Windows 10 ýa-da Windows 11-de görkezilmeýän USB diskiňizi nädip düzetmeli

Gysgaça mazmun: Windows-da görkezilmeýän USB diskini näsazlyklary düzetmek üçin ilki bilen başga bir USB portuna we başga bir kompýutere dakyň we USB merkezine birikdirilmändigine göz ýetiriň. Bu netije bermese, meseläni anyklamak üçin Disk Dolandyryş guralyny ulanmaly bolarsyňyz.

USB diskleri kompýuteriňize birikdireniňizde, File Explorer-de awtomatiki peýda bolmaly. Windows 10 ýa-da Windows 11 kompýuteriňizde birikdirilen disk görkezilmese

Koprak oka →

Windows 10-da mugt HEVC kodeklerini nädip gurmaly (H.265 wideo üçin)

Gysgaça mazmun: Microsoft Dükanynda HEVC kodekleri mugt elýeterli däl. HEVC wideo faýllaryny oýnamak ýa-da Microsoft-yň resmi kodekleri üçin 99 sent tölemek üçin VLC ýaly üçünji tarap wideo pleýerini göçürip almaly. Resmi kodekleri resmi däl çeşmelerden göçürip almazlygy maslahat berýäris.

Windows 10, H.okary effektiw wideo kodlamagy (HEVC) bilen kodlanan wideo faýllaryny goldaýar, H.265 wideo

Koprak oka →

Windows 11-de Wi-Fi birikmesini kesmegi nädip düzedip bolar?

Gysgaça mazmun: Wi-Fi-yňyz Windows 11 kompýuterinde birikmesini kesmegi dowam etdireniňizde, marşrutizatoryňyzy täzeden açyp görüň, toruňyzy ýatdan çykaryň we täzeden birikdiriň, toruňyzy "Hususy" edip, tor adapter draýwerleriňizi täzeläň, "Network Adapter" näsazlyk çözüjisini ulanyp ýa-da "WLAN" -y täzeden açyň. AutoConfig "hyzmaty.

Kompýuteriňiz sizi wagtal-wagtal Wi-Fi ulgamyňyzdan aýyrýarmy? Routeriň

Koprak oka →

Windows 11-de ýelmeýän açarlary nädip öçürmeli

Gysgaça mazmun: Windows 11-de ýelmeýän açarlary öçürmek üçin “Shift” düwmesine bäş gezek basyň we bu aýratynlyk ýapylýar.

“Sticky Keys”, Windows 11 kompýuteriňizde klawiatura gysga ýollaryny ulanmagyň amatly usulyny hödürleýär, ýöne bu hemmeler üçin mümkin däl. Eger tötänleýin açsaňyz we gysga ýollara adaty çemeleşmegi makul bilýän bolsaňyz, Windows HK-daky ýapyk düwmeleri öçürmek aňsat. Ine, muny etmegiň birnäçe usuly bar.

Icka

Koprak oka →

Windows 11-de Gibernasiýany nädip öçürmeli (we hiberfil.sys-y aýyrmaly)

Gysgaça mazmun: Giberni öçürmek we Windows 11-de hiberfil.sys faýlyny pozmak üçin ýokary derejeli buýruk teklip penjiresini açyň we "powercfg -h off" buýrugyny işlediň. Soňra "powercfg.exe/gibernate on" bilen täzeden açyp bilersiňiz.

Windows 11 kompýuteriňizde gibernasiýa ulanmