Bir hadysa çenli näçe gün hasaplamak üçin Excel ulanyň

Excel seneleri bitewi görnüşde saklaýar. Düzgüne görä, Excel 01/01/1900 görkezmek üçin “1” ulanýar we şondan soň her gün has uludyr. 01/01/2000 ýazyň we formaty San -a geçiriň we 36526 peýda boljakdygyny görersiňiz. 36526-dan 1-ni aýyrsaňyz, 20-nji asyrda 36525 günüň bolandygyny görüp bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, geljek senäni girizip, şu günüň näçeräk gündigini görmek üçin T

Koprak oka →

Excel ulanyp, ýönekeý hasap-fakturany nädip döretmeli

Birnäçe kompaniýa üçin işleýän erkin işleýän bolsaňyz ýa-da müşderilerine karz liniýasyny uzaltmagy meýilleşdirýän bir iş bolsaňyz, hasap-faktura gerek bolar. Excel-de adaty hasap-faktura döretmek kyn däl. Hasap-fakturaňyzy tabşyrmaga we hiç wagt töleg almaga taýyn bolarsyňyz.

Hasap-faktura şablonyny ulanmak

Excel-de ýönekeý hasap-faktura döretmek has ýönekeý. Birnäçe tablisa dörediň, birnäçe düzgün düzüň, biraz maglumat goşuň, gitmek gowy. .

Koprak oka →

Excel Pro ýaly sütünlere teksti nädip ulanmaly

Excel-iň Sütünlere teksti öýjügiň tekstini birnäçe sütüne bölýär. Bu ýönekeý mesele, ulanyjyny öýjükdäki teksti birnäçe sütüne bölmek ýüregini agyrdyp biler.

Maglumatlaryň iki nusgasyny aýratyn sütünlere bölmegiň ýönekeý mysaly bilen başlarys. Soňra, Excel ulanyjylarynyň köpüsiniň bilmeýän bu aýratynlygy üçin başga iki ulanylyşyny öwreneris.

Çäklendirilen tekst bilen sütünlere tekst

Ilkinji mysal üçin, kesgitlenen maglumatlar bilen

Koprak oka →

Excel-iň bölünen ekran funksiýasyny nädip ulanmaly

Ekrany bölmek, wertikal ýa-da keseligine bolsun, Excel ulanylanda iş akymyňyzy tertipleşdirmegiň ajaýyp usulydyr. Bu aýratynlygy ulanmak, maglumatlary çalt deňeşdirmäge mümkinçilik berýän elektron tablisasynyň aýry bölümlerini bir wagtda görmäge mümkinçilik berýär. Ine, nähili.

Bölünen ekran funksiýasyny ulanmak

Maglumatlar bilen doldurylan elektron tablisaňyz bar bolsa, nawigasiýa etmek gaty kyn bolup biler, esasanam elektron tablisasynyň dürli bö

Koprak oka →

Excel-de çyzykly kalibrleme egrisini nädip etmeli

Excel-de kalibrleme maglumatlaryňyzy görkezmek we iň oňat hatary hasaplamak üçin ulanyp boljak içerki aýratynlyklar bar. Himiýa laboratoriýasy hasabatyny ýazanyňyzda ýa-da enjamyň bir bölegine düzediş faktoryny programmirläniňizde bu peýdaly bolup biler.

Bu makalada diagrammany döretmek, çyzykly kalibrleme egrisini düzmek, kalibrleme egrisiniň formulasyny görkezmek we Excel-de kalibrleme deňlemesini ulanmak üçin SLOPE we INTERCEPT f

Koprak oka →

Microsoft Excel ulanyp Z-balyny nädip hasaplamaly

Z-Score, statistiki baha bolup, belli bir bahanyň ähli maglumatlar toplumynyň ortaça näçeräk gyşarnyksyzdygyny görkezýär. Maglumatlaryňyzyň ortaça we standart gyşarmagyny hasaplamak üçin AVERAGE we STDEV.S ýa-da STDEV.P formulalaryny ulanyp bilersiňiz, soňra bolsa her bahanyň Z-balyny kesgitlemek üçin şol netijeleri ulanyp bilersiňiz.

Z-Score näme we AVERAGE, STDEV.S we STDEV.P funksiýalary näme edýär?

Z-Score, iki dür

Koprak oka →

Excel-de bahalaryň arasyndaky tapawudyň göterimini nädip tapmaly

Iki bahanyň arasyndaky üýtgeşmäniň göterimini çalt hasaplamak üçin Excel-i ulanyp bilersiňiz. Simpleönekeý mysalymyzda, bir gijede gazyň bahasynyň näçeräk üýtgändigi ýa-da aksiýa bahasynyň ýokarlanmagy ýa-da düşmegi ýaly zatlary hasaplamak üçin bilmeli zatlaryňyzy görkezýäris.

Üýtgemegiň göterimi nähili işleýär

Asyl we täze bahanyň arasyndaky üýtgeşme göterimi, asyl bahasy bilen täze bah

Koprak oka →

Excel-de logiki funksiýalary nädip ulanmaly: IF, AND, OR, OR, XOR, NOTOK

Logiki funksiýalar Excel-de iň meşhur we peýdalydyr. Beýleki öýjüklerde bahalary barlap, synagyň netijesine baglylykda hereketleri edip bilerler. Bu, elektron tablisalarymyzdaky meseleleri awtomatlaşdyrmaga kömek edýär.

IF funksiýasyny nädip ulanmaly

IF funksiýasy Excel-de esasy logiki funksiýa we şonuň üçin ilki bilen düşünmeli. Bu makalanyň dowamynda köp gezek peýda bolar.

IF funksiýasynyň gurluşyna göz aýlal

Koprak oka →

Excel maglumatlary bilen PowerPoint guramaçylyk diagrammasyny nädip gurmaly

Excel-de guramaçylyk diagrammasyny gurmagyň manysy bar, sebäbi beýleki Excel resminamalary ýa-da Outlook ýaly çeşmelerden maglumatlary almak aňsat. Şol diagrammany görkezmegiň wagty gelende, PowerPoint-i ulanmak islärsiňiz. Bagtymyza, Excel diagrammasyny PowerPoint-e getirmek gaty ýönekeý.

Excel-de guramaçylyk diagrammasyny döretmek

Ilki bilen täze Excel sahypasyny açyň.\Goýmak goýmasyna geçiň

Koprak oka →

Microsoft Excel-de bahalary nädip tertipleşdirmeli

Excel-de bahalary elipbiý ýa-da san taýdan tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän “A-dan Z-a Sort” we “Z-dan Sort” aýratynlyklary we birnäçe kriteriýalary ulanyp tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän “Custom Sort” aýratynlygy bar. Ine, olary nähili ulanmaly.

Bir mysala seredeliň

Bu mysalda, döwürleýin tablisadan dokuz sany himiki elementi saýladyk we öýjükleriň mazmunyna görä “A-dan Sort” aýratynlygy we “omörite tertip” aýratynlygy arkaly maglumatlary terti

Koprak oka →