip goşmaly

Google hasabyny Chrome-dan nädip aýyrmaly

Microsoft PowerPoint-de bölüm we slaýd ýakynlaşdyrmalary nädip goşmaly

Windows 10-da Taskbar reňkini nädip üýtgetmeli

Google sahypalarynda SUMIF-i nädip ulanmaly

PowerPoint-de fon ýa-da suw belligini nädip aýyrmaly

Windows 11 ISO suratlaryny nireden göçürip almaly

Google Pixel-de Android 12L-i nädip gurmaly

Microsoft Excel-de SUBSTITUTE funksiýasyny nädip ulanmaly

Windows 11-de elýeterli VRAM-yňyzy nädip tapmaly

Maglumatlary girizmek üçin 13 esasy Excel funksiýalary

Google sahypalarynda bellik gutularyny nädip sanamaly

Microsoft Excel-de nädip birleşmeli

Google Street View-i nädip ulanmaly

Google formalaryna jogap diagrammasyny resminamalarda we slaýdlarda nädip ýerleşdirmeli

“Android” -däki “Google Messages” -däki kategoriýalary nädip öçürmeli

Microsoft Excel-de bir hereketi nädip yzyna gaýtarmaly, yzyna gaýtarmaly ýa-da gaýtalamaly

Windows-da gaýtadan işleýän gapdan öçürilen faýly nädip dikeltmeli

Google Drive-dan faýllary we bukjalary nädip göçürip almaly

Microsoft Outlook-da bukjany nädip pozmaly

Windows 10 we Windows 11-de ekran suratlary nirede saklanýar?

Microsoft Excel-de üýtgeşik gymmatlyklary we teksti nädip sanawlamaly we tertipleşdirmeli

“Google Chrome” -ny “Android” -de nädip täzelemeli

Microsoft Excel-de iki sanawy nädip deňeşdirmeli

Windows 10 we 11-de ekran suratlarynyň nirede saklanýandygyny üýtgetmeli

LibreOffice-i Microsoft Office-e nädip öwürmeli

Excel-de karz tölegini, göterimleri ýa-da möhleti nädip hasaplamaly

Windows 11-de wirtual iş stollaryny nädip ulanmaly

Duýduryş: “Play 11” -ni Windows 11-de gurnadyňyzmy? Muny indi oka

Outlook e-poçtalarynda Emojini nädip salmaly

Chromebook-da birbada açyk Windows-y nädip görmeli

Google Play hyzmatlaryny nädip täzelemeli

Windows 10 ýa-da Windows 11-de resminamany nädip skanirlemeli

Microsoft Excel-de INDEX we MATCH nädip ulanmaly

Google näme üçin Google diýilýär?

Google Kartalarda häzirki ýeriňizi nädip tapmaly

Gije gözüňizde Chromebook-y nädip aňsatlaşdyrmaly

Microsoft Outlook-da birnäçe e-poçta nädip pozmaly

Chromebook-da diwar kagyzyny nädip awtomatiki üýtgetmeli

Microsoft Outlook e-poçtasyny PDF görnüşinde nädip ýatda saklamaly

“Mac” -da göçürilen faýllary awtomatiki usulda çykarmakdan “Safari” -ni nädip saklamaly?

Windows CMD daşky gurşaw üýtgeýjilerini nädip ulanmaly

Microsoft Word-da at belliklerini nädip ýasamaly

Google Docs-da resminamanyň gysgaça mazmunyny nädip goşmaly

Windows 11-de gijeki ýagtylygy nädip açmaly

Windows-daky bukjada CMD penjiresini nädip açmaly

Microsoft Word-da iki taraplaýyn nädip çap etmeli

Google slaýdlarynda şekili nädip kesmeli

Windows Terminalynda PowerShell-i administrator hökmünde nädip açmaly

9 Tekst bilen işlemek üçin peýdaly Microsoft Excel funksiýalary

Windows 3.1 30 ýaşyny doldurýar: Ine, Windows-y nädip möhüm etdi

Google Docs-daky üýtgeşmeleri nädip yzarlamaly

Google Slaýdlarda sözbaşy ýa-da aşaky sözbaşy nädip goşmaly

Windows 11-iň Faýl gözlegçisi bu gezek hakyky üçin tabulýasiýa alýar

Microsoft Excel-de “Excel” nämäni aňladýar?

Google sahypalarynda özbaşdak sene ýa-da wagt formatyny nädip döretmeli

Microsoft Excel-de sanawy nädip tertipleşdirmeli

Google Down? Ine, nädip barlamaly (we düzediň)

“Birikdirmekden ýüz öwürdi” Google Drive-ny nädip düzedip bolar?

Google Docs-da suratlary nädip toparlamaly

“Firefox” -yň göçürip almak menýusyny nädip açmaly

Microsoft PowerPoint-de gysgaça kiçeltmek slaýdyny nädip döretmeli

Windows-da “Enjamyňyzy gurmagy gutaralyň” nädip öçürmeli

Programmalaryň Android-de buferiňize haçan girmelidigini nädip görmeli

Microsoft Word-daky teswirleri nädip gizlemeli ýa-da pozmaly

“IPhone” -da “Facebook” -yň iş stoly wersiýasyna nädip girmeli

Google Slaýdlara animasiýalary nädip goşmaly

“Android” -de awtomatiki we parol dolandyryjyňyzy nädip üýtgetmeli

Microsoft Excel-de üýtgeşik gymmatlyklary nädip sanamaly

Windows 11-de “Ulgam talaplary ýerine ýetirilmeýär” nädip gizlenmeli

Chromebook-da ýüklemeleri nädip tapmaly

Näme üçin Windows 11 “Ulgam talaplary ýerine ýetirilmeýär” diýýär?

Google kömekçi ugurlaryna gijikdirmäni nädip goşmaly

Microsoft Word-da abzaslary nädip sanamaly

Microsoft Excel-de teksti sanlara öwürmegiň 5 usuly

“Chrome 100” -de näme täzelik bar

Google Play kartasyny nädip yzyna satyn almaly

Microsoft Excel-de MATCH bilen bahanyň ýagdaýyny nädip tapmaly

Google Slaýdlardaky başga bir tanyşdyryşdan slaýdlary nädip import etmeli

Google Slaýdlarda slaýd sanlaryny nädip goşmaly we aýyrmaly

“Chrome” -yň bellikleriniň gapdal panelini nädip öçürmeli

Microsoft Word tablisasynda teksti nädip merkezleşdirmeli

Windows-da netsh winsock täzeden başlamagy nädip (we näme üçin)

Windows 11-ni USB diskden nädip gurmaly

Býudjet düzmek üçin 7 esasy Microsoft Excel funksiýasy

Windows 11-de Wi-Fi-a nädip birikmeli

Microsoft PowerPoint Animasiýasynda teksti tapawutlandyrmagyň 5 usuly

Microsoft Excel-de COUNT funksiýasyny nädip ulanmaly

Microsoft Excel-de INDEX bilen bahalary nädip tapmaly

Google kömekçi maşgala jaňyna gysga ýol nädip döretmeli

Google sahypalarynda şertli formatlamany nädip göçürmeli

Windows 11-de Baş nädip gurmaly

Microsoft Word-da teksti nädip aýlamaly

Google Chrome-da Incognito reodeimini nädip işjeňleşdirmeli

Windows 11-de Taskbar belliklerini nädip dikeltmeli

Microsoft Excel-de Pivot tablisasyny nädip täzelemeli

Google Play dükanyny Windows 11-de nädip gurmaly

Microsoft Excel-de SUMIF-i nädip ulanmaly

Näme üçin Windows 9 ýokdy?

Windows 10-da şriftleri nädip gurmaly

Google kömekçi maşgala jaňyny näme üçin ulanmaly?

Microsoft Word-da çyzmagyň 5 usuly

Windows 11-de simsiz syçanjygy nädip birikdirmeli

Windows 10-da DNS serweriňizi nädip üýtgetmeli

Microsoft Excel-de aralygy nädip tapmaly

Google hasabyňyzyň adyny nädip üýtgetmeli

Google sahypalarynda reňk boýunça süzmek ýa-da tertiplemek

Näme üçin Android-de Firefox-ny synap görmeli

Google sahypalarynda ortaça nädip hasaplamaly

Google Voice-de belgini nädip blokirlemeli

Google Doc-a nädip PDF goýmaly

Microsoft Excel-de şertli formatlamany nädip göçürmeli

Microsoft Excel-de sanlary nädip köpeltmeli

Goňşularyňyzy Wi-Fi ogurlamakdan nädip saklamaly?

Windows 10 ýa-da 11-de disk dolandyryşyny açmagyň 5 usuly

Google Docs-da blok sitatasyny nädip düzmeli

Windows 10 ýa-da 11-de syçanjygyň tizligini nädip üýtgetmeli

Google Chrome-da planşet reodeimini nädip öçürmeli

Windows 10 ýa-da 11-de daşky gurşaw üýtgeýjilerini nädip redaktirlemeli

Google ses belgiňizi nädip pozmaly

Web kamerany Windows 10 ýa-da 11-de nädip barlamaly

Google, Chrome 99-yň Mac-daky Safari-den has çaltdygyny aýdýar

Microsoft Excel-de sanlary nädip bölmeli

Firefox 97 hüjüm astyndadyr, özüňizi goramak üçin indi täzeläň

Google Play Dükany satyn alma taryhyňyzy nädip görmeli

Windows 10 ýa-da 11-de administrator hökmünde nädip girmeli

“Google Slides” prezentasiýasyny nädip awtomatlaşdyrmaly we aýlamaly

Windows 10 ýa-da 11-de syçanjygyň duýgurlygyny nädip üýtgetmeli

Google Docs-da Tab duralgalaryny nädip goşmaly, redaktirlemeli we aýyrmaly

Google-yň ilkinji kömekçisi: Google-yň ölümi

Google Suratlarynda nädip slaýdşow ýasamaly

Windows 10-da DNS-ni nädip ýuwmaly

Google-yň garaňky rejesi, Android-de garaňkylaşýar

Windows 10 ýa-da 11-de ulanyjy adyňyzy nädip üýtgetmeli

Microsoft Excel-de nädip AutoFit etmeli

Wi-Fi maglumatyňyz Google we Microsoft-yň maglumatlar bazalarynda: Size üns bermelimi?

Windows 11-iň täzeleniş prosesi Planetany tygşytlamaga kömek etmek isleýär

Google-yň täze gyssagly gyssagly kömekçisi ömrüňizi halas edip biler

Nädogry ýapýarsyňyz: Windows-y hakykatdanam nädip ýapmaly

Bootable Windows 10 USB Diskini nädip ýasamaly

Microsoft PowerPoint-de henizem slaýd fonuny nädip janlandyrmaly

“Chrome 99” -da näme täzelik bar, indi bar

Duýduryş: Windows-da “Bu kompýuteriň täzeden dikeldilmegine” ynanyp bilmersiňiz (Häzirlikçe)

Google Docs-daky hatlara çalt bellikleri goşmagyň 5 usuly

Safari-de ýerleşýän ýeriňize haýsy web sahypalaryna girip boljakdygyny nädip barlamaly

Google slaýdlarynda mazmun tablisasyny nädip döretmeli

Google resminamalarynda abzaslara serhetleri we reňkleri nädip goşmaly

Bölümleri ulanyp, Microsoft PowerPoint slaýdşowyny nädip tertipleşdirmeli

Windows 10 ýa-da 11-de ýer eýeleriniň faýlyny nädip redaktirlemeli

“EUC” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Microsoft, planşetler üçin Windows 11-iň meseleler panelini optimizirleýär

Microsoft dükanyndaky Windows programmalarynda zyýanly programmalardan ägä boluň

“Google Chrome” -y ýüklemeleri petiklemekden nädip saklamaly

Indi hatda Windows 3.1-de Wordle klonlary bar

Microsoft Excel-de aşak düşýän sanawy nädip redaktirlemeli

Google has garaňky garaňky rejimi synagdan geçirýär

Google Kartalarda beýikligi nädip tapmaly

Diňe şu gün: “Best Buy” -dan 99 dollarlyk “Chromebook” alyň

Apple nomerlerini Microsoft Excel-e nädip öwürmeli

Microsoft Windows 12-de işleýärmi? Nothtimal däl

Microsoft “Goldaw berilmeýän” Windows 11 kompýuterlerinde suw belliklerini mejbur edýär

Windows 10 ýa-da Windows 11-de disk hatyny nädip üýtgetmeli

Google Meet-de göni ýazgylary nädip ulanmaly

Windows 11-de boşlugy nädip boşatmaly

Windows 10-da ulanyjy hasaplaryny nädip geçirmeli

Google Slaýdlarda elementleri ýerleşdirmek üçin gollanmalary nädip ulanmaly

Google Assistentini nädip açmaly

Windows 11-de printeri nädip goşmaly

Google Docs-da bibliografiýany nädip awtomatiki girizmeli

“Google” baş sahypasynda uly üýtgeşmeleri barlaýar

Windows 11 kompýuteriňiz Android programmalaryny işledip bilermi?

Google Nest gapylary sowuk howany halamaýar

Microsoft Excel-de sütünleri we hatarlary nädip goşmaly we aýyrmaly

Windows 11 Pro-ny gurnamak prosesi Microsoft hasaby gerek bolar

Google senenamasyny web sahypasynda ýa-da blogda nädip ýerleşdirmeli

Windows 11-iň iş paneli ahyrsoňy süýräp we taşlamakdyr

Windows 10-da BIOS-y nädip girizmeli

Windows 11 5 täze yşarat bilen degýär

Windows 11 penjire re iniminde işleýän PC oýunlaryny çaltlaşdyrar

Microsoft PowerPoint-de mazmun tablisasyny nädip döretmeli

“Chrome” we “Firefox” 100-e gidýär, ähtimal web sahypalaryny bozup biler

Windows 11 ähli ses mazmuny üçin göni ýazgylary alýar

Microsoft Windows 11-iň Taslama Dolandyryjysyny täzeden dizaýn edýär, Garaňky reodeim goşýar

Google Docs-da tapmagy we çalyşmagy nädip ulanmaly

Windows 11 önüm açaryny nädip tapmaly

Microsoft Excel-de Gridlines-i nädip garaňky etmeli

Windows 11-iň ilkinji uly täzelenmesinde täzelikler (2022-nji ýylyň Baýdak aýy)

Kompýuteriňizde ýa-da Mac-da Chrome OS Flex-i nädip işletmeli

“Chrome OS Flex” köne kompýuterleri we kompýuterleri janlandyrar

Google Kartalarda traffigi nädip barlamaly

Bootable Windows 11 USB Diskini nädip döretmeli

Google Slaýdlarda Wenn diagrammasyny nädip döretmeli

Windows-da “Uky” nämäni aňladýar?

“Android 13” telefonlary “Windows 11” -i işledip biler, ine, şonuň üçin

Google Docs-da tablisalary nädip birleşdirmeli we bölmeli

Google Docs-da suraty nädip öwürmeli

Google Docs-da suratlary nädip kesmeli, aýlamaly we sazlamaly

PayPal parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Google formasyny nädip ýapmaly

Google Play-den kredit kartoçkasyny ýa-da beýleki töleg usulyny nädip aýyrmaly

Google sahypalarynda garaşly aşak düşýän sanawy nädip döretmeli

Ahyrynda: Windows 11-iň köp monitorly iş paneli sagady diýen ýaly

Microsoft Excel-de iki sütüni nädip birleşdirmeli

Näme üçin Windows 11 kompýuter oýunlary üçin Windows 10-dan has gowy?

Google formalarynyň reýting soragyny nädip etmeli

Google Duo, Android-de dostlaryňyz bilen YouTube görmäge mümkinçilik berer

Google Chrome brauzer taryhyňyzy “Syýahat” hökmünde täzeden açýar

Microsoft Excel-de taslama möhletini nädip döretmeli

Firefox 97 çykdy we bir topar mowzuk aýyrýar (Muny etmeseňiz)

Google resminamalarynyň sanawyna prefiksi ýa-da goşmaçany nädip goşmaly

Microsoft Office faýllaryny göçürip almak has ygtybarly bolar

Google sahypalarynda bir öýjüge ýa-da aralyga giperlinkany nädip almaly

Diňe bir Google (Gmail) hasabyndan nädip çykmaly

Microsoft PowerPoint-de fonuny nädip üýtgetmeli

Google Chrome täzelenýär Logo: Tapawudy görüp bilersiňizmi?

Windows 11 her kompýutere “Eko bal” berip biler

Windows näme üçin Windows diýilýär?

Google Play dükanyny nädip täzelemeli

Microsoft PowerPoint-de obýektiň ýerini nädip gulplamaly

Google Chrome-y Windows-da giňeltmesiz nädip başlamaly

Microsoft PowerPoint-de animasiýalary nädip tertipleşdirmeli

Google sahypalarynda negatiw sanlary nädip gyzyl etmeli

Google-yň Stadiýany tygşytlamak meýilnamasy Peloton hyzmatdaşlygyny öz içine alýar

Google Chrome-da Netflix-i görmegi näme üçin bes etmeli?

“Google” suratlaryny “Android” -de ekran tygşytlaýjysy hökmünde nädip ulanmaly

Microsoft Word-da dereje nyşanyny nädip salmaly

Google Chrome-da awtomatiki göni ýazgylary nädip öçürmeli

Windows 10 we 11-de Admin hökmünde Task Dolandyryjysyny nädip girizmeli

Windows 10-yň meseleler panelinden senenamaňyzy nädip ulanmaly

Microsoft PowerPoint-de diagrammanyň böleklerini nädip janlandyrmaly

Windows 11-de Taskbar reňkini nädip üýtgetmeli

PDF resminamalaryny çap etmezden we skanirlemezden nädip gol çekmeli

“IPhone” ýa-da “iPad” -da göçürilen faýllary nädip tapmaly

Gmail-de arhiwlenen hatlary nädip tapmaly

Telefonyňyz bilen gizlin gözegçilik kameralaryny nädip tapmaly

“IPhone” -yňyzy web kamerasy hökmünde nädip ulanmaly

HEIC suratlaryny iPhone we iPad-da JPG-a nädip öwürmeli

Şahsy suratlary we wideolary iPhone ýa-da iPad-da nädip gizlemeli

“IPhone” ýa-da “iPad” ekrany aýlanmaz. Nädip düzedip bilerin?

“FaceTime” -ni “Android” -de ulanyp bilersiňizmi?

IPhone-da işjeňleşdirme gulpuny nädip aýyrmaly

GIF-i iPhone-da göni diwar kagyzy hökmünde nädip düzmeli

“IPhone” we “iPad” -da garaňky rejimi nädip açmaly

“IPhone” ýa-da “iPad” -da ýykylan programmalary nädip düzedip bolar

“IPhone” -yň arkasyna basyp, skrinshoty nädip almaly

Iki sany AirPod-lary birmeňzeş iPhone bilen nädip jübütlemeli

IOS-yň iň soňky wersiýasy iPhone we iPad üçin iPadOS näme?

“Apple AirPods Pro” -ny islendik enjam bilen nädip jübütlemeli

“Apple Watch” -iňizi “iPhone” bilen sinhronlamaga nädip mejbur etmeli

“IPhone” ýa-da “iPad” -da programmany nädip “gizlemeli”

Apple ID e-poçta salgyňyzy nädip üýtgetmeli

Islendik operasiýa ulgamynda marşrutizatoryňyz üçin iň oňat Wi-Fi kanalyny nädip tapmaly

Her operasiýa ulgamy üçin “Bootable USB” diskleri we SD kartlary nädip döretmeli

Mac-da NTFS sürüjilerine nädip ýazmaly

“Mac” -yň poçta programmasyny Gigabaýt boş ýerini ýitirmekden nädip saklamaly?

Mac-da faýllary nädip “kesmeli we goýmaly”

IPhone-dan AAE faýllary näme, men olary pozup bilerinmi?

MakOS-yň köne wersiýalaryny nädip göçürip almaly

Tekst habarlaryňyzy Gmail hasabyňyza nädip ätiýaçlamaly

“Facebook Messenger” -däki işjeň ýagdaýyňyzy nädip gizlemeli

“Android” -de programma rugsatlaryny nädip dolandyrmaly

“Android” telefonyňyzda “Bloatware” -dan nädip dynmaly?

Android telefonyňyzyň kamerasy bilen resminamalary PDF-e nädip skanirlemeli

Hiç haçan yzarlaýyş programmasyny gurmasaňyzam, ýitiren Android telefonyňyzy nädip tapmaly?

Android enjamyňyzdaky wideolary nädip kesmeli we kesmeli

Internet zolagyňyzyň ulanylyşyna nädip gözegçilik etmeli we artykmaç maglumatlardan gaça duruň

NAS (Tor bilen birikdirilen ammar) diskini nädip gurmaly

Bir programmada ähli akylly öý enjamlaryňyzy nädip dolandyrmaly

“Alexa” -ny “Wi-Fi” -a nädip birikdirmeli

“Alexa” bilen akylly wilkany nädip meýilleşdirmeli

Leeke resminamada birnäçe sözbaşy we aşaky sözbaşy nädip ulanmaly

Microsoft Word bilen doldurylýan formany nädip döretmeli

Excel-de dublikat hatarlary nädip aýyrmaly

Microsoft Excel-de iş sahypasyny nädip aňsatlyk bilen göçürmeli ýa-da göçürmeli

Öý VPN serwerini nädip gurmaly

Amazon hasabyňyzy nädip pozmaly

Gyzgyn noutbugy nädip anyklamaly we düzetmeli

Windows 11 meseleler panelinde açylan maslahatlary görmäge taýyn boluň

“ARM Windows” kompýuterleri 2024-nji ýylda satyn almaga mynasyp bolar diýip, Qualcomm aýdýar

Ine, Windows 10 Internet Explorer-i haçan ýok eder

Waymo-nyň öz-özi sürýän awtoulaglary indi sizi howa menziline äkider (Feniksde)

“Apple” iPhone-a USB-C goşjakdygyny tassyklaýar

Şu wagta çenli iň arzan bahadan käbir Google höwürtge enjamlaryny alyň

Google Chrome-daky her web sahypasynda garaňky rejimi nädip mejbur etmeli

Web brauzeriňiziň daşynda Adobe Flash SWF faýllaryny nädip oýnamaly

Bugda oýnaýan oýunlaryňyzy nädip gizlemeli

Adobe programmalarynda reňk sazlamalaryny nädip sinhronlamaly

Android telefonda ses nädip ýazga alynmaly

Windows we Mac-daky resminama awtorlyk hukugy nyşanyny nädip goşmaly

“Facebook” -y nädip blokirlemeli

“Apple Watch” ýüzlerini nädip awtomatiki çalyşmaly

Google-yň Chrome web brauzeri näme üçin Chrome diýilýär?

Googlehli enjamlaryňyzda Google-dan nädip çykmaly

Twitter alternatiwasy: Mastodon nähili işleýär?

Zawodyň täzeden dikeldilmegi wiruslary aýyrýarmy?

Git-i Windows-a nädip gurmaly

IPhone 11-i nädip öçürmeli

Google Chrome bellikleri meniň kompýuterimde nirede saklanýar?

Microsoft Word-da garaňky reodeimi nädip öçürmeli

“Soňky setiri mundan beýläk ýok” nädip düzetmeli?

Diskordda gyryjy hökmünde şekili nädip bellemeli

Wakalary meýilleşdirmek üçin Microsoft Excel şablonlaryny nädip ulanmaly

Instagram-da yzarlaýjylary nädip aýyrmaly

Windows 10 we 11-de enjamlar bilen çaltlaşdyrylan GPU meýilnamasyny nädip açmaly

“Amazon Fire TV” we “Fire TV Stick” -e “Android” programmalaryny nädip ýüklemeli

IPhone-da ümsüm reodeimi nädip öçürmeli

“Chrome” -y esasy brauzeriňize nädip öwürmeli

XLSX faýly näme (we birini nädip açmaly)?

Internetde hiç zada ynanmajakdygyňyzy aňladýan 5 tehnologiýa

8 Üýtgetmeli Microsoft Word sazlamalary

Outlook e-poçtalarynda BCC-ni nädip goşmaly

Akylly aragatnaşyk linzalary azyk önümleriniň söwda ýoluny nädip ýatdan çykaryp biler

JFIF faýlyny Windows ýa-da Mac-da JPG-a nädip öwürmeli

Microsoft PowerPoint-de dili nädip üýtgetmeli

Internetde näçe web sahypasy bar?

IPhone-yňyzy haýallatman 500 tab açyp bilersiňiz

“Apple Music” näme we ony ulanmalymy?

“Android” -de “YouTube Picture-in-Picture” -ni nädip ulanmaly

Google Online Kalkulýatoryny nädip ulanmaly

Windows kompýuteriňizi VPN marşrutizatory hökmünde nädip sazlamaly

Youtube iş stoluny ykjam görnüşde nädip görmeli

“ICloud” paýlaşylan surat kitaphanasyny nädip gurmaly we ulanmaly

Windows 10 we 11-de displeý sürüjileriňizi nädip aýyrmaly

Netflix-iň esasy meýilnamasynda näçe mahabat bar?

Redaktoryň saýlamagy: Google Nest ses gürleýjisinde 50% tygşytlaň [SPONSORED]

“IPhone” -y üznüksiz kameraly web kamerasy hökmünde nädip ulanmaly

Microsoft Excel-de birleşdirilen öýjükleri nädip tapmaly

Brauzeriňiziň esasy gözleg motory hökmünde Bing-i nädip aýyrmaly

Öňünden syn ulanyp, Mac-da islendik resminama nädip gol çekmeli

KEF-iň iň ýokary derejeli kitap tekjesi ýarym esse üçin jübüt alyň [SPONSORED]

PowerPoint slaýdşowyny nädip başlamaly

Google sahypalarynda wagt çyzgysyny nädip düzmeli

Instagram habaryny nädip ibermeli

Şübheli baglanyşygy basmazdan ozal nädip barlamaly

“Mac” -yň fon ses aýratynlyklaryny nädip ulanmaly (we näme üçin)

IPT-de RTT-ni nädip öçürmeli

PS4-i nädip täzeden açmaly

Microsoft Excel-de sütünleri nädip toparlamaly

Simsiz EV zarýad beriş usuly

Microsoft Excel-de hatarlary nädip toparlamaly we ýykmaly

Photoshop-da nädip ulaltmaly

Google Kartalar traffik maglumatlary nireden alýar?

“Apple Mail” -e başga bir pursat bermegiň wagty geldi

Burunuňyzy ulanmak Sowuk howa iň uly smartfon hakeri

Taryhdaky iň erbet 10 kompýuter wirusy

IPhone-y nädip täzeden açmaly

Microsoft Excel-de nädip dargatmak üçin meýilnama düzmeli

Samsung Galaxy Telefonynda QR koduny nädip skanirlemeli

“Apple Watch Walkie-Talkie” işlemeýärmi? Synanyşmak üçin 6 düzediş

Mac-da sahna dolandyryjysyny nädip işletmeli (we ulanmalymy?)

Geçen gün: Iň arzan bahadan Amazon Echo Show 5 alyň [SPONSORED]

Bilmeli 10 sany “Apple Watch” türgenleşigi

Android-de keşi nädip arassalamaly

Çyrany telefonyňyzda nädip ýagtylandyrmaly

“Apple Watch” “Mac” -yňyzy açmazmy? Bu düzedişleri synap görüň

“IPhone” -da fokus rejesini ulanmalysyňyz

Pro ýaly iPhone suratlaryňyzy nädip gözlemeli

Garwarddaky bu gümürtik çadyr robot, gowşak zatlaryňyzy dolandyryp biler

Gmail-de alýan hatlaryňyzy nädip terjime etmeli

Monitor gürleýjileriňiz arkaly Windows-yň ses çalmagyny nädip togtatmaly?

Okanyňyzda iPhone ýa-da iPad-y nädip dymmaly

8 Google ulanmaly aýratynlyklaryňyz

“Apple Watch Ultra” köpden bäri garaşylýan pes güýçli re .ime eýe bolýar

Chrome 107-de näme täzelik bar, häzir bar

E-poçtaňyzy näme üçin meýilleşdirmeli?

Microsoft kiçijik ARM Windows kompýuter ýasady

“Galaxy S22” -de indi “Android 13” we “One UI 5” bar

Indi macOS 13 Wentura we iPadOS 16 göçürip alyp bilersiňiz

Android-de howpsuz tertibi nädip öçürmeli

Google Docs-da awto baş harplary nädip öçürmeli ýa-da açmaly

“Apple Music”, “Apple One” we “Apple TV +” has gymmatlaýar

Google Drive-yň garaňky reodeimini nädip açmaly

Gmail we Google Chat-da gözlemek has gowulaşýar

Simpleönekeý programma bilen kompýuteriňiziň tizligini we batareýasyny nädip ýokarlandyrmaly [SPONSORED]

Appleakynda “Apple” -iň programma dükanynda has köp mahabat görersiňiz

AI siziň üçin ajaýyp gijeki ýaşaýyş otagyny dizaýn eder

MacOS-yň iň soňky wersiýasyna täzelenmäge garaşmalymy?

“Facebook” daky ýazgyňyza teswir ýazmagy nädip gizlemeli

“Mac” -da deslapky synda PDF-ni nädip redaktirlemeli

Google sahypalarynda şarlawuk diagrammasyny nädip döretmeli

Awtomatiki nädogry açmaly

Bugda irki giriş oýunlaryny satyn almalymy?

Klawiaturada ýürek nädip ýasamaly

Windows 11-e nädip awtomatiki girmeli

Haýsy aýdym-saz akymynyň iň gowy ses hili bar?

UFC 280 Oliveira vs Mahaçýow göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

Google sahypalarynda wagty nädip goşmaly ýa-da aýyrmaly

Microsoft PowerPoint-de hereket düwmelerini nädip döretmeli

“Samsung” -yň iň güýçli “Android” planşetini 100 dollara alyň

8 “iPhone Lock” ekrany habarnamalary

“Verizon” -yň öňünden tölenen 5G meýilnamalary indi arzan we has gowudyr

Microsoft Windows 11 üçin Android programma meýilnamalaryny açýar

Telefonyňyzdaky duýduryşlary nädip öçürmeli

Androiderleşýän ýeriňizi “Android” -de nädip paýlaşmaly

Windows-da “Tor açyşy öçürildi” ýalňyşlygyny nädip düzetmeli

Ulanylmaly 12 “Apple Watch” aýratynlygy

Redaktoryň saýlamagy: Bu JBL Bluetooth gürleýjisini 25% arzanladyň

“Android 13” (Go Edition) Giriş derejeli telefonlar üçin şu ýerde

Spotify-i mugt diňleýärsiňizmi? Aýdym-sazyňyz has erbet görünýär

Windows 11-de Java wersiýaňyzy nädip barlamaly

Saklanan Wi-Fi parollaryny iPhone ýa-da iPad-da nädip görmeli

Gmail fonyňyzy nädip üýtgetmeli

Netflix 2023-nji ýylda paýlaşylan hasabyňyz üçin gelýär

Gaty disklerdäki şowsuzlyklaryň (MTBF) arasynda ortaça wagt näçe?

