Microsoft Excel, Word we Outlook-da lentany nädip görkezmeli

Gysgaça mazmun: Office lentany yzyna getirmek üçin lenta goýmasyna iki gezek basyň ýa-da lenta düwmesine sag basyň we "Lentany ýykyň" -y öçüriň. Ekranyň ýokarky sag burçunda lenta belliklerini görmeseňiz, ýokarky ok nyşanyna basyň we "Salgylary we buýruklary görkez" -i saýlaň we soňra "Lentany awto-gizlemek" düwmesine basyň.

Excel, Word ýa-da Outlook programma lentasy birden ýitdi? Ony tötänleýin gizlemek aňsat, käwagtlar

Koprak oka →

Excel-i Mac-da elektron tablisalary üçin esasy programma hökmünde nädip düzmeli

Gysgaça mazmun: Elektron tablisanyň faýl görnüşine sag basyň we "Maglumat al" düwmesine basyň we "Açmak bilen:" bölüminde täze programma saýlaň. "Hemmesini üýtgetmek ..." düwmesine basyň we täze başlangyç programma düzmek üçin üýtgeşmäňizi tassyklaň.

Microsoft Excel “Mac” -da gaty gowy işleýär, ýöne käwagt “Apple Numbers” ýaly beýleki programmalarda elektron tablisalary açylýar. “Mac” -a haýsy progra

Koprak oka →

Microsoft Excel-de indi ChatGPT funksiýasy bar

Microsoft, Word, Excel we beýleki programmalar bilen bilelikde geljekde Excel-e geljek Copilot AI aýratynlygyny yglan etdi. Şol aralykda, elektron tablisanyň maglumatlaryny göni ChatGPT-e dakyp biljek täze bir funksiýa bar.

Microsoft ýaňy-ýakynda hemmelere hödürlenip bilinjek ýa-da bolup bilmejek tejribe aýratynlyklary bolan Excel üçin goşmaça Excel Labs-y yglan etdi. Kompaniýa blog ýazgysynda: "Bu pikirleriň käbiri hiç haçan Excel önümine çykarylmasa-da

Koprak oka →

AMD-iň 269 dollarlyk Radeon RX 7600 ajaýyp býudjet GPU-a meňzeýär

AMD ýakynda Radeon RX 7000 seriýaly RDNA 3 iş stoly GPU-laryny öz içine aldy. NVIDIA tarapyndan işe girizilen RTX 4000 GPU bilen deňeşdirilende has amatlydygy wasp edildi. Indi, “Radeon RX 7600” grafiki kartasynyň çykmagy bilen has elýeterli bolýar.

Radeon RX 7600, AMD-iň 1080p oýun üçin satyn almagyňyzy isleýän kartoçkasy, şeýle hem kompaniýanyň şu wagta çenli iň amatly RDNA 3 kartasydyr. Arzan bahasyna garama

Koprak oka →

Microsoft Excel-de pirog çyzgylaryny nädip birleşdirmeli ýa-da toparlamaly

Pirog çyzgylary Excel-de meşhur, ýöne olar çäklidir. Birnäçe pirog çyzgylaryny ulanmak ýa-da olary birleşdirip okamak mümkinçiliginiň peýdasyna birneme çeýeligi bermek barada özüňiz karar bermeli bolarsyňyz. Olary birleşdirmek isleseňiz, ine, ine.

Mysal üçin, aşakdaky pirog diagrammasy adamlaryň bir soraga jogaplaryny görkezýär.

Koprak oka →

Excel-e PDF nädip salmaly

Excel maglumatlaryňyzy guramak, dolandyrmak we dolandyrmak üçin köp sanly aýratynlyklary üpjün edýär. Bu üýtgeşik aýratynlyklaryň biri gönüden-göni Excel-e PDF goýmakdyr. Gowy habar, muny etmek üçin diňe birnäçe ýönekeý ädim bar. Ine, nähili.

Excel-e PDF goýmak

Excel faýlynda\Goýmak goýmasyna geçiň we\Obýekt düwmesine basyň.

Koprak oka →

Microsoft Excel-de teksti senäniň bahalaryna nädip öwürmeli

Iş maglumatlarynyň seljermesi köplenç “şu gün näçe pul gazandyk” ýa-da “bu geçen hepdäniň şol güni bilen nädip deňeşdirilýär?” Questionsaly soraglara jogap bermek üçin Excel-de sene bahalary bilen işlemegi talap edýär. Excel bahalary sene hökmünde ykrar etmese, bu kyn bolup biler.

Gynansagam, bu adaty bir zat däl, esasanam köp ulanyjy bu maglumatlary ýazýarka, beýleki ulgamlardan göçürip alýar we maglumat bazalaryndan import edý

Koprak oka →

Excel sanawyndan Word-da poçta belliklerini nädip döretmeli

Poçta sanawyny tertipli tertiplemek üçin Microsoft Excel-den peýdalanýan bolmagyňyz mümkin. Şeýle-de bolsa, poçta belliklerini çap etmäge taýyn bolanyňyzda, Excel sanawyňyzdan Word-da döretmek üçin poçta birleşmesini ulanmaly bolarsyňyz. Ine, nähili.

Birinji ädim: Poçta sanawyňyzy taýýarlaň

Excel-de eýýäm poçta sanawyny döreden bolsaňyz, bu synagdan arkaýyn geçip bilersiňiz. Sanawy entek döretmedik bolsaňyz, Excel-de poçta

Koprak oka →

Näbelliligi hasaplamak üçin Microsoft Excel-i nädip almaly

Statistik maglumatlaryň köpüsiniň takyklygyna, hatda proseduralara eýerip we synag üçin netijeli enjamlary ulananyňyzda-da şübhe bar. Excel, nusgaňyzyň adaty gyşarmasy esasynda näbelliligi hasaplamaga mümkinçilik berýär.

Excel-de näbelliligi hasaplamak üçin ulanyp boljak statistik formulalar bar. Bu makalada arifmetiki ortaça, adaty gyşarmany we adaty ýalňyşlygy hasaplarys. Şeýle hem, bu näbelliligi Excel-iň diagrammasynda nädip meýilleşdirip biljekdigimiz

Koprak oka →

Microsoft Excel-de öýjükleri nädip birleşdirmeli we birleşdirmeli

Microsoft Excel-de öýjükleri birleşdirmek we birleşdirmek, elektron tablisany arassa, tertipli we düşünmek aňsat saklamagyň ajaýyp usulydyr. Iň köp ulanylýan zat, birnäçe sütündäki mazmuny kesgitlemek üçin sözbaşy döretmekdir, ýöne sebäbine garamazdan Excel-de çalt ýerine ýetirilip bilner.

Excel-iň Microsoft Word-daky tablisadaky ýaly bir öýjügi bölmegine ýol bermeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Öň birleşdiren öýjükleriňizi birleşdirip bilersiňiz.

Koprak oka →