Internetdäki Microsoft PowerPoint-de täze wideo aýratynlygy bar

PowerPoint birnäçe ýyl bäri prezentasiýalara wideo goşmagy goldaýar, emma web programmasynda iş stoly PowerPoint-iň hemme funksiýasy ýokdy. Microsoft täze täzelenme bilen muny üýtgetmäge synanyşýar.

Microsoft şu gün blog ýazgysynda internetdäki PowerPoint-iň indi prezentasiýalarda ulanmak üçin wideo ýüklemegini goldaýandygyny tassyklady. Ondan öň web programmasy, YouTube ýaly beýleki platformalardan wideo

Koprak oka →

PowerPoint-i DVD-de nädip ýakmaly

Gysgaça mazmun: Windows-da PowerPoint prezentasiýany açyň we Faýl> Eksport> Wideo döretmek, opsiýalary düzmek we "Wideo döretmek" düwmesine basyň. Mac-da Faýl> Eksport saýlaň, wideo opsiýalaryny düzüň we "Eksport" saýlaň. Soň bolsa, kompýuteriňize boş DVD salyň. Windows-da, disk düwmesine basyň, "Faýllary diskde ýakyň" -ny saýlaň, "CD/DVD pleýer bilen" opsiýasyny saýlaň, "Indiki" düwmesine basyň we wideo faýlyňyzy süýräň we taşlaň. Mac-da Finder-i açyň, DVD d

Koprak oka →

PowerPoint-de Mailto giperlinkini nädip döretmeli

Slaýdşowy prezentasiýa gutarandan soň diňleýjileriňiz bilen paýlaşmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, degişli poçta baglanyşyklaryny goşmagy göz öňünde tutup bilersiňiz, şonuň üçin islendik sorag ýa-da teswir bilen aňsatlyk bilen yzarlap bilerler.

PowerPoint-de Mailto baglanyşyklaryny döretmek

Gipersalgy goýmagyň iň aňsat usuly, bar bolan e-poçta salgysyny ýazmak we Enter basyň. Bu awtomatiki usulda siz

Koprak oka →

PowerPoint-de pop-up nädip döretmeli

“PowerPoint” görkezijini kiçijik suratyň üstünde goýanyňyzda şekil açyp biler. Bu size ajaýyp, arassa slaýd saklamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem islän wagtyňyz diňleýjilere has köp maglumat görkezýär.

Bir kiçijik suratyň üstünden baranyňyzda has uly suraty nädip açmaly

Bu mysalda, dört sany kiçijik suratymyz bar we kiçijik suratlaryň hersine syçanjygyň üstünde syçanyňyzda has uly suratyň açylmagyny görkezýän aýlaw effektini gurmak isleýäris.

Koprak oka →

PowerPoint-de esasy şrifti nädip üýtgetmeli

PowerPoint prezentasiýanyň deslapky şriftini üýtgetmegiň birnäçe dürli usuly bilen üpjün edýär. Täze tekst gutulary üçin deslapky şrift düzüp, prezentasiýanyň dowamynda aýratyn şriftleri tapyp we çalşyp bilersiňiz, ýa-da sözbaşy we beden teksti üçin adaty şrift üýtgedip, geljekde ulanmak üçin saklap bilersiňiz. Ine, nähili.

Tekst gutularynda deslapky şrifti üýtgetmek

PowerPoint dürli mowzuklaryň uly kitaphanasyny üpjün edýär we

Koprak oka →

PowerPoint diagrammasynda maglumatlary nädip redaktirlemeli ýa-da aýyrmaly

Wagtyň geçmegi bilen maglumatlaryň meýilleri üýtgeýär. Şeýle bolansoň, şol üýtgeşmeleri görkezmek üçin Microsoft PowerPoint prezentasiýasyndaky diagrammadan maglumatlary redaktirlemeli ýa-da aýyrmaly bolmagyňyz mümkin. Beýle etmek, gönümel bir iş. Ine muny nädip etmeli.

PowerPoint diagrammasyndan maglumatlary redaktirlemek we aýyrmak

PowerPoint-i açyň we diagrammany ýa-da grafigi öz içine alýan slaýda geçiň. Şol ýerde bir geze

Koprak oka →

PowerPoint-de slaýd suratlaryny nädip görkezmeli, gizlemeli ýa-da ölçegini üýtgetmeli

Microsoft PowerPoint-i açanyňyzda, slaýd suratlary çep tarapdaky panelde görkezilýär. PowerPoint size şol kiçijik suratlaryň göwrümini gizlemäge, görkezmäge ýa-da üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Ine, nähili.

Slaýd suratlaryny dolandyrmak

Her kimiň üýtgeşik iş usuly bar. Käbirleri çyzgy düzmek ýa-da redaktirlän wagtyňyz slaýdlaryň arasynda aňsatlyk bilen gezmek üçin slaýd eskizlerini saklamagy makul bilýä

Koprak oka →

PowerPoint-de bir obýekte alternatiw teksti nädip goşmaly

Alternatiw tekst (alt tekst) ekran okyjylaryna düşündirişi ele almaga we sesli okamaga mümkinçilik berýär, görüşi pes bolanlara kömek edýär. PowerPoint-de bir obýekte alt teksti nädip goşmaly.

PowerPoint-de obýektlere Alt tekst goşmak

Ekranyň okyjylary ýaly çylşyrymly bolsa-da, alt tekstiň kömegi bilen obýektiň nämedigini ýa-da şekiliň nämäni aňladýandygyna düşünmek üçin entek çylşyrymly däl.

PowerPoint

Koprak oka →

PowerPoint-de Morf geçişini nädip ulanmaly

“PowerPoint” köp gyzykly animasiýalaryň we geçişleriň mekanydyr. Morf geçişi kitaphana iň soňky goşmaçalaryň biridir. Ine, ony nädip ulanmaly.

Morf geçişi, bir slaýddan beýlekisine bökdençsiz obýekt animasiýasyny döretmäge mümkinçilik berýär. Bu aýratyn geçiş, iki aýry slaýdyň arasynda bir obýektiň ýa-da jisimiň ösmegini ýa-da hereketini göz öňüne getirýär. Dogry ulanylanda Morf geçişi ajaýyp slaýd görkezişine goşant goşup biler.

<

Koprak oka →

PowerPoint-de akym çyzgysyny nädip ýasamaly

Microsoft PowerPoint dürli görnüşli akym çyzgylaryny döretmek we tertiplemek üçin gurlan gurallary üpjün edýär. Ine, olaryň işleýşi.

PowerPoint-de Flowchart ýasamak

Şekiller bilen işlemekçi bolanyňyzdan, PowerPoint-iň obýektleri ölçemek we hatara düzmek üçin ulanyp boljak gözenegiňizi görkezmegi peýdaly bolup biler.

Paneli görkezmek üçin\Görkeziş goýmasynyň\Görkeziş bölümindäki\Gridlines -iň gapdalyndaky gutujygyny belläň.

Koprak oka →