Windows 11 “Teklip edilýän hereketler” “Smartfon” stilini alýar

Iň oňat “iPhone Depth Effect Lock” ekranyny nädip ýasamaly

Windows 11-iň Faýl gözlegçisiniň ahyrynda bellikleri bar

Windows 10 22H2 şu ýerde, ýöne Microsoft täzelik diýmez

Microsoft Excel-de IF funksiýasyny nädip ulanmaly

Gmail-de okalmadyk hatlaryň hemmesini nädip pozmaly

“Apple” -iň täze näletlenen adapteri bar

“Google Chrome” “Android” planşetiňizde has gowulaşmakçy

IPhone Kamera taýmerini nädip ulanmaly

FedEx gowşuryş roboty nyşanyny ýitirýär

“Apple” -iň täze “iPad Pro” -da çalt M2 çipi we Wi-Fi 6E bar

“Surface” noutbuk 5-i ýatdan çykaryň, 300 dollar arzanladyş üçin 4 almaly

“Apple” -iň täze “iPad” -da “USB Type-C” we bahasy 120 dollar

Täze Google Docs aýratynlygy Office 2003-den maslahat alýar

“Firefox 106” bu ýerde bellikleriňiz üçin “Firefox görnüşi” bar

Näme üçin Samsung-a “Galaxy” diýilýär?

Microsoft Word-yň indi Internetde garaňky rejesi bar

Windows 11-de gyşlamak wagtyny nädip düzmeli

Ulaltmakdaky maglumatlaryňyzy nädip bulaşdyrmaly

VR bizi Bej ofisine däl-de, fantastiki ýerlere äkitmeli

Microsoft Outlook-yň ykjam programmalarynda uly üýtgeşmeler bolýar

Meta Quest el yzarlamasyny nädip ulanmaly

Safari goýmalary meniň iPhone-ymy haýalladýarmy?

Haýsy akym aýdym-saz hyzmatynda iň köp aýdym bar?

Samsung telefonyňyzyň IMEI belgisini nädip tapmaly

Google Slaýdlarda wideo nädip goýmaly

Diskord örtügini nädip öçürmeli

“Apple Watch” -de “Waypoints” we “Backtrack” -leri nädip ulanmaly

Häzirki wagtda “iPhone Lock” ekran widjetlerini açmaly

Anime meňzemeýän telewizion görkezişleri görmegi bes ediň

Gmail-de köne hatlary nädip awtomatiki arhiwlemeli ýa-da pozmaly

Kömek üçin Amazon müşderi hyzmatyna nädip ýüz tutmaly

Windows 11-de wideony nädip kesmeli

IPhone-da näçe tab açyp bilersiňiz?

4 ýaşly çaganyň AI sungat generatoryny ulanmagyna ýol berseňiz näme bolar?

Excel sahypasyny Google sahypalaryna nädip öwürmeli

Excel sanaw şablonlary bilen islendik zady nädip yzarlamaly

“Android” -de “Wi-Fi” -y nädip awtomatiki açmaly

13 Google sahypasynyň bilmeli senesi we wagt funksiýalary

“Samsung” -yň “SmartThings” ekosistemasy möhüm goldaw alýar

Bu “Anker” Bluetooth gürleýjisi şertnamasy Halloweeniňizi gygyrar

EV-de ýol syýahatyny nädip meýilleşdirmeli

Iň arzan akym aýdym-saz hyzmaty näme?

“Google” hakykatdanam hakyky wideo söhbetdeşlik otaglaryny ýasaýar

Windows 11 parolyňyzy nädip aýyrmaly

Microsoft Office-de menýulary nädip gözlemeli

Netflix-iň mahabatlar bilen meýilnamasy resmi: Ine, nähili işleýär

Excel-iň täze klawiatura salgylanmasy formatlanmazdan goýup biler

Uber iýýän Pass we Uber One-y nädip ýatyrmaly

Facebook-da ýatlamalaryňyzy nädip tapmaly

“Firefox” estafetasy, spam üçin ýakylýan telefon belgisini berip biler

Bagyşlaň, AI sungaty, siziň algoritmiňiz adam döredijiligini çalşyp bilmez

Microsoft Office programmasy täze at we logotip alýar

Gmail-de okalmadyk hatlary nädip tapmaly

“Apple Watch” programmasyny nädip ýapmaly

“Apple” hyzmatlary has köp “Windows PC” -e gelýär

Microsoft Excel-de sütün giňligini we hatar beýikligini nädip gulplamaly

Logokardaky VPN-ler öz ýazgylaryny nädip ýok edýärler?

Microsoft Surface Studio 2+ Bize zerur bolan köpçülikleýin täzelenme

Microsoft Dizaýner, PowerPoint-i Dall-E 2 AI sungaty bilen birleşdirýär

Microsoft Surface Laptop 5 12-nji Gen ýadro protsessorlary bilen gelýär

Microsoft Surface Pro 9 täze reňklerde we ARM wersiýasynda gelýär

Google Pixel Buds Pro täzelenmesi has köp aýratynlyk goşýar

Meta Quest Pro VR nauşnik MacBook Howasyndan has gymmat

Näme üçin meniň telefonym tötänleýin täzeden başlaýar?

Microsoft Excel-de sütüni nädip jemlemeli

Microsoft Excel-de bellikleri nädip goşmaly, redaktirlemeli, görkezmeli we öwürmeli

AI ses kömekçileri çagalaryňyz üçin gowumy?

Bular ilkinji oýun oýnamak kitaplary

Google Docs-da gözegçilik sanawy elementlerini nädip bellemeli

Microsoft Excel-de başga bir sahypa nädip baglanyşmaly

Gmail-de köpçülikleýin e-poçta üçin köp iberişi nädip ulanmaly

“Google Pixel Watch” diňe üç ýyllyk täzeleniş alar

Roller kenarlarynda iPhone heläkçiligini ýüze çykarmagy öçürmeli

“Samsung” -yň “Tizen” programma üpjünçiligi beýleki akylly telewizorlara gelýär

1 aýlyk “Amazon Prime” abunalygyndan nädip peýdalanmaly

Microsoft Outlook-da e-poçta nädip ýatlamaly

Serwer näçe wagtlap dowam edýär?

Google slaýdlaryny wideo ýa-da GIF-e nädip öwürmeli

Facebook-da başga bir dostuňdan dostuňy gizläp bilersiňmi?

Wagtyňyzy, işjeňligiňizi ýa-da ýerleşişiňize baglylykda iPhone-yňyzy nädip awtomatlaşdyrmaly

Google sahypalaryny nädip PDF-e öwürmeli

Microsoft Excel-de maşgala agajyny nädip ýasamaly

“Meta Quest Fitness” maglumatlaryňyzy “Apple Watch” we “Apple Health” bilen nädip baglanyşdyrmaly

“Facebook” -y pozýarsyňyzmy? Ilki bilen bu zatlary et

“Apple” sagadyňyzy “iPhone” bilen nädip dolandyrmaly

Oýun üçin hakykatdanam näçe CPU ýadrosy gerek?

22 Klassiki Windows oýunlary Häzirki wagtda oýnap bilersiňiz

Google Chrome-da baş sahypaňyzy nädip düzmeli

Windows-da Excel-de suratdan maglumatlary nädip goýmaly

“Amazon” -yň gowşuryş roboty tigirlerini asýar

Google sahypalarynda aýratyn funksiýalary nädip döretmeli

Microsoft hasaby bolmasa Windows 11-i nädip sazlamaly

Windows 11 Üçünji tarap widjetleri üçin suw joşmalaryny açýar

Google “Apple” däl we bolmaga synanyşmagy bes etmeli

Näme üçin printerim awtonom? (we ony nädip onlaýn almaly)

Örän gowy telewizora nädip çemeleşmeli: Uçary görüň we dowam ediň

Elektromigrasiýa CPU-ny nädip öldürip biler

Heý Google, has uzyn enjam goldawy Earthere hem kömek eder

Windows ulanyjy hasaby parolyny buýruk teklipinden nädip üýtgetmeli

Microsoft Word-da teksti nädip aýna etmeli ýa-da öwürmeli

“Galaxy Watch” -da “Diňe sagat” tertibi näme? (we nädip ulanmaly)

“Google” -yň “Pixel” planşeti akylly ekrana öwrüler

Google Pixel Watch Wear OS 3 we 349 $bahasy bilen gelýär

“IPhone” ýa-da “Apple Watch” bilen awtoulag duralgasyny nädip tapmaly

Kompýuteriňiziň PSU-nyň şowsuzlygynyň 8 alamaty

“Ulgamyňyz programma ýady gutardy” nädip düzmeli?

“IPhone” -da dublikat aragatnaşyklary nädip pozmaly

“Google Japan” -dan 5 fut uzynlykdaky klawiatura “Gylyç diýen ýaly”

Windows 11-de HDR monitorlary üçin täze gural bar

Google sahypalarynda XLOOKUP nädip ulanmaly

Telewizory ätiýaçlyk güýjünde nädip has uzyn etmeli

“Galaxy Watch” -iň diňe “Samsung” telefony bilen edip biljek ähli zady

Wiwaldi Outlook we Thunderbird-den bir aýratynlyk alýar

Biz häzir 200MP akylly telefon kameralary döwründe

Microsoft Excel-de IMAGE funksiýasyny nädip ulanmaly

Bu gysga awtomatlaşdyryş bilen deslapky iPhone kamera programmasyny üýtgediň

Microsoft Word-da serhetleri nädip aýyrmaly

“Cooler Master” -iň täze oturgyjy oýunlaryňyz bilen titrär

“Samsung” -yň çip ýetmezçiligini ýok etmek meýilnamasy bar

Haýsy Chromebook-lary bugy goldaýar?

Google-yň täze marşrutizatorynda Wi-Fi 6E we Matter goldawy bar

Google Home App täze görnüşe we has güýçli awtomatlaşdyryşa eýe

Bipedal robot rekord goýýar, henizem haýal adamlardan öňe geçip biler

Gmail-de ýerleşişler bilen markaly e-poçta şablonlaryny nädip ýasamaly

Windows 11-de BitLocker dikeldiş açaryny nädip ätiýaçlamaly

Indi Windows 11-iň görnüşini WindowBlinds bilen sazlap bilersiňiz

Microsoft Excel-de birnäçe hatary nädip doňdurmaly

Microsoft-yň Ultra Inin Surface Pro X-ny şu hepde 400 dollara alyň

Durnukly diffuziýa bilen Minecraft dokma paketini nädip ýasamaly

IPhone-da hatlary nädip tertipleşdirmeli

“Chromebook” -da bugyň nähili işleýändigi

Google Doc-a Google kartasyny nädip goşmaly

“Amazon Fire TV Stick” -de programmalary nädip göçürip almaly

Amazon Fire TV Stick-de Kodi nädip täzelemeli

Google-yň resminamalarda, sahypalarda we slaýdlarda iň oňat hyzmatdaşlyk gurallary

Hususy iPhone diwar kagyzlaryny nädip ýasamaly (Programma gerek däl)

Programmasyz iPhone-da dublikat suratlary we wideolary pozuň

“IPhone” we “Android” -de “Hotspot” adyňyzy nädip üýtgetmeli

Microsoft Excel-de punktir çyzyklary nädip aýyrmaly

IPhone-da Apple ID-ni nädip üýtgetmeli

“IPhone” -da suratlary we wideolary nädip redaktirlemeli

Telefonda çuňluk kamerasy näme we bu möhümmi?

Google Docs-da bellikleri nädip goşmaly

Microsoft Excel-de bir funksiýa bilen iş günlerini nädip hasaplamaly

Windows 11-iň meseleler paneli, wezipe dolandyryjysynyň gysga ýoluny yzyna alýar

Photoshop elementleri we premýer elementlerinde täze AI gurallary bar

“IPhone” we “iPad” -da “SwiftKey” klawiaturasy bilen hoşlaşyň

Google duşuşygynda näbelli anketalary we sorag-jogap sessiýalaryny nädip geçirmeli

Howa enjamlaryňyzyň zarýad alýandygyny nädip bilmeli

Google Stadia ahyrsoňy ýapylýar

Microsoft Word-da giperlinkleriň stilini nädip üýtgetmeli

“Spotify” -da audiokitaplar nähili işleýär?

Google bilen Reddit gözlegini dowam etdirýärsiňiz, indi bu aýratynlyk

300 dollardan 15 dýuýmlyk duýgur ekranly Lenovo Chromebook alyň

Meta size AI-den döredilen wideolary getirmek isleýär

Mac-da HDR mazmunyny nädip görmeli

“Chrome” 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap giňeltmelere üýtgeşmeler girizmäge mejbur eder

Windows 11-i wirtual maşynda nädip işletmeli

Windows üçin täze dünýägaraýyş, hemmeler synap görer

Jübi programmasyndaky Excel tablisalary bilen nädip aňsat işlemeli

Samsung Galaxy S21-i nädip täzeden açmaly

DALL-E 2 AI şekil generatorynyň garaşmak sanawy ýok

12 Üýtgetmeli Microsoft Excel sazlamalary

100 dollardan aşakda “Jabra Simsiz Gulak” täze jübütini çekiň

“Google Fiber Home Internet” ýakyn wagtda 2 Gbit/sek tiz bolar

Tesla batareýalary näçe wagt dowam eder?

Sowuk jaňy yzyna gaýtarmak aldawlary nähili işleýär

“Apple” “iPad” -yň sahna dolandyryjy aýratynlygy barada täzeden pikir edýär

Microsoft Excel-de tegelek salgylanmalary nädip tapmaly

“IPhone” -da tekst habaryny nädip ibermeli

Google Chrome-da garaňky reodeimi nädip öçürmeli

2021-nji ýyldan iň halanýan OnePlus telefonlarymyz, ikisi hem 100 dollar

Işjeň vs. Passiw stiller: Düşündirilen ähli standartlar

“Facebook” bilen “Instagram” -yň arasynda geçmek ýakyn wagtda has aňsat bolar

AI döredilen sungat bilen näme edip bilersiňiz?

5 iPhone skrinshot hileleri

“Chrome 106” -da näme täzelik bar, indi bar

Windows 11 22H2 sizi balykçy hüjümlerinden goramaga kömek edip biler

“LibreOffice” indi “Mac App Store” dükanynda elýeterlidir

Samsung Android telefonyny nädip täzeden gurmaly

Excel elektron tablisalaryny çaltlaşdyrmak üçin täze aýratynlyga eýe

Microsoft Excel-de IFS funksiýasyny nädip ulanmaly

Sahypaňyzy tapawutlandyrmak üçin 7 sany Google Saýt aýratynlyklary

Heý Android janköýerleri: Bu Samsung Galaxy Tablet 100 dollar arzanlady

Proton Drive gizlinlik-ilkinji Google Drive alternatiwasydyr

2022 täzelenmesi bilen Windows 11 ahyrsoňy täzelenmäge mynasypdyr

Android-de tekst habaryny nädip ugratmaly

Amazon ýangyn planşetlerindäki teklipleri nädip aýyrmaly

Ion howa arassalaýjy, standart birliklerden has arassamy?

Ine, näme üçin kino obalarynyň iPhon ulanýandygyny görmersiňiz

“Android” -de batareýanyň göterimini nädip görkezmeli

PS4-i nädip açmaly

“IPhone 14” -iň fotonik hereketlendirijisi näme?

“IPhone” -da howpsuzlygy barlamak adamlary kemsidiji gatnaşyklardan nädip goraýar

IPhone, iPad we Mac-da iMessage nädip ibermeli ýa-da redaktirlemeli

Gulak gulaklarynyň indiki jübütini hiç zat gyzyklandyrmaýar

“IPhone 14” -de nädip skrinshot görkezmeli

“IPhone 14” -ni nädip täzeden açmaly

IPhone 14-i nädip öçürmeli

“Apple Watch” -de pes güýç reodeimini nädip açmaly

Kimdir biri eýýäm iPhone 14 Pro-nyň Dinamiki adasyny göçürdi

“IPhone 14” -ni ýatdan çykaryň, “iCloud” ammar derejeleri täzelenmek üçin köp wagt geçdi

“Android Lock” ekranyndaky sagady nädip sazlamaly

Netflix-i nädip blokirlemeli

Windows 11-iň 2022-nji ýyldaky täzelenmesi käbir NVIDIA ulanyjylary üçin kynçylyk döredýär

Windows 11-iň 2022-nji ýyldaky täzelenmesinde Taslama dolandyryjysynda täzelikler

Aagondarha öýüniň bölümleriniň arasynda tomaşa etmek üçin iň gowy görkezişler

Microsoft 12-nji oktýabrda täze “Surface” kompýuterlerini çykarar

Google sahypalarynyň funksiýalary bilen maglumatlary nädip import etmeli

Çarçuwalar Iň oňat Chromebook-y ýaňy işe girizdi

Excel-de massiwleri nädip birleşdirmeli, üýtgedip we üýtgetmeli

Gündelik şertnama: Iň halanýan USB Mic-i 20% arzanladyň

VLC-de suratlary nädip almaly

Windows 11-iň 2022-nji ýyldaky täzelenişi şu ýerde, ýakyn wagtda File Explorer goýmalary

Spotify-dan nädip blokirlemeli

Windows 11-iň 2022 täzelenmesini nädip gurmaly (22H2)

Windows 11-de PowerShell-i nädip täzelemeli

Windows 11-de PowerShell wersiýasyny nädip barlamaly

Tesla zarýad bermek üçin näçe wagt gerek?

“IPhone” -da aýratyn gulp ekrany we öý ekrany diwar kagyzlaryny nädip ulanmaly

Ajaýyp durnukly diffuziýa teklibini nädip ýazmaly

Microsoft Excel-de teksti nädip bölmeli we çykarmaly

Windows 11-de güýç ulanyjy menýusyna nädip girmeli

Käbir “iPhone 14 Pro” telefonlarynda gorkunç kamera meselesi bar

Mugt VPN vs. Tölegli VPN: Haýsyny saýlamaly?

E-poçta goly bilen biynjalyk bolmalymy?

Google Docs-da teksti nädip aýlamaly

Google terjimesi bilen ses nädip terjime edilmeli

IPhone-da parollary nädip ýatda saklamaly

Näme üçin iPhone-y peseltmek mümkin däl?

IPhone-da RTT näme we ony nädip ulanmaly?

Google senenamasyny nädip paýlaşmaly

Google duşuşygynda sorag-jogap sessiýasyny nädip geçirmeli

“IPhone” we “Android” -de giňeltmäni nädip aýlamaly

“IPhone” -da bildirişleri gowulandyrmagyň 6 usuly

Howa arassalaýjysyny nädip ýerleşdirmeli

“IPhone 14 Pro” -yň elmydama açyk ekranyny nädip öçürmeli

Outlook goluňyz üçin Microsoft şablonyny nädip ulanmaly

“IPhone” -da 16: 9-da nädip surata düşmeli

Windows 11-de islendik açary ýa-da gysga ýoly nädip aýyrmaly

“Google 14” -iň iň soňky telefonyny “iPhone 14” -iň ýarysynyň bahasyna alyň (ýa-da has arzan)

“IPhone” ýa-da “iPad” -daky suratlarda mowzuklary nädip izolirlemeli

IPhone, iPad we Mac-da gulplama tertibini nädip ulanmaly (we näme üçin islemeýärsiňiz)

Windows-da GUI bilen ýerli durnukly diffuziýany nädip işletmeli

Windows 11-de Android programmalary has gowulaşýar

“IPhone” kamerasynda serhetleri nädip öçürmeli

Windows 11-de Windows terminalyny açmagyň 7 usuly

“Apple Kartalar” -da birnäçe duralgany nädip goşmaly

“IPhone” -da göni ýazgylary nädip ulanmaly

Bular Telefonyňyza gelýän 20 täze Emoji

Näme üçin “iPhone” çuňlugyň täsirli diwar kagyzy işlemeýär?

Bu Windows Bug gaty erbet, hatda Windows 7-de bir patch bar

Windows 11 Widget Paneli ulalýar

Microsoft Outlook-da domeni nädip blokirlemeli

Apple enjamlarynda HEIC faýly näme?

Google Suratlar ýatlamalaryňyz TikTok ýaly has köp bolar

Widjetleri “iPhone Lock” ekranyna nädip goýmaly

Windows Terminal 1.16 Reňkli täze mowzuklar alýar

Microsoft-yň “Surface Laptop 4” şu hepde 300 dollardan ogurlyk

“Diffuziýa ary” “Mac” -da AI sungatyny döretmegiň iň aňsat usulydyr

VPN-ler iPhone-da döwülýärmi?

“IPhone 14” hemralara birigip bilýär: Ine, nähili işleýär

Logitech-iň täze web kamerasy “Apple” -den az hileleri alýar

“Facebook” ulanyjy adyňyzy nädip üýtgetmeli

Gmail-de domeni nädip blokirlemeli

Samsung Galaxy Watch-i nädip bejermeli

Bu ajaýyp JBL gulakhalkalary, şu hepde AirPodlardan 40% arzan

Merkezleşdirilmedik VPN-lerden nädip başlamaly (we näme üçin)

HD-de durnukly diffuziýa isleýärsiňizmi? Bu AI sungat generatory berýär

“Apple” -iň “iPhone” -yň belligini az gaharlandyrýandygy

Bu Google programmalarynda iOS 16 gulplanan ekran widjetleri bolar

“Apple Watch” indi “WatchOS 9” -y göçürip alyp biler

“Apple AirPods” bilen aýdymlary nädip geçmeli

iOS 16 indi iPhone-yňyz üçin elýeterli

Android-de wibrasiýa güýjüni nädip sazlamaly

Diňe şu gün: “Samsung” -yň iň gowy akylly sagatlarynyň biri 20% arzanladyldy

Amazon Fire TV taýagyny nädip täzeden düzmeli

Samsung Galaxy Watch-y nädip täzeden düzmeli

Düzediş: Näme üçin diňe bir AirPod işlemeýär?

Aldawçylar ogurlanan iPhonlary açmak üçin adamlary nädip aldaýarlar

“Firefox” garaňky re iniminde täze bellikleri nädip ýasamaly

Tesla batareýasyny çalyşmak näçeräk?

Google Drive-daky PDF-lerde (ýa-da başga bir faýl) nädip teswir bermeli

“Galaxy Watch” -da skrinshot nädip almaly

“Facebook Messenger” -de “Gizlin gepleşikleri” nädip ulanmaly

E-poçta zyňmak näme we özüňizi nädip gorap bilersiňiz?

UFC 279 Çimaew vs Diaz göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

Apple iPhone Mini öldürýärmi?

NASA-nyň Artemis 1 Aý raketasyny uçurmak üçin täze meýilnamasy bar

IPhone-da şrift ölçegini nädip üýtgetmeli

Diňe Google kalendaryny tanaýan adamlaryňyzdan çakylyklary nädip görmeli

Bu AI sungat galereýasy generator ulanmakdan has gowudyr

Näme üçin Samsung Galaxy-daky ähli tekst habarlaryna jogap berip bilemok?

Apple A16 näme?

“IPhone 14” -iň goşmaça başlangyç sesi bar

“Google Fi” 5G roumingini ýene 26 ýurda giňeldýär

Ine, näme üçin esasy iPhone 14 satyn almaly dälsiňiz

Häzirki wagtda ulanyp boljak iň oňat AI şekil generatorlary

Windows 11 planşet üçin amatly meseleler panelini synagdan geçirýär (Againene)

“IPhone” -da tapmak üçin “Apple AirPods” -y nädip goşmaly

Gmail-de jogap bermek üçin e-poçta nädip birikdirmeli

Microsoft PowerPoint-de çyzgyny nädip janlandyrmaly

“Android” -de ýakyn wagtda paýlaşmak has peýdaly bolar

Indi “AppleCare +” bilen çäklendirilmedik iPhone abatlap bilersiňiz

Google Wallet vs. Google Pay: Tapawudy näme?

“Apple Watch Ultra” islemegiň 10 sebäbi

“IPhone 14” we “iPhone 14 Pro” -daky täzelikler: 7 uly üýtgeşme

Programmalary internetden nädip göçürip almaly

“iPhone 14 Pro” “Dynamic Island” bilen notany çalyşýar

“IPhone 14” we “iPhone 14 Plus” “Mini” -iň ölümini belleýär

“AirPods Pro 2022” 249 dollardan iki esse ses çykarýar

Excel-de ortaça ýokarda ýa-da aşakda bahalary nädip tapawutlandyrmaly

“Apple Watch Ultra” aşa sporta taýýar

“Apple Watch SE 2022” has arzan we has çalt bolýar

“Apple Watch Series 8” sensorlary täzeleýär, bary-ýogy 399 dollar

“IPad” -da ekrany nädip bölmeli

Xbox-yň Elite 2 ýadro gözegçisi arzan we henizem premium

“Qualcomm” -yň täze çipleri “Android” telefonlarynyň býudjetini çaltlaşdyrar

Google Pixel 7 oktýabr aýynda doly açylar

Microsoft Excel-de seneden aýy ýa-da ýyly nädip almaly

Microsoft Word-da sitatalary nädip redaktirlemeli we gaýtadan ulanmaly

Windows 10 we 11-de ekrany nädip bölmeli

Hakerler TikTok-y bozandyklaryny öňe sürýärler

Ulanylmaly 10 sany Google Surat aýratynlyklary

Bu oýun Windows Faýl göçürmek gepleşik penjiresinde işleýär

Google-yň Klassiki gepleşikleri ölmekçi

Google duşuşygynda anketany nädip geçirmeli

Chrome-da web sahypasyny nädip terjime etmeli

Windows 11-de nyşanlaryňyzy nädip sazlamaly

Näme üçin öýüňizde AI sungatyny asmagy göz öňünde tutmaly?

Google Drive bukjasynyň içinde nädip gözlemeli

Facebook-da doglan günüňi nädip gizlemeli

Howa arassalaýjy näme edýär we olar nähili işleýär?

“Apple” galamyny “iPad” -e nädip birikdirmeli

“Amazon Echo” enjamyňyzda “Alexa” -y nädip täzeden düzmeli

Google Drive-daky faýllara we bukjalara düşündirişleri nädip goşmaly

Microsoft Office-de syýa aýratynlyklaryny nädip ulanmaly

Microsoft Office Mac üçin täze bulut saklaýyş aýratynlyklary bar

Google Kartalar Google Docs-da bolup biler

“IPhone 11” -ni nädip täzeden başlamaly?

Microsoft-yň Oýun Pass, abunalygyňyzy dostlaryňyz bilen paýlaşmaga mümkinçilik berer

Islendik Xbox platformasynda Xbox Gamertagyňyzy nädip üýtgetmeli

Google sahypalarynda bahalary nädip awtomatiki görkezmeli

Razer-iň iň oňat ykjam dolandyryjysy “iPhone” -a gelýär

Samsung diňe bir maglumat bozdy

USB-C iPhone haçan alarys?

“Chromebook” indi “Android” oýunlaryna klawiatura dolandyryşlaryny goşup biler

Durnukly diffuziýa kompýuteriňize ýerli AI sungat neslini getirýär

AI şekillerini döretmek üçin kompýuteriňizde durnukly diffuziýany nädip işletmeli

DuckDuckGo-nyň @ Duck.com e-poçta goragyny nädip ulanmaly (we näme üçin)

Ulanylmaly Google kartalarynyň 10 aýratynlygy

AirPodlary habarnamalary okamakdan nädip saklamaly

Ekrany iPhone-da bölüp bilersiňizmi?

Microsoft Excel-de bir öýjüge laýyk teksti nädip gysgaltmaly

“MacBook” we “Zähmet güni” söwda şertnamasynda ýerüsti söweş

Google gözleg baş sahypasyna bulaşyklyk goşýar

Has oňat resminamalary döretmäge kömek etmek üçin 6 sany Google Docs aýratynlygy

Köne telefon halatlaryňyz bilen näme etmeli

“Samsung” -yň 300 dollarlyk “Galaxy A23” indi ABŞ-da bar

Portal 2 we beýleki dört oýun Xbox-da mugt alyň

Routeriňiziň esasy Wi-Fi paroly howpsuzlyk töwekgelçiligimi?

“IPhone” -yň “Android” -den ogurlamaly 10 aýratynlygy

AirPod meselesini nädip tapmaly

Paramount + we Showtime bukjasy indi Netflix-den arzan

“IPhone” -da düwmeler bolmasa sesiňi nädip dolandyrmaly

Nyşanlaryňyzy nädip Android-de diwar kagyzyňyza gabat getirmeli

PowerPoint vs. Sway: Tapawudy näme?

Missitirmek islemeýän 8 sany Xbox Smartfon programma aýratynlygy

VPN abunalygyňyzy paýlaşyp bilersiňizmi?

Bu 5 meşhur “Chrome” giňeltmesi zyýanly programma üpjünçiligi: Olary indi pozuň

Google Kartalarda kimdir biriniň ýerleşýän ýerine gysga ýol goşmaly

Microsoft PowerPoint-de göni kamera iýmitini nädip ulanmaly

Windows-da Outlook-yň täze-täze meseleler aýratynlygyny gözden geçiriň

Google Docs-da Emoji goýmagyň täze usuly bar

Microsoft Excel-de ROUND funksiýalaryny nädip ulanmaly

Google Docs aýratynlyklary, kollejiňizdäki resminamalary öwrenmäge kömek eder

“Apple AirPods” -y Windows noutbukyna nädip birikdirmeli

Chrome 105-de näme täzelik bar

Google formalary vs. Microsoft formalary: Haýsyny ulanmaly?

Microsoft Excel-de IMAGE() funksiýasy bar

Google sahypalarynda SEQUENCE funksiýasyny nädip ulanmaly

Apple TV + käbir T-Mobile meýilnamalary bilen mugt

Windows 11-de ISO şekilini nädip gurmaly

Kollejiň işini aňsatlaşdyrmak üçin bu Microsoft Word aýratynlyklaryny öwreniň

Internetsiz abatlamak üçin iFixit-iň täze awtonom kitaphanasyny göçürip alyň

Smartfonlara has köp fiziki düwmeler gerek

“Android” -de ekrany nädip bölmeli

Chromebook-da Wi-Fi parolyňyzy nädip tapmaly

Google sahypalarynda formula parse ýalňyşlygyny nädip düzetmeli

VoIP näme? IP jaňynyň üsti bilen ses düşündirildi

Telepresens robotlaryna näme boldy?

Akymly media oýunçylaryňyz näçeräk energiýa ulanýarlar?

Windows kompýuterinde nädip ulaltmaly

Android-de düwmeler bolmasa sesiňi nädip dolandyrmaly

“IPhone” ýa-da “Android” -de jaň belgisinde öz belgiňizi nädip blokirlemeli

Nintendo kommutator portlaryna mätäç 14 oýun

Bu Piksel “Serwer” Google Suratlaryň hil çäklerinden geçýär

“Galaxy” telefonlarynda “Samsung” senenamasyndan nädip dynmaly?

Xbox paroly täzeden düzmegi nädip etmeli

Windows 11-de deslapky ulgam şriftini nädip üýtgetmeli

“Android” -de gije diwar kagyzyňyzy nädip ölçemeli

Merkezleşdirilmedik VPN (dVPN) nähili işleýär?

Kompýuterdäki Google Play oýunlary bäş ýurtda köpçülikleýin beta girýär

Düzediş: Näme üçin AirPodlarym zarýad bermeýär?

