Bir hadysa çenli näçe gün hasaplamak üçin Excel ulanyň

Excel seneleri bitewi görnüşde saklaýar. Düzgüne görä, Excel 01/01/1900 görkezmek üçin “1” ulanýar we şondan soň her gün has uludyr. 01/01/2000 ýazyň we formaty San -a geçiriň we 3

Koprak oka →

Excel ulanyp, ýönekeý hasap-fakturany nädip döretmeli

Birnäçe kompaniýa üçin işleýän erkin işleýän bolsaňyz ýa-da müşderilerine karz liniýasyny uzaltmagy meýilleşdirýän bir iş bolsaňyz, hasap-faktura gerek bolar. Excel-de adaty hasap-faktura döretmek kyn däl. Hasap-fakturaňyzy tabşyrmaga we hiç wagt töleg almaga

Koprak oka →

Excel Pro ýaly sütünlere teksti nädip ulanmaly

Excel-iň Sütünlere teksti öýjügiň tekstini birnäçe sütüne bölýär. Bu ýönekeý mesele, ulanyjyny öýjükdäki teksti birnäçe sütüne bölmek ýüregini agyrdyp biler.

Maglumatlaryň iki nusgasyny aýratyn sütünlere bölmegiň ýönekeý mysaly bilen başlarys. Soňra,

Koprak oka →

Excel-iň bölünen ekran funksiýasyny nädip ulanmaly

Ekrany bölmek, wertikal ýa-da keseligine bolsun, Excel ulanylanda iş akymyňyzy tertipleşdirmegiň ajaýyp usulydyr. Bu aýratynlygy ulanmak, maglumatlary çalt deňeşdirmäge mümkinçilik berýän elektron tablisasynyň aýry bölümlerini bir wagtda görmäge mümkinçilik berýär.

Koprak oka →

Excel-de çyzykly kalibrleme egrisini nädip etmeli

Excel-de kalibrleme maglumatlaryňyzy görkezmek we iň oňat hatary hasaplamak üçin ulanyp boljak içerki aýratynlyklar bar. Himiýa laboratoriýasy hasabatyny ýazanyňyzda ýa-da enjamyň bir bölegine düzediş faktoryny programmirläniňizde bu peýdaly

Koprak oka →

Microsoft Excel ulanyp Z-balyny nädip hasaplamaly

Z-Score, statistiki baha bolup, belli bir bahanyň ähli maglumatlar toplumynyň ortaça näçeräk gyşarnyksyzdygyny görkezýär. Maglumatlaryňyzyň ortaça we standart gyşarmagyny hasaplamak üçin AVERAGE we STDEV.S ýa-da STDEV.P formulalaryny ul

Koprak oka →

Excel-de bahalaryň arasyndaky tapawudyň göterimini nädip tapmaly

Iki bahanyň arasyndaky üýtgeşmäniň göterimini çalt hasaplamak üçin Excel-i ulanyp bilersiňiz. Simpleönekeý mysalymyzda, bir gijede gazyň bahasynyň näçeräk üýtgändigi ýa-da aksiýa bahasynyň ýokarlanmagy ýa

Koprak oka →

Excel-de logiki funksiýalary nädip ulanmaly: IF, AND, OR, OR, XOR, NOTOK

Logiki funksiýalar Excel-de iň meşhur we peýdalydyr. Beýleki öýjüklerde bahalary barlap, synagyň netijesine baglylykda hereketleri edip bilerler. Bu, elektron tablisalarymyzdaky meseleleri awtomatlaşdyrmaga kömek edýär.

IF funk

Koprak oka →

Excel maglumatlary bilen PowerPoint guramaçylyk diagrammasyny nädip gurmaly

Excel-de guramaçylyk diagrammasyny gurmagyň manysy bar, sebäbi beýleki Excel resminamalary ýa-da Outlook ýaly çeşmelerden maglumatlary almak aňsat. Şol diagrammany görkezmegiň wagty gelende, PowerPoint-i ulanma

Koprak oka →

Microsoft Excel-de bahalary nädip tertipleşdirmeli

Excel-de bahalary elipbiý ýa-da san taýdan tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän “A-dan Z-a Sort” we “Z-dan Sort” aýratynlyklary we birnäçe kriteriýalary ulanyp tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän “Custom Sort” aýratynlygy bar. Ine, olary nähili ulanmaly.

Bir mysal

Koprak oka →