PowerPoint-de reňkli kodly rowaýaty nädip ýasamaly

Tomaşaçylar suratyň her bölüminiň nämäni aňladýandygyny bilmese, diagrammalar we grafikler az maksat bilen hyzmat edýär. Reňkli rowaýat goşmak, tomaşaçylary yzarlamagyň iň oňat usulydyr.

PowerPoint-de grafik goýmak

Birinji ädim,

Koprak oka →

PowerPoint-de suraty keseligine nädip öwürmeli

PowerPoint prezentasiýaňyza şekil goşmak, prezentasiýaňyzy has özüne çekiji etmek üçin ajaýyp usuldyr. “PowerPoint” şeýle hem şekilleriňizi keseligine öwürmek üçin bir topar formatlaýyş gurallaryny stoluň başyna getirýär.

Suraty ke

Koprak oka →

PowerPoint-de ýazuw maşynkasyny ýa-da buýruk setirini nädip ýasamaly

Microsoft PowerPoint prezentasiýaňyza gyzykly animasiýa goşmak, slaýdşowyňyza birneme goşmaça ömür berýär. Diňe ýazuw maşynkasy ýa-da buýruk setiri animasiýasy goşmak bilen diňleýjileriňizi gyzyklandyrman, eýse

Koprak oka →

PowerPoint-de ýyldyz söweşleriniň aýlaw tekstini nädip döretmeli

“PowerPoint” -iň açylyş sahnasynda “Wyldyz söweşleri” tekst gözleginde gol çekmek arkaly giriş döretmek, diňleýjileriňizi gyzyklandyrmak we prezentasiýaňyz bilen gyzyklanmak üçin ajaýyp usuldyr.

PowerPoint-de “Wyldyz söweşleri”

Koprak oka →

Tablisany Word-dan PowerPoint-ä nädip göçürmeli

Tanyşdyryşyňyzda tablisa gerek bolsa, ony göni PowerPoint-de döredip bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, Word-da tablisany döredip, ony PowerPoint prezentasiýasyna göçürip alyp bilersiňiz. Ine muny nädip etmeli.

Öňe gidiň we göçürilmeli tablisam

Koprak oka →

PowerPoint-de üç gatly nädip ýasamaly

Microsoft PowerPoint diňe görkeziş maksatly ulanylsa-da, gyzykly we göze ýakymly broşýuralary döretmek üçin ajaýyp programma. “PowerPoint” -i ulanyp, üç esse nädip döretmeli (we çap etmeli).

PowerPoint-de üç gatly ýasamak

Gowy habar - şablonlar bar!

Koprak oka →

PowerPoint slaýdlaryny nädip goşmaly, pozmaly we täzeden düzmeli

Belki, başga bir prezentasiýadan slaýdlary import eden bolsaňyz, birneme pozup, beýlekilerini täzeden tertipleşdirmek isleýärsiňiz. Ora-da belki başdan başlap, täze goşup ýa-da bar bolan slaýdlary üýtgedip bilersiňiz. Sebäbine garamazda

Koprak oka →

PowerPoint-de tekstleri nädip labyrlamaly

PowerPoint prezentasiýasynda düşündiriş, ýazgy ýa-da suratkeş kreditini bermek isleýän suratyňyzy ulanýarsyňyz diýeliň. Şeýle hem, tekstiň soňrak göçürilmegi bilen suratyň yzyndan barýandygyna göz ýetirmek isleýärsiňiz. “PowerPoint” -iň toparlaşd

Koprak oka →

PowerPoint prezentasiýasynda teksti nädip tapawutlandyrmaly

Teksti tapawutlandyrmak oňa ünsi çekýär. Office 365-e ýazylsaňyz, PowerPoint-de teksti gönüden-göni görkezip bilersiňiz. “PowerPoint” -iň iş stoly wersiýasyny ulanýan bolsaňyz, iş usulyny ulanmaly bolarsyňyz. Iki ýoly hem görkez

Koprak oka →

PowerPoint şablonlaryny nädip ölçemeli

Düzgüne görä, PowerPoint slaýdlary 16: 9 nisbatynda giň ekran görnüşini ulanýar. Adaty formata (4: 3 gatnaşygy) üýtgetmek ýa-da adaty ululyk döretmek isleseňiz, PowerPoint muny amala aşyrmagyň çalt we agyrsyz usulyny üpjün edýär.

PowerPoint şablonlarynyň ölçe

Koprak oka →