Windows 11 gulp ekranynyň wagtyny nädip üýtgetmeli

Düzediş: faceerüsti noutbuk klawiaturasy işlemeýär

Corsair-iň iň täze oýun monitory hem tekiz, hem egri bolup biler

Indi DuckDuckGo-nyň gizlinligi-ilkinji e-poçta ugradyp bilersiňiz

“Chrome” -yň indiki gizlinlik täzelenişi käbir web sahypalaryny bozup biler

Google Chrome-yň gurlan skrinshot guralyny nädip işletmeli we ulanmaly

Samsung-yň täze NVMe SSD hakykatdanam çalt (täzelendi)

Plex-de maglumat bozuldy: Parolyňyzy täzeden düzüň

Windows 11 Başlangyç menýusynda Bing-i nädip öçürmeli

“Apple” -iň “iPhone 14” wakasy: Nädip tomaşa etmeli we nämä garaşmaly

Google Kartalarda ýerleşiş yzarlaýyş duýduryşlaryny nädip almaly

“Android” -de aýratyn programmalaryň dilini nädip üýtgetmeli

Fitbit-iň täze geýýän zatlarynda has köp Google hyzmatlary bar

Aýyrmak üçin smartfony nädip ulanmaly

“iPadOS 16” “Buggy Mess”, şonuň üçin “Apple” ony gijikdirdi

Windows 10-da diski arassalamagy nädip ulanmaly

“Apple” öz “Mac” -yňyzy bejermäge kömek eder

Microsoft formalarynda öz-özüňe baha beriş wiktorinasyny nädip döretmeli

Android-de dili nädip üýtgetmeli

GitHub-dan faýllary nädip göçürip almaly

NASA Artemis 1-i täzeden işe girizmäge synanyşar: Nädip tomaşa etmeli

2022-nji ýylda iň gowy Xbox Game Pass oýunlary

Alt tekst näme? Näme üçin ulanmaly we nädip ýazmaly

Outlook e-poçtalaryny nädip arhiwlemeli

Microsoft Excel-de islendik bölümi diýen ýaly nädip öwürmeli

Microsoft Edge-de gapdal paneli nädip öçürmeli

Bloklanan saýtlary nädip aýlamaly

Google Docs-da teswirler we üýtgeşmeler üçin habarnamalary nädip almaly

IPhone ekranyňyzy Rokuda nädip aýna etmeli

Android-de AMBER duýduryşlaryny nädip öçürmeli

Nauşnik impedansy we duýgurlyk düşündirildi

Näzik elektronikany nädip ygtybarly gaplamaly we ibermeli

“Android” -de “TalkBack” -ni nädip öçürmeli

WLC Media pleýerde wideo nädip aýlamaly

IPhone-da programma ýa-da oýun nädip gurmaly

Söz resminamasyny nädip goramaly

UFC 278 Usman vs Edwards 2 Live Online-da nädip tomaşa etmeli

Microsoft Edge indi Google Chrome-dan has köp gülledi

Kiçijik NanoPi R5C kompýuterinde iki sany Ethernet porty bar we bahasy 49 dollar

“IPhone” we “iPad” -daky “Chrome” -da täze “Incognito Mode” aýratynlygy bar

“Spotify” bilen örtülen 2022-ni nädip tapmaly

Zotac-yň täze kiçijik kompýuterleri ajaýyp Mac Mini alternatiwalary

“Apple” -iň habaryna görä, 2022-nji ýylyň iň gowy “iPhone” programmalary

Sözde ok nokatlaryny nädip goşmaly

Ulanylmaly 10 ajaýyp Google Chrome aýratynlygy

Microsoft PowerPoint-de formatirlemegi nädip göçürmeli we goýmaly

Microsoft Excel-de maglumatlary tertipleşdirmegiň 7 usuly

Ses kanallary: Öý teatry üçin näçesi gerek?

“ITunes” -yň ätiýaçlyk ýerini nädip üýtgetmeli (ýa-da islendik Windows programmasy)

“Amazon Prime” -i paýlaşmak üçin “Amazon” öý hojalygyny nädip gurmaly?

Faýllary Mac-da USB fleş diskine nädip göçürmeli

Notepad ++ -da islendik nyşanlary täze setirler bilen nädip çalyşmaly

Windows PC-de ýa-da Android Telefonda iMessage ulanyp bilersiňizmi?

Samsung Galaxy Telefonynda uzak wagtlap suratlary nädip almaly

Syçan DPI we ses beriş bahalary düşündirildi: Oýun üçin möhümmi?

8 ýer Windows XP Windows 11-de gizlenýär

Google Docs-da tablisany nädip göçürmeli

Microsoft Excel-de ösen filtri nädip ulanmaly

Microsoft-yň täze “Surface Pro 9” -ny iň arzan bahadan baha beriň

“Apple” -iň “MetalFX” tehnologiýasy “Mac Oýun” rewolýusiýasynyň başlangyjydyr

Windows 11-de täze VPN ýagdaý görkezijisi bar

Chrome 108-de näme täzelik bar, häzir bar

Paint.NET grafika redaktory düýpli täzeleniş alýar

Hyzmatdaşlaryň söz resminamasynyň böleklerini redaktirlemeginiň öňüni nädip almaly

Microsoft Excel diagrammasynda maglumat tablisasyny nädip ulanmaly

Chromebook-da bugy nädip gurmaly

Google Docs-da Wenn diagrammasyny nädip ýasamaly

Google sahypalarynda kombinasiýa diagrammasyny nädip döretmeli

“Apple Watch” -iň “i” nyşany: Näme we ony nädip ulanmaly

Samsung-da tor sazlamalaryny nädip täzeden düzmeli

Google slaýdlarynda slaýdy nädip gizlemeli

Google Tuner bilen gitarany nädip sazlamaly

Giriş synagy ulgamlary nädip howpsuz saklaýar

Ulanylmaly 12 AirPods aýratynlygy

Proton poçta we senenama hasam gowulaşýar

Google sahypalarynda tendensiýa nädip goşmaly

Bu gara anna güni has az üçin “MacBook Air”, “Xbox” we başga zatlary alyň

Windows-da birnäçe faýly nädip saýlamaly

Samsung telefonynda keşiňizi nädip arassalamaly

“IPhone elýeterli däl” ekrany nädip düzetmeli

Samsung Galaxy Telefonyny nädip öçürmeli

“Snapchat” -da näme bar? (we nädip başlamaly)

Xbox 360 Dolandyryjysy resmi taýdan häzirki zaman keşbini alar

IPhone we iPad-daky Microsoft PowerPoint dikligine gidýär

“Apple Watch” “Saklamak doly” ýalňyşlygyny nädip düzetmeli

Microsoft Excel-de iň kiçi ýa-da iň uly belgini nädip tapmaly

“Apple” -iň 27 inçlik “Intel iMac” -yny iň arzan bahadan alyň

“IPad” -da sahna dolandyryjysyny nädip ulanmaly

Google Smart Speaker, gaty Bluetooth gürleýjisi

IPhone ulanmagy näçe wagtlap dowam etdirip bilersiňiz?

“IPhone” -da pop-uplara nädip rugsat bermeli

Microsoft Outlook-dan e-poçta nädip çap etmeli

Sowgat: Mkeke-den 50 sany iPhone 14 Pro arassa kazyýet işinden birini utuň [SPONSORED]

Indi az pul üçin Mozilla VPN we Firefox estafetasyny alyp bilersiňiz

Android-de ses poçtaňyzy nädip barlamaly

Microsoft Excel diagrammalarynda maglumat belliklerini nädip goşmaly we özleşdirmeli

Netflix-den telewizorda nädip çykmaly

Hasap kömegi üçin Instagram bilen nädip habarlaşmaly

Oýuny Windows-da daşarky monitora nädip geçirmeli

“IPhone” we “iPad” üçin “SwiftKey” ölmez

270 dollara 9-njy Gen iPad alyň, entek iň arzan baha

Windows 11-iň başlangyç menýusy indi web sahypalaryny maslahat berer

VMware Fusion 13 Windows-yňyzy M1 & M2 Mac-da işledip biler

Google Docs-da fon suratyny nädip goşmaly

Bugda skrinshot nädip almaly

Microsoft toparlary köne mekdep Windows oýunlaryny alýarlar

Twitter hakda hiç kim gyzyklanmaýar

2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyny nädip görmeli

Indi halaýan iýmitiňizi Google-a bermek has aňsat

Google Kartalar dynç alyş gatnawyňyzy gowulaşdyrmak isleýär

Excel-de ähli hatarlary nädip gizlemeli

“Google Nest” ses gürleýjisini bary-ýogy 50 dollara alyň (50% arzanladyş)

Web üçin Excel-de iş kitabynyň öndürijiligini nädip optimizirlemeli

Mastodonda dostlaryňyzy nädip tapmaly

Mastodon nädip anti-sosial ulgam

“General Motors” -yň ilkinji elektrik awtoulagy nädip şowsuz boldy

“YouTube” -da awtopleýi nädip öçürmeli

“Apple” -iň täze iCloud.com geldi

Instagram-da halanan ýazgylaryňyzy nädip görmeli

Windows 11-de birnäçe çykyşdan ses nädip oýnamaly

“Google Wallet” has köp Fitbits we ýene 12 ýurda gelýär

DLSS 3 telewizoryňyzyň sabyn operasynyň täsirinden nähili tapawutlanýar

Windows-da OneDrive-i nädip öçürmeli

Microsoft Excel-de sütünleri nädip köpeltmeli

“IPhone 14” -iň gyssagly SOS aýratynlygy indi göni ýaýlymda

“Samsung” -yň iň ýokary derejeli planşetlerinde indi “Android 13” bar

Wyze-iň täze Wi-Fi 6 we 6E marşrutizatorlary Eero-da maksat edinýärler

Google Chrome-da täze gözleg gapdal paneli bar: Ony nädip ulanmaly

Indi iPhone-da proton senenamasyny alyp bilersiňiz

Excel diagrammasynda ikinji oky nädip goşmaly ýa-da aýyrmaly

Microsoft indi sowuk Xbox dolandyryjylary üçin kiçijik eşikleri satýar

Ulanylmaly 10 sany ajaýyp iPhone aýratynlygy

Google senenama çäresine syýahat wagtyny nädip goşmaly

“Intel Evo” şahadatnamasy näme? Intel Evo noutbuklary düşündirildi

Amazonda sargytlary nädip gizlemeli

E-poçta arhiwlemek we pozmak arasynda näme tapawut bar?

2022-nji ýylda her “Matrisa” filmini nädip akdyrmaly

Windows 10-da tor sürüjisini nädip kartalaşdyrmaly

Gmail-de rugsat sanawyny nädip döretmeli

Microsoft Excel-de IS funksiýalaryny nädip ulanmaly

Bu Google süýümini almak üçin indiki şäher

Bu, Microsoft-yň dynç alyş üçin ajaýyp Xbox bukjasy

Synag etmeli 7 Excel maglumatlary derňew aýratynlyklary

Google-yň Özümi bagtly duýýaryn düşündirişi

Öýjük aralygyny ýa-da Excel iş kitabyny PDF görnüşinde nädip eksport etmeli

Programmalary Samsung telefonynda nädip gizlemeli

CC we BCC e-poçtalarda nämäni aňladýar?

Telewizorymy we esbaplarymy aýyrmak näçeräk pul tygşytlar?

Microsoft Word-daky sözbaşy ýa-da aşaky sözbaşyna resminama aýratynlyklaryny nädip goşmaly

“Android” -de maglumat tygşytlaýjy reodeimini nädip öçürmeli

Näme üçin “AirPods” birikmäni kesýär? 8 Çalt düzedişler

Microsoft Office iPhone-da täzelenen görnüşe eýe bolýar

UFC 281 Adesanya vs Pereira göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

Telewizoryňyzy nädip az elektrik ulanmaly (we şeýlemi?)

Samsung telefonynyň duýduryş seslerini nädip sazlamaly

Islendik enjamda klawiatura sesini nädip öçürmeli

Microsoft-yň täze “Surface Pro” has bejerip bolýar

Näme üçin meniň iPhone batareýam sary?

Google kömekçisi bilen Lenovo akylly sagady indi bary-ýogy 20 dollar

Windows 11 Taslama menejeri täzelenmeleri bilen ýerine ýetirilmedi

Microsoft Excel-de bellik gutularyny nädip sanamaly

“IPhone” -da bildirişleri nädip dymmaly

“Facebook” -da çarşaklary nädip gizlemeli

“iPhone 14” hemra SOS aýratynlygy noýabr aýynda gelýär

Chromebook we Android enjamlarynda täze wideo redaktory bar

Indi kompýuteriňizde Google-yň VPN-ni ulanyp bilersiňiz

“Thunderbird” “Supernowa” täzelenmesinde ilkinji pikiri paýlaşýar

Microsoft Excel SORT funksiýasyny nädip ulanmaly

Outlook-da paýlaýyş sanawyny nädip döretmeli

“Instagram” -yň hronologiki iýmitini nädip görmeli

BIMI e-poçta habarlaryna ynanmagy nädip aňsatlaşdyrar

“Google Nest Mini Smart Speaker” -i şu gün bary-ýogy 18 dollara alyň

Signal hekaýalaryny nädip öçürmeli

Identaşaýyş IP-leri VPN-leriň Netflix-i döwmegine nähili kömek edýär

Zoom doly öndürijilik toplumyna öwrülýär

Köne Gmail Animora gaýdyp bilmersiňiz

Anker “Apple” -den has gowy “AirTag” ýasady

Instagram keşiňizi nädip arassalamaly

Microsoft Excel-de SUBTOTAL funksiýasyny nädip ulanmaly

Microsoft Outlook-da wagt guşagyny nädip üýtgetmeli

Windows 11-de indi çalt sazlamalarda kamera opsiýalary bar

Microsoft Create Office Şablonlaryny täzelemek üçin şu ýerde

Microsoft Excel-de üýtgeşmeleri iş stolunda nädip görkezmeli

Outlook-da nädip gol goşmaly

PowerPoint-i bellikler bilen nädip çap etmeli

“IPhone” satyn almak bu dynç alyş möwsüminde kyn bolup biler

Has köp Samsung telefonlary Android 13 we One UI 5 alýar

Chrome-daky web programmalary, garaňky re Animde sizi kör etmez

Google Docs-da diagramma nädip düzmeli

Spotify-da pleýlisti nädip üýtgetmeli

Android telefony nädip öçürmeli

Agyrlyk batareýalary näme we olar nähili işleýär?

Google ahyrsoňy Chrome-dan az RAM ulanýar

Indi “Apple” hasabyňyzy enjam açarlary bilen gorap bilersiňiz

“Apple” ahyrky şifrlenen iCloud ätiýaçlyk nusgalaryna rugsat berer

Google Chrome has gowy howpsuzlyk üçin sahypa baglanyşyklaryny täzelär

“IPhone” we “Android” üçin “Proton Drive” programmasy ahyrsoňy şu ýerde

Windows-y hemme zat programmasyz ulanmagy göz öňüne getirip bilemok

Android-de web sahypalaryny nädip blokirlemeli

10 sany ajaýyp “PlayStation” ulanmaly 5 aýratynlyk

Öndürijiligini gowulandyrmak üçin iň oňat bäş kompýuter täzelenmesi

Telewizoryňyzda ýa-da monitoryňyzda islenilmeýän hereket bulaşyklygyny nädip azaltmaly

Kompýuteriňizde grafika kartasynyň (GPU) nämedigini nädip barlamaly

Windows 11-iň 2022-nji ýyldaky täzelenmesi: Iň gowy 10 aýratynlyk (22H2)

Lensa AI çeper eser programmasy ahyrsoňy sizi salkyn görkezer

Kompýuteriň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin 10 çalt ädim

Kompýuteriňizde näçe RAM bardygyny görmeli (we onuň tizligi)

Wi-Fi signalyňyzy gowulandyrmak üçin 8 maslahat

Windows 10-da saklanan ähli Wi-Fi parollaryňyzy nädip görmeli

Windows 10-yň gizlin güýç ulanyjy menýusyna nädip girmeli

Kompýuteriňizde CPU-nyň nämedigini nädip görmeli (we nähili çalt)

Goldanmaýan kompýuterde Windows 11-i nädip gurmaly

IPhone ýa-da iPad-da ýerleşýän ýeriňiziň taryhyny nädip tapmaly

Microsoft Edge-de garaňky reodeimi nädip açmaly

E-poçta almasa, Gmail-i nädip düzedip bolar?

“IPhone” ýa-da “iPad” -y dikeldiş tertibine nädip goýmaly

Windows-da ses sürüjilerini nädip täzelemeli

BeReal ýazgysyny nädip pozmaly

“Apple” -iň iň soňky “AirPods Pro Earbuds” -inde 20 dollar sowuk tygşytlaň

Sluwaş Windows öndürijiliginden bizar bolýarsyňyzmy? Başlangyç programmalaryňyzy indi barlaň

Monitorda hakykatdanam G-Sync ýa-da FreeSync gerekmi?

Windows 11-de bulaşyk ekrany nädip düzetmeli

Google Chrome-da täze gözleg paneli süzgüçleri bar

Paginirlenen Google gözleg netijeleri bilen hoşlaşyň

Chromebook-larda indi hapa bukjasy bar

Intel-iň XeSS tehnologiýasy näme we ol nähili işleýär?

Windows 11-iň iň soňky wersiýasy näme?

Bir gezek ulanylýan kameralar nähili işleýär we näme üçin henizem bar?

ChatGPT, ýalan sözlemegi bes edip bilmeýän täsirli AI Chatbot

Ekranyňyz gaty garaňky bolsa, iPhone-da ýagtylygy nädip düzedip bolar?

“Google Pixel Watch” meşhur “Apple Watch” aýratynlygyny goşar

Windows 10 hakykatdanam täzelenmegiňizi isleýär

Tanyşdyryş wagtynda ulanmaly 7 PowerPoint aýratynlygy

“Apple” -iň iň çalt “MacBook” howa noutbuklaryny 150 dollara alyň

Ulanylmaly 12 Apple TV aýratynlygy

Hasapsyz Instagram ýazgylaryny nädip görmeli

Hasap kömegi üçin Facebook bilen nädip habarlaşmaly

Bilmeýän 7 ajaýyp Google Drive aýratynlygy

“Mac” -da nädip ulaltmaly ýa-da daşlaşdyrmaly

“Snap” balyňyz nähili işleýär (we nädip köpeltmeli)

Reddit-de subreditleri nädip blokirlemeli

“Google Nest Mini” şu gün bary-ýogy 18 dollara gaýdyp geldi

Android telefonlary indi has ygtybarly, Rüstiň kömegi bilen

Facebook işlemeýärmi? Ine 6 potensial düzediş

Google “Android” -de topar tekstlerini gowulaşdyrýar

ABŞ vs Gollandiýa dünýä çempionatynyň oýunlaryny nädip tomaşa etmeli

AI tarapyndan döredilen filme tomaşa edip bilersiňizmi? Siziň etmeli bolmagyňyz mümkin

Şonuň üçin täze “iPad” köne “Apple” galamyny ulanýar

Näme üçin adamlar şu günler telefon jaňlaryndan gorkýarlar?

NVIDIA Iň köp satylan býudjet GPU-laryndan ikisini oklap biler

Diňe şu gün: SanDisk Portable SSD-lerde, LG egri monitorlarda we başgalarda tygşytlaň

Mersedes doly tizlik üçin abuna tölemegiňizi isleýär

“Mac” -da disk boşlugyny nädip boşatmaly

“Mac” -yň iş stoluna uzakdan birikmegiň 3 mugt usuly

Wagt maşynynyň ätiýaçlyk nusgalary üçin iCloud Drive ulanyp bilerinmi?

Microsoft toparlary Topar söhbetleriňizi çalyşmak isleýär

Microsoft Word-da söz sanlaryny nädip barlamaly

Windows 11 kompýuterini nädip täzeden açmaly

Bu gural USB sürüjisinden birnäçe OS-y açyp biler

“Spotify Shuffle” näme üçin tötänleýin däl?

Hekaýa ýa-da ýazgy ibereniňizde, Instagram habar berýärmi?

Raspberry Pi, DIY taslamaňyz üçin täze Hi-Fi ses tagtalary bar

Eufy kameraňyz şifrlenen suratlary ýükläp biler

“DM” diýmek näme?

Tumblr we Flickr Mastodonyň “Fediverse” toruna goşulyp biler

Netflix filmlerini Mac-da göçürip alyp bilersiňizmi?

NVIDIA Ahyrynda RTX 4090 kabelleriniň eremegi barada gürleýär

Gowy GPU temperatura diapazony näme?

RTX 4090 ajaýyp GPU. Ine, hiç kim ony satyn almaly däl

AMD kosmos hemralary üçin ARM çip ýasady

T-Mobile 5G indi hemişe LTE gerek däl

USB vs. XLR Mic: Haýsyny satyn almaly?

Mastodon sosial ulgamy diňe uly täzelenme çykardy

Mastodon çykýar: Näme üçin meniň iň gowy görýän sosial media torym

Öňünden gurlan kompýuterini täzeläp bilersiňizmi?

Oýun kompýuteriniň täzeleniş sikli mif. Ine, näme üçin

AMD-iň täze RX 7000 GPU-lary hakykatdanam gowy we hakykatdanam arzan

Entek arzan bahalar üçin Spotify-a geçmäň

Wi-Fi 5 enjamyny Wi-Fi 6 toruna birikdirip bilerinmi?

13 macOS 13 Aýratyn synap görmeli aýratynlyklar

Käbir NVIDIA RTX 4090 GPU tok kabelleri ereýär

Wi-Fi 6 enjamlarym Wi-Fi 5 ulgamynda işlärmi?

Microsoft-yň täze “PC Manager” programmasy “CCleaner” -e meňzeýär

Hawa, Emojiniň köp manysy bar

Sputnik telewizoryňyz, ätiýaçlyk signal hökmünde Wi-Fi-yňyzy ulanyp biler

Her kim üçin 5 sany gadjet

“Underyldyrymyň indiki nesli” USB4 ýaly köp ses berýär

Microsoft 365 abonentleri indi premium wideo redaktoryna eýe

NVIDIA 12GB RTX 4080 Grafika kartasyny tekjeleýär

Tagtalary sanlaşdyrmak üçin Microsoft we ondan soňky bellikler topary

Microsoft Edge-de hakyky wagtda brauzer goýmasy paýlaşylýar

“Star Trek Replicator” isledik we bar zadymyz Keurig maşynlarydy

Ine, bilmeýän ähli zadyňyzda bir malina pi bar

Malina Pi tapyp bolmazmy? Munuň ýerine ulanylan NUC satyn alyň

Instagram-da kimdir birini nädip bloklamaly

Spotify vs. Sesli: Audio kitaplar üçin haýsy gowy?

“Intel” -iň RTX 3060 bäsdeşiniň bahasy 300 dollardan az

Täze Fire TV Kubynda iki HDMI porty we Wi-Fi 6E bar

Täze “Echo Dot” hem “Wi-Fi giňeldiji” bolup biler

“Acer” ýyrtyjy Orion 7000 Indi “Intel” -iň iň soňky protsessorlary bar

MSI Intel 13-nji Gen Çipleri, RTX 4000 GPU-larda girýär

“Intel's Arc A770 GPU” ýarym bahadan RTX 3070 ýalydyr

“Intel” -iň 13-nji gen prosessorlary şu ýerde

AMD FSR näme? (FidelityFX Super Resolution)

Wi-Fi marşrutizatoryňyzda myhman toruny açmagyň 5 sebäbi

Oýun etmeýän wagtyňyz ýokary derejeli GPU-lar güýç sarp edýärmi?

NVIDIA-nyň RTX 4000 seriýaly GPU-lary hemmämiziň isleýän kämilleşdirişimizdir

AMD 3-nji noýabrda täze RDNA 3 GPU yglan eder

NVIDIA Ahyrynda RTX 4000 seriýaly GPU-laryny açýar

Bu hepde 400 dollara M1 Pro çipi bilen ýanýan çalt MacBook Pro alyň

AMD-iň “Ryzen & Athlon 7020” çipleri inçe noutbuklar üçin ajaýyp

GPU-ny täzelesem, täze PSU gerekmi?

EVGA GPU öndürmegi bes edýär, NVIDIA-ny hormatsyzlykda aýyplaýar

“Intel” “Pentium” we “Celeron” markalaryny öldürýär

Wi-Fi myhman toruny ulanyňmy? Bu sazlamalary barlaň

Gigabaýtyň täze monitory, Stol kompýuterleriňiziň ikisine-de degişlidir

Tehniki goldaw aldawlary Microsoft Edge-iň başlangyç sahypasyny ogurlaýar

“Wi-Fi kärendäňizi täzelemek” nämäni aňladýar we muny etmelimi?

Inteliň 13-nji Gen CPU-lary 6 GGs gutudan çykar

“Intel” -iň ilkinji oýuna gönükdirilen grafika kartlary geljegi uly görünýär

Ekran kabelleri: Telewizor ýa-da monitor üçin haýsysyny ulanmaly?

Roku OS 11.5 Ahyrynda Roku öý ekrany täzelenýär

Täze 30 dollarlyk Roku Express-de has çalt Wi-Fi we has köp ammar bar

Näme üçin Workstation GPU-lary beýle gymmat? Olar has çaltmy?

Wi-Fi 7 hakykata bir ädim ýakyn

T-Mobile has köp uçarda mugt uçuşda Wi-Fi hödürlär

Has köp halkaly kameralar we gapylar, indi ahyrky şifrlemek bar

Refrokary täzeleniş nyrhy monitory sizi has gowy oýunçy edermi?

“Western Digital” -dan bu ullakan USB gaty diskde uly tygşytlaň

M1 ýa-da M2 Mac-yň işledip biljekdigine ynanmajak 10 oýun

Routeriňiziň esasy Wi-Fi ady howpsuzlyk töwekgelçiligimi?

Ulanylmaýan 7 güýçli macOS aýratynlygy

USB4 wersiýasy 2.0 “Thunderbolt 4” -den iki esse çalt

Näme üçin marşrutizatoryňyzdaky VPN-e birikmeli däl?

“Sony” -iň täze “PlayStation 5” has ýeňil: bu gowymy ýa-da erbetmi?

ASUS-yň “ExpertBook” seriýasy “MacBook Pro” bilen söweşmäge taýyn

Köp çipli modul (MCM) GPU-lar grafikanyň geljegi bolup biler

AMD Ryzen 7000 seriýasy 27-nji sentýabrda gelýär: Ine täzelik

“Sony” “Mobile PlayStation” oýunlarynyň gelýändigini aýdýar

Ine, NVIDIA GPU-larynyň has arzan bolmagy mümkin

GPU-da üýtgedilip bilinýän BAR näme we ony ulanmalymy?

VPN-ler bir wagtyň özünde baglanyşyk diýmek nämäni aňladýar?

10 gaty geň sanaw sanawy

“PlayStation 5” käbir ýurtlarda bahanyň ýokarlanmagy

, Ok, Instagram dostlaryňyz takyk ýeriňizi görüp bilmeýärler

NVIDIA Indiki nesil grafika kartasynyň açylyş senesini düzýär

Dişiň artýan çäksizligi “Üç toruň güýji” ulanar

“Mac” -da “Safari” ulanmagyňyzyň 8 sebäbi

Microsoft Edge-iň bizar ediji täze gapdal paneli MSN oýunlaryny öz içine alýar

Mac-da suratlaryň ölçegini üýtgetmegiň we öwürmegiň iň çalt usullary

“Chrome”, “Match Edge” üçin ýatdan çykarylan programma menýusyny täzelär

Täze Instagram iýmitini ýigrenýärsiňizmi? Web programmasyny synap görüň

IPhone-da şrifti nädip üýtgetmeli

Mugt Office Suite, LibreOffice, diňe uly täzelenme aldy

“Android” -iň “iPhone” -dan ogurlamaly 7 aýratynlygy

“Zero-Day” ekspozisiýasyny düzeltmek üçin “iPhone”, “Mac” ýa-da “iPad” -y täzeläň

“IPhone 12” -ni nädip täzeden düzmeli

Google gözlegi spam netijelerini çykarmak isleýär

X-Bar nyşanyny Word-da nädip ýazmaly

Windows 10 we 11-de mikrofony nädip açmaly

“Spotify Premium” -dan nädip has köp peýdalanmaly

8 umumy PayPal kezzaplygy we olardan nädip saklanmaly

Kompýuteriňiziň kamerasyny bloklaýandygyňyzy Windows 11 kesgitlär

Android-de Wi-Fi parollaryny nädip görmeli

“IPad” -da gijeki çalşygy nädip açmaly

Heý Netflix, Maşynymdaky görkezişleri diňläýin

Microsoft Excel-de wagty nädip onluklara öwürmeli

Telefon meýilnamaňyz iCloud, Apple Music we başgalary goşup biler

Windows 11-iň Professional wersiýasyna täzelenmelimi?

Ulanylmaly 10 ajaýyp iPad aýratynlygy

Chromebook-yňyzy telewizora nädip birikdirmeli

Windows 11-iň Uly 22H2 täzelenmesi 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda gelip biler

Amazonda näçe pul sarp edendigiňizi nädip görmeli

Google Meet size iň gowusyny görmäge (we ses bermäge) kömek eder

“Samsung Galaxy” -yň haçan Android 13 aljakdygy (One UI 5)

“Spotify Premium” ýyllyk abunalygy bilen 20 dollar nädip tygşytlamaly

Microsoft Word-da sahypalary nädip tertipleşdirmeli

EPS faýly näme we birini nädip açmaly?

Google sahypalarynda gözlegleri ulanmagyň 6 täsirli usuly

“Spotify” size üç aýlyk mugt baýrak berip biler

Microsoft Office “iPad” -da täzeleniş alýar

“Samsung” -yň “Odissey Ark” Excel üçin ajaýyp (ýa-da Oýun bolmagy mümkin)

“YouTube” keşiňizi nädip arassalamaly

Windows 10 we 11-de ekrany tygşytlaýjyny nädip üýtgetmeli

Ulanyjylara faýllary we suratlary Google formalaryna nädip ýüklemeli

“IPhone” -da iş wagty näme we ony nädip öçürip bilersiňiz?

Spotify näme we mugtmy?

Spotify, YouTube we başgalara Winamp wizualizasiýalaryny nädip goşmaly

Google Drive-a birikdirilen programmalary nädip dolandyrmaly

Microsoft Excel-de Scroll Lock-y nädip ýapmaly (ýa-da açmaly)

Windows iş stolundan nyşanlary nädip aýyrmaly

Roku öý ekranyny nädip sazlamaly

Google sahypalarynda INDEX we MATCH nädip ulanmaly

Windows-yň geljegi 19 ýaşyndaky düwmelerini täzeleýär

VPN birikmäňizi nädip ygtybarly şifrleýär?

“Samsung” täze bukulýan telefonlar bilen ýeke-täk däl

Google “Apple” -e “Android-iPhone” tekstini düzetmek üçin basyş edýär (ýöne bu çylşyrymly)

“Apple Watch” -i nädip jübütlemeli

“Apple TV” -ni nädip täzeden açmaly

Microsoft Excel-de onluk ýerleri üýtgetmegiň 3 usuly

PCIe 5.0 näme we näme üçin möhüm?

