Microsoft Excel, Word we Outlook-da lentany nädip görkezmeli

Gysgaça mazmun: Office lentany yzyna getirmek üçin lenta goýmasyna iki gezek basyň ýa-da lenta düwmesine sag basyň we "Lentany ýykyň" -y öçüriň. Ekranyň ýokarky sag burçunda lenta belliklerini görmeseňiz, ýokarky ok nyşanyna basyň we "

Koprak oka →

Outhli e-poçtalary Outlook-da okaň diýip nädip bellemeli

Gysgaça mazmun: Outlook-yň iş stolunda we web programmasynda e-poçta bukjanyňyza sag basyň we "Hemmesini okalýan ýaly belläň" saýlaň. “IPhone” ýa-da “Android” programmasynda e-poçta bukjanyňyzy açyň, e-poçta basyň we saklaň, ýokarky sag

Koprak oka →

Microsoft Outlook we Toparlar baglanyşyklary gyrada açmaga mejbur eder

Microsoft, gaty gowulaşan ýaly görünýän Windows üçin düýbünden täze Outlook poçta programmasynyň üstünde işleýär. Şol bir wagtyň özünde, hökman gowulaşma däldigi aýdylýar.

Microsoft, Microsoft 365 dolandyryş merkezinde Outlook-

Koprak oka →

Microsoft Outlook şahsylaşdyrmagyň bir bölegi goşýar

Microsoft, Outlook.com web programmasy esasynda Windows üçin täze Outlook üstünde işleýär. Indi taşlanan Windows 10 Mail programmasyndan ylham alýan iki wersiýa-da täze şahsylaşdyrma aýratynlygy gelýär.

Resmi Microsoft 365 mol kartasy, Outlook üçin ösü

Koprak oka →

BIOS-da Microsoft Outlook? HP muny synady

Microsoft Outlook Windows kompýuterlerinde, telefonlarynda, planşetlerinde we Mac kompýuterlerinde elýeterlidir ... ýöne noutbukyňyzyň BIOS hakda näme? HP muny birnäçe ýyl ozal synap görüpdi.

Cohost ulanyjy @cathoderaydude, şu hepde HP-iň 2000-nji ýyllaryň ahyrynda HP

Koprak oka →

Windows üçin täze dünýägaraýyş, tamamlanmaga bir ädim ýakyn

Microsoft soňky bir ýylda Windows üçin düýbünden täze Outlook poçta müşderisini synagdan geçirýär, emma bar bolan programma bilen deňeşdirilende henizem aýratynlyklaryny ýitirýär. Iň soňky tapgyr bolsa-da, boşl

Koprak oka →

Windows üçin täze dünýägaraýyş 2024-nji ýylda hemmeler üçin geler

Microsoft, bir ýyldan gowrak wagt bäri Windows programmasy üçin gaýtadan ýazylan Outlook-ny aç-açan synagdan geçirýär we görnüşi ýaly, tamamlanmaga ýakyn. Kompaniýa indi doly ýaýramagyň möhletini we Windows-yň köne öndürijilik programmalaryny n

Koprak oka →

Sinhron däl Microsoft Outlook-y nädip düzetmeli

Gysgaça mazmun: Outlook e-poçta bilen sinhronlaşdyrmaýan bolsa, internet birikmäňiziň işleýändigine göz ýetiriň, programmanyň awtonom re modeimini öçüriň, e-poçta bukjalaryňyzy el bilen sinhronlaň, iň täze e-poçtalaryň ýokarsynda bolmagy üçin e-po

Koprak oka →

Outlook-da bellikler näme we olary nädip ulanýarsyňyz?

Microsoft Outlook, Outlook-da ýa-da iş stoluňyzda görkezip boljak elektron ýelmeýän bellikleri döretmäge mümkinçilik berýär, bu hakyky ýelmeşýän bellikleriň hemmesini stoluňyzdan çykarmaga mümkinçilik berýär.

Başlamazdan ozal biraz wagt

Koprak oka →

Outlook-da özbaşdak nawigasiýa panelini nädip döretmeli

Outlook-nyň nawigasiýa paneli dürli bukjalara, poçta gutularyna we toparlara geçmäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, hiç haçan girip bilmeýän, gizläp bilmeýän bukjalaryňyzy öz içine alýar. Ine, diňe size zerur zatlary görkezýän ýörite naw

Koprak oka →