Google Suratlarynyň Jadyly Redaktory suratlaryňyzy AI bilen düzeder

Google Suratlar, uzak wagtlap emeli intellektiň we maşyn öwrenmegiň kömegi bilen suratlary redaktirlemäge rugsat berdi. “Google” indiki tebigy ädime, döredijilikli AI-ä girişýärkä, “Google Suratlar” netijede aşa güýçlenj

Koprak oka →

“Google Pixel Fold” ýumşak (we gymmat) bukulýan telefon

Google birnäçe aýlap ýaýradylan myş-myşlardan we myş-myşlardan soň geçen hepde “Pixel Fold” -ny mälim etdi, ýöne telefon barada entek köp maglumat ýok. Şu gün Google I/O-da kompaniýa ilkinji bukulýan telefony barada has

Koprak oka →

“Google Pixel” planşetinde spiker dok bar, bahasy 499 dollar

“Google” geçen ýyl “Pixel” planşetini 2023-nji ýylda “Apple” -iň “iPad” hataryna we “Samsung” -yň “Galaxy Tab” seriýasyna bäsdeş hökmünde geljekdigini wada beripdi. Bu gün kompaniýa ahyrsoňy has giňişleýin maglumatlary açdy.

Koprak oka →

Google Pixel 7a býudjet telefony şu ýerde, gaty gowy görünýär

Google-yň “Pixel” smartfonlarynda wepaly aşakdakylar bar. Baýdak modelleri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsüni özüne çekýär we ajaýyp satyn almalar edýär, adatça

Koprak oka →

Bu täze AI bilen işleýän Google gözlegi

Microsoft, Bing Chat bilen integrirlenen Bing gözleg motorynda döredijilikli AI aýratynlyklary bilen öňe barýar. Şu gün Google Google Gözlegine meňzeş üýtgeşmeleri ýüze çykardy.

Google şu gün kompaniýanyň Google I/O çäresinde web gözlegine gelýän A

Koprak oka →

Google Bard garaşmak sanawyny taşlaýar we plugin goşýar

Google Bard ilkinji gezek şu ýylyň başynda kompaniýanyň ChatGPT, Bing Chat we beýleki AI kömekçilerine beren jogaby hökmünde geldi. Şu gün Google I/O-da kompaniýa Barda gelýän birnäçe gowulaşmany görkezdi.

Şu günki wak

Koprak oka →

Google Kartalaryň çuňňur görnüşi Simulýasiýa oýnuna meňzeýär

Şu günki Google I/O wakasy esasan AI aýratynlyklary bilen baglanyşyklydy, ýöne birnäçe baglanyşyksyz aýratynlyklar hem ýüze çykaryldy. Mysal üçin, Google Kartalar nawigasiýa indiki derejä çykýan täze “Çümdüriji görnüş” alýar

Koprak oka →

Google Play dükany has köp mahabat alýar

Hiç kim mahabaty halamaýar, ýöne gynansak-da, olar günsaýyn köpelýär. Indi “Google Play” has köp mahabat görkezip başlar - hatda iň az garaşýan ýerleriňizde-de.

Indiki gezek “Play Store” -da programma gözlemäge baranyňyzda, soňky gözleg

Koprak oka →

Bu Google Pixel Fold

“Google” -iň ençeme ýyl bäri bukulyp bilinýän smartfonyň üstünde işleýändigi barada myş-myşlar ýaýradyldy we soňky birnäçe maglumatda indiki hepde geçiriljek Google I/O çäresiniň açyljakdygy görkezildi. Geň zat, Google şu gün enjamy açdy.

Google, “Twitter”

Koprak oka →

Indi Google-dan .zip, .foo ýa-da .dad domenini satyn alyp bilersiňiz

.Com. Google indi .dad we .phd ýaly has köp TLD üçin hasaba alyşlary kabul edýär.

Google şahsy sahypalar, taslamalar we bukjalar üçin ulanyljak täze TLD-leriň birnäçesini yglan etdi. Tehniki önümlerden (.nexus, .zip, .foo we .mov ýaly) has köp hü

Koprak oka →