Disneý + we Hulu ýene bahalary ýokarlandyrýarlar

“Google Fiber” -iň çalt interneti bu bäş döwlete gelýär

IPhone-da web sahypasyny nädip bellik etmeli

Parallels Desktop 18 macOS Ventura üçin taýýar

Android-de Wi-Fi jaňyny nädip öçürmeli

Word, Excel ýa-da PowerPoint faýllaryny PDF görnüşinde nädip ibermeli

Satyn alan ilkinji bug oýnuňyzy nädip görmeli

Microsoft Word-da Windows-da aşa zarýadly gözleg bar

PSA: Gabat gelýän garnituralary tapmak üçin awtoulagyňyzy Amazona goşuň

“Galaxy Watch 5” batareýany täzeleýär, “Pro” modelini hödürleýär

Samsung Galaxy Z Flip 4 dizaýn üýtgeşmeleri däl-de, içerki täzelenmeler bar

“Samsung” -yň “Galaxy Z Fold 4” tizligi we kameralary hakda

“Galaxy Buds 2 Pro” -yň iň gowy aýratynlyklary hemme ýerde işlemez

“Android” -i nädip täzelemeli

IPhone-da parol koduny nädip üýtgetmeli

Excel şablonlaryny ulanyp amortizasiýa meýilnamasyny nädip döretmeli

“IPhone 16” -yň köpüsi “iOS 16” -da “Status Bar” -da batareýa göterimini alar

Burger King diňe hemmelere boş e-poçta iberdi

Ilkinji Amazon satyn alşyny nädip görmeli

Midjourney bilen sintetiki AI sungatyny nädip döretmeli

Näme üçin diňe bir marşrutizator gerek bolsa-da, Wi-Fi mesh isleýärsiňiz

Windows-da poçta faýlyny nädip goramaly

Intel “Arc Pro” seriýasyny, iň oňat grafika kartalaryny görkezýär

Microsoft Word-da esasy anketany nädip döretmeli

“Mac” -da uniwersal ikilik näme?

“Google Assistent” täze geýim OS 3 sagatda henizem ýitirim

Microsoft Edge 104-de näme täzelik bar

Gurnan ilkinji iPhone programmaňyzy nädip görmeli

Gurnan ilkinji Android programmaňyzy nädip görmeli

Ulanylmaly 10 täze Windows 11 aýratynlygy

Google senenamasyndan çakylyklary nädip dolandyrmaly

Microsoft Outlook-da fokusly gutyny nädip öçürmeli

Kompýuteri nädip täzeden açmaly

Roku dolandyrmak üçin telefonyňyzy nädip ulanmaly

Magnit hakykatdanam telefonymy ýa-da kompýuterimi zaýalap bilermi?

Google Docs, Chat we Gmail-den wezipeleriňizi nädip çap etmeli

Microsoft Outlook-dan e-poçta hasaby nädip aýyrmaly

“Mac” -da ekran saklaýjysyny nädip üýtgetmeli

Google Kartalarda welosiped ýollaryny nädip görmeli

“Apple Watch” çalt ses ýatlamalaryny almak üçin ajaýyp

“Google Duo” -yň goşulmak baglanyşyklary “Meet Meetover” -da üýtgeýär

Bulut ammaryny hakykatdanam näçe ulanarsyňyz?

Mac-da Rosetta 2 näme?

Windows Surat Görkezijisini Windows 11-de esasy şekil görkezijisini nädip etmeli

Näme üçin meniň telefon zarýad berijim gyzgyn, men aladalanmalymy?

Roku Google TV we beýleki platformalardan ogurlamaly 5 aýratynlyk

Wi-Fi marşrutizatoryňyzda geçiriji güýji açmalymy?

Google sahypa maglumatlaryňyzy arassalamagyň 3 usuly

Bug indi Windows 11 üçin täze başlangyç menýusyny satýar

Rokudan kanallary nädip aýyrmaly

Windows 11-de gapagy ýapmak bilen noutbukyňyzy nädip saklamaly?

“Word Online” hyzmatdaşlygy üçin ajaýyp täze aýratynlyga eýe

“Galaxy Unpacked” 2022-nji ýylyň awgusty: Nädip tomaşa etmeli we nämä garaşmaly

“Saints Row” we 38 oýun GeForce üçin awgust aýynda tassyklandy

Windows 11 Widjetler bilen uly meseläni düzedýär

Snipping Tool Windows 11-de ekran ýazgysyna öwrülýär

Windows kompýuteriňizi 5 minutdan ýa-da ondan az wagtyň içinde çaltlaşdyrmagyň 5 usuly

Google Chrome ahyrsoňy Windows 7 bilen hoşlaşýar

Netflix-i nädip diskordda akdyrmaly

Windows 11-de animasiýalary nädip öçürmeli

Programma dükany Mac-da işlemeýärmi? 9 düzediş

Ilkinji Gen AirPods Pro-ny iň arzan bahadan alyň

“ExpressVPN” bilen Fransiýany Angliýa mugt alyp barşyna nädip tomaşa etmeli

Näme üçin tizligi bitlerde ölçeris, ýöne baýtda boşluk?

Kompýuteriňiziň GPU temperaturasyna nädip gözegçilik etmeli

Täze CPU-laryň elmydama ullakan täzeleniş bolandygyny ýadyňyzdamy?

Kompýuteriňizi Windows 11-e nädip täzelemeli

Kimdir biriniň twitter wideosyny täzeden ýazmazdan nädip ýerleşdirmeli

Yahoo-ny nädip aýyrmaly! Google Chrome-dan gözleg

“5G UC” iPhone ýa-da Android telefonda nämäni aňladýar?

“IYKYK” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Microsoft Excel-de senä esaslanyp şertli formatlamany nädip ulanmaly

“T-Mobile” 260 million adam üçin 5G tizligini artdyrýar

Ot ýakýan çalt Wi-Fi 7 tor enjamy “Qualcomm” -dan gelýär

“Apple” -iň 2022-nji ýylda iň soňky “iPhone”, “iPad” we “Mac” täzelenmeleri bar

AMD-iň RX 7900 GPU-lary çykdy, ýöne olary satyn alyp bilmersiňiz

Seresap boluň, Chrome: Käbir kompýuter oýunlary 32 GB RAM isleýär

Uber, ýene-de bir gezek maglumat bozulmagyna sezewar boldy

Google, Chrome giňeltmelerine gapma-garşy üýtgeşmäni gijikdirýär

LG-iň täze oýun monitory dünýäde ilkinji 240 Hz OLED-e eýe

Adyladylan ulag ýolunyň bahasy näçe?

“IPhone” -da iCloud üçin “Öňdebaryjy maglumatlary goramagy” açmalymy?

“Mac” -da işjeňleşdirme gulpuny nädip aýyrmaly

Ulanylmaly 10 gizlin Mac aýratynlygy

Grinçiň 2021-nji ýylda Ro Christmasdestwo ogurlamagynyň her wersiýasyny nädip akdyrmaly

Mahabat berijiler sizi internetde nädip yzarlaýarlar (we bu barada näme edip bilersiňiz)

10 Google Docs, arzuw edýän işiňizi ýerleşdirmek üçin şablonlary dowam etdirýär

Oýnuňyzyň kadrlaryny sekuntda nädip görmeli we gowulandyrmaly (FPS)

“Galaxy S22” -de skrinshot nädip almaly

Web sahypalarynda “Google bilen girmek” teklipini nädip öçürmeli

Windows 10 kompýuterinde IP adresiňizi nädip tapmaly

Kimdir biri siziň nomeriňizi Android-de petikledigini nädip aýtmaly?

“Apple ID” paroly bolmazdan “iPhone” -y nädip täzeden gurmaly

Samsung-yň ses satuwy bilen telewizoryňyza ses täzelenmesini beriň

“AirPods” nesilleriniň arasyndaky tapawudy nädip aýtmaly

Intel Arc GPUs indi köne oýunlar bilen has gowy işleýär

Paket ýitgisi näme? (We munuň üçin nädip synag etmeli)

“Paramount” ýylyny 25 dollara alyp bilersiňiz (Againene-de)

UFC 282 Blachowicz vs Ankalaýew göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

Gurlan Windows programmalaryna 15 zarýadly alternatiw

Google Docs-da indi kod bloklary bar, ýöne hemmeler üçin däl

Google gözlegi size bulut oýunlaryny görkezer, ýöne Stadiýada däl

AirPlay işlemeýärmi? Ine, ony nädip düzetmeli

Outlook-da şrift we şrift ölçegini nädip üýtgetmeli

Kompýuteriňize 600 $arzan bahadan ullakan egri Samsung 4K Monitor goşuň

Cryptocurrency magdançylaryndan ulanylan GPU-lary satyn almak ygtybarlymy?

“IPhone” ýa-da “iPad” -daky “Podkastlar” programmasy tarapyndan ulanylýan boşlugy nädip boşatmaly

WhatsApp toparyny nädip pozmaly

“Google Meet” -iň täze wideo süzgüçleri gijeki ýangyç

Google Play ene-atalara çagalaryň satyn almalaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berer

“Mozilla” 18 ýaşly “Firefox Bug” -ny düzeddi

Google Chrome täzelenmeleri çaltlaşýar

“Apple” öz iş stolyňyzy “Mac” -y bejermäge rugsat berer

Google erbet golýazmalary okamakda has gowulaşýar

“Lenovo” iş bitirmek üçin Ultrawide monitor ýasady

“Lenovo” -da gurlan web kameralary bilen täze monitorlar bar

Ulanylmaly 10 sany Google Pixel aýratynlygy

Iň oňat syýahat telewizion görkezişleri we filmleri

Klassiki Rankin/Bass Ro Christmasdestwo animasiýa aýratynlyklaryny nädip akdyrmaly

“IPhone” -da tekst habarlaryny nädip tertipleşdirmeli

Wi-Fi 5 vs. Wi-Fi 6: Tapawudy näme?

Maşgala ýygnaklarynda “Tehniki adam” bolmakdan nädip halas bolmaly?

Açyk Bluetooth gürleýjilerinden bir jübüti 130 $(50 $)

T-Mobile, SIM çalyşmak hüjümlerinden täze goraglary bar

Android 13 Windows 11-e gelýär

Rokudaky 9 gizlin menýu we olary nädip tapmaly

“POV” onlaýn manyny berýär we ony nädip ulanýarsyňyz?

“Cloudflare” -niň ýalňyşlygyny 1020 nädip düzetmeli: Giriş ret edildi

USB-C kabeliniň çalt zarýad bermegini goldaýandygyny nädip barlamaly

Ro Christmasdestwo çyralaryňyzy bütin ýyl goýmaly, Ine, ine

iPhone säwligi 4013: Näme sebäp bolýar we 8 düzediş

Amazon Firestick Remote-ni telewizoryň göwrümine nädip jübütlemeli

Telefonyňyza zarýad bermek gazyň hereketine täsir edýärmi?

Google Chrome kompýuteriňize baha yzarlamagyny goşýar

“Mac” -da ýykylan programmalary nädip düzetmeli

4 alamat MacBook batareýaňyzy çalyşmagyň wagty geldi

DirecTV akymy ýene-de bahasy ýokarlanýar

Google-yň akylly öýi ahyrsoňy meselä taýýar

Anonim internete nädip göz aýlamaly: pleönekeý gollanma

BeOS ölmedi: Haiku OS diňe uly täzeleniş aldy

“DaVinci Resolve Video Redaktor” indi “iPad” -da

ASUS 9 GGs artykmaç Intel CPU bilen dünýä rekordyny täzeledi

Nike okuw klubynyň fitnes sapaklary Netflix-a gelýär

Windows 10 ýa-da 11-de başlangyç üçin programma nädip goşmaly

Iň oňat 6 e-poçta hasaby, tertipleşdirilen

56% arzanladyş üçin OCR bilen güýçli PDF redaktory UPDF alyň [SPONSORED]

2022-nji ýylda “Çarli goňur Ro Christmasdestwo” nädip akmaly

El tormozy bilen DVD-leri nädip açmaly we ýyrtmaly

Sosial mediýada “gatnaşygy” nämäni aňladýar?

2-nji “Apple AirPods Pro” -ny bary-ýogy 199 dollara (50 dollar arzanladyň)

Howa ýollary näme üçin batareýanyň ululygyny çäklendirýär?

Ulanylmaly 10 Windows 11 Taskbar aýratynlyklary

Ulanylmaly 10 Samsung kamera aýratynlygy

Ulanylmaly 10 gizlin Windows 10 aýratynlygy

Chrome belliklerini nädip eksport etmeli

“IPhone 13” -ni nädip täzeden düzmeli

Stoluňyzyň kompýuteriniň polda bolmagy erbetmi?

Güýç kompaniýalary akylly termostaty uzakdan sazlap bilermi?

Akylly wilka näme?

2023-nji ýylyň iň gowy VoIP hyzmatlary

Bu bug desgasynyň aç-açan arkasynda “Game Boy Vibes” bar

Bug gyş satuwy şu ýerde

“Mozilla” öz “Mastodon” serwerine başlaýar

Ulanylmaly 10 Samsung Galaxy aýratynlygy

Oýun kompýuteriňizi ESET bilen howpsuz we ygtybarly saklaň, indi 20% arzanlady [SPONSORED]

2023-nji ýylyň iň gowy iPhone wakalary

2023-nji ýylyň iň gowy “iPad” wakalary

Amazon sowgat kartyny nädip yzyna satyn almaly

2022-nji ýylda mugt akym üçin iň oňat 10 film

Ulanylmaly 10 bug aýratynlygy

Sowgat: “Alexa” bilen “Lenovo Smart Clock Essential” -y ýeňiň

Komediýa teleýaýlymyndan akymyň iň gowy 10 bölümi

Google Chrome-yň gizlin okyjy reodeimini nädip ulanmaly

Düzgün ulanyjy adyňyzy nädip üýtgetmeli

Google sahypalarynda yzygiderli maglumatlary nädip doldurmaly

Simsiz zarýad beriji bilen bu Lenovo akylly sagadyna 25 dollar taşlaň

Wagt diýen ýaly: Akylly diş çotgasynda we başgalarda 40% tygşytlaň

VPNs: Wirtual Serwerler Fiziki Serwerler ýaly ygtybarlymy?

Lenowonyň täze IdeaCentre Mini güýçli, ýöne kiçijik kompýuter

Atariniň täze oýun konsoly entek ölenok

Gitdäki şahanyň adyny nädip üýtgetmeli

Ikinji genli bug desgasynyň has gowy ýerine ýetirilmegine garaşmaň

HTC Meta Quest-a meňzeş VR nauşnikde işleýär

Elektrik tölegiňizi tygşytlamak üçin hiç wagt aýyrmaly däl zatlar

Lumary-nyň akylly kabul edilen yşyklandyryşy bilen öýüňizi döwrebaplaşdyryň [SPONSORED]

2023-nji ýylyň iň oňat 6 belligi

Mic bilen bu HyperX oýun nauşnigi üçin bary-ýogy 50 dollar zyňyň

Git rease: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Kanto YU2 Stol gürleýjileri bilen 80 $arzan bahadan öý gysga sesini getiriň

“Cooler Master” oýun oýny, dostlaryňyzyň aladalanmagyna sebäp bolup biler

Näme üçin disksiz serwerler bilen VPN saýlamaly?

WEMAX-yň Android TV 4K Proýektorynda 800 $-dan gowrak tygşytlaň [SPONSORED]

Akylly saglygy yzarlamak ýeterlik däl

Saglygyňyzy gowulaşdyryň we Amazfit-iň GTS 4 Mini Smartwatch bilen 30 dollar tygşytlaň

SSD-lerde, klawiaturalarda we başgalarda iň gowy gara anna söwdasy

Ine, näme üçin serweri öz-özüne ýerleşdirmek tagallanyň ähmiýeti

Serweriň özüni ýerleşdirmegi näme üçin gowy pikir däl?

“Shader Compilation” näme we näme üçin PC oýunlaryny ýapyk edýär?

Indiki bug haçan satylýar? Ine, bug satuw senesi

2023-nji ýylyň iň oňat 5 iş sanawy sanawy

VR-ni bir göz bilen ulanyp bilersiňizmi?

Bu akylly fitnes aýnalary beýleki aýnalaryňyzy ýeňip biler

Energiýa wampirlerine garşy göreşmegiň we pul tygşytlamagyň 4 ýönekeý usuly

Vannaňyzda hakykatdanam akylly aýna isleýärsiňizmi?

Ekobe akylly termostat bilen gyş ýyladyşynda tygşytlaň (30 dollar)

Haýsy akym hyzmatynda iň gowy wideo hili bar?

Bu erbet-çalt 17 dýuýmlyk oýun noutbugy, 2K dollardan aşakda siziňki bolup biler [SPONSORED]

2022-nji ýylda mugt akym üçin iň gowy 10 Halloween filmi

Haýsy akym hyzmatynyň sanlar boýunça iň gowy filmleri bar

Audio kitaplary almagyň iň arzan usuly näme?

Bagyşlaň, şol akylly gap-gaç ýuwýan maşyn özüni düşürmez

Ses krossoveri näme?

Bug ykjam programmasy düýpli abatlanýar

BMW awtoulag oýunlary bilen awtoulag duralgasyny az içgysgynç edýär

Iň gowy Amazon premýer satuw maslahaty? Sargyt taryhyňyzy satyn alyň

Nanoleaf çyralary indi kompýuteriňiz bilen sinhronlaşyp biler

Bugdan ýasalan palta satyn almak üçin öňünden bellik gerek däl

“Amazon Echo Dot 4-nji Gen” spikerini iň oňat bahadan çekiň

“Sony” -den gulaklary ýatyrýan iň halanýan sesimizde 30 dollar tygşytlaň

Oýun oýnaýan wagtyňyz bir VPN çeňňegiňizi hakykatdanam gowulaşdyryp bilermi?

Akylly öý kynçylyklaryňyzy düzetmek üçin ahyrsoňy mesele şu ýerde

Logitech-iň mehaniki emoji klawiaturasy ýekşenbe gününe çenli 10 dollar

Telewizor bilen kompýuter ulanmak üçin zerur zatlaryň hemmesi

Kompýuteriň sarp edilişi gözegçilikden çykýar

“Smartwatch” diňe ýasaýşyňyz ýaly bizar edýär

Bug ýyllyk satuw meýilnamasyny üýtgedýär

DALL-E 2-den iň gowy netijeleri almak üçin 5 maslahat

ASUS-yň täze simsiz syçanjygy sumkanyňyza asylyp bilner

“Android” -de çyrany nädip açmaly

Awtomatiki naprýa Regeniýe düzgüni (AVR) näme?

Diňe 30 dollara barabar bu Logitech C615 web kamerasy ajaýyp söwda

Söýýän akylly displeýimiz ýekşenbe gününe çenli 45% arzanladyldy

ProtonVPN, hökümetiň ýykylmagyndan soň hindi serwerlerini çekýär, wirtual IP hödürleýär

“Logitech” “Bulut-ilkinji bug desgasy” bäsdeşini işe girizdi

Meta oktýabr aýynda täze “Quest VR” nauşnikini açar

Her niçigem bolsa “HK” näme?

TiVo-nyň täze programma üpjünçiligi indiki akylly telewizoryňyzy güýçlendirip biler

Philips Hue, kompýuteriňiz bilen sinhronlaýan täze çyrasy bar

ASUS-yň täze noutbugy ähli ekran we klawiatura ýok

Kollej okuwçylary üçin iň oňat tehniki arzanladyşlar we geleşikler

ASUS-dan gelen bu täze kompýuter işi 13 janköýerine laýyk bolup biler

Bu ägirt uly robot vakuum tygşytlamalaryny talap ediň [SPONSORED]

Klapan bug desgasynyň “Köp nesilli önüm liniýasy” diýýär

Metanyň taslamasy Cambria VR nauşnik oktýabr aýynda gelýär

Benjeniň iň gowy HTG kompýuter taryhy makalalary bilen hoşlaşyk gezelenji

Iň oňat mugt Nintendo kommutasiýa oýunlary

Bug, GoG we Epic oýunlar dükanyna buýruk setiriniň argumentlerini nädip goşmaly

Has köp Wolfenşteýn we ýer titremesi PC Game Pass-a gelýär

Alada etme, bug palta klonlary gelýär

VR-de “Phantom Sense” näme we sizde barmy?

Ses ýoýulmasy näme we oňa näme sebäp bolýar?

Iň gowy telewizor görmek aralygy näme?

Digitalhli sanly gelejek konsol oýunçylary üçin erbet habar, ine şonuň üçin

Syýahatçylaryň we gezelenç edýänleriň akylly sagat almaly 8 sebäbi

Beýleki bulut oýun platformalaryndan stadiýany saýlamagyň 5 sebäbi

Microsoft Excel-de aşak düşýän sanawy nädip aýyrmaly

Microsoft toparlary indi “Apple Silicon Mac” üçin amatlylaşdyryldy

Gmail-de çykýan hatlary nädip bellik etmeli (we näme üçin)

Google Meet we Duo birleşýär: Ine näme bolar

Microsoft Excel-de alternatiw hatarlara reňk nädip ulanmaly

Windows 11-de Windows 10 başlangyç menýusyny nädip almaly

Android oýunlary Windows 11-de has gowulaşdy

52 Windows 11 üçin esasy Windows we Ctrl açar gysga ýollary

Näme üçin Samsung “Samsung” diýilýär?

Radio Shack-iň ilkinji kompýuter: 45 ýyllyk TRS-80

PDF-den teksti nädip göçürmeli

“ExpressVPN” indi “Apple Silicon Mac” -da has gowy işleýär

Edgeüklemeler menýusynyň gyrasyndan nädip öçürmeli

2022-nji ýylda akym üçin iň oňat 10 Bred Pitt filmi

“Samsung” -yň täze öz-özüni bejermek programmasy “Apple” -den has gowudyr

Chrome 104-de näme täzelik bar

Windows 10-da esasy web brauzerini nädip üýtgetmeli

Google sahypalarynda öý býudjetini nädip düzmeli we paýlaşmaly

“IPhone” -yň programma dükanynda ýakyn wagtda has köp mahabat bolar

IPhone gysga ýoly bilen gyzgyn awtoulagda çagalary ýa-da öý haýwanlaryny ýatdan çykarmakdan gaça duruň

Spotify-iň täze düwmesi “Oýna” basmagyň alternatiwasydyr

“Hi-Res” ses näme we ony nireden diňläp bilersiňiz?

“Android Auto” käbir köne telefonlara goldaw bermegi bes etdi

Wi-Fi giňeldiji gurnama: Iň ýokary Wi-Fi örtügi üçin 11 maslahat

Windows 11 hakda iň gaharly zatlary nädip düzetmeli

Google senenama çäresinde Guramaçyny nädip üýtgetmeli

Microsoft Excel-de teksti nädip baş harp bilen ýazmaly

Rokuda kanallary nädip goşmaly

SIM klonlaşdyrma: Telefon belgiňiziň 3 belgisi bar

“IPad” -da Kalkulýator programmasy nirede?

Winil ýazgylaryny diňlemek nädip başlamaly

Näme üçin Spotify diýilýär?

Google senenamasynda ofisden daşarky jogaplary nädip düzmeli

Çyzgydan PowerPoint prezentasiýasyny nädip etmeli

Üýtgeşik bug şahsyýetiňizi nädip tapmaly

Windows 11-de bufer taryhyny nädip işletmeli we ulanmaly

Ine, “iPhone” -da “Xbox Cloud” oýunlary aslynda nähili

Aýdymçylar aýdym-sazlaryny öňünden tygşytlamagyňyzy isleýärler, ýöne şeýlemi?

UFC 277 Peña vs Nunes 2 göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

“VMware Fusion” “Windows 11” -ni “Apple Silicon Mac” -a getirýär

Microsoft 2022-nji ýylda Windows 10 üçin syrly täzelenmegi meýilleşdirýär

Web üçin Outlook-da ofisden nädip jogap bermeli

Roku açanyňyzda telewizory nädip açmaly

Microsoft Word-da bölüm nyşanyny nädip ýazmaly

Guş jaňlaryny aňsatlyk bilen kesgitlemek üçin telefonyňyzy ulanyp bilersiňiz

Öý ekrany gözleg düwmesini iPhone-da nädip öçürmeli

Arzan gazy nädip tapmaly

Polisiýa hakykatdanam meniň gapy kameramy görüp bilermi?

Windows 11-iň soňky synlary dizaýn üýtgeşmeleri bilen dolduryldy

Outlook-da goluňyzy nädip üýtgetmeli

Microsoft Excel-de nädogry maglumatlary nädip aýlamaly

“IPhone” -da wideolary nädip birleşdirmeli

Microsoft Edge-iň täze gözleg aýratynlygy hemmeleri gynandyrýar

Telefonyňyz bilen asmanda ýyldyzlary nädip tapmaly

AMD grafika kartoçkalary indi fon sesi süzüp bilýär

“IPhone” -da “YouTube Picture-in-Picture” -ni nädip ulanmaly

“Mac” -yň iş stoluny sazlamagyň iň oňat 12 usuly

Ulanylmaly 10 akylly termostat aýratynlygy

Bluetooth enjamyňyzda iPhone bildirişlerini nädip öçürmeli

Firefox 103-de näme täzelik bar

Microsoft Excel-de ähli sütünleri we hatarlary nädip ölçemeli

Microsoft Outlook-dan e-poçtalary nädip göçürip almaly

“Chromebook” -larda indi garaňky we ýagty reesimler bar

“Chromebook” -da ýakyn wagtda has gowy (we mugt) film redaktory bolar

Spotify-iň geň “Awtoulag zady” ot satuwynda, bes edildi

VR: Haçan dadyp göreris, degip, ys alarys?

Indi aw bolmasa Xbox Series X konsolyny satyn alyp bilersiňiz

“Roku” -da “AirPlay” -y nädip ulanmaly

Disneý + bahasy näçe?

Dell, telefon sinhronlamak programmasyny ýapýar

Paýlaşylan hosting näme we ony ulanmalymy?

Lenowonyň 5G bilen ilkinji ARM ThinkPad indi giňden elýeterli

Indi (resmi) Microsoft-dan Windows 11 açary satyn alyp bilersiňiz

Microsoft Sway-y nädip ulanmaly

Microsoft Excel-de senä aýlary nädip goşmaly

Windows 11 başlangyç menýuňyz bozuldymy? Microsoft muny düzedýär

Kompýuteriň ekranyny Windows 11-de nädip aýlamaly

Gözüňi özüne çekýän prezentasiýa üçin 7 sany Google slaýd aýratynlygy

“Google Docs” “Android” planşetlerinde we bukjalarynda has gowulaşýar

“Google Play” 10 ýyllygyny bellemek üçin tygşytlylyk hödürleýär

Näme üçin “MacBook” hemmeler üçin “Iň gowy noutbuk” däl?

Fişing hüjümleri indi Windows Kalkulýatoryny ulanýar

Telewizorlarda energiýa tygşytlamak tertibi hakykatdanam näçeräk tygşytlaýar?

Microsoft Edge-de keşi nädip arassalamaly

Bug oýunlaryny nädip aýyrmaly

Chromebook-da duýgur ekrany nädip öçürmeli

Google Docs-da wideo goýmagyň 3 usuly

Akula hepdesinde akym üçin iň oňat akula filmleri

Microsoft PowerPoint-de surat albomyny nädip döretmeli

Chromebook-da gapak gulpuny nädip öçürmeli

Wi-Fi parolyny Mac-dan iPhone-a nädip paýlaşmaly

“Facebook” bazaryndaky duýduryşlary nädip düzmeli

Bug gaty gaty haýalmy? DIY “Cyberdeck” synap görüň

Başga bir ýurt telefonlarda USB-C hökmany edýär

Ine, ABŞ-nyň ilkinji “Bejeriş hukugy” kanuny hakykatda näme edýär

“Samsung” -yň täze holodilnik kompýuteriňizden has uly ekrana eýe bolup biler

Microsoft Windows Notepad-da bellikleri barlaýar

Okyjylarymyzyň 2022-nji ýylda iň gowy gören 10 makalasy

Gogs ýerli Git serwerini işletmegiň iň aňsat usulydyr (Ine, ony nädip sazlamaly)

2023-nji ýylda “Amazon Prime” wideosynda iň gowy komediýa filmleri

“Esasy” diýmek näme?

E-poçta golunda haýsy maglumatlary goýmaly?

Sanly ses iş stansiýasy (DAW) näme?

“Sus” diýmek näme?

Spotify-iň “Güýçlendirmek” düwmesi näme edýär we ony nädip ulanýarsyňyz?

“DTB” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

5 umumy Android meselesi we olary nädip düzetmeli

2023-nji ýyldaky Täze ýyl agşamynyň top damjasyny nädip görmeli

Smartfonyňyzy täzelemeli 5 alamat

Birkemsiz aragatnaşyk üçin 12 e-poçta düzgünleri

Köne enjamlaryňyz üçin Apple söwdasyny ulanmalymy?

10 “Samsung Galaxy” sazlamaly

Samsung Galaxy Telefon bilen portret rejimi wideolaryny nädip ýazga almaly

Pikiriňizi nädip ýüklemeli?

Windows üçin “AirDrop”: Windows 11-de ýakyn paýlaşmany nädip ulanmaly

“Özüňiziň gowşak sürüjiňizi getiriň” hüjümleri Windows-y bozýar

Mac üçin arassa programma gerekmi?

Gykylykdan soň Android programma rugsatlarynda Google Backtracks

Google Meet Hangouts aýratynlygyny yzyna getirýär

Windows-daky CCleaner indi öňküsinden has peýdaly

Chromebook-y nädip täzeden açmaly

“Facebook” ahyrynda hronologiki iýmit bar ... Sorta

Mac-da tapyjy bellikleri nädip ulanmaly

Office içerki programmasy näme?

“Android” telefonlary we planşetleri indi nauşnikleri aňsatlyk bilen paýlaşyp bilerler

Nintendo kommutasiýa nokatlaryňyzyň möhleti gutarýar, ine olary nädip ulanmaly

“Chrome” -yň soňky tejribesi web programmalaryny has gowy görkezýär

Retinal proýeksiýa VR-iň geljegi boldy. Näme boldy?

Microsoft Office ahyrsoňy howply makroslary petikleýär

Wi-Fi parolyňyzy näçe wagtlap edip bilersiňiz?

Ulanylmaly 10 sany Chromebook aýratynlygy

Microsoft, Windows 11-iň iş paneli bilen iň erbet meseleleri düzedýär

Merkezleşdirilmedik sosial media (DeSo) täzelikler ýazgyňyzy nädip üýtgetmek isleýär

IPhone-da tor sazlamalaryny nädip täzeden düzmeli

Windows 11 Ditches PowerShell we buýruk boýunça buýruk

Köne Mac Mini bilen edip boljak 5 ajaýyp zat

Windows 11 kompýuterleriň arasynda paýlaşma faýllaryny has aňsatlaşdyrar

Netflix-iň tölegli paýlaşmagy VPN-leriň soňy bolarmy?

Emojini Wi-Fi tor atlarynda ulanyp bilersiňizmi? 🤔

“Samsung” -yň ýakyn geljekdäki enjamlaryndan 200 dollara nädip çykmaly

Xbox Live-ny ýatdan çykaryň: Microsoft Excel Live-y işe girizýär

Microsoft Word-da PDF-leri nädip açmaly

Microsoft Excel-de seneleri nädip doldurmaly

“AirDrop” -y “iPhone” -da nädip açmaly

“Qualcomm” -da täze “Smartwatch” çipleri bar, ýöne olary kim ulanar?

“Intel” -iň ARC grafika kartlary uly bir şertnama, ýöne entek birini satyn almaň

“Chevrolet Blazer EV” indiki ýyl 320 mil aralygy bilen gelýär

Wi-Fi toruňyzyň adyny näçe wagtlap edip bilersiňiz?

Haýsy has köp gaz ulanýar: Windows ýa-da AC açyň?

