Microsoft has köp adamyň “Copilot AI” -ni ofisde synap görmegine rugsat berer

Microsoft häzirki AI oýnunda, Bing Chat-yň girizilmegi bilen has gowy ýa-da erbet tarapdan öňdeligi eýeleýär. Microsoft 365-de wada berlen AI bilen işleýän aýratynlyklar indi has köp adama ýaýrady, ýöne entek nobata garaşmaly bolarsyňyz.

Microsoft, Microsoft 365 “Copilot” AI platformasyna täze aýratynlyklar goşýar we ýene birnäçe adama synap görmäge mümkinçilik berýär. Örän az diýsek, hakykatdanam göz öňünde tutýarys. Micros

Koprak oka →

Bu täze kiçijik Asus kompýuterinde sowadyjy janköýer ýok

Ol ýerde dürli görnüşli kiçi kompýuterler bar. Olaryň käbiri her dürli ulanyjy üçin amatly, beýlekileri has “giriş derejesi”, web sahypalaryna seretmek ýa-da hatda esasy iş üçin amatly. ASUS-yň bu kiçijik kompýuterini, banky döwmän ofisiňize salmagyň dogry görnüşi.

ASUS ýaňy-ýakynda Inteliň N100 ýa-da N200 prosessorlaryny saýlamak bilen işleýän kiçijik kompýuter bolan “ExpertCenter PN42” -ni yglan etdi. Daş-töweregi iň gowusy däl, ýöne käbir artykmaçlyklary bar - biri üçin, kompý

Koprak oka →

Microsoft Office-iň reňk mowzugyny nädip üýtgetmeli

Office iş stoly programmalarynda esasy mowzukdan bizar bolsaňyz, has şahsylaşdyrylan duýgy bermek üçin reňkini we fonuny üýtgedip bilersiňiz. Bu ýönekeý we diňe birnäçe ýönekeý ädim talap edýär, geliň oňa geçeliň.

Programma opsiýalary arkaly Office reňk mowzugyny üýtgetmek

Düzgüne görä, Office\Reňkli mowzuk diýýän zady ulanýar. Bu tema sö

Koprak oka →

Gündelik habarlar toplumy: Office Depot ýasama zyýanly programma üpjünçiligini skanerleýär, premýer-ministrler onlaýn ýagdaýda mugt kommutasiýa alýarlar we başgalar

Juma gutly bolsun, ýigitler we gallar! “Apple” we “Microsoft” soňky gün ümsüm bolsa-da, “Google-land” -da gürleşmek üçin birneme zat bar. Emma iň uly habar? Office Depot ulanyjylary aldady. Bu meni gynandyrýar.

Google News: IOS-da Gmail Iň soňunda jest alýar

Google-da täze bir oýun bar, iOS-daky Gmail jest ölçegli bolýar we Suratlar resminamalary

Koprak oka →

Office 365 bilen haýsy programmalar gelýär?

Office 365-e abuna satyn alanyňyzda, brauzeriňizde işleýän dürli web programmalary bilen birlikde kompýuteriňizde göçürip almak we işlemek üçin müşderi programmalaryny alarsyňyz. Şeýlelik bilen, haýsy programmalary standart görnüşde alýarsyňyz we olara nädip girip bilersiňiz?

Office 365-e ýazylanyňyzda, bilýän we (belki) söýýän adaty Word programmalarynyň iş stolunyň wersiýalaryny göçürip alyp bilersiňiz - Word, Excel we ş.m. Şeýle hem, şol programmalaryň onlaýn wersiýalaryna girip bilersi

Koprak oka →

Ofis intellektual hyzmatlary näme we olary öçürmelimi?

Microsoft-yň esasy Office 365 müşderi programmalary - Word, Excel, PowerPoint we Outlook - bularyň hemmesinde “Office intellektual hyzmatlary” açmaga mümkinçilik berýän sazlama bar. Onda bular näme, näme üçin açylýar we olary öçürmeli? Geliň öwreneliň.

Office 365 abunaňyz bar bolsa, Word, Excel, PowerPoin

Koprak oka →

Office 2019 geldi. Ine, näme üçin alada etmersiňiz?

Düýn, Microsoft ýakyn 2019-da umumy bölek satuw mümkinçiligini wada berip, ygtyýarnama berýän müşderilere Office 2019-yň bardygyny mälim etdi. Döwrebaplaşdyrmak isleýän işewür müşderiňiz bolmasaňyz we Office durmuşyňyzy buluda geçirmäge taýyn däl bolsaňyz, bu siziň üçin möhüm bolmaz.

Office 2019 näme?

Office 2019, Office-iň ýeke-täk, hemişelik ygtyýarnama wersiýasy. Edil Office 365

Koprak oka →

Microsoft-yň Office 365 näme üçin uly şertnama

Microsoft-yň Office 365 hyzmaty uzak wagt bäri gaty gowy işleýär we gowulaşýar. 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabryndan başlap, Office 365 Home alty ulanyja çäklendirilmedik mukdarda Office programmalaryny gurmaga mümkinçilik berer.

Office 365 ulanyjylary üçin täzelik

Microsoft ýaňy Office 365 ulanyjylary üçin gowulaşma yglan etdi. Häzirki wagtda Office 365 Home bäş ulanyja mümkinçilik berýär. Microsoft bu çäklendirmäni alty adama ýetirýär, şonuň üçin he

Koprak oka →

Outlook 2016 nädip düzmeli? Jogap bermekden ýa-da ugradylandan soň habary ýapmak

Düzgüne görä, Outlook şol habara jogap bereniňizden ýa-da ibereniňizden soň habar penjiresini açyk saklaýar, bu iş gutarandan soň el bilen bolmaly. “Outlook” “Iber” düwmesine basanyňyzdan soň asyl habar penjiresini awtomatiki usulda ýapar ýaly üýtgedip bilersiňiz. Ine, nähili.

Outlook lentasyndaky “Faýl” menýusyna basyp başlaň.

Koprak oka →

Microsoft Office-de garaňky rejimi nädip açmaly

Gysgaça mazmun: Windows üçin Microsoft Office-de garaňky re modeimi işletmek üçin Faýl> Hasaba geçiň we Office mowzugyny Gara edip düzüň. Şeýle hem, Windows 10 ýa-da Windows 11-i garaňky re toime üýtgedip, adaty Ulgam sazlamasyny ulanyň sazlamasyny ulanyp bilersiňiz. “Mac” -da ulgam mowzugyňyzy garaňky re toime üýtgetmeli.

Microsoft Office gara we goýy çal mowzuklary öz içine alýar. Windows 10, Windows 11 we Mac-da ul

Koprak oka →