Internetdäki Microsoft PowerPoint-de täze wideo aýratynlygy bar

PowerPoint birnäçe ýyl bäri prezentasiýalara wideo goşmagy goldaýar, emma web programmasynda iş stoly PowerPoint-iň hemme funksiýasy ýokdy. Microsoft täze täzelenme bilen muny üýtgetmäge synanyşýar.

Microsoft

Koprak oka →

PowerPoint-i DVD-de nädip ýakmaly

Gysgaça mazmun: Windows-da PowerPoint prezentasiýany açyň we Faýl> Eksport> Wideo döretmek, opsiýalary düzmek we "Wideo döretmek" düwmesine basyň. Mac-da Faýl> Eksport saýlaň, wideo opsiýalaryny düzüň we "Eksport" saýlaň. Soň bolsa, kompýuteriňize boş DVD salyň.

Koprak oka →

PowerPoint-de Mailto giperlinkini nädip döretmeli

Slaýdşowy prezentasiýa gutarandan soň diňleýjileriňiz bilen paýlaşmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, degişli poçta baglanyşyklaryny goşmagy göz öňünde tutup bilersiňiz, şonuň üçin islendik sorag ýa-da teswir bilen aňsat

Koprak oka →

PowerPoint-de pop-up nädip döretmeli

“PowerPoint” görkezijini kiçijik suratyň üstünde goýanyňyzda şekil açyp biler. Bu size ajaýyp, arassa slaýd saklamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem islän wagtyňyz diňleýjilere has köp maglumat görkezýär.

Bir kiçijik suratyň üstünden baranyňyzda has uly suraty

Koprak oka →

PowerPoint-de esasy şrifti nädip üýtgetmeli

PowerPoint prezentasiýanyň deslapky şriftini üýtgetmegiň birnäçe dürli usuly bilen üpjün edýär. Täze tekst gutulary üçin deslapky şrift düzüp, prezentasiýanyň dowamynda aýratyn şriftleri tapyp we çalşyp bilersiňiz, ýa-da sözbaşy we beden teksti ü

Koprak oka →

PowerPoint diagrammasynda maglumatlary nädip redaktirlemeli ýa-da aýyrmaly

Wagtyň geçmegi bilen maglumatlaryň meýilleri üýtgeýär. Şeýle bolansoň, şol üýtgeşmeleri görkezmek üçin Microsoft PowerPoint prezentasiýasyndaky diagrammadan maglumatlary redaktirlemeli ýa-da aýyrmaly bolmagyňyz mümkin. Beýle etmek, gönümel bir

Koprak oka →

PowerPoint-de slaýd suratlaryny nädip görkezmeli, gizlemeli ýa-da ölçegini üýtgetmeli

Microsoft PowerPoint-i açanyňyzda, slaýd suratlary çep tarapdaky panelde görkezilýär. PowerPoint size şol kiçijik suratlaryň göwrümini gizlemäge, görkezmäge ýa-da üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Ine, nähili.

Slaýd

Koprak oka →

PowerPoint-de bir obýekte alternatiw teksti nädip goşmaly

Alternatiw tekst (alt tekst) ekran okyjylaryna düşündirişi ele almaga we sesli okamaga mümkinçilik berýär, görüşi pes bolanlara kömek edýär. PowerPoint-de bir obýekte alt teksti nädip goşmaly.

PowerPoint-de obýektlere A

Koprak oka →

PowerPoint-de Morf geçişini nädip ulanmaly

“PowerPoint” köp gyzykly animasiýalaryň we geçişleriň mekanydyr. Morf geçişi kitaphana iň soňky goşmaçalaryň biridir. Ine, ony nädip ulanmaly.

Morf geçişi, bir slaýddan beýlekisine bökdençsiz obýekt animasiýasyny döretmäge mümkinçilik ber

Koprak oka →

PowerPoint-de akym çyzgysyny nädip ýasamaly

Microsoft PowerPoint dürli görnüşli akym çyzgylaryny döretmek we tertiplemek üçin gurlan gurallary üpjün edýär. Ine, olaryň işleýşi.

PowerPoint-de Flowchart ýasamak

Şekiller bilen işlemekçi bolanyňyzdan, PowerPoint-iň obýektleri ölçemek we hata

Koprak oka →