Telefonyňyzy barlaň: Google Pay indi Google gapjygy

Suraty PDF görnüşinde nädip ýatda saklamaly

“Android” -de jaň sazyny nädip ýasamaly

Microsoft Word-da tablisany nädip göçürmeli

Häzirki wagtda käbir adamlar üçin dünýägaraýyş pes

Önümçiligiňizi ýokarlandyrmak üçin 7 sany Google sahypasynyň aýratynlyklary

“Snapchat” indiki “Facebook Messenger” bolmak isleýär

VRChat wirtual dünýäleriň älemidir: Ine, onuň görnüşi

Akym hyzmatlary, VPN ulanýandygyňyzy nädip bilýär?

Microsoft-yň Windows-a giren her bir oýny, tertipleşdirilen

Diskord profil suratyny nädip göçürip almaly

“Facebook” -da kimdir birinden nädip dynç almaly

IPhone-daky habarlary nädip pozmaly

Roku näme we ol nähili işleýär?

Web sahypasynda nädip söz gözlemeli

“Mac” -yň janköýer tizligini el bilen düzmelimi?

Torrenting näme we onda näme problema bar?

“Apple” sagadyňyzdan suw nädip çykarmaly

Mozilla Firefox profillerini nädip ätiýaçlamaly (we dikeltmeli)

IPhone-da fleş habarnamalaryny nädip öçürmeli

Android telefonyňyzy mümkin boldugyça şahsylaşdyrmaly

Microsoft Excel-de ýönekeý býudjet nädip düzmeli

“TextEdit” “Mac” üçin Notepad, ýöne has gowusy

Kompýuteriňizi uklanyňyzda näme bolýar?

Elektrik awtoulagyna zarýad bermek näçeräk?

ESPN + Indiki aýda ýene bahalary ýokarlandyrýar

Google sahypalarynda sahypa tablisalaryny nädip gizlemeli we gizlemeli

Microsoft Excel-de Makrosy nädip işletmeli

Microsoft Excel-de bir sahypany nädip pozmaly

Intel indiki kompýuteriňizi has gymmatlaşdyryp biler

“Wordle” indi tagtanyň oýny, indi öňünden sargyt edip bilersiňiz

Windows 11 iş panelinde howany nädip almaly

Bilýärdiňizmi? Shift + Ctrl + Alt + Win + L Windows-da LinkedIn-i açýar

Synanşyp görmeli 7 sany Gmail aýratynlygy

Google we Android programma döredijileri söweşýärler, biz ýitirýäris

Microsoft Excel-de formulany nädip göçürmeli

Chrome we Firefox öldürilen FTP goldawy: Ine aňsat alternatiwa

Chrome OS Flex köne kompýuterleri Chromebook-a öwürmäge taýyn

Android-de wideolary nädip gysmaly

M2 MacBook Air täze MacBook Pro-nyň SSD meselesini paýlaşýar

Windows 11 gözleg setirini Windows 10-dan alyp biler

ExpressVPN-iň ygtybarly serwer tehnologiýasy sizi nädip howpsuz saklaýar

Windows 11 gurlan QR kod skanerini alýar

Windows 11 ahyrsoňy “Kino we telewizorda” wideo görkezmegi bes eder

“Apple Watch” -de suw gulpuny nädip ulanmaly

Roku uzakdan nädip täzeden düzmeli

“EV” -iňiziň pes tizlikli sesi bolup bilmez diýip ABŞ aýdýar

“Android 13” diýen ýaly diýen ýaly (ýöne telefonyňyz üçin däl bolsa gerek)

Microsoft Excel-de dublikatlary nädip tapawutlandyrmaly

Spotify Wordle klonyny satyn aldyňyz, mugt oýnap bilersiňiz

Google-yň hemme abuna ýazylyşy indi ýakynlaşdyrmagy gaty köpeldip biler

VPN serweri näme?

“IPad” -da iň oňat klawiatura gysga ýollary

Samsunghli Samsung Galaxy Telefonlarynyň arasynda näme tapawut bar?

Microsoft Word-daky tablisa üçin öýjük aralygyny nädip sazlamaly

Windows 10-da sürüjileri nädip täzelemeli

Robot vakuumlary, mehaniki klawiaturalar, SSD-ler we ş.m.

HDMI näme?

Telewizoryň ekranyny nädip ölçemeli

Indi iOS 16 we iPadOS 16 Public Beta-ny synap bilersiňiz

Windows 10 we 11-de gorag diwaryny nädip öçürmeli

Mozilla, Microsoft Explorer-iň ölümi üçin Microsoft-a tort iberdi

Microsoft Word-da buýruk ýa-da kod blokuny girizmegiň 4 usuly

Wi-Fi giňeldijiler erbet abraýyna mynasypmy?

IPhone-da çaklama tekstini nädip açmaly

Gmail goluňyza nädip surat goşmaly

Rokuda sesleri nädip öçürmeli

Microsoft Word-da tablisa şablonyny nädip döretmeli

Näme üçin oýunlarym VRR bilen has erbet görünýär?

IPhone-da ulanmaly 12 ajaýyp Safari aýratynlygy

Kalendarlary iPhone-da nädip paýlaşmaly

Mac-daky iCloud Sync-dan bukjalary aýryp bilersiňizmi?

Öçürilen Spotify sanawlaryny nädip dikeltmeli

Tablisany Microsoft Word-da şekile nädip öwürmeli

Ulanylmaly 10 sany Apple bellik aýratynlyklary

Elektrik awtoulagyna zarýad bermek näçe wagt gerek?

Microsoft Excel iş kitabyny nädip goramaly

Sanly filmleriňiz baky dowam etmez we Sony muny subut etdi

“Serweriň şahsyýetini barlap bolmaýar” säwligini iPhone ýa-da iPad-da düzediň

Outlook-da ofis habaryny nädip sazlamaly

Rokuda ekran saklaýjysyny nädip üýtgetmeli

“Roborock” -yň robot boşluklarynda 44% -e çenli tygşytlaň [SPONSORED]

“Apple” iOS 16 üçin asyl “iPhone” diwar kagyzyny yzyna getirdi

Microsoft Word-da öz bibliografiýa şablonyny nädip döretmeli

Microsoft Office howply göçürilen makroslary blokirlemegi gijikdirýär

Näme üçin çyzykly hereketlendirijiler oýun üçin adaty “Rumble Haptics” -i çalyşýarlar?

Bu Retro PC oýunlaryny M1 ýa-da M2 Mac-da oýnamaly

Indiki “Android” telefonyňyzda hakykatdanam gulp ekrany mahabaty bolarmy?

Roku-da aňsat ýolda ekran suratlaryny nädip almaly

“Quest VR” nauşnikleri “Facebook” -a indiki aýda zerur bolmaz

Windows 11-de ulgam şekil ätiýaçlyklaryny nädip etmeli

Telefonyňyzda biometrik öldüriji wyklýuçateli bar, ine näme üçin ulanmalydygyňyz

7 ulanylmadyk Microsoft Outlook aýratynlyklary

Microsoft ahyrsoňy Excel-iň maglumatlary öwürmek meselesini düzedýär

Başga bir MacBook ulanyp, MacBook-a zarýad berip bilersiňiz

Näme üçin “iPhone” -yň ygtybarly täze gulplama tertibi siziň üçin däl?

Windows 10 we 11-de 0x80004005 säwlik kody nädip düzedip bolar?

Roku nädip täzeden açmaly

“Apple” -iň üstünde goýlan “iPad” -y nädip düzedip bolar: 5 çözgüt

Microsoft Outlook Lite “Android” telefonyňyza gelýär

Samsung Simsiz PowerShare näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

Microsoft Excel-de umumy formula ýalňyşlyklaryny nädip düzetmeli

Google duşuşygyny we Gmail-de söhbetdeşlik gapdal panelini nädip gizlemeli

“Apple MacBook Air” M2 bilen 8-nji iýuldan satuwa çykarylýar

Ilkinji öý ses satyn alşyňyz bilen artykmaç bolmaň

GPU ýa-da CPU-nyň aşagyndaky zat näme we muny haçan etmeli?

Kompýuterimi gyşlamak, ukudan has köp energiýa tygşytlaýarmy?

Windows 10 we 11-de JAR faýllaryny nädip açmaly

“IPhone” -da bellikleri nädip paýlaşmaly

Windows 11-de RDP portuny nädip üýtgetmeli

PowerPoint-de edip biljekdigiňizi bilmeýän 7 zat

Google Chrome hüjüme sezewar edildi: Häzirki wagtda täzeläň

IPhone ýa-da iPad-da iOS ýa-da iPadOS Beta gurmalymy?

Printeriň ýok wagty resminamany nädip çap etmeli

Windows 10-da RDP portuny nädip üýtgetmeli

Google sahypalaryna birnäçe hatar nädip goýmaly

“IPhone” -da suratlaryň ululygyny (çözgüdi) nädip görmeli

Android-de Google parol dolandyryjysyny nädip ulanmaly

Arassalamak üçin MacBook açarlaryňyzy nädip gulplamaly

“IPhone” -da bukjalary nädip ýasamaly we programmalary tertipleşdirmeli

Düzgünsizlikde rollary nädip goşmaly we bellemeli

AirPodlar enjamlaryň arasynda çalyşmaýarmy? Bu düzedişleri synap görüň

“Apple” -iň üstünde duran “iPhone” -y nädip düzedip bolar: 5 çözgüt

Gmail-de birnäçe e-poçta nädip ibermeli

M1 we M2 Maclar emulýasiýa güýçleri

Diskordda wideolary nädip ibermeli

IPhone-daky ähli sazlamalary nädip täzeden düzmeli

“IPIF” suratlarynda “EXIF Metadata” -ny nädip görmeli

Google TV profillerini nädip aýyrmaly

Netflix-de bir zady nädip saýlamaly (we az wagt aýlamak)

Azyk önümlerine pul tygşytlamak we az iýmit sarp etmek üçin bu programmalary ulanyň

UFC 276 Adesanya vs Cannonier Live Online-da nädip tomaşa etmeli

Microsoft Word-daky teksti nädip tablisa öwürmeli

Indi “Apple TV” -de “Xfinity” telewizoryna tomaşa edip bilersiňiz

Garramak? Windows-y has amatly etmegiň usullary

Indi Windows-dan 3D Pinbol oýnap bilersiňiz

Onlaýn akym üçin iň oňat 10 kinematiki älem filmi

Google Docs-da marginleri nädip üýtgetmeli

“Facebook” toparlaryňyzda indi toparlaýyn söhbetdeşlikler we sesli jaňlar bar

“IPhone” -da ekranyň wagtyny nädip öçürmeli

Web sahypasyna iş stolunyň gysga ýoluny nädip döretmeli: 3 usul

Android we iPhone üçin Microsoft Defender näme we ony ulanmalymy?

“Raspberry Pi Pico W” diňe 6 dollar, Super kiçijik

Homehli öý ses komponentlerini garyşdyryp we deňeşdirip bilersiňizmi?

NVIDIA-nyň “Bulut oýun” akymy Samsung telewizorlaryna gelýär

“Samsung” -yň iň täze telefony çalşylýan batareýany täzeden dikeldýär

Simsiz dünýä: 25 ýyl Wi-Fi

iFixit Indi Google Pixel hakyky çalyşma böleklerini satýar

Microsoft Excel-de formulalary nädip gulplamaly

Google size iPhone-dan Samsung Galaxy-a geçmäge kömek eder

IPhone-yň IMEI belgisini nädip barlamaly

“Android” telefonyňyzda “-okary öndürijilik tertibi” barmy?

Bu gural indi goldanmaýan kompýuterlere Windows 11 gurmaga kömek edýär

Google-yň täze ugrukdyryş programmasy bilen mugt YouTube premium alyň

Windows 11 üçin ygtybarly ýadroly kompýuter näme?

Mac satyn alýarsyňyzmy? Esasy M1 ýa-da M2 çip, ähtimal size gerekdir

T-Mobile programma işjeňligiňizi satýar: Ine, nädip çykarmaly

Windows 10 we 11-de bukjany nädip pozmaly

“IPhone Notes” programmasy bilen nädip gizlin söhbetdeşlik geçirmeli

Wagt tygşytlaýan Google Docs aýratynlyklary bilmeli

Mozilla Thunderbird 102-de näme täzelik

Bütin öý sesi: simli ýa-da simsiz?

2022-nji ýylda Netflix-iň iň oňat 10 filmi

Web esasly programmalar Windows 10-da has gowulaşmakçy

Google Chat-da göni şahsy wezipeleri nädip döretmeli

Windows 11-de boot menýusyna nädip girmeli

Windows ýa-da Mac-da Em çyzgysyny nädip ýazmaly

Android-de (we Windows) iMessage almagyň iň arzan usuly

Windows 10 2022-nji ýylda uly täzelenme alyp biler

Missitiren bolmagy mümkin 7 Handy Microsoft Excel aýratynlyklary

“Apple” -iň täze 13 dýuýmlyk “MacBook Pro” -da bir uly peseliş bar

Gowy ergonomiki oturgyçda näme gözlemeli

PSA: Bug oýunlarynyň hemmesinde DRM ýok (Ine, nädip aýtmaly)

Destok edilen iPhone-dan maglumatlary dikeldip bilersiňizmi?

IPhone-a nädip Gmail goşmaly

Bellikleri Chrome-dan Firefox-a nädip import etmeli

Kompýuteriňiziň aýratynlyklaryny nädip barlamaly

“Apple Watch” -iň göçürme maksady barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Adobe Photoshop-da soňky faýllaryň sanawyny nädip arassalamaly

Windows 10-y nädip täzeden açmaly

Shift + Enter sözde näme edýär?

Kompýuter oýunlarynda doly? Arzan DLC-e baha bermek üçin bug satuwyny ulanyň

Elektrikli awtoulag bir zarýad näçe aralykda gidip biler?

Google Chrome sahypalary çaltlaşdyrmak üçin synag geçirýär

Mende haýsy iPhone bar? Model adyňyzy we belgiňizi tapyň

Talyplar Mac arzanladyşlaryny alýarlar, “Apple Music” üçin has köp pul tölemeli

Google sahypalarynda dilleri nädip terjime etmeli

Maglumat roumingi näme we munuň üçin tölegden nädip saklanyp bilersiňiz?

Microsoft hakykatdanam Windows 8.1 ulanmagy bes etmegiňizi isleýär

Google-yň LaMDA AI näme we Google inereneri näme üçin duýgur?

Iki sany potensial iPhone bäsdeşi gözlerini gamaşdyrdy

Microsoft Edge 103-de näme täzelik bar

2022-nji ýyldaky bug tomus satuwyndan iň halanýan 10 oýun şertnamamyz

Google Doc-y PDF-e nädip öwürmeli

Bug tomus satuwy ahyrsoňy geldi

Google diňe Chromebook-larda faýl we Wi-Fi paýlaşmagy täzeledi

Windows 11 kompýuterini düzeltmek üçin ösen başlangyç opsiýalaryny nädip ulanmaly

Google Kartalar bilen iň arzan gazy nädip tapmaly

Google sahypalarynda tekst bilen öýjükleri nädip sanamaly

Bug satuwynda iň oňat şertnamalary nädip almaly

GeForce NOW bilen Mac we PC-de “Genshin Impact” oýnaň

Ine, Hindistan VPN-leri nädip ýok edýär

OpenAI-iň DALL-E 2 AI käbir aýdymçylar üçin diňe erbet habar

“Facebook” -da kimdir birini nädip yzarlamaly

Amazon 10 dollarlyk dükan karzy berýär: Ine, nädip almaly

Google Docs-da sahypa nädip goşmaly

Microsoft Outlook-da nädip öňe gitmeli

“Windows 11” “Mic” we “Kameranyňyzy” ulanyp, programmalary açar

“Playnite” wideo oýunlarynda tygşytlamagyň iň gowy usulydyr

Excel-de näme-analiz üçin maglumat tablisasyny nädip düzmeli

Microsoft Outlook hemme ýerde grammatika görnüşli redaktor alýar

Taslama şablonlary bilen Google resminamalarynda taslamalary we synlary nädip yzarlamaly

“Chromebook” indi poçta faýllaryndan has köp açyp biler

Windows 10 ýa-da 11-de tory köpçülige şahsydan nädip üýtgetmeli

“IPhone” tekst habarlaryny “Android” -e nädip geçirmeli

Microsoft Outlook-da nädip düzgün döretmeli

PS5 1440p monitor bilen işleýärmi?

Ulanmaly 7 ajaýyp Microsoft Word aýratynlygy

Göni poçta bukjasyna iberilen iň oňat premýer gün arzanladyşlaryny alyň

Chrome 103-de näme täzelik bar, häzir bar

Windows 10 we 11-de faýl görnüşini nädip üýtgetmeli

“Awtomatlaşdyryşyňyzy işletmek” bildirişlerini iPhone we iPad-da nädip gizlemeli

Windows içerki programmasy: bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Microsoft Excel-de ssenariýa dolandyryjysyny nädip ulanmaly

Mac-da skrinshot almak üçin näme üçin Shift + Command + 3 basýarys?

“Android” we “Windows” -da “iMessage” -ni nädip ulanmaly

Google Slaýdlaryna YouTube wideosyny nädip goşmaly

Nägileligi nädip başlamaly

Amazon Fire TV Stick-de programmalary nädip täzelemeli

Söýgüliňiz üçin uly öýjükli telefon meýilnamasy gerekmi?

“Apple Watch” “Apple” nyşanyna ýapyşdy? Bu düzedişleri synap görüň

“Bop” internetde nämäni aňladýar?

“Facebook” -da kimiň yzarlaýandygyny nädip görmeli

“BFD” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Google TV ulanyjy profilini nädip sazlamaly

Google suratlaryndan suratlary nädip göçürip almaly

Spotify web pleýerini nädip ulanmaly

Monitoryňyzdan uzakda oturmak üçin iň gowy aralyk haýsy?

M2 bilen 13 inçli MacBook Pro indi satyn alyp bolýar

Excel-de FV funksiýasyny nädip ulanmaly

Windows 11-iň täze “Gözleg pursatlary” Bing-den bulaşyklyk goşýar

Windows 10 gözleg setirinde bizar ediji nyşanlary nädip aýyrmaly

Näme üçin kompýuterde ýa-da konsoldan bulut oýunlaryny has gowy görýärin

Samsung Galaxy vs. Google Pixel: Haýsyny satyn almaly?

Elektrikli awtoulaglar näçe gezek ot alýarlar?

Microsoft Defender Mac, iPhone we Android-de giňelýär

“Proton Unlimited” “Google One” -yň şahsy alternatiwasy

PayPal-da adyňyzy nädip üýtgetmeli

“Samsung Wallet” “Samsung” tölegini “Galaxy” telefonyňyzda çalyşýar

Mac-da skrinşotlar nirä gidýär?

“Android” -de gulplanan ekran widjetlerini nädip almaly

Windows 11 indi her gün täze iş stolunyň diwar kagyzlaryny göçürip alyp biler

“Bu kompýuteri täzeden dikeltmek” aýratynlygy Windows 11-de nähili işleýär

NVIDIA häzirki wagtda GeForce üçin “Genshin täsiri” (we has köp) yglan edýär

Reddit-i has täsirli nädip gözlemeli

“Android” ulanyjylaryny gaharlandyrjak “iPhone” hakda 10 zat

Wyze öňümizdäki önümler, AMA-da möhüm ekosistema meýilnamalary barada gürleşýär

Dish, 5G ulgamynyň häzirki wagtda 120-den gowrak şäherde ýaşaýandygyny aýdýar

Microsoft Excel-de PivotTable-y nädip pozmaly

Windows-daky Microsoft Excel ýakyn wagtda suratlardan maglumatlary import eder

Chromebook-da garaňky rejimi nädip açmaly

“Mac” -da süýşürmek guralyny nädip ulanmaly

“Adobe Photoshop” ýakyn wagtda mugt elýeterli bolup biler

“Facebook” -da wideolary nädip pozmaly

Android-de belgini nädip blokirlemeli

Chrome-da web gözlemegiň iň çalt ýollary

Microsoft Excel-de formulalara ädimme-ädim baha bermeli

“Firefox” indi hemme ýerdäki saýt gutapjyklaryny yzarlamagy bloklaýar

2022-nji ýylda Disneýde akym üçin iň oňat “Pixar” filmleri

Microsoft ýakyn wagtda Internet Explorer-i Windows 10-dan aýyrar

“GM” -iň indiki elektrik awtoulagy “Chevrolet Blazer”

Google sahypalarynda senenama nädip düzmeli

IPhone-da tötänleýin öýjükli maglumatlary ulanmagy nädip bes etmeli

Microsoft Word-daky obýektleri we suratlary nädip gowy sazlamaly

“Chromebook Multitasking” has gowy boljak

Google Stadia öldi, Liveaşasyn Google Stadia

“Mozilla Thunderbird” poçta “Android” -e şeýle geler

Telefonyňyzyň işi, pikir edişiňiz ýaly goragly däl

Microsoft Outlook-dan nädip çykmaly

“Facebook” -da kimdir birini nädip yzarlamaly

Oýun oturgyçlary vs. Ofis oturgyçlary: Tapawudy näme?

Registry Hack: Microsoft Office-de yzyna gaýtarmak çägini üýtgediň

Amazon Fire TV Stick-de programmalary nädip pozmaly

“Apple Watch” -däki hereket maksadyňyzy nädip üýtgetmeli

Oýun klawiaturalary we klawiaturalar: Tapawudy näme?

“IPhone” -da ýörite tekst gysga ýollaryny nädip etmeli

IOS 16 we watchOS 9 size näderejede kömek eder

Zelle kezzaplary nähili işleýär we puluňyzy nädip goramaly

Windows Phone öz döwrüniň öň ýanynda 5 ýol

UFC 275 Teixeira vs Prochazka göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

“IPhone” -da “Fokus ýagdaýy paýlaşmak” näme?

IPhone-ymy “omw” -ni “Wayolumda!” Bilen çalyşmakdan nädip saklamaly?

MacOS 13 Wentura meniň MacBook-da ýa-da Desktop Mac-da işlärmi?

Microsoft Now Windows 11 File Explorer-de synag bellikleri

45 ýyldan soň, “Apple II” -iň bize öwretjek sapaklary bar

Stiw Wozniak “Apple II” -iň 45 ýyllygynda gürleşýär

Windows 11-de ýazuw depderçesi basym has çalt bolar (haýal boldumy?)

Oýun nauşnikleri vs. Adaty nauşnikler: Tapawudy näme?

Google Kartalar indi arassa howany nireden tapmalydygyny aýdyp biler

“Häzirki döwür” “iPhone” -daky öýjükli maglumatlar sazlamalarynda nämäni aňladýar?

Täze Dell XPS 13 seriýasynda 12-Gen Intel bar, nauşnik ýok

M2 vs. M1 MacBook Pro: Tapawudy näme?

Microsoft Word-da poçta birleşmesini döretmegiň iň aňsat usuly

Internet birikmäm akylly howpsuzlyk kameralaryny goldarmy?

IOS 16 we iPadOS 16 meniň iPhone ýa-da iPad-da işlärmi?

Wiwaldi brauzeriniň poçta müşderisi indi hemmeler üçin taýýar

Oýun syçanlary vs. Adaty syçanlar: Tapawudy näme?

“IPadOS 16” -da näme täzelik bar

Windows 11-de garaňky rejimi nädip meýilleşdirmeli

Microsoft Excel-de nädip aýyrma çykarmaly

MacOS 13 Wentura-da näme täzelik

Hemme taraplaýyn pyýada ýörelgeleri VR çümdürilmegini güýçlendirip biler (theyöne olar täsirli däl)

M2 MacBook Air vs. M1 MacBook Air: Tapawudy näme?

Ctrl + Shift + V ulanmaýan iň oňat gysga ýoluňyz

“Chromebook” -larda täze ekran ýazgysy programmasy bar

“Facebook” -da dost haýyşyny nädip ibermeli

Haýsy programmalaryň iPhone-da öýjükli maglumatlary ulanýandygyny nädip görmeli

Microsoft Excel-de CAGR-ny nädip hasaplamaly

“IPhone” -yňyzy ýakyn wagtda howpsuzlyk täzelenmeleri üçin täzeden açmaly bolmaz

IOS 16-da iPhone üçin täzelikler

Näme üçin meniň telefon tölegim ýok? Synanyşmak üçin 5 düzediş

Elektrikli awtoulag batareýasyny çalyşmagyň bahasy näçe?

Apple M1 vs. M2: Tapawudy näme?

Mac, iPhone we iPad-daky Safari web habarnamalaryna rugsat berer

“iPad Multitasking” “iPadOS 16” bilen güýçlendiriler

“Apple” iOS 16 bilen akylly öýlere çynlakaý çemeleşýär

Google Docs-da aşak düşýän sanawy nädip döretmeli we özleşdirmeli

“Apple Weather” “iPad” -a gelýär, henizem kalkulýator ýok

“Apple” -iň “WatchOS 9” ýürek urş zolaklaryny we işleýiş görnüşini yzarlaýar

“Apple” -iň täze M2 MacBook Howasynda MagSafe we has gowy web kamerasy bar

“Apple M2” M1-den has çalt we has täsirli

Adobe Photoshop-da teksti nädip egreltmeli

“Apple” kartalary ýakyn wagtda öňküsinden has gowy bolar

“Apple” iOS 16 üçin “iPhone Lock” ekranyny täzelär

“IPhone” programmasyny öýjükli maglumatlary ulanmagy nädip bes etmeli

Adamlar Google Pixel telefonlaryny satmagy bes etmezler

Microsoft Excel-de formulalary nädip terjime etmeli

Amazonda telefon belgiňizi nädip üýtgetmeli

Google Chrome Täze Tab sahypasyndan gysga ýollary nädip aýyrmaly

Google Docs-da sahypasyz format näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

“iPhone Emoji” iň erbetleri (we şu ýerde subutnama)

“FS” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

“Facebook” -dan “iPhone” -dan nädip çykmaly

Google Drive-ny Windows we Mac-da nädip aýyrmaly

E-poçta şriftiňizi üýtgetmegi bes ediň

Google Fi “W +” bilen Comcast Xfinity-dan sahypa alýar

Google duşuşygyndan resminamalardan, sahypalardan ýa-da slaýdlardan nädip başlamaly ýa-da oňa goşulmaly

Firefox indi gizlinligi pida etmezden sahypalary terjime edip biler

T-Mobile 5G bilen işleýän telefon jaňlaryna başlaýar

IPhone-y açmazdan dymmak tertibini nädip açmaly/öçürmeli

Google sahypalarynda ARRAYFORMULA funksiýasyny nädip ulanmaly

USB sürüjileri kompýuteriňize nähili howp bolup biler

Windows-daky Microsoft dükany has gowulaşjak bolýar

IPhone-da wideo nädip açmaly

“Bu faýllar kompýuteriňize zyýanly bolup biler” duýduryşyny nädip öçürmeli

“IPhone” -da döwri ýazmagyň iň çalt usuly

Microsoft Excel-de maksat gözlegini nädip ulanmaly

Bug desgasynyň resmi duralgasy indi yza süýşürildi (Againene)

“MacBook Air” bilen “Pro” arasynda näme tapawut bar?

Amazon, esasy abunalary goramak üçin halka bahalaryny ýokarlandyrýar

Google wideo söhbetdeşlik programmalaryny ýene garyşdyrýar

Twitter tegelegi näme we ony ulanmalymy?

“Surface Laptop Go 2” Microsoft-yň täze býudjet Windows 11 kompýuteridir

Windows 11-de ses elýeterliligini nädip sazlamaly

Google TV indiki görkezişiňizi tapmaga kömek etmek üçin iPhone-a gelýär

“IPhone” bilen “Android” -iň arasynda geçmek, pikir edişiňizden has aňsat

Microsoft Excel-de köpürjik çyzgysyny nädip düzmeli

Apple WWDC 2022: Nädip synlamaly we nämä garaşmaly

Ine, näme üçin GeForce NOW iň gowy bulut oýun hyzmaty

1TB maglumat gapagynyň üsti bilen hakykatdanam näçe wagt gerek?

“IPhone” -da “Touch ID” -ni nädip sazlamaly

“AirTag siziň bilen hereket edýändigini tapdy” göreniňizde näme etmeli?

Microsoft “Excel-de pul” (we başgalar) ýapýar

“Android Home” ekranyny “iPhone” -a nädip öwürmeli

Microsoft Excel-de walýuta hümmetini nädip almaly

“Chromebook” -larda “Google Pixel-Style Adaptive Charging” bolup biler

Windows 11 üçin iň oňat 7 registr hakeri

Gmail-de bukjalary nädip pozmaly

Kriptoda howa menzili näme?

Microsoft Outlook-y nädip täzelemeli

Android-de wideolary nädip kesmeli

Google Slaýdlarda interaktiw hekaýa nädip döretmeli

PVM näme we retro oýunçylar näme üçin isleýärler?

Link Rot näme we bu internete nähili howp salýar?

USB Flash Drive vs. Daşarky gaty disk: Haýsy gowusy?

“MacBook Pro” -ny nädip täzeden açmaly

Twitch tomaşaçysy hökmünde nädip gadagan edilip bilner

Windows-da “Sahypa ýalňyşlygy” sahypasynda nädip düzedip bolar?

“IPhone” -da bildiriş toparlaryny nädip dolandyrmaly

“LTE” telefonda nämäni aňladýar?

“MacBook Air” -ni nädip täzeden açmaly

“IPa” ýa-da “Android” -de “MetaMask” bilen “Uniswap” -y nädip ulanmaly

Google Docs-da PDF-ni nädip redaktirlemeli

Telefonyňyzy tüwi goýmagy bes ediň

Chromebook-lary indi erbet USB Type-C kabelleri barada duýduryş berip biler

Chromebook-lar golýazma bellikleri üçin täze “Kursiw” programmasyny alyň

Windows 10-da wagty nädip üýtgetmeli

Samsung Pay vs. Google Pay: Tapawudy näme?

Bionik okamak näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

Google Drive-da indi göçürmek we goýmak üçin klawiatura gysga ýollary bar (2022-nji ýylda)

“Android” duýduryşlary henizem “iPhone” -yň öňde

Windows 10-da SSD-ni nädip formatlamaly

Rokunyň IP adresini nädip tapmaly

Google Gözleginde we YouTube-da has köp mahabat üçin taýyn boluň

Google sahypalarynda deňeşdirme operatorlaryny nädip ulanmaly

HTPC-ler gaýdyp geldi: Plex öý teatr kompýuterleri üçin programmasyny janlandyrýar

Öý EV zarýad berijisi hakykatdanam näçeräk?

Google Chrome-daky bellikler üçin 12 klawiatura gysga ýollary

“Apple” -iň öz-özüni bejermek programmasy Mess ýaly bolup görünýär

Google Docs-da täze tekst saýlamak aýratynlygy bar

“IPhone” -da gyssagly aýlawy nädip açmaly

Microsoft Edge-de tygşytlanan kredit kartoçkalaryňyzy nädip görmeli

Windows 11-de gowşuryş optimizasiýasyny nädip öçürmeli

Smartwatch vs. Fitness Tracker: Tapawudy näme?

Bu Microsoft Word täzelenmesi tötänleýin üýtgeşmeleriň öňüni alar

Google sahypalarynda atlandyrylan aralyklary ulanmagyň 5 usuly

VR-de surata düşürmek hakyky indiki nesil tejribesi

Çalt zarýad bermek üçin täze USB kabeli gerekmi?

Microsoft-yň Windows üçin täze OneNote gaty gowy görünýär

Microsoft, Windows üçin programma dükanynyň iň erbet aýratynlygyny göçürýär

Google senenamasynda bellemegiň meýilnamasyny nädip sazlamaly

“MetaMask” gapjygyny “iPhone” ýa-da “Android” -e nädip goşmaly

Windows 11-de Android programmalary has köp ýurda çykýar

Microsoft ýakyn wagtda islendik adama Windows 11 widjetini döretmäge rugsat berer

Google sahypalarynyň operator funksiýalaryny nädip (we näme üçin) ulanmaly

“Galaxy Watch 4” -de Google kömekçisini nädip almaly

Logitech-de öndürijilik işi üçin täze mehaniki klawiaturalar bar

Chrome 102-de näme täzelik bar, häzir bar

Corsair-iň ilkinji oýun noutbukynda Mech klawiaturasy we sensor paneli bar

Windows 11-de ýiten iş stolunyň nyşanlaryny nädip dikeltmeli

Spotify-da dost işjeňlik goýmasyndan nädip dynmaly

“MacBook Air”, “MacBook Pro” ýa-da islendik “Mac” -ni nädip täzeden gurmaly

“Android” -iň myhman reodeimini nädip düzmeli

Google Docs-da söz sanlaryny nädip barlamaly

Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + X we Ctrl + Z gelip çykyşlary düşündirildi

Google Drive-ny File Explorer-e nädip goşmaly

“Twitch” -de akym hökmünde nädip gadagan edilip bilner

Web brauzeriňizde MetaMask-y nädip gurmaly

“Öçürilenden soň iPhone tapyp bolýar” diýmek näme?

Çyzgy bilen kölegeleri nädip sazlamaly

Abunalar gaty köpmi? Olary kesmäge nädip başlamaly

“FR” we “FRFR” nämäni aňladýar?

Google-da dili nädip üýtgetmeli

Android-de Bluetooth-y nädip işletmeli ýa-da öçürmeli

“Android” -de “Lockdown Mode” -ni nädip ulanmaly

Google sahypalarynda dollary, teksti, göterimi we seneleri nädip öwürmeli

“IPhone” -da göni surata düşmegi bes ediň

“Facebook” hasabyňyzy has şahsylaşdyrmaly

Windows 10-da USB diskini nädip formatlamaly

Windows 11-iň Android programmalary has gowy boljak

IPhone, iPad we Mac-da Touch ID näme?

Näme üçin diňe käbir “iPhone” spam habarlarynda “Gerek däl hasabat” opsiýasy bar?

Android telefonyny Windows 11 kompýuterine Microsoft telefon baglanyşygy bilen nädip birikdirmeli

“Qualcomm” -yň täze “Snapdragon” çipleri “Android” telefonlaryny çaltlaşdyrar

Microsoft PowerPoint-de şekiliň töweregine teksti nädip örtmeli

Stiw Jobs “Adobe Flash” -i şeýle öldürdi

Ine, Meta WhatsApp hasabyňyzdan nädip pul gazanyp biler

IPhone we iPad-da Bluetooth-y nädip işletmeli ýa-da öçürmeli

Kitaplary kitapdan nädip aýyrmaly

Gadjetler gaýdyp geldi: Windows 11 iş stoly gurallaryny synagdan geçirýär

2022-nji ýylda akym üçin iň oňat Tom Kruz filmi

Öýde Wi-Fi signalyňyzy petikleýän 10 zat

Microsoft Edge, gurlan web programmalaryňyzy gowulandyrýar

“MicT” bilen “FaceTime” sesini nädip gowulandyrmaly

“Mozilla”, “Firefox” giňeltmeleriniň “Chrome” -y nädip dowam etdirjekdigini aýdýar

ProtonVPN & ProtonMail täze aýratynlyklary alyň (we has ýokary bahalar)

“Strike Mobile” programmasy bilen Bitcoin-i nädip satyn almaly

Podkastlar ähli iPhone boş ýeriňizi gujaklaýarmy?

Microsoft Excel-de reňk boýunça nädip tertipleşdirmeli

Microsoft-yň Windows üçin täze dünýägaraýşy köp aýratynlyklary ýitirýär

Smartfonyňyzyň batareýasyny zaýalamagyň 4 usuly

Wear OS-da YouTube aýdym-sazy indi az gorkunç

“Disneý +” -iň arzan mahabat goldawy derejesi nähili işleýär

Windows-da “Wi-Fi-da dogry IP konfigurasiýasy ýok” nädip düzedip bolar?

VPS näme? Wirtual hususy serwer siziň üçin näme edip biler

DEX näme? Merkezleşdirilmedik alyş-çalyşlar düşündirildi

Uýgunlaşdyrylan zarýad Android Android batareýiňizi nädip tygşytlaýar

LimeWire ady aýdym-saz NFT-lerini satmak üçin ölülerden gaýdyp gelýär

Microsoft Word-daky goýma duralgalaryny nädip goşmaly, redaktirlemeli we aýyrmaly

Elektrikli awtoulag batareýalary aslynda näçe wagt dowam edýär?

Routeriňizdäki USB porty bilen näme edip bilersiňiz?

Hakykatdanam näçe ýüklemek tizligi gerek?

Ine, macOS 12.4, iOS 15.5 we Apple Podcast-da täzelikler

“Mozilla Thunderbird” -iň 2022-nji ýylda nädip gaýdyp gelýändigi

Microsoft Excel sahypasyny blogyňyzda ýa-da sahypaňyzda nädip ýerleşdirmeli

Windows 11 Saýlanan tekstiňizi we hereketleriňizi teklip eder

Malina Pi üçin gymmat SD kart has gowumy?

“Google Pixel” telefonlary “Samsung” -dan ogurlamaly 5 aýratynlyk

Näme üçin Wi-Fi sanawymda “FBI Gözegçilik Wany” görýärin?

Android-de hapany nädip boşatmaly

Google Doc-y nädip göçürip almaly

Tablisa diagrammasyny ulanyp, Google sahypalarynda nädip tablisa ýasamaly

Güýçli AI bilen gowşak AI arasynda näme tapawut bar?

“TFTI” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

F2P nämäni aňladýar? Mugt oýnamagyň nähili işleýändigini düşündirmek

Google Docs-da her sahypada dürli sözbaşylar we aşaky sözbaşylar nädip bolmaly

Android-de Google gapjyk hakyky gapjygyňyzy çalyşmak isleýär

Haýsy iPhonlarda Touch ID bar?

Google ýabany AR äýnek prototipini ulanýar

Akylly DNS vs. VPN: Haýsy gowusy?

Google, Android telefonyňyzyň döwülen habarnamalaryny düşündirýär

Google Docs-da Emoji reaksiýalaryny nädip ulanmaly

Samsung telefonlarynda öçürip boljak 5 bizar ediji aýratynlyk

“IPhone” -da “Şifrlenen DNS traffigini blokirlemek” nädip düzedip bolar?

“Pixel Watch” Google-yň köpden bäri garaşylýan “Apple Watch” bäsdeşidir

Google-yň “Pixel Buds Pro” ajaýyp batareýa ömrüne eýe bolar

Näme üçin Windows 11-de mikrofonym asuda? Synanyşmak üçin 5 düzediş

POAP näme? 3atlamalar Web3-de nähili üýtgedilýär

“Android TV 13” suratdaky re modeimini täzelär

“IPhone Lock” ekranyndaky batareýanyň aşagyndaky çyzyk näme?

Google senenamasynda bellemegiň tertibini nädip düzmeli

“Google” -yň “Pixel” planşeti 2023-nji ýylda “iPad” -a garşy göreşýär

FaceTime ulanyp ekranyňyzy nädip paýlaşmaly

Google-yň Pixel 6a we Pixel 7 henizem iň gowy telefonlaryna meňzeýär

Google, platforma programmalaryny döretmek üçin Flutter 3.0 çykardy

“Google” täze API bilen “Android” oýun aldawyna garşy çykýar

Chrome kredit kartlaryňyzy wirtual sanlar bilen gorar

Google Docs Şahsy Sözlügiňizde sözleri nädip goşmaly we aýyrmaly

Öý ekrany gysga ýollary, ulanmaýan iň oňat Android aýratynlygyňyzdyr

Google sahypalarynda bir öýjüge ýa-da aralyga geçmegiň 3 usuly

Näme üçin RAM-ym tizliginiň ýarysyny habar berýär?

“Fotonik kompýuterler” elektrik ýerine derek ýagtylygy nädip ulanyp biler

IPhone suratlaryňyzda sesiň bardygyny bilýärdiňizmi?

Windows 11 täze ses ýazgy programmasy alýar

Google sahypalarynda öýjügiň serhet reňkini nädip üýtgetmeli

RIP: “Apple” -iň “iPod” öldi

Windows 10 ýa-da Windows 11-de ulgamy dikeltmek nokadyny nädip döretmeli

Windows 11-de Hudaý reodeimini nädip işjeňleşdirmeli

Microsoft Windows üçin OneNote-a ses diktasiýa goşýar

6 Peýdaly gurallar Microsoft Edge-de Google Chrome-da ýok

Içerki kompýuteriň gowy temperaturasy näme?

Windows File Explorer-e umumy Google Drive nädip goşmaly

Google senenamasynda fokus wagtyny nädip düzmeli

Google I/O 2022: Nädip synlamaly we nämä garaşmaly

“Amazon Fire TV Stick” -e “iPhone” -yň ekranyny nädip aýna etmeli

“Android” -de “Google Phone” -a geçmegiň 5 sebäbi

Ine, Windows we Mac üçin täze Microsoft Outlook programmasy

Microsoft Excel-de teksti nädip kesmeli

IPhone bolmasa Apple Watch ulanyp bilerinmi?

“Facebook” -da wideo ýazgylaryny nädip öçürmeli

Haýsy iPhone-da Face ID bar?

Chromebook-da TikTok-y nädip ulanmaly

Google Slaýdlarda grafigi nädip döretmeli

Nintendo Switch oýunlarynda nädip pul tygşytlamaly

Kellesi Emoji nämäni aňladýar? 💀

Windows 10 we Windows 11-de TCP/IP Stackini nädip täzeden düzmeli

Twitterde kripto barada maslahatlary nädip almaly

Gizlin ýa-da ýitirilen Bluetooth enjamyny nädip tapmaly

Google sahypalarynda göterim tapawudyny nädip tapmaly

UFC 274 Oliveira vs Gaethje göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

Näme üçin köne telewizoryňyzy sanly sungat çarçuwasyna öwürmeli?

Reddit-de teswirleri nädip gözlemeli

Google sahypalaryny senä görä nädip tertipleşdirmeli

Seýrek “Apple 1” kompýuter 250 000 dollar bilen auksiona çykýar

Windows 11-iň meseleler panelini ikinji monitorlarda nädip gizlemeli

“Commodore 64” -de “Wordle” oýnap bilersiňiz

Windows 11-de Microsoft Defender Antivirus bilen nädip skanirlemeli

Microsoft PowerPoint-de şekiliň bir bölegini nädip tapawutlandyrmaly

Windows 11 oýunlary açmak üçin “Dolandyryjy paneli” goşýar

2023-nji ýylyň iň oňat onlaýn ätiýaçlyk hyzmatlary

Bitcoin Salwadorda kanuny bäsdeşlik, ine, nähili gidýär

Hakykatdanam näçe göçürip almak tizligi gerek?

“Fortnite” “Xbox Cloud Oýun” bilen “iPhone” we “iPad” -a gaýdyp gelýär

Google Chrome-da obýektiw gözlegini nädip öçürmeli

Dişiň köpden bäri garaşylýan 5G tory “Taslamanyň döreýşi” hökmünde gelýär

“Apple AirPods” -da sesi nädip duruzmaly

Wi-Fi “Şkaf” näme we özüňizi nädip gorap bilersiňiz?

Face ID näme?

Samsung Galaxy Phone-da ýazgyny nädip yzyna gaýtarmaly

“Chromebook” -lar “Super-Fast AMD Ryzen 5000” prosessorlaryny alýarlar

Nearakynda EV zarýad bekedini nädip tapmaly

Microsoft Excel-iň zerur 14 sany Google sahypasy funksiýasy

Achtung! Wolfenşteýn 3D 30 ýyl soň dünýäni nädip sarsdyrdy

Microsoft 3D film öndürijisi 1995-nji ýyldan başlap açyk çeşme

Nädip öçürmeli iPhone-da tertibi bozmaň

Google sahypalarynda bir öýjükde täze setiri nädip başlamaly

“Apple Music” -de pleýlisti nädip paýlaşmaly

Samsung-yň UFS 4.0 Indiki telefonyňyzy has çaltlaşdyryp biler

“IPhone” -da nädip “yzyna gaýtarmaly”: 4 dürli ýol

Kindle-de näçe elektron kitap ýerleşdirilip bilner?

Plex, malina pi-ni DIY Chromecast sesine öwürer

“AT&T” atasy öýjükli telefon meýilnamalarynyň bahasyny ýokarlandyrýar

“BC” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

13 Microsoft Excel senesi we bilmeli wagt funksiýalary

Bütin gije telefonyňyzy zarýadlamak batareýa üçin erbetmi?

Microsoft-daky Android Office Faýllaryňyzy tertipleşdirmegiň täze usuly bar

Howa enjamlaryňyzyň adyny nädip üýtgetmeli

Windows 10 we 11-de hekaýatçyny nädip öçürmeli

Google Docs-da göni Gmail e-poçta nädip taýýarlamaly

Chrome 101 ýitirilen okyjy rejimi, ýöne gaýdyp gelýär

Microsoft PowerPoint-de hereket ýol animasiýalaryny nädip ulanmaly

“Firefox 100” -de täzelikler

Microsoft Office-ni ýatdan çykaryň: “Mac” -yňyzda eýýäm mugt öndürijilik toplumy bar

Ethernet Splitter vs. Switch: Tapawudy näme?

Näme üçin Wi-Fi-ym mahabat ýaly çalt däl?

IPhone-yň IP adresini nädip tapmaly

Google sahypalarynda bir öýjükdäki nyşanlary nädip sanamaly

Roku enjamyňyzda indi “Apple Music” bar

Google sahypalarynda ähli gizlin hatarlary we sütünleri nädip görkezmeli

Täze halaýan robot vakuumymyz indi satylýar [SPONSORED]

Google Pixel-de bir eliňiz bilen bildirişleri nädip açmaly

Microsoft Excel-de tendensiýa nädip goşmaly

Elektrikli awtoulag hakykatdanam näçeräk?

Android telefonym täzelenmeler bilen näçe wagt goldanylar?

Her Microsoft kompaniýasynyň nyşany 1975-2022-nji ýyllar aralygynda

“Amazon Fire TV Stick Remote” -ni nädip täzeden düzmeli

Windows 11-de çalnan “Başlangyç we iş panelinde çalt reňk görkezmek” nädip düzedilmeli

Köpçülikleýin Wi-Fi Giriş Sahypasyny nädip açmaly

Google Docs-da setir aralygyny nädip üýtgetmeli

Kamera fleşini iPhone-da nädip açmaly

“ISTG” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

PS4 gözegçisini nädip täzeden düzmeli

“Instagram” hasabyňyzy “iPhone” -da nädip pozmaly

Amazon Fire TV Stick-i nädip täzeden açmaly

PayPal balansyňyzy nädip barlamaly

Kompýuterde, smartfonda ýa-da planşetdäki surata teksti nädip goşmaly

PayPal-dan nädip aýyrmaly

“Amazon Fire TV Stick Remote” -ni nädip jübütlemeli

Bu “Mac” programmasy gysga ünsi bolan adamlar üçin ajaýyp [SPONSORED]

“DisplayPort Adaptive-Sync” näme?

“Janly tekst” ulanmaýan iň oňat iPhone we Mac aýratynlygy

Simli vs. Simsiz klawiaturalar: Oýun üçin haýsy gowy?

“Apple Watch” telefonyňyza birikmeýärmi? Ine düzediş

“Android” -de esasy telefon programmasyny nädip üýtgetmeli

“Cap” we “Cap ýok” internetde nämäni aňladýar?

Android-de hususy DNS-i nädip açmaly

CBDC näme we bu size nähili täsir eder?

Simli ýa-da simsiz nauşnikler oýun üçin has gowumy?

“Android 13 Beta” -y telefonyňyzda nädip gurmaly

WaaSMedic Agent.exe näme? (& Diskokary disk ulanylyşyny nädip düzetmeli)

Android-de dublikat aragatnaşyklary nädip birleşdirmeli

AirPods meselesi? “Apple” olary mugt çalşyp biler

Uzak möhletli kompýuter öndürijiligi we oýun üçin iň oňat duruş

Adobe InDesign-da PDF deslapky görnüşini nädip düzmeli

Elektrik düwmesi bolmasa telefony nädip täzeden açmaly

Maglumatlaryňyz mahabat berijiler üçin näçeräk gymmat?

“My Find Find” ýerleşiş enjamyňyzy “iPhone” we “iPad” -da nädip sazlamaly

Spotify pleýlistini nädip şahsylaşdyrmaly

“GM” we “GN” nämäni aňladýar we olary nädip ulanýarsyňyz?

2023-nji ýylda akym üçin iň gowy 10 Stiwen King filmi

Kamerany “iPhone” -yň arkasyna basyp nädip işe girizmeli

“Ot degmek” nämäni aňladýar?

“IPhone” -da “Facebook” hasabyny nädip öçürmeli ýa-da pozmaly

PS4 gözegçisini nädip jübütlemeli

“AF” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

“IPhone” -yň ýatda saklamak mümkinçiligini nädip barlamaly

Wi-Fi jaňy näme we ony ulanmalymy?

Näme üçin AirPodlarym dynmagy dowam etdirýärler?

2023-nji ýylda mugt akym üçin iň gowy 10 film

Timehli döwürleriň iň gülkünç 5 telefony

“Mac” -da “Safari” -niň deslapky gözleg motoryny nädip üýtgetmeli

Batyrda baş sahypaňyzy nädip üýtgetmeli

“IPhone” -yň arka tarapyna basyp, garaňky reodeimi nädip açmaly

Android telefonyňyzy süýşürip jaňlary nädip öçürmeli

“Facebook” näme üçin “Facebook” diýilýär?

Gmail hasaby nädip pozmaly

IPhone-da çyrasy nirede?

CPU-nyň näçe ýadrosynyň bardygyny nädip görmeli

IPhone-da wideo nädip çaltlaşdyrmaly

Gmail-de aragatnaşyklary nädip redaktirlemeli ýa-da pozmaly

Bug baýlygy näme we birini nädip talap edip bilersiňiz?

Kriptoda bir gapdal näme?

Ine, 2022-nji ýylda akymda pul tygşytlamagyň iň gowy usuly

Elektrik awtoulagyna zarýad bermek näçe wagt gerek?

“YouTube” -ni nädip blokirlemeli

Amazon Fire TV taýagyny nädip türmä basmaly

Suratlary we beýleki faýllary iPhone-daky e-poçta nädip birikdirmeli

Onlaýn suratdan gabat gelýän boýag reňklerini nädip tapmaly

“Wayback” enjamy näme we näme üçin möhüm?

Haýsy iPhonda 5G bar?

Ine, näme üçin telefonyňyzy internet tizligi synaglary üçin ulanmaly dälsiňiz

IPhone 11-de çyrany nädip öçürmeli

Öçürilen Yahoo-ny nädip dikeltmeli! E-poçta

Näme üçin ýönekeý tekst redaktory gerek?

F-Droid näme we oýun dükanyndan nähili tapawutlanýar?

Akym hyzmatlary üçin haýsy internet tizligi gerek?

Kompýuter näme üçin kompýuter diýilýär?

Hususy YouTube wideosyny nädip paýlaşmaly

IPhone 12-de çyrany nädip öçürmeli

Smartfonyňyzy çalt zarýad bermek batareýasy üçin erbetmi?

“OG” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

“Mac” -da doly ekran reodeimine nädip girmeli we çykmaly

Facebook Messenger-de habarlary nädip pozmaly

IPhone 13-de çyrany nädip öçürmeli

2023-nji ýylda akym üçin iň oňat 10 Nikolas Keýj filmi

“MacOS” -y has çaltlaşdyryň: “Mac” -yňyzda tiz nawigasiýa

Bug skrinshot bukjasyny nädip tapmaly

“GTFO” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Bluetooth sanawymda ELK-GAN näme?

Wi-Fi 7? Wi-Fi 6? Wi-Fi 5, 4 we başgalar näme boldy?

Minecraft ekran suratlaryny nädip tapmaly

“IPhone” -da nädip slaýdşow ýasamaly

Finder-de Mac üns merkeziniň netijelerini nädip açmaly

Nagt programma hasabyňyzy we geleşik taryhyny nädip pozmaly

Esasy HTML-de Gmail-ä nädip (we näme üçin) girmeli

“IPhone 11” -de nädip ýazgy ýazmaly

Samsung Galaxy Telefonlarynda aýratyn programmalar üçin göwrümi nädip sazlamaly

Gmail-de kimdir birini nädip blokirlemeli

Sanly signallary gaýtadan işlemek (DSP) näme?

“Android” -de ýerleşiş yzarlamasyny nädip öçürmeli

“IPhone 12” -de nädip ýazgy ýazmaly

Gmail-den e-poçtalary nädip göçürip almaly

“Android” ýa-da “iPhone” -da programma üpjünçiligini nädip öçürmeli

Mac-da faýllara nädip göz aýlamaly

“Facebook” -da arhiwlenen habarlary nädip tapmaly

“Mugt kärendä almak” onlaýn manyny berýär?

“Mac” -da deslapky printer kagyz ölçegini nädip düzmeli

“IPhone 13” -de nädip ýazgy ýazmaly

UFC 273 Wolkanowskiý vs. Koreýa Zombie göni ýaýlymyna nädip tomaşa etmeli

STFU nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

“Android” -de ýerleşýän ýeriňizi nädip bozmaly

1-nji dereje, 2-nji dereje ýa-da 3-nji dereje? EV zarýad berijiler düşündirildi

Sosial mediýada “DP” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Timehli döwürleriň iň geň 5 telefony

Shadowsocks näme we ol nähili işleýär?

Android telefonda näçe ammar gerek?

Haýsydyr bir enjam Wi-Fi 7-ni goldaýarmy?

“Facebook” -da hekaýany nädip pozmaly

Näme üçin Mac we kompýutere eýe bolmaly?

Köne Android telefonyňyzy taşlamagyň wagty geldi

Grafen batareýasy näme we tehnologiýany nädip üýtgeder?

Telewizorda näçe HDMI porty gerek?

Gitdäki üýtgeşmeleri nädip saklamaly

“Facebook” -da kimdir birini bellik etmeli

“Mac” üçin “Safari” -de tygşytlanan kredit kartoçkalaryňyzy nädip görmeli

Minecraft serwerine has köp RAM nädip paýlamaly

Windows 10 we 11-de Microsoft telefon baglanyşygy näme?

“Bitcoin” -iň ýyldyrym tory näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

IPhone-da näçe ammar gerek?

Wideo oýunlary 60 ýaşady: “Spacewar” nädip ynkylap başlady

“IPhone” -da programmalary nädip gizlemeli

Mac-da syçasyz kursory nädip geçirmeli

“Facebook” -da ýazgyny nädip meýilleşdirmeli

Dowamly AR düşündirilýär: Näme üçin Metaverse-iň açary

“TIA” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

“Facebook” aşakmy? Ine, nädip barlamaly (we düzediň)

TikTok-da nädip duet etmeli

Gmail-de CC ýa-da BCC nädip etmeli

“Apple” -iň keramiki galkany näme?

Minecraft serweri üçin näçe RAM gowy? 1GB ýeterlikmi?

“Mac” -da Safari göçürip almagyň taryhyny nädip görmeli we arassalamaly

2022-nji ýylda her Garri Potter filmini nädip akdyrmaly

IPhone 9 bilen näme boldy?

Gmail, ähli döwürdäki iň gowy aprel samsyklar güni degişmesi boldy

“IPhone” -yň açylmandygyny ýa-da ýokdugyny nädip aýtmaly

Kompýuteriňizi uklamagyň iň çalt usuly

Amazon Fire TV Stick-i nädip täzelemeli

PlayStation Plus vs. Xbox Game Pass: Haýsy gowusy?

“PlayStation Plus Essential”, “Extra” we “Premium”: Tapawudy näme?

Bug diski nädip ýazmaly?

“Facebook” -da suratlaryňyzy nädip şahsylaşdyrmaly

Elmydama Mac-da Command + V bilen “Stili ýelmemek we gabat getirmek”

GitHub-da filiallary nädip çalyşmaly

Instagram-da kimdir birini nädip açmaly

Android bildirişleri üçin ýatlatmalary nädip almaly

VPN-ler hukuk goraýjy edaralar bilen näme paýlaşýarlar?

“Apple Watch” -de ähli işleriňizi nädip yzarlamaly (we näme üçin)

“Apple Notes” -de nädip yzyna gaýtarmaly

Mac-da DNS serweriňizi nädip üýtgetmeli

YouTube-da teswirleriňizi nädip tapmaly

“YouTube” wideosynyň transkripsiýasyny nädip almaly

Sagdyn oýunçy nähili bolmaly

Köne telefony nädip howpsuz taşlamaly

IK nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

TikTok adyňyzy nädip üýtgetmeli

Diňe okalýan nägilelik kanalyny nädip etmeli

IPhone-dan töleg usulyny nädip aýyrmaly

Näme üçin meniň Android telefonymda WPS düwmesi ýok?

Kompýuter oýnuňyz yza çekilende näme etmeli

Mesele, garaşýan akylly öý standartyňyzdyr

Sahypalary PDF-den nädip pozmaly

Android-de dublikat faýllary nädip pozmaly

2023-nji ýylda mugt akym üçin iň oňat 10 film

Kompýuteriňize näçe RAM gerek?

Duýgur mazmun üçin twitiňizi nädip bellemeli

“IPhone 11” -de batareýanyň göterimini nädip görkezmeli

Android telefonyňyzda wirusa garşy programma gerekmi?

“Wondershare” filmora 11 döredijilikli, gyzykly we güýçli wideo redaktirlemegine nädip mümkinçilik berýär [SPONSORED]

“Elden Ring” -de “Co-Op Multiplayer” -i nädip oýnamaly

Internet senzurasyndan nädip gutulmaly

Noutbuk satyn almak GPU TDP Möhüm spes, ine şonuň üçin

Bug ulanyjy adyňyzy nädip üýtgetmeli

IPhone 12-de batareýanyň göterimini nädip görkezmeli

Spotify statistikalaryňyzy nädip görmeli

“GrapheneOS” näme we “Android” -i nädip has şahsylaşdyrýar?

“IPhone 13” -de batareýanyň göterimini nädip görkezmeli

TikTok-da nädip tikmeli

Güýç düwmesi bolmasa Android telefony açyp bilersiňizmi?

Oýunlaryňyzy tertiplemek üçin Nintendo kommutatorlaryny nädip ulanmaly

Univershliumumy dolandyryşdan “Mac” we “iPad” -da “Sidecar” -a nädip geçmeli

Noutbukdan stikerleri nädip aýyrmaly

“Facebook” -da halanýanlary nädip aýyrmaly

PS4 ýa-da PS5-de 2FA (iki faktorly tanamak) nädip işletmeli

Android telefon üçin ulanyjy gollanmasyny nädip tapmaly

Samsung telefonlaryndaky iň erbet zat Samsung programma üpjünçiligi

Topar söhbetdeşligini ýa-da iPhone-da tekst habaryny nädip öçürmeli

Amazon zakazyny nädip ýatyrmaly we yzyna gaýtaryp bermeli

Professional Esport toparyna nädip işe alynmaly

XD nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

TikTok-da göni ýaýlymda nädip gitmeli

Gmail-de bellik astynda ähli e-poçtalary nädip pozmaly

Gmail şablonlaryny ulanyp wagt tygşytlaň

“Whoosh” internetde nämäni aňladýar?

IPhone-a nädip göçürmeli we goýmaly

Gyrada Internet Explorer reodeimini nädip ulanmaly

Bugda awtonom görnüşde nädip görünmeli

“IPhone Safari” belliklerini gözegçilikde saklamak üçin 8 maslahat

“IPhone” -da ses barlagy näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

Gmail-de e-poçtalary nädip bellik etmeli we göçürmeli

iPhone bildirişleri işlemeýärmi? 8 düzediş

“Android” planşetleri we “iPad”: “Android” planşetleri näderejede gowy?

“NWT” we “BNWT” nämäni aňladýar we olary nädip ulanýarsyňyz?

“Facebook” sahypasyna nädip administrator goşmaly

IPhone-da IP adresi nädip üýtgetmeli

“Mac” we “iPad” bilen uniwersal dolandyryşy nädip ulanmaly

IPhone-da wagt guşagyny nädip üýtgetmeli

GPU hasaplaýyş näme we näme üçin gowy?

“IMessage” näme we SMS-den nähili tapawutlanýar?

Iň oňat mugt bulut saklaýyş hyzmatlary

Goňşularyňyzyň Wi-Fi ogurlaýandygyny ýa-da ýokdugyny nädip barlamaly

“Facebook” -da göni ýaýlymda nädip gitmeli

IPhone-da maska bilen Face ID-ni nädip ulanmaly

2023-nji ýylyň iň oňat göni ýaýlym hyzmatlary

127.0.0.1 IP adresi näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

Näme üçin “Apple” -iň logotipi ondan bir bölek aldy?

“WTS” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

CMD-den administrator aýratynlyklary bilen Powershell-i nädip açmaly

PayPal-daky abunalaryňyzy nädip ýatyrmaly

VRAM näme?

WDYM nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

“WTB” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Ilkinji şahs atyjylarda nädip ýokary derejelere eýe bolmaly

IPhone-yň MAC salgysyny nädip tapmaly

TikTok algoritmini nädip täzeden düzmeli

Ene tagtalary öndürijilige nähili täsir edýär?

FPGA-lar näme üçin Retro Oýun Emulýasiýasy üçin haýran galdyrýar

“PPU” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Microsoft, 2030-njy ýyla çenli Xbox uglerodyň negatiw boljakdygyny aýdýar

Täze “iPhone SE” hakykatdanam “iPhone 13” ýaly çalt

Geljekde implantasiýa tehnologiýasy nädip güýç alar?

iPhone SMS habarlary, pikir edişiňiz üçin ýaşyl däl

IPhonehli e-poçtalary iPhone, iPad we Mac-da okaň diýip nädip bellemeli

Wi-Fi standartlary näme we olar näme üçin möhüm?

“Samsung” -yň “Android” brauzeri hakykatdanam ajaýyp

Toplumlaýyn grafika näme?

“MOQ” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

“Mac” studiýasyny satyn almalymy?

Geljek hepde başlamak üçin iOS 15.4 we iPadOS 15.4

Elektrik ulaglary: Zarýad beriş stansiýasyny tapmak nähili aňsat?

“Apple” -iň M1 Ultra Çip “Mac” iş stoluna goşmaça zarýad berer

“Apple” -iň täze “Mac” studiýasy şu wagta çenli iň çalt Mac

Synag ulaltmak ýygnagyna nädip goşulmaly

Täze “iPad Air” -iň çalt M1 çipi bar

“Apple” -iň täze “iPhone SE” “iPhone 13” ýaly çalt

Gmail-de köne hatlary nädip tapmaly we pozmaly

Piksel enjamlary telefon jaňlary wagtynda göni ýazgy alýar

“AirPods” -y “Android” -e nädip birikdirmeli

PC FPS oýunlarynda hereketiňizi gowulandyrmak üçin maslahatlar

Samsung saglygyny näme üçin ulanmaly?

Hakerler “Samsung” -y döwýärler, 190 Gb kompaniýanyň syrlaryny syzýarlar

Wi-Fi bilen goralýan gurnama näme (WPS)?

