Durnukly diffuziýa bilen Minecraft dokma paketini nädip ýasamaly

Minecraft ajaýyp oýun we oýun taryhynda iň uly modding jemgyýetlerinden biri. Oýnuňyza şahsy öwüşgin goşmak isleseňiz, ýöne grafikaçy däl bolsaňyz näme? Minecraft üçin dokumalar ýasamak üçin durnukly diffuziýany nädip ulanmaly. Koprak oka →

Ajaýyp durnukly diffuziýa teklibini nädip ýazmaly

Meşhur AI sungat generatory bolan “Stable Diffusion” şekil döretmek üçin tekst tekliplerini talap edýär. Käwagt ajaýyp iş edýär we düşnüksiz haýyş bilen isleýän zadyňyzy döredýär. Beýleki döwürlerde suboptimal netijeleri alarsyňyz. Ine, ideal netijeleri almak üçin

Koprak oka →

Windows-da GUI bilen ýerli durnukly diffuziýany nädip işletmeli

“Stable Diffusion” -y ýerli kompýuteriňize gurnap bilersiňiz, ýöne adaty proses gurmak we ulanmak üçin buýruk setiri bilen köp işi öz içine alýar. Bagtymyza, Durnukly diffuziýa jemgyýeti bu meseläni çözdi. Ine, grafiki ulanyjy interfeýsi bilen ýerli dereje

Koprak oka →

“Diffuziýa ary” “Mac” -da AI sungatyny döretmegiň iň aňsat usulydyr

Durnukly diffuziýa modeli, ýeterlik grafiki güýjüňiz bar bolsa, kompýuteriňizde ajaýyp AI sungatyny döredip biler. Şeýle hem, adatça buýruk setiri Terminalyny nädip ulanmalydygyny bilmeli,

Koprak oka →

HD-de durnukly diffuziýa isleýärsiňizmi? Bu AI sungat generatory berýär

AI şekil generatorlary şu günler gaty gaharlanýar, ýöne köpüsi pes çözgütlerde şekil döretmek bilen çäklenýär ýa-da enjam wideo ýadyndan çykýar. Indi munuň üçin (iň bolmanda) bir düzediş bar: “txt2imghd” diýlip atlandyrylýan Durnukly di

Koprak oka →

Durnukly diffuziýa kompýuteriňize ýerli AI sungat neslini getirýär

AI tarapyndan döredilen çeper eserler häzirki wagtda ajaýyp meşhurlyk gazandy. Indi Midjourney ýa-da DALL-E 2 ýaly daşarky hyzmatlary ulanman, kompýuteriňizde fotorealistik şekilleri döretmek mümkin.

Durnuklylyk AI, internetdäki

Koprak oka →

AI şekillerini döretmek üçin kompýuteriňizde durnukly diffuziýany nädip işletmeli

Gysgaça mazmun: Kompýuteriňizde ýerli durnukly diffuziýany işletmek üçin GitHub-dan durnukly diffuziýany we HuggingFace.co-dan iň soňky barlag nokatlaryny göçürip alyň. Soňra Miniconda ulanyp, ýörite piton gurşawynda “Stable Diffusion” -y iş

Koprak oka →

AI sowgatlaryny we wideolaryny ýasamak üçin durnukly diffuziýany nädip ulanmaly

Gysgaça mazmun: “Stable Diffusion web UI” ulanyp animasiýa etmek üçin, “Inpaint” -i göçürmek isleýän zadyňyzy maskalaň we soňra üýtgeşiklikleri dörediň, soňra GIF ýa-da wideo öndürijisine import ediň. Ativea-da bolmasa, başdan animasiýa döretmek üçin Deforum

Koprak oka →

“Qualcomm” -yň “Android” -de işleýän durnuksyz diffuziýasy bar

AI töweregindäki tolgunmalaryň köpüsi chatbotlara geçdi, ýöne “Stable Diffusion” ýaly gurallar bilen şekil döretmek meşhurlygyna galýar. Durnukly diffuziýa indi daşarky serwerlere zerurlyk bolmazdan, Android telefonda işlemegi görkezild

Koprak oka →