Microsoft Outlook bilen Gmail-i nädip ulanmaly

Microsoft Outlook-dan peýdalanýan bolsaňyz we ony Gmail adresiňiz bilen gurmak isleseňiz, şansyňyz bolar. Outlook-yň täze wersiýalary muny öňküsinden has aňsatlaşdyrýar. Gmail web sahypasynda birnäçe sazlamany işletmeli we Outlook-daky Gmail hasabyňyza birikdirmeli bolarsyň

Koprak oka →

Microsoft Office-iň iň soňky wersiýasy näme?

Office 2019, Windows PC we Mac üçin Microsoft Office-iň iň soňky wersiýasy. Office 365-e ýazylsaňyz, Office-iň soňky wersiýasyna elmydama täzelenmeler alarsyňyz. Adaty ýeke-täk ulgam ygtyýarnamasyny satyn alsaňyz, ony almak üçin her täze wersiýany satyn almaly

Koprak oka →

Microsoft Office üçin Windows we macOS arasynda näme tapawut bar?

Microsoft Office-iň Windows wersiýasy, aýratynlyklar barada aýdylanda, ofis toplumlary üçin hemişe altyn standart bolup durýar. Office, Mac ýaly beýleki platformalarda-da bar, ýöne bu wersiýalarda käbir önümler we aýratynlyklar ýok.

Koprak oka →

Microsoft Office-iň iş stoly, web we ykjam programmalaryň arasynda näme tapawut bar?

Microsoft dürli Office programmalaryny işletmegiň birnäçe dürli usullaryny hödürleýär - iş stoly programmalary, Android ýa-da iPhone/iPad üçin ykjam programmalar we web brauzerinde onlaýn. Göz öňüne getirişiňiz ýaly, o

Koprak oka →

Ofis faýllaryny döwülmän nädip açmaly

Microsoft Office-den internetden göçürip alýan resminama faýllaryňyz kompýuteriňize zyýan berip biler. Ofis faýllarynda howply makroslar bolup biler, ýöne makroslar ýeke-täk töwekgelçilik däl. Hatda howply Office resminamalarynyň üsti bilen kompýuterlere hüj

Koprak oka →

Outlook.com-da ofisden nädip jogap bermeli

Biraz wagt ofisden çykjak bolsaňyz, Outlook.com habar alanyňyzda iberilýän awtomatiki jogaplary düzmegi aňsatlaşdyrýar, iberijä e-poçta okamajakdygyňyzy ýa-da jogap bermejekdigiňizi haba

Koprak oka →

LibreOffice-da tejribe “lentasy” interfeýsini nädip açmaly

Microsoft-yň “Lenta” interfeýsini gowy görýän bolsaňyz, erkin we açyk çeşme LibreOffice-i makul bilýän bolsaňyz, tejribe aýratynlyklaryny goýmak isleseňiz, iki dünýädenem gowy zatlary alyp bilersiňiz. Res

Koprak oka →

Windows 10 poçta bölüminde ofisden nädip jogap bermeli

Biraz wagt ofisden çykjak bolsaňyz, alýan hatlaryňyza awtomatiki jogap bermek üçin Windows 10-da Poçta gurup bilersiňiz, şol döwürde e-poçta okamajakdygyňyzy ýa-da jogap bermejekdigiňizi adamlara haba

Koprak oka →

“Mac” üçin “Apple Mail” -de ofisden nädip jogap bermeli

Dynç alyşda ýa-da iş saparynda bolsun, biraz wagt ofisden çykjak bolsaňyz, şol wagt e-poçta okamajakdygyňyzy ýa-da jogap bermejekdigiňizi adamlara awtomatiki habar berip bilersiňiz.

“Apple Mail” -

Koprak oka →

“Yahoo Mail” -de ofisden nädip jogap bermeli

Dynç alyşa gitmek isleýän bolsaňyz (ýa-da diňe öýde galmagy we hemmelere üns bermezligi meýilleşdirýän bolsaňyz), şol döwürde e-poçta okamajakdygyňyzy ýa-da jogap bermejekdigiňizi adamlara habar

Koprak oka →