Mousepad nädip arassalanmaly

“SF” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Diskord hasabyňyzy nädip pozmaly

Oýun wagtynda näme üçin arakesme etmeli?

TikTok “Seniň üçin” sahypasyny nädip has gowy etmeli

“Oof” Robloksda we internetde nämäni aňladýar?

“PF” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Düşnüksizlik baradaky habara nädip jogap bermeli

UFC 272 Covington vs. Masvidal Live Online-da nädip tomaşa etmeli

Syçan we klawiatura Xbox bulut oýunlaryna gelýär

Nägileligi nädip sessizleşdirmeli

EV batareýasynyň zarýady bir tank baky bilen nädip deňeşdirilýär?

Samsung, ahyrsoňy, zyňylan Android programmalaryňyzy düzeder

Näme üçin men (diýen ýaly) Napster üçin Spotify-den çykýaryn

PDF-i nädip redaktirlemeli

Kelläňizi we ýüzüňizi ulanyp, Mac-yňyzy nädip dolandyrmaly

Diňe şu gün: Iň halanýan býudjet oýun noutbukymyzy 300 dollara alyň

“Samsung” telefonyňyz “Android” programmalaryňyza zyýan ýetirip biler

Beat Saber başga bir mugt aýdym-saz paketini, täze blok mehanikasyny alýar

Sosial mediýadaky şol “Paypal” balansy galplaşdyryldy, Ine

Wyze öý gözegçiliginiň bahalaryny iki esse artdyrýar: Köne bahada gulplaň

“Mac” -da ýüklemeleri nädip tapmaly

Spotify diňleýiş taryhyňyzy nädip görmeli

Apple 2022-nji ýylyň mart aýyndaky waka: Nädip tomaşa etmeli we nämä garaşmaly

Samsungitirilen ýa-da ogurlanan Samsung telefonlaryny we sagatlaryny nädip tapmaly

Gmail-de awtomatiki jogap hatlaryny nädip ibermeli

Bug otagynda “Destiny 2” oýnamak? Bungie seni gadagan eder

Netflix-iň “Marvel” görkezişleri mart aýynda Disneý + -e gelýär

2022-nji ýylda her Batman filmini nädip akdyrmaly

PS4-de bir oýny nädip pozmaly

“IPhone” topary söhbetdeşligini habarlarda nädip goýmaly

Samsung gizlinlik panelini nädip görmeli

Isleseňiz, Android 13-iň çyrasy kör bolup biler

2022-nji ýylda her “Tyldyz Trek” filmini nädip akdyrmaly

IPhone-da sesli poçta nädip gurmaly

Microsoft toparlarynda söhbetdeşligi nädip pozmaly

Microsoft Forza Horizon 5-ä alamat dilini goşýar

OEM kompýuterler üçin nämäni aňladýar?

Android-de DNS serweriňizi nädip üýtgetmeli

Oppo-nyň täze telefon batareýalary wagtyň geçmegi bilen bejerip biler

“Instagram” “iPad” -yň wagtyna laýyk däl diýip pikir edýär

Näme üçin Mac “Mac” diýilýär?

Nägileligi nädip birine administrator etmeli

Samsung Galaxy Telefonlarynda zarýad beriş maglumatlaryny nädip gizlemeli

Wideo oýun ses ýazgylary fokus üçin ajaýyp fon aýdym-sazy

“NTY” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

QR kody bilen nädip ylalaşmaly

“Men hakda” maglumatlaryňyzy nädip üýtgetmeli?

“Galaxy S22 Ultra” -da gulpy açmazdan bellikleri nädip almaly

“Nintendo Switch Online Expansion Pack” gymmadymy?

2022-nji ýylda her “Tyldyz Trek” teleserialyny nädip akdyrmaly

“Smartwatch” 5K üçin tälim bermäge nädip kömek edip biler

NIP nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Samsung Galaxy S22-de 5G-ni nädip öçürmeli

Samsung Galaxy Telefonlarynda reňk palitrasyny nädip üýtgetmeli

“Galaxy S22” synlary: Tankytçylaryň halaýan zady

PCIe 6.0: Täzelik näme we haçan alyp bilersiňiz?

Oops: NVIDIA RTX LHR gulpy hakykatdanam zyýanly programma üpjünçiligi

Okulus baglanyşygy näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

Android-de brauzerleri nädip üýtgetmeli

Microsoft Excel-de dilimleri nädip döretmeli

Ine, “Motorola's Edge Plus” -yň “Galaxy S22 Ultra” bilen deňeşdirilişi

10 ýyldan soň, ine, malina pi henizem daşlanýar

Oýunlaryňyzyň haýsysynyň bug gämisinde işlejekdigini nädip barlamaly

“OBO” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

USB elektrik üpjünçiligi (USB PD) näme?

“Xbox” dolandyryş paneliňizden täzeden süýşüp bilersiňiz

Samsung Galaxy Phone-da Timelaps wideolaryny nädip ýasamaly

“Apple” -iň iOS 15.4 täzelenmesi “AirTag Stalkers” -i duruzmaz

Näme üçin malina pi diýilýär?

Android telefonyňyzy ogurlamak üçin nädip taýýarlamaly

Näme üçin Apple ýatlatmalarynda bellikleri we akylly sanawlary ulanmaly

Näme üçin sanly oýunlar fiziki oýunlardan arzan däl?

Wideolary nädip Samsung Galaxy Telefonynyň ekranynda has gowy görkezmeli

“Spotify Car Thing” indi 90 dollara satylýar

Ine, “Sony” -iň “PlayStation VR2” dizaýnyna ilkinji gezek serediň

Timehli döwürleriň iň erbet 5 telefony

Adamlary “Facebook” sahypasyny halamaga nädip çagyrmaly

“ATH” diýmek näme?

IDüz belgisi işlemeýärmi? Synag edip boljak 3 zat

Samsung AR Emoji näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

VR gözüňiz üçin erbetmi?

“TTS” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

“Snapchat” -da zodiak belgiňizi nädip almaly

Sleeper PC näme?

Dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen “Apple” -iň ýerleşýän ýerini paýlaşmagyň 6 sebäbi

Hormat tölemek üçin F basyň: “F” onlaýn manyny berýär?

Youtube-da abonentleriňizi nädip görmeli

Samsung Galaxy S22-de Bixbini nädip öçürmeli

Gözläp tapylmaýan çuňluklar bilen nähili iş salyşmaly

Microsoft Solitaire 30 ýyl soňam şa

IPhone-da wagty we senäni nädip üýtgetmeli

“Samsung S22” öý ekranyndan “Samsung” -y nädip aýyrmaly

Indiki awtoulagyňyzda akylly faralar bolup biler

Intel CPU-da P-ýadrolar we elektron ýadrolar näme?

Işlemeýän iPhone-y nädip düzedip bolar?

Malina pi bilen edip boljak 5 sowuk zat

Samsung Galaxy Telefonynda zarýady nädip öçürmeli we sesleri açmaly

Samsung Galaxy S22-i nädip öçürmeli ýa-da täzeden açmaly

Twitter pesmi? Ine, nädip barlamaly (we düzediň)

2022-nji ýyldaky salgytlaryňyzy 2022-nji ýylda nädip mugt tabşyrmaly

Ine, 3DS we Wii U-da Nintendo-yň öçürjek zady

Elektrikli ulag nähili işleýär?

2022-nji ýylda nauşnik jaklary bilen iň gowy telefonlar

“Apple Watch” -iňizde güýz kesgitlemesini açmalymy?

Samsung Galaxy Phone-da elmydama ekranda nädip sazlamaly

Iki Okulus isleginiň arasynda oýunlary nädip paýlaşmaly

Telefonyňyz haýallaşýar, ýöne bu siziň ýalňyşyňyz

Bug Freebie: “Hormatly Ester” -i indi göçürip alyň we hemişelik saklaň

“Facebook” -da petiklenen adamlary nädip görmeli

“Samsung” -yň “Galaxy Tab S8” öňünden aýdylýanlar üçin gaty meşhur

E-poçta arkaly wideo nädip ibermeli

“Niagara Launcher” Uly telefonlar üçin iň oňat “Android” çykaryjydyr

Intel Mine Kripto üçin döredilen çip ýasaýar

“IPhone” -daky “i” nämäni aňladýar?

“Apple” kartalarynda “iPhone” -da nädip çüýşäni taşlamaly

Snapchat-da wideolary nädip ýatda saklamaly

Size iPhone ýa-da Android üçin kazyýet gerekmi?

“Snapchat” -da nädip köpçülige açyk maglumat bermeli

IPhone-da senenamalary nädip pozmaly

PC FPS oýunlarynda maksat edinmegiň iň gowy hileleri

Näme üçin robot däldigimi subut etmeli?

Şeýlelik bilen, “iPhone” -yňyz täzelenmeleri kabul etmegi bes etdi, indi näme?

UFC 271 Adesanya vs. Whittaker göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

Netflix-iň ajaýyp görkezişlerine tomaşa etmek üçin iň soňky pursat

Zoom-a nädip surat goýmaly

IPhone koduny nädip öçürmeli

Şol Emoji, dostuňyzyň telefonyndaky ýaly görünmezligi mümkin

IPhoneakynda iPhone-yňyzyň ýyldyrym portuny arassaladyňyzmy?

Işjeň ekspluatasiýa: Häzirki wagtda iPhone we iPad-yňyzy täzeläň (15.3.1-a çenli)

“Facebook” -da kimdir birini nädip sokmaly

Iň oňat satyn alyş töleginiň aňyrsynda täze GPU-lary goýýar

Spotify pleýlistini nädip göçürmeli

“Apple”, “AirTags” ulanyp, jenaýatçylary ýok etjekdigini wada berdi

IPhone-da ses dolandyryşyny nädip öçürmeli

“Galaxy Phone” -da “Samsung Edge” panellerini nädip (we näme üçin) ulanmaly

“Android 12” -iň “Material siz” bu 5 telefona gelýär

“YouTube TV” ýakyn wagtda “iPhone” -da surata düşer

“AirTags” adamlary yzarlamak we awtoulag ogurlamak üçin nähili ulanylýar

Raspberry Pi indi başga bir kompýuter bolmasa OS gurmaga mümkinçilik berýär

E-poçta bukjany nädip birikdirmeli

Spotify-da enjamlaryň tizlenmesini nädip (we näme üçin) açmaly

Emojiniň manysyny nädip gözlemeli

2022 Super Bowl LVI-ni kabelsiz nädip görmeli

Samsung Galaxy S22 Absurd 108MP kamera bilen işe başlady

“Samsung” -yň “Galaxy Tab S8 Ultra” ajaýyp güýçli “Android” planşeti

Merkezleşdirilmedik programmalar (dApps) näme we olar nähili işleýär?

Akeasama işe we işe alýanlara üns beriň: Ine, olary nädip tapmaly

2022-nji ýylda ulanjak iň oňat Wi-Fi şifrlemek haýsy?

Youtube-da teswirleri nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Amazon hasabyňyzdan kredit kartoçkasyny nädip aýyrmaly

Samsung Galaxy Unpacked 2022: Nädip görmeli we nämä garaşmaly

Nitro abunalygy nädip ýatyrmaly

Microsoft sanawlary näme we bu näme üçin peýdaly?

“Apple” -iň tölemek üçin düwmesi, “iPhon” -yň aragatnaşyksyz tölegleri kabul etmegine ýol açýar

Oýun noutbukynda MUX kommutator näme?

Näme üçin köp telefon halatlaryny ulanmaly?

GIF-leri iPhone-da nädip tygşytlamaly

IOS 15.4-de iPhone gysga ýol awtomatlaşdyryşlaryny ulanmak islärsiňiz

NFT nädip ýasamaly

Gmail-de e-poçtalardan nädip ýazylmaly

Instagram QR koduňyzy nädip almaly

FUD nämäni aňladýar?

“YouTube” -da ýapyk ýazgylary nädip açmaly (ýa-da öçürmeli)

Düşnüksizlikde ýagty reodeimi nädip açmaly

Twitch adyňyzy nädip üýtgetmeli

Gyzykly nostalgiýa taslamasy üçin “Retro PC Build” -y gözden geçiriň

“Facebook” -da işjeň ýagdaýy nädip öçürmeli

“Equifax” maglumatlary bozmak meselesi barada şol e-poçta hakyky

Microsoft Edge-iň täze ösen howpsuzlyk tertibi nähili işleýär

Zoom-da saz çalmaly

Futbol tomaşa partiýaňyzyň hit bolmaly 5 zady [SPONSORED]

Maýyp gürleýjiler bilen AirTags hakda alada etmelimi?

Microsoft PowerPoint-de slaýdlara atlary nädip goşmaly

“Amazon Prime” has köp çykdajy eder: arzan bahany nädip saklamaly

2022-nji ýylda Huludaky iň oňat 10 film

Seresap bolmak üçin “Facebook” bazaryndaky aldawlar

Windows 11-de tygşytlanan Wi-Fi toruny nädip ýatdan çykarmaly

Kamera ISO näme we näme üçin möhüm?

Google Gözleg Bar Taryhyny nädip pozmaly

“Android” -de fokus reodeimini nädip ulanmaly

“PlayStation Network” hasabyňyza nägileligi nädip birikdirmeli

9 Google sahypasynyň esasy funksiýalary

Näme üçin okalmadyk hatlaryňyz köp?

“Mozilla Firefox” indi “Chrome” -dan has gowy VPN brauzeri

64 Bitli Raspberry Pi OS şu ýerde, indi göçürip alyň

Kamera sesini iPhone-da nädip öçürmeli

Instagram baglanyşygyňyzy nädip almaly

LibreOffice 7.3 Microsoft Office Faýllary bilen has gowy işleýär

“Oculus Quest 2” -ni nädip zawodda täzeden düzmeli

Beýni-implant geljegi diýen ýaly. Munuň üçin taýynmy?

“VIZIO Dolby Vision HDR” -i 4K akylly telewizora bary-ýogy 400 dollar (160 dollar)

NordVPN we SurfShark birleşdi, ine size nämäni aňladýar

Ofis öndürijiligi üçin 5 Mac gysga ýol

“Wordle” -ni göçürip alyp, hemişelik mugt saklap bilersiňiz

Täze wezipe dolandyryjysy bolan Microsoft sanawlary, çalt bolsaňyz mugt

“Oculus Quest 2” -ni nädip telewizora taşlamaly

Telefonyňyzda köp datçik bar, ine, olar näme edýärler

Google-yň VPN Iň soňunda iPhone-da işleýär

Mozilla Firefox-da JavaScript-i nädip açmaly

“Apple Notes” -de @Mentionlary nädip ulanmaly (we näme üçin)

Alada etme, Microsoft eýýäm Nintendo satyn almaga synanyşdy we şowsuz boldy

Snapchat-da “Diňe gözlerim” parolyňyzy nädip üýtgetmeli

Google suratlaryny suratlary pozmaga rugsat soramakdan nädip saklamaly

Google-yň iMessage reaksiýalary şu ýerde, ýöne olar kämil däl

Microsoft Excel-de Pivot tablisasyny nädip döretmeli

Iş üçin Gmail söhbetdeşlik we ýygnaklary öň we merkeze goýýar

Microsoft-yň “Activision Blizzard” satyn almagy siziň üçin nämäni aňladýar

Chrome 98-de näme täzelik bar, häzir bar

LinkedIn-de birikmeleri nädip aýyrmaly

“Microsoft” -y alyň, “Sony” Bungie satyn alýar

“Google Pixel” -iňizi “Sideloading OTA” -y nädip el bilen täzelemeli

Microsoft Word-da makro bilen ýörite tablisany nädip döretmeli

Microsoft-yň “Live-Action Halo” teleserialy “Paramount +” -a gelýär

2022-nji ýyldaky gyşky Olimpiýa oýunlaryny kabelsiz nädip görmeli

Windows 11-de henizem 3D Emoji alyp bilersiňiz

Metaverse ýüzüňizi ulanyp nädip pul gazanar

IPhone-da ýerleşiş hyzmatlaryny nädip açmaly

“Snapchat” -da “Snapcode” -y nädip skanirlemeli

Diskord serwerinde lakamyňyzy nädip üýtgetmeli

Microsoft PowerPoint-de hasaplaýyş taýmerini nädip döretmeli

“FFS” nämäni aňladýar we men ony nädip ulanmaly?

DeFi näme? Merkezleşdirilmedik maliýe esaslary

Pinterest-de tagtany nädip pozmaly

Facebook-da GIF nädip goýmaly

Instagram-da e-poçtaňyzy nädip üýtgetmeli

Android-de goýmalary nädip awtomatiki ýapmaly

Google sahypalaryndan diagrammany nädip saklamaly ýa-da neşir etmeli

2023-nji ýylda her “edyrtyjy” filmini nireden akdyrmaly

Amazon islegleriň sanawyny nädip paýlaşmaly

Maska bilen ýüz belgisi gelýär, ýöne diňe iPhone 12 we 13-e gelýär

Google sahypalarynda käbir tekstleri nädip awtomatiki görkezmeli

Uber-de duralga nädip goşmaly

Microsoft Outlook-dan senenama çakylygyny nädip ibermeli

Ine, “Android 2FA” programmasy bank hasaplaryny nädip ogurlady

Telefonym haýsy ýoldan saklaýandygymy nädip bilýär?

Wi-Fi toruňyzy gizlemegi bes ediň

“Apple” ahyrsoňy “iPad” we “Mac” üçin uniwersal dolandyryş goşýar (Beta-da)

Google Chrome size bir gezek basmak bilen şowhunly bellikleri öçürmäge mümkinçilik berer

Düşnüksizlige nädip dost goşmaly

Windows 11-iň kyssaçysy has gowy ses alýar

“Instagram” -da halanýan iýmitleriňizi nädip sazlamaly

Reddit, NFT profil suratlaryny alýar

LG telewizoryňyz kompýuter oýunlaryny kompýutersiz oýnap biler

Microsoft Excel-de nädip sözbaşy goşmaly

Oýun Chromebook-lary ýolda bolup biler, Ine, şonuň üçin

Wi-Fi 7: Bu näme we nähili çalt bolar?

“Instagram” -y nädip täzelemeli

Walwanyň bug desgasy Ahyrynda resmi çykarylan senesi bar

“Chrome” -y täzeden açmazdan nädip başlamaly

Safari-i düzeltmek üçin şu wagt iPhone we iPad-yňyzy 15.3-e täzeläň

Google Docs-da suratlary nädip göçürmeli

“Samsung” -yň “Galaxy S” -indäki “S” nämäni aňladýar?

Windows 11 size 2022-nji ýylyň fewral aýynda Android programmalaryny synap görmäge mümkinçilik berer

Ine, Samsung “Galaxy S22” -ni haçan yglan eder

Google Chrome, mahabatlary yzarlamak üçin “Mowzuklary” nähili ulanar

Ahyrynda Google-a diňe durmagy aýdyp bilersiňiz

Microsoft Excel-de nädip görkezmeli

IPhone SE-de programmalary nädip ýapmaly

Indi Google resminamalaryňyza tekst suw belligini goşup bilersiňiz

IPhone-da senenama wakalaryny nädip pozmaly

Windows 7, 8 we 10-da ISO şekilini nädip gurmaly

Windows 10-da Howpsuz reodeime nädip aňsat ýol açmaly

Windows 7, 8, 10 ýa-da 11-de (Gizlin) Dolandyryjy hasaby açyň

Windows-da disk ýerini boşatmagyň 8 usuly

Windows, Mac ýa-da Linux-da host faýlyňyzy nädip redaktirlemeli

Windows 10 ýa-da Windows 11-de wideo nädip aýlamaly

Safari ulanyp, faýllary iPhone ýa-da iPad-da nädip göçürip almaly

Islendik brauzerde taryhyňyzy nädip arassalamaly

VPN näme we näme üçin maňa gerek?

“Android” telefonyny ýa-da planşetini nädip täzeden gurmaly

Android-de VPN-i nädip ulanmaly

“Android” -de dörediji opsiýalaryny we USB çözüwini nädip açmaly

Söz resminamalaryna keseligine çyzyklary çalt salyň

Excel-de bir hatary sütüne nädip öwürmeli?

Şertli formatirlemäni ulanyp Excel-de bir hatary nädip tapawutlandyrmaly

Microsoft Word resminamalaryndan baglanyşyklary nädip aýyrmaly

Marşrutizatoryňyza nädip öňe ibermeli

Windows-da klawiatura gysga ýoly bilen klawiaturany nädip wagtlaýyn öçürmeli

2023-nji ýylyň iň gowy Samsung Galaxy wakalary

Google Docs has akylly teklipleri alýar

Google Pixel 7-iň jadyly öçürijisi hemmelere gelýär (Kim töleýär)

“Samsung” hemra esasly tekst ýazmagyň üstünde işleýär

“Proton Mail” diňe iş stoly kompýuterlerinde uly täzelenme aldy

Spotify-iň täze AI şahsy DJ

Täze Bing AI has köp Microsoft programmalaryna gelýär

Microsoft Edge-de täze e-poçta aýratynlygy bar

ChatGPT gepleşikleriňizi nädip saklamaly we paýlaşmaly

Diskord reýdleri näme we serweriňizi nädip goraýarsyňyz?

2023-nji ýylda Disneýdäki iň oňat 10 animasiýa filmi

2023-nji ýylda HBO Max-da iň oňat 10 film

“Apple” -iň 11 dýuýmlyk “iPad Pro” iň arzan bahasyna gaýdyp gelýär we has köp söwda edýär

2023-nji ýylda Netflix-de iň gowy maşgala filmleri

Kompýuteriňiziň RAM-yny nädip täzelemeli ýa-da çalyşmaly

2022-nji ýylda Huluda iň gowy 10 film

Telewizoryňyzda HDMI-CEC-i nädip işletmeli we näme üçin etmeli

Git Fetch: Ussat synp

M1 ýa-da M2 “iPad” -yň işledip biljekdigine ynanmajak 9 oýun

Girmek üçin hakyky e-poçtaňyzy ulanýarsyňyzmy? Gizlinligiňiz howp astyndadyr

Git borçnamasy: Ussat synp

Gmail-de aragatnaşyklar gowulaşýar

Oýun noutbukyny täzeläp bilersiňizmi?

VPS ulanyp, öz VPN-i nädip gurmaly

Kompýuteriňizi sowatmak üçin holodilnik ulanyp bilersiňizmi?

Windows 11-i önüm açary bolmazdan gurup we ulanyp bilersiňiz

IP adresiňizi nädip üýtgetmeli

Bu programmalar MacBook Pro-nyň displeýiniň ýagtylygyny iki esse artdyryp biler

Ulanylmaly 10 Windows 11 Başlangyç menýu aýratynlyklary

“Mac” -da bölünen ekrany nädip ulanmaly

Xbox, PlayStation we beýleki dolandyryjylarda Joystick Drift-i nädip düzetmeli

TikTok-da nädip ýazmaly

Windows 10 Home vs. Pro: Tapawudy näme?

Gurlan proýektorlar bilen telefonlara näme boldy?

Google kömekçiňiz we senenama meseleleriňizde täze jaý bar

Bu täze oýun noutbukynda aýrylýan suwuk sowadyş bar

“Mac” -da bir prosesi nädip öldürmeli

Windows 11 Taskbar sagadyna sekunt goşýar

MSI-iň täze Wi-Fi 6E marşrutizatory 6600 Mbit/s ýetip biler

AI sowgatlaryny we wideolaryny ýasamak üçin durnukly diffuziýany nädip ulanmaly

Web programmalary iPhone we iPad-da uly täzeleniş alar

Windows 11 penjiräni gysmagy az bulaşdyrar

“Facebook” toparyndakylaryň hemmesini nädip bellik etmeli

Microsoft Excel-de ilkinji we familiýalary nädip birleşdirmeli

Näme üçin “Mac” batareýam gaty çalt akýar? 10 düzediş

Xbox programma üpjünçiligini täzelemek, güýç hasabyňyzda pul tygşytlamagy maksat edinýär

Yahoo, Hotmail we Gmail e-poçta salgylary hünärsizmi?

Indi kompýuteriňiz, planşetiňiz ýa-da telefonyňyz üçin Geekbench 6 alyp bilersiňiz

TikTok-da profil görnüşlerini nädip açmaly

Windows 10-da kompýuter adyňyzy nädip tapmaly

Uly SSD satuwynda ýüzlerçe tygşytlaň, üstesine-de has köp oýun enjamlary satuwy

Bu uly Logitech satuwynda oýun enjamlaryňyzy täzeläň

Baýrak: “Apple iPhone SE” -ni utuň (2022)

Google Fiber indi bu 13 şäherde 5 Gigabit interneti bar

Oýun noutbukyňyzy ýapmalymy?

15 Peýdaly iPhone aýratynlyklary, belki ulanmaýarsyňyz

Windows-da .GamingRoot faýly näme?

T-Mobile 2024-nji ýylda 2G toruny ýapýar

PayPal tölegini nädip ýatyrmaly

“IPad” batareýasynyň saglygyny nädip barlamaly

Microsoft şu gün kompýuteriňizden Internet Explorer-i pozýar

Mehaniki sürüjiler näme üçin şowsuz (we bu barada näme edip bilersiňiz)

Ultimate USB Boot Drive ýasadym: Ine

Safari hüjüm astynda, iPhone we Mac-yňyzy täzeläň

PowerPoint-de bellik belligini ýa-da bellik gutusyny nädip salmaly

ICloud-dan suratlaryňyzy nädip pozmaly

Samsung Galaxy S23 programma üpjünçiligi beýleki telefonlara gelýär

Iň ýokary gizlinlik bilen internete nädip göz aýlamaly

Amp ýa-da kabul ediji bilen gürleýjileri nädip deňeşdirmeli

Wi-Fi toruňyzy hüjüm etmek üçin gowşak etmegiň 10 usuly

Windows 10-da kamerany nädip açmaly

Telefonyňyzyň ekrany öçürilende YouTube-y nädip diňlemeli

Wi-Fi näme we ol nähili işleýär?

“YouTube Premium” sizi näçe wagt tygşytlaýar?

Internet ýok wagty telefonyňyzy nädip peýdaly edip bilersiňiz

“Apple” -iň iň uly 8 programma üpjünçiligi

TikTok-y nädip täzelemeli

UFC 284 Mahaçýow vs Wolkanowskiý göni ýaýlymda nädip tomaşa etmeli

Oýun noutbuklarynda suw sowmak indiki uly zatmy?

Windows 11, RGB oýun enjamlary bilen umumy kelle agyryny çözüp biler

TikTok tomaşa taryhyňyzy nädip görmeli (we pozmaly)

Google Kartalaryň taryhyny we soňky gözlegleri nädip pozmaly

1Password parolyňyzy “açar” bilen çalyşmak isleýär

Windows 11-de Android programmalary hasam gowulaşýar

2023-nji ýylda mugt akym üçin iň gowy 10 romantik film

Windows 11 barlamak hatlaryny az gaharlandyrar

Bug parolyňyzy nädip täzeden düzmeli ýa-da üýtgetmeli

TikTok-da kimdir birini nädip yzarlamaly?

Mozilla “fromerden” ýyldyrym guşuny täzeden gurýar

5 AI tehnologiýa hakerleri aýylganç täze usullarda ulanyp bilerler

Ulanylan kompýuter bölekleri: Haýsysyny ulanmaly we haýsysyndan gaça durmaly

Windows 12: Çykan senesi we başga zatlar

“WindowBlinds 11” iş stoluňyzy derlemek üçin bug gelýär

Instagram-da kimiň yzarlamandygyny görüp bilersiňizmi?

Reddit taryhyňyzy nädip pozmaly

Garnituralary we nauşnikleri ýatyrýan sesleri we başga-da köp zady tygşytlaň

Microsoft Edge Diňe uly PDF täzelenmesi aldy

“Skype” “Apple Silicon Mac” -da tizligi ýokarlandyrýar

AI suraty ýa-da wideony nädip ýokarlandyrmaly: 8 iň oňat gural

Oýun stollaryny ýatdan çykaryň: Oýun noutbuklary çalt diýen ýaly

Arzan VPN-leriň söwdadan has gymmat bolup biljekdigi

Indiki akylly öý enjamyňyzda 5G bolmagy mümkin

Microsoft Edge AI söhbetdeşligi we Windows-da täze görnüş alýar

Microsoft Bing-i AI gözleg motoryna öwürýär

TikTok-da kimdir birini blokirlemeli ýa-da blokirlemeli

IPhone-yňyzy sesiňiz bilen nädip açmaly (we näme üçin etmeli däl)

Monitor arwah näme we ony nädip düzedip bilerin?

Chrome 110-da täzelikler, häzir bar

ChatGPT: AI Chatbot-y nädip mugt ulanmaly

Google we Bing ChatGPT ýaly AI web gözlegini taýýarlaýarlar

Täze ASUS Vivobook 13 OLED Microsoft Surface ýaly görünýär

“Apple TV +”, “AirPlay” we “Apple Music” has köp telewizora gelýär

Windows 10-da gibrini nädip öçürmeli

Bulaşyk suratlary nädip düzetmeli

2023 Super Bowl LVII-ni kabelsiz nädip görmeli

Kindle kitaphanasynyň kitaplaryny öz möhletinden nädip saklamaly

Excel-de formulaly öýjüge tekst nädip goşmaly

PSA: Kitaplary we resminamalary Kindleňize iberip bilersiňiz

TikTok-da ýaşyňyzy nädip üýtgetmeli

“IPhone” -da nädip ýazgy ýazmaly

Kondensator mikrofony näme we olar nähili işleýär?

Windows-daky Microsoft dükany diňe bizar etdi

Windows 10-yň erbet täzelenme teklipleri Windows 11 üçin gaýdyp geldi

Samsung, Galaxy S23-iň jaň sazy üçin aýdym-saz wideosyny ýasady

Windows 11 has köp widjet goşýar

Ine, näme üçin Samsung Galaxy S23 Ultra satyn almaly

Mugt Ofis Suite “LibreOffice” täze görnüşe eýe

“Acer” -iň täze “Chromebook” -lary iş üçin guruldy, 380 dollardan başlaň

Samsung Galaxy S23-de bir mesele bar

Netflix sizi parol paýlaşmakdan nädip saklar?

“Samsung” -yň “Galaxy Book 3” noutbuklarynda 120Hz AMOLED displeýleri bar

“Samsung” -yň “Galaxy S23” -iň ýeňil dizaýny, uly täzelenmeleri bar

Samsung Galaxy S23 Ultra-da ýabany 200 MP kamerasy bar

“Galaxy” üçin “Snapdragon 8 Gen 2” näme?

“Acer TravelMate” noutbuklary 329 dollardan başlaýar, 13-nji “Gen Intel” -i ulanyň

Görkeziş wagty Paramount + bilen birleşýär

Alienware-yň RTX 4000 oýun noutbuklary diýen ýaly

Akylly körleriň bahasy näçe?

Enjamlaryňyz “Ugleroddan habarly” bolýar, ýöne bu nämäni aňladýar?

Notepad ++ ullakan tekst faýllaryňyzy täzeden dolandyryp biler

Professional gözleg resminamalary üçin 8 Microsoft söz maslahaty

Google näme üçin Android desert atlaryny ulanmagy bes etdi?

