Microsoft has köp adamyň “Copilot AI” -ni ofisde synap görmegine rugsat berer

Microsoft häzirki AI oýnunda, Bing Chat-yň girizilmegi bilen has gowy ýa-da erbet tarapdan öňdeligi eýeleýär. Microsoft 365-de wada berlen AI bilen işleýän aýratynlyklar indi has köp adama ýaýrady, ýöne entek nobata garaşmaly bolarsyň

Koprak oka →

Bu täze kiçijik Asus kompýuterinde sowadyjy janköýer ýok

Ol ýerde dürli görnüşli kiçi kompýuterler bar. Olaryň käbiri her dürli ulanyjy üçin amatly, beýlekileri has “giriş derejesi”, web sahypalaryna seretmek ýa-da hatda esasy iş üçin amatly. ASUS-yň bu kiçijik kompýuterini, banky döwmän ofisiňize salmagyň dogry görnüşi.

ASUS ýaňy-ýakynda

Koprak oka →

Microsoft Office-iň reňk mowzugyny nädip üýtgetmeli

Office iş stoly programmalarynda esasy mowzukdan bizar bolsaňyz, has şahsylaşdyrylan duýgy bermek üçin reňkini we fonuny üýtgedip bilersiňiz. Bu ýönekeý w

Koprak oka →

Gündelik habarlar toplumy: Office Depot ýasama zyýanly programma üpjünçiligini skanerleýär, premýer-ministrler onlaýn ýagdaýda mugt kommutasiýa alýarlar we başgalar

Juma gutly bolsun, ýigitler we gallar! “Apple” we “Microsoft” soňky gün ümsüm bolsa-da, “Google-land” -da gürleşmek üçin birneme zat bar. Emma iň uly habar? Offic

Koprak oka →

Office 365 bilen haýsy programmalar gelýär?

Office 365-e abuna satyn alanyňyzda, brauzeriňizde işleýän dürli web programmalary bilen birlikde kompýuteriňizde göçürip almak we işlemek üçin müşderi programmalaryny alarsyňyz. Şeýlelik bilen, haýsy programmalary standart görnüşde alýarsyňyz we olara nädip girip bilersiňiz?

Office 365-e ýazy

Koprak oka →

Ofis intellektual hyzmatlary näme we olary öçürmelimi?

Microsoft-yň esasy Office 365 müşderi programmalary - Word, Excel, PowerPoint we Outlook - bularyň hemmesinde “O

Koprak oka →

Office 2019 geldi. Ine, näme üçin alada etmersiňiz?

Düýn, Microsoft ýakyn 2019-da umumy bölek satuw mümkinçiligini wada berip, ygtyýarnama berýän müşderilere Office 2019-yň bardygyny mälim etdi. Döwrebaplaşdyrmak isleýän işewür müşderiňiz bolmasaňyz

Koprak oka →

Microsoft-yň Office 365 näme üçin uly şertnama

Microsoft-yň Office 365 hyzmaty uzak wagt bäri gaty gowy işleýär we gowulaşýar. 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabryndan başlap, Office 365 Home alty ulanyja çäklendirilmedik mukdarda Office programmalaryny gurmaga mümkinçilik berer.

Office 365 ulanyjylary üçin täze

Koprak oka →

Outlook 2016 nädip düzmeli? Jogap bermekden ýa-da ugradylandan soň habary ýapmak

Düzgüne görä, Outlook şol habara jogap bereniňizden ýa-da ibereniňizden soň habar penjiresini açyk saklaýar, bu iş gutarandan soň el bilen bolmaly. “Outlook” “Iber” düw

Koprak oka →

Microsoft Office-de garaňky rejimi nädip açmaly

Gysgaça mazmun: Windows üçin Microsoft Office-de garaňky re modeimi işletmek üçin Faýl> Hasaba geçiň we Office mowzugyny Gara edip düzüň. Şeýle hem, Windows 10 ýa-da Windows 11-i garaňky re toime üýtgedip, adaty Ulgam sazlamasyny u

Koprak oka →