Google TV programma ammary barada has akylly bolýar

Google teleýaýlym enjamlary we telewizorlary şu wagta çenli hemme ýerde gaty köp, eger sizde bar bolsa, indi ammar dolandyryşyny gowulandyrmak üçin gaty zerur täzelenme alýar.

Google teleýaýlym enjamlary az mukdarda ammar bilen gelip bi

Koprak oka →

Google hasaplary indi parollaryň ýerine açarlary ulanyp biler

Google, Apple, Microsoft we beýleki kompaniýalar parollary çalyşmak üçin Passkeys gurýarlar, ýöne goldaw henizem çäklidir. Häzirki wagtda bu düýpgöter üýtgeýär, sebäbi indi Google hasaplary bilen ulanyp bilersiňiz.

Koprak oka →

Wideo jaňlar Google Chrome-da has gowulaşdy

Google wideo akymy üçin täze wideo kodek hökmünde AV1-i öňe sürýär, emma henizem kompýuterleriň köpüsi enjamda goldanylmaýar, bu has köp CPU we batareýanyň ulanylmagyna sebäp bolýar. Iň soňky Chrome täzelenmesi muny düzetmäge synanyşýar.

Recentaňy-ýaky

Koprak oka →

Google Chrome web sahypalary üçin gulp nyşanyny çyzýar

Salgy setirindäki gulp nyşany, häzirki web brauzerlerinde köp bulaşyklyga sebäp boldy, sebäbi sahypa ýok bolsa-da howpsuz bir sahypa bolup biler. Google-yň bu meseläni çözmek meýilnamasy bar: ikonadan doly dyn.

Google bu nyşany şu

Koprak oka →

Google Chrome 113 indi göçürip alyp bolýar

Brauzeriň çalt dört hepdelik goýberilmegi sebäpli, düýn Chrome 112 gelen ýaly. “Google” -yň “Chrome 113” çykmagy şu gün başlaýar, kapotyň aşagynda birnäçe täsirli üýtgeşmeler.

“Chrome 113” ulanyjylaryň az mukdary bilen bir hepdelik dowam eden synag

Koprak oka →

Chromebook-larda indi Google Suratlar bilen işleýän wideo redaktory bar

Google geçen ýyl, esasan, Chromebook-lara gönükdirilen Google Suratlaryna baglanan täze wideo redaktoryny gurýandygyny mälim etdi. Indi synap görüp bilersiňiz.

Google Suratlar ozal wada berlen wideo redaktoryny res

Koprak oka →

Google Meet indi kamerany 1080p-de akdyryp biler

Google Meet (öňki Duo, Hangouts we beýleki atlar) iň meşhur wideo jaň hyzmatlaryndan biridir, ýöne kameranyň hili 720p derejesinde goýuldy. Bu ahyrsoňy üýtgeýär.

Google, häzirki zaman web kameralarynyň köpüsinden çykýan pikire laýyk gelýän “Meet” -de

Koprak oka →

Dogry menýu tapyp bilenokmy? Google Docs-da indi gözleg paneli bar

Google Workspace gurallary, resminamalar, sahypalar we slaýdlar gaty gowy we soňky ýyllarda ep-esli gowulaşdy. Şeýle-de bolsa, dogry ýoly tapmak ýa-da tapmak käwagt kyn bolup biler. Indi gözleg paneli bilen bu ahyrsoňy gowulaşýar.

Koprak oka →

Näme üçin şu gün Google Chrome ulanmagy bes etmeli?

Gysgaça mazmun: Has gowy gizlinlik, ýokary çeşme dolandyryşy we Chrome giňeltmelerini ulanyp, web sahypalaryna tomaşa etmekde ajaýyp mümkinçilikleri gazanmak bilen bir hatarda Google-yň monopoliýasyny ret etmek isleýän bolsaňyz, garşydaşlary

Koprak oka →

Google Chrome-yň ýat saklaýjysy has köp mümkinçilik alýar

“Google” fewral aýynda belli bir wagtdan soň fon belliklerini gyşlaýan “Chrome” brauzerine “Memory Saver” aýratynlygyny goşdy. Chrome ýakyn wagtda aýratynlygyň işleýşine has köp gözegçilik edip biler.

“Google” ýat ýatda saklaýjyny üýt

Koprak oka →