Microsoft 365 integrasiýasy Chromebook-lara gelýär

Indi internet arhiwinde köne kalkulýatorlary ulanyp bilersiňiz

Excel-de ISBLANK bilen bir öýjügiň boşdygyny nädip barlamaly

Ulanylmaly 10 Windows File Explorer aýratynlyklary

Microsoft Office-ni Mac-da nädip aýyrmaly

Google Slaýdlara PDF nädip salmaly

Sözdäki üýtgeşmeleri nädip öçürmeli

Telefonyňyz sizi diňleýärmi?

Excel-de boş hatarlary nädip aýyrmaly

Reddit-de nädip goýmaly

PSA: Wi-Fi kameraňyz bütin dünýä akyp biler

Google Pixel 7-iň bu jikme-jik gözýaşyny gözden geçiriň

Windows üçin iTunes-yň AirPlay-y goldaýandygyny bilýärdiňizmi?

Microsoft Word-da nädip bölek düzmeli

“Facebook Messenger” Windows 11-de çişirýär

“Shell Infrastructure Host” näme we näme üçin meniň kompýuterimde işleýär?

Sowgat kartoçkasyny alyň we bu TurboTax şertnamalary bilen 25 dollara çenli tygşytlaň

“IPhone” -yňyzy “iCloud” -a nädip ätiýaçlamaly

Windows 11 22H2 indi hemmeler üçin taýýar

Dinamiki DNS (DDNS) näme we ony nädip sazlamaly?

Netflix-de göni ýaýlymlara taýýar boluň

“Samsung” -yň täze 144Hz oýun monitory esasan telewizor

Google Chrome täze gizlinlik aýratynlyklaryny çykarýar

Android ekrany aýlanmazmy? Ine, ony nädip düzetmeli

Google TV indi size has köp mahabat görkezer

Microsoft oýun oýnamagyň täze ýoluny başlaýar

“Mac” -da gysga ýollar bilen tertipleşdirmegiň 6 usuly

Näme üçin “Fortnite” atmaly?

Näme üçin telefon batareýalary diňe bir gün dowam edýär?

“Samsung” -yň ajaýyp OLED duýgur ekranlary noutbuklara gelýär

“Chromebook” -larda oýun oýnamagyň täze usuly bar

“Apple” -iň iň täze “iPad Pro” ähli döwürde arzan bahadan we başga-da köp bahadan peýdalanýar

“Mac” -da awtomatlaşdyryjy bilen wagt tygşytlamagyň 6 usuly

Faýl gözlegçisi Windows 11-de ýene bir düýpli abatlaýyş alyp biler

Bug desgasy “Barlanyldy” oýunlary döwülmez

Torrenting üçin VPN-i nädip saýlamaly

Näme üçin 4K Oýun, garaşyp boljak grafiki täzelenme däl

Täze “MacBook Pros” -da has çalt ammar bar

“IPhone” -da diňe täze “Mastodon” programmasy bar

AMD-iň täze Ryzen 7000X3D CPU hasam gowulaşdy

Microsoft Excel-de giperlinkleri salmagyň 3 usuly

Windows-da dolandyrylmaýan säwligi Kmode kadasyny nädip düzetmeli

Underyldyrym we vs. USB-C: Tapawudy näme?

Ilkinji DirectStorage oýny şu ýerde. Kompýuteriňiz taýynmy?

“Facebook Messenger” -iň şifrlenen söhbetleri gowulaşýar

iOS 16.3 Apple ID-ni fiziki açar bilen gulplamaga mümkinçilik berýär

Bu 6 adaty çalt ädim mysallary bilen Outlook-da wagt tygşytlaň

Nyşanlary sözde nädip sanamaly

Microsoft size Windows 10 satmaz, ýöne şonda-da satyn alyp bilersiňiz

Monitoryňyzy nädip örtmeli

Mac-da habarlary nädip pozmaly

Google slaýdlaryny bellikler bilen nädip çap etmeli

“IG” nämäni aňladýar we ony nädip ulanýarsyňyz?

Uzakdaky Git şahasyny nädip barlamaly

Islendik web brauzerinde klawiatura gysga ýoly bilen bellikleri nädip çalyşmaly

UFC 283 Teixeira vs Hill Live Online-da nädip tomaşa etmeli

Internet arhiwi, Webiň iň gowy saklanan film syry

16 Google gözleg aýratynlyklary

Bu kiçijik MSI kompýuter güýç bilen gaplanýar

Logitech-iň täze reňkli klawiaturalary we syçanlar ajaýyp görünýär

Google Suratlardaky ýatlamalary nädip aýyrmaly

“Apple” 40 ýaşyndaky “Lisa” kompýuteriniň koduny çykardy

Microsoft PowerPoint-de wagtyňyzy tygşytlaň

Windows 11 HDR we GPU kommutasiýasyny gowulandyrýar

Windows-da brauzer bolmasa brauzeri göçürip almagyň 5 usuly

Zyýanly programma üpjünçiligi Google gözleg mahabatlaryna girýär

Köne Wikipediýa düzülişini nädip yzyna almaly

Notepad Windows 11-de bellikler alýar

“Stadia Controller” -ni “Bluetooth Gamepad” -a öwrüp bilersiňiz

Ine, akym mahabatlaryna tomaşa etmek üçin näçe wagt sarp edýärsiňiz

NVIDIA GeForce Häzir diňe uly täzelenme aldym

Brio 300 Logitech-iň täze konus şekilli web kamerasy

HTG geleşikleri: Göçme ammarda uly Wi-Fi we başgalary tygşytlaň

Örän peýdaly 11 az bilinýän Excel funksiýalary

Kodi 20.0 “Nexus” indi elýeterli: Ine täzelik

Buýruk setirinde Windows säwlik kodlaryny nädip gözlemeli

“Öz-özüňe zarýad bermek” uzakdan nähili işleýär?

Firefox 109, Chrome-yň giňeltme üýtgeşmelerini yzarlaýar

Google senenamasynda günüňizi meýilleşdirmek üçin 6 maslahat

Spotify sesini nädip ýasamaly

“Apple” -iň M2 Pro we M2 Maks çipleri şu ýerde (we hakykatdanam çalt)

Chromebook-da bug oýunlaryny nädip oýnamaly

Näme üçin bary-ýogy 8 GB RAM bilen Mac satyn almak dogry däl?

6 Microsoft Excel-de HYPERLINK funksiýasy üçin ulanylýar

Oýun oýnanda näme üçin kompýuterim öçýär?

Windows-da 0x8007045d ýalňyşlygy nädip düzedip bolar?

Growattyň täze VITA 550 Gün göçme generatorynda 130 $tygşytlaň [SPONSORED]

Netflix-de subtitrleri nädip öçürmeli

Dynç alyşda ulanmaly 5 sany akylly öý aýratynlygy

Windows 10-da WHEA düzedip bolmajak ýalňyşlygy nädip düzedip bolar?

AIO sowadyjyny nädip saýlamaly

Gmail-de e-poçtalary nädip pozmaly

LinkedIn-de rezýumeňizi nädip goşmaly

NVIDIA programma üpjünçiligi gözüňizi web kameraňyza öwürer

Asus, Inteliň täze 13-nji Gen CPU-lary bilen has köp noutbuk açýar

“Diňe SOS” -y nädip “iPhone” -da düzetmeli

Beamforming Audio näme we ol nähili işleýär?

“HTC Vive XR Elite” VR-iň geljegine göz aýlaýar

PowerPoint animasiýalary bilen edip biljekdigiňizi bilmeýän 7 zat

“Samsung” -yň täze SSD 6000 MB/s ýetip biler

Lighteňil meýdan kamerasy näme we fotosuratyň geljegi?

Bu täze “Apple” programmalary Windows-da iTunes-iň ýerini alar

Akylly kör batareýalar näçe wagt dowam eder?

Öňünden gurlan oýun kompýuterini satyn almalymy ýa-da özüňiz gurmalymy?

PSA: Täzelenen USB nyşanlary Dogry kabeli saýlamagy ýönekeýleşdiriň

Microsoft 365-iň täze $2/aýlyk derejesi bar: Ine, alýan zadyňyz

“Razer”, “Logitech” we “Drop” -dan edilen bu ägirt uly şertnamalar uzak dowam etmez

Google resminamalary we slaýdlary indi has gowy ses goldawyna eýe

Täze başlanlar üçin Excel: Bilmeli iň möhüm 6 mesele

“Apple Kartalar” has takyk bolar

“Galaxy S23” seriýasy fewral aýynda aýan ediler

Köp adam ulanylan telefonlary satyn alýar

Microsoft Word-da belliklere nädip goşmaly we baglanyşmaly

Microsoft Excel-de FILTER funksiýasyny nädip ulanmaly

“Portable Corsair” mehaniki klawiaturasyny 60 dollara alyň

Bu kiçijik Asus ExpertCenter PC-de Ryzen 5 6600H CPU bar

Microsoft ahyrsoňy Windows 7 we 8.1 bilen ýerine ýetirildi

Chrome 109-da täzelikler, häzir bar

Anker simsiz mikrofon ýasady

Samsung Galaxy A54 şu ýerde diýen ýaly

“Apple” -iň iň soňky syýahat üçin amatly “iPad Mini” -den 100 dollar alyň

Raspberry Pi Kamera Moduly 3 MP MP suratlaryny alyp biler

Torrenting? Ine, VPN sizi nädip gorap biler

“Snapchat” -da nädip ýarym süpürmeli

Windows 10-da çalt başlangyjy nädip öçürmeli

Microsoft Dizaýner näme we nädip başlamaly?

Mehaniki klawiaturany nädip saýlamaly

Geýip bolmaýarmy? Excel-de saglygyňyzy yzarlaň

Delta-da indiki uçuşyňyzda mugt Wi-Fi bolmagy mümkin

ASUS 13-nji Gen Core i9 bilen ykjam oýun kompýuterini ýasady

“FTW” diýmek näme?

“Satechi” -niň täze USB-C zarýad beriş nokady 6 enjamy işledip biler

“Samsung” -yň “Fitness-gönükdirilen Galaxy Watch5 Smartwatch” -da 50 dollar tygşytlaň

Bu “Smartwatch” -yň ekrany ýok

Nawigasiýa, güýmenje we başgalar üçin iň oňat CarPlay programmalary

10 Google Hasabynyň Gizlinlik Sazlamalary

“CES 2023” baýragynyň eýelerinden “Geek-iň iň gowusy”

CyberPowerPC-iň täze oýun noutbukynda suw sowadyjy we RTX 4090 bar

Samsung-yň Neo QLED QN95C Öý hakda ýazmak üçin täzelenme

ASUS bu dünýäniň iň asuda RTX 4080 diýýär

Teklip edilýän hereketler, beýleki üýtgeşmeler

“Qualcomm” hemra arkaly habarlaşmagy “Android” telefonlaryna getirmek isleýär

“Samsung” -yň “Premiere” taslamalary, bary-ýogy az aralykda

ASUS-yň täze oýun noutbuklarynda RTX 4000 grafika kartoçkasy bar

Roborock henizem iň çylşyrymly robot vakuumyna çykýar

3D monitorlar gaýdyp gelýärmi?

Aslynda ulanjak Microsoft Outlook düzgünleri

“SmartThings” bekedi materiýa merkezi we simsiz güýçlendiriji

AMD-iň Radeon RX 7000 GPU noutbuklara gelýär

Kingstonyň täze IronKey şifrlenen sürüjisi sport USB-C

Ilkinji “TiVo tarapyndan dolandyrylýan” akylly telewizorlar 2023-nji ýylda gelýär

AMD-iň Ryzen 7045 protsessorlary dünýäniň iň gowy noutbuklaryny güýçlendirer

AMD-iň Ryzen 7000 çipleri has çaltlaşdy

Raçionyň täze taýmeri islendik pürküjini “akylly” pürküji edýär

TCL, öz akylly äýnegi bilen AR Bandwagon-a goşulýar

ASUS kiçijik OLED ekrany bilen simsiz mehan klawiatura ýasady

“Adobe” AI-ni öwretmek üçin maglumatlaryňyzy ulanýar: Ony nädip öçürmeli

“ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip” “Bulut oýunlary” üçin guruldy

ASUS-yň ajaýyp ExpertBook B9 indi OLED modeli bar

Bular ASUS-dan ilkinji Wi-Fi 7 marşrutizatorlar

“Google Nest Mini” -ni şu gün bary-ýogy 25 dollara (50% arzanladyş) we has uly söwdalara alyň

“Apple” -iň batareýasyny çalyşmak has gymmatlaýar

“Samsung” 5K displeýi goşmak bilen has akylly monitorlary görkezýär

“Worx” -yň täze “Smart Mower” dessine gurnama aýratynlyklary

“PlayStation 5” ammaryny nädip giňeltmeli

“Roku” köp ýyllyk hyzmatdaşlykdan soň öz akylly telewizorlaryny çykarýar

Ulanylmaly 7 NVIDIA GeForce tejribe aýratynlyklary

“Apple” -iň iň uly 7 enjam dizaýny taryhda şowsuz

“Samsung” -yň täze 57 dýuým Odisseý Neo G9 hakykatdanam uly monitor

Indiki “Android” telefonyňyzda “MagSafe” bolup biler

NVIDIA-nyň RTX 4070 Ti iş stoly grafika kartlary şu ýerde

Indi NVIDIA-nyň RTX 4000 kartoçkasy bilen noutbuk alyp bilersiňiz

Windows-da tar.gz faýllaryny nädip aýyrmaly ýa-da çykarmaly

Alienware-nyň täze noutbuklarynda Nvidia-nyň RTX 4000 GPU-lary bar

“Acer” -iň täze “Swift Go” noutbuklary Intel 13-nji Gen Çipleri bilen gelýär

Bu Alienware Monitorynda 500 Hz täzeleniş tizligi bar

Ulanylmaly 7 Microsoft Outlook aýratynlyklary

Intel-iň täze 13-nji ykjam CPU-lary täsirli görünýär

“Intel” -iň täze “Celeron-Slaying” býudjet çipleri geldi

Ossitirilmedik vs. Hi-Res Audio: Tapawudy näme?

Delliň täze 6K monitorynda 4K web kamerasy we Thunderbolt 4 bar

CMD-den IP adresiňizi nädip tapmaly (Buýruk buýrugy)

Samsung Galaxy Book 2 Go şu ýerde, we ARM çipi bar

Snapchat toparyndan kimdir birini nädip aýyrmaly

LineageOS 20 Android 13-i köne telefonlara getirýär

Ekrany tygşytlaýjylar ekrany göni manyda nädip tygşytlaýarlar

Diskordda ekrany nädip paýlaşmaly

“Amazon” dükanyny “Android” telefonyna nädip gurmaly

“Apple” habarlarynda edip biljekdigiňizi bilmeýän 10 zat

Git birleşmesini nädip ulanmaly

Google hasaby bolmasa Android telefonyny ulanyp bilersiňizmi?

Güýç wirusy näme we kompýuteriňizi nädip ýok edip biler?

Android telefonyny näçe wagtlap ulanyp bilersiňiz?

Bu telefonda 6.1 dýuýmlyk “E-Ink” ekrany bar

Reddit ulanyjy adyňyzy nädip üýtgetmeli

1440p-de PS5 oýunlaryny nädip oýnamaly (we näme üçin islemeýärsiňiz)

2023 Rose Bowl-ni göni ýaýlymda nähili görkezmeli

2023-nji ýyldaky gül paradyny nädip göni ýaýlymda görkezmeli

Telefonyňyzyň gapdalynda ýatmak erbetmi?

Ine, akylly öýüňizi samsyk ogrylara nähili ulanmaly

Kompýuterimi ätiýaçlandyrmagyň iň gowy usuly haýsy?

Mission Control 101: “Mac” -da birnäçe iş stoluny nädip ulanmaly

“Homebrew” -ni “Mac” -da nädip gurmaly

Mac-da nädip dolandyrmaly + Alt + Öçürmeli

“Android” telefonyndan nädip çap etmeli

Android-de Wi-Fi jaňyny nädip açmaly

Wi-Fi howpsuzlygy: WPA2-AES, WPA2-TKIP ýa-da ikisini hem ulanmalymy?

USB diskim üçin haýsy faýl ulgamyny ulanmaly?

Microsoft PowerPoint-iň internetde täze sanaw aýratynlygy bar

Kod taslamaňyz bozuldymy? GitHub-yň ýalňyşlygy bolup biler

Çarçuwaly noutbuk 16 täzelenip boljak GPU bar

Windows 11 Widgets tagtasyny täzeleýär (Againene)

ChatGPT indi plaginler bilen internete girip biler

Indi eşidilýän “Dolby Atmos” bilen ses kitaplary bar

Windows 11 USB4 meselesini çözmegi aňsatlaşdyrar

Lenowonyň täze oýun noutbuklarynda gaty köp mümkinçilik bar

Microsoft Loop “Ultimate Team Collab” guralydyr

Windows 11 Çap ediş ekrany açarynyň işleýşini üýtgedýär

Näme üçin internet tizligi synaglary hakykatdanam möhüm däl (we näme edýär)

Näme üçin telewizorda görkezişler gaty garaňky (we ony düzetmegiň 9 usuly)

Bulaşyklyk näme diýilýär we nädip almaly?

2023-nji ýylda Netflix-de iň gowy romantik filmler

2023-nji ýylda Netflix-de iň gowy 10 film

Rokunyň täze akylly telewizorlary eýýäm 120 dollardan satylýar

YouTube Music vs. Spotify: Akym üçin haýsy gowy?

Çalt internet birikmesi üçin has köp pul tölemelimi?

S.M.A.R.T. bilen gaty diskiňizi ýa-da SSD-iň saglygyny nädip barlamaly?

Windows-da DMG faýlyny nädip açmaly

Giberfil.sys näme we ony nädip pozmaly?

Kompýuter we noutbuk portlary düşündirildi: Şol baglanyşyklar näme?

UPörite UPDF teklibi, “Pixel Watch”, “PC Monitor” we ş.m.

8 umumy düşünişmezlik kezzaplygy (we özüňizi nädip goramaly)

Google Docs size uzyn resminamalary tertipleşdirmäge kömek eder

Windows 11 Başlangyç menýusynda hasap habarnamalaryny görkezer

Aşpez ChatGPT: AI tarapyndan taýýarlanan resept bişirmek

Kimdir biri Windows skrinşotlaryňyzy kesip bilmez

Google Bard näme? AI Chatbot bilen el-ele

Google Bard: Google-yň AI Chatbotyny nädip ulanmaly

Çäklendirilmedik DALL-E AI suratlaryny nädip döredip bolar (Bing bilen)

Indi Google-yň “Bard” AI Chatbot-a garaşmak sanawyna goşulyp bilersiňiz

Windows kompýuteriňiz üçin iň oňat mugt programmalar

AI sungat öndürijilerinden suratlaryňyzy nädip goramaly

Näme üçin telefonyňyzda has köp web programmalaryny ulanmalysyňyz

Telegramyň täze täzelenişi batareýanyň ömrüni tygşytlamaga kömek eder

8BitDo dolandyryjylary indi iPhone we Mac bilen has gowy işleýärler

Windows 11-de goşmaça aýratynlyklary nädip gurmaly ýa-da aýyrmaly

Plex “PlayStation 3” -den çykýar

Bing Chat AI has çaltlaşýar we täze düwmeler bar

Bluetooth vs. Wi-Fi sazy: Haýsy ses hili has gowy?

Nintendo Switch 2-de isleýän 10 aýratynlygymyz

Wi-Fi marşrutizatoryňyzy näçe gezek täzelemeli?

Kompýuteriňizde Xbox oýunlaryny nädip oýnamaly

“Apple” aýdym-saz görnüşini nädip tapmaly

UFC 286 Edwards vs. Usman Live Online-da nädip tomaşa etmeli

Windows 0xc00000e5 säwligini nädip düzetmeli

Windows 11 size esasy programmalara has köp gözegçilik eder

Microsoft Edge käbir sebäplere görä kripto gapjyk alyp biler

Google Fi size öz toruny mugt barlamaga mümkinçilik berer

Samsung Galaxy we Google Pixel telefonlarynda howpsuzlyk gowşaklygy bar

Telefonyňyzda 5G barmy? Ine, nädip tapmaly

ChatGPT kezzaplaryny hakyky zatlardan başga nädip aýtmaly

6 alamat Wi-Fi marşrutizatoryňyzy täzelemegiň wagty geldi

“Snapdragon 7+ Gen 2” çipi býudjet telefonlaryny güýçlendirer

Bing Chat indi girişiňize garaşmaz

Windows bilen bug desgasynda telewizorda ses ýok

Minecraft: “Bedrock” neşiri “Chromebook” -a gelýär

Windows 11-iň ölüm ýazgylarynyň gök ekranyny nädip tapmaly

Microsoft 365 Copilot AI-ni Word, Outlook we başga zatlara goşar

Android-de wideo jaňyny nädip etmeli

“Windows Desktop” gysga ýollaryny sinhronlamakdan “OneDrive” -ni nädip saklamaly

Hususy internete girmek indi size çäksiz baglanyşyk berýär

Jellyfin näme üçin garaşýarsyňyz?

Plex Media Server köne Windows kompýuterlerini we Mac-laryny taşlaýar

Samsungok, Samsung Galaxy Telefonlarynda Aý suratlary Galp däl

Windows 11 täzelenmesi 83 Bug, 2 nol günlük gowşaklygy düzedýär

“Setapp” -yň mugt synagy bilen “iPhone” -a goşmaça zarýad beriň, has köp şertnama

“IPhone” -dan tekst habarlaryny nädip çap etmeli

PS5-de nägileligi nädip ulanmaly

OpenAI GPT-4-i açdy we eýýäm Bing söhbetdeşliginde

ChatGPT-de programma barmy?

Iň oňat 5 alternatiw

Microsoft Edge-de Bing Chat “Discover” düwmesini nädip aýyrmaly

Google eýeçiligindäki Waze, EV zarýad berijileri tapmaga kömek eder

“Android” -den tekst habarlaryny nädip çap etmeli

Microsoft Edge 111 Bing AI we Edge Copilot bilen gelýär

Google Chrome Incognito brauzer taryhyny nädip pozmaly

Google Docs we Gmail AI ýazuw aýratynlyklaryny alýar

Windows kompýuteriňiziň dykylmagynyň 7 sebäbi (Ony nädip düzetmeli)

“Android” üçin “Firefox”, saýtlaryň üstünden yzarlamakda kynçylyk çekýär

Windows programmalaryny Mac-da nädip işletmeli?

Býudjetde oýun kompýuterini gurmak üçin 5 maslahat

Google-yň Pixel telefonlarynda täze kamera we saglyk aýratynlyklary bar

SSH Telnetden nähili tapawutlanýar?

Windows-da tapylmadyk ikinji monitor üçin 8 düzediş

Her gün ulanmaly 15 sany Mac programmasy

Facebook bildirişlerini nädip pozmaly

Tesla it rejimi näme we bu nähili işleýär?

Xbox programmasy Windows-da açylmazmy? 9 düzediş

Instagram-da kimdir birinden ýazgylary nädip gizlemeli

TikTok-da wideo nädip pozmaly

Simsiz dolandyryjyny Nintendo wyklýuçateline nädip birikdirmeli

Leepatmak üçin “iPhone” -yň gizlin ýagyş seslerini nädip oýnamaly

“Apple App Store” dükanynda täze bahalara taýyn boluň

Windows-da Mac-da nädip işletmeli

Kärhanalar we toparlar üçin 1Password bilen hemmetaraplaýyn howpsuzlyga maýa goýuň [SPONSORED]

Microsoft Word ýakynlaşdyrmak üçin klawiatura gysga ýollaryny goşýar

NVIDIA wideo super çözgüdini nädip ulanmaly

Bu täze ofis aýratynlygy, resminamalaryňyzyň erbet reňklerini düzeder

“Apple” diňe nusgawy saz üçin akymly programma ýasady

Microsoft Word Ahyrynda “Tekiz tekst hökmünde goý” gysga ýoly bar

ChatGPT siziň düşünişmezlik söhbetleriňize gelýär

Howpsuz tertipde Mac-y nädip açmaly

“Apple” -iň dinamiki adasynyň ilkinji “Android klony” şu ýerde

“Spotify” -yň täze dizaýny, “TikTok” -a meňzeýär

Countriesurtlar internete nädip senzura we gözegçilik edýärler

NZXT-iň täze gurlan oýun kompýuterleri her býudjet üçin amatly

Windows 11 has köp faýl gözleg aýratynlyklaryny goşýar

Lenowonyň täze iş stansiýasy Lýuks awtoulaglar bilen ylham alýar

Windows 11-iň ýükleme wagtyny nädip tizleşdirmeli

16 dýuýmlyk “MacBook” -da, duýgur ekranly klawiaturada we başgalarda “Big” -i tygşytlaň

Nintendo kommutatorynda islendik Minecraft serwerine nädip goşulmaly

Google One Indi ähli meýilnamalarda VPN-i öz içine alýar

Sene Google I/O 2023 üçin düzüldi

“Mac” -da başlangyç programmalaryny nädip üýtgetmeli

Bing Chat AI bilen edip boljak 6 sany sowuk zat

Google senenamasynda garaňky rejimi nädip açmaly (Hatda web sahypasy)

Google Docs-da Gmail-e gabat gelýän täze dizaýn bar

Çek belligini ýa-da söz belligini nädip goşmaly

Windows 11 üçin iň oňat 10 widjet

Chrome 111-de näme täzelik bar

Indi Mac-da Microsoft Outlook-y mugt alyp bilersiňiz

Mac-da Alt açary nirede?

MSI-iň iň täze kiçijik kompýuterinde Intel Core i7 bar

Microsoft Edge-de indi web wideolary üçin AI ulaldylyşy bar

“Google Cutting-Edge” web programmalarynyň sergisine göz aýlaň

Windows 11-ni arassa gurnamagy nädip etmeli

Notepad ++ Indi Windows 11-de has gowy işleýär

Airbnb vs. Hotel: Näme üçin myhmanhana otaglary Airbnbs-den has gowy?

TikTok taslamasyny kamera rulonyna nädip tygşytlamaly

Windows-da 0xc000007b ýalňyşlygy nädip düzetmeli

Outlook meselesinde görkezilmeýän goşundylary nädip düzetmeli

“Apple” -iň “Freeform” programmasy näme we ony nädip ulanýarsyňyz?

TikTok-da halanýanlary nädip tapmaly

Windows 11-de DirectX-ni nädip täzelemeli

UFC 285 Jones vs. Gane Live Online-da nädip tomaşa etmeli

Raketa ligasyny oýnaýarka kodlamagy öwreniň? Hawa, hakykatdanam

“Baglanyşygyňyz şahsy däl” säwliklerini nädip düzetmeli

Mugt bug oýunlaryny nädip almaly

Google Chrome bellikler aýratynlygyny barlaýar

Windows üçin täze dünýägaraýyş has köp adam üçin açylýar

Windows 11: Kompýuteriňizde näçe RAM bolup biler?

Uzak dowamly batareýa üçin bug desgasyny nädip optimizirlemeli

ChatGPT-e AI sungatyny döretmäge rugsat berýäris, ine, näme ýasady

Microsoft Windows 11-iň erbet ses sazlamalaryny täzeleýär

Windows 11-de ýadyň gysylmagyny nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Windows 11 aýratynlyk täzelenmeleri çaltlaşýar

Adamlar närazy serwerleri nädip ulanýarlar (we özüňizi nädip goramaly)

Has köp programmada ChatGPT üçin taýýar boluň

VPN-de torrent? ABŞ serwerlerine birikmäň

Google Chrome-da Bing AI söhbetini nädip ulanmaly

ISP-iň Wi-Fi marşrutizatoryny çalyşmagyň 8 sebäbi

“Apple Watch”, “Samsung SSDs” we başgalarda tygşytlamak bilen mart aýyna başlaň

Microsoft ahyrsoňy Windows 11-iň widjetlerini çykarýar

8 ChatGPT AI alternatiwasy (Mugt we tölegli)

Hiç zat satyn almazdan Wi-Fi-yňyzy gowulandyrmagyň 10 usuly

Notepad-da indi Windows 11-de bellikler bar

AI bilen işleýän täze Bing, Windows 11-iň iş paneline gelýär

“Google Chrome” “MacBook” -yň batareýasyny häzir çalt sowmaz

Windows 11 indi iMessage bilen işleýär, ýöne bir tutma bar

Windows 11-de süýşürmek guraly indi ekranyňyzy ýazyp biler

Diskord serweriňizi spamdan we hüjümlerden nädip goramaly

Google-yň “Pixel Watch” häzirki wagtda meşhur “Apple Watch” aýratynlygy bar

Samsung Galaxy S23 Ultra-nyň ruçkasy iň uly gimmikadyr

Oýun monitoryny nädip satyn almaly

“Spotify” ýürek düwmesini düýpli abatlaýar

Omegle-de kamerany nädip işletmeli

Chrome energiýa tygşytlaýjy tertibi: Näme edýär we nädip ulanmaly

“Chrome” ýat tygşytlaýjy tertibi: Nädip ulanmaly

“Android” üçin “Chrome” gaty zerur ýakynlaşdyrma aýratynlygyny goşýar

Smartfon suratlaryňyzy çap etmegiň 5 sebäbi

Lenowonyň “IdeaPad Duet 3i” 2-in-1 Windows planşeti

“Lenovo” -nyň täze býudjet üçin amatly “Chromebook” -da 14 dýuým ekrany bar

Sazy YouTube-dan nädip göçürip almaly

Klassiki smartfon programmalarynyň 20-si: Indi olar nirede?

Simsiz syçanjygy kompýuteriňize nädip birikdirmeli

Google Chrome 1.0 gurdum, Ine, nähili boldy

Windows 11-i işledip bolmazmy? Döwrebaplaşdyrmak soralmagy mümkin

ChatGPT girişini nädip düzetmeli?

TikTok-da garalamalary nädip pozmaly

“Qualcomm” -yň “Android” -de işleýän durnuksyz diffuziýasy bar

Düzediş: ChatGPT “Içerki serwer ýalňyşlygy” we beýleki umumy ýalňyşlyklar

Monitoryňyzy basyp bilersiňiz, ýöne şeýlemi?

Disk bölünende GPT bilen MBR arasynda näme tapawut bar?

Intel-iň täze kiçijik kompýuterinde 13-nji Gen Core i7 CPU bar

Microsoft toparlary indi has çalt, Windows 11 ýaly dizaýn bilen

“IPhone”, “iPad”, “Mac” we “Apple Watch” şu gün täze aýratynlyklary alyň

Snipping Tool-yň howpsuzlyk kemçiligini düzetmek üçin indi kompýuteriňizi täzeläň

1 $-a PC ýa-da Xbox Game Pass alyp bilmersiňiz

Google gözleg taryhyny nädip arassalamaly

2023-nji ýylda Netflix-iň iň gowy dokumental filmleri

Adamlary Wi-Fi toruňyzdan nädip kowmaly

2023-nji ýylda “Amazon Prime” wideosynda iň gowy hereket filmleri

Uçar tertibi näme edýär we hakykatdanam zerurmy?

Google kömekçi ses taryhyňyzy nädip tapmaly we pozmaly

“Mac” -da “Parallels Desktop” mugtmy?

Diskord serweriňize programmalary nädip goşmaly

“Instagram” tekerini kompýuterden nädip ýüklemeli

“Android” üçin elmydama ekrany nädip açmaly ýa-da öçürmeli

Windows 11-de .NET Framework 2.0 we 3.5-i nädip işletmeli

Tesla Track Mode: Näme we nähili işleýär

DALL-E şekil döretmek Bing söhbetdeşligine gelýär

Midjourney V5 has gowy suratlar döredýär, az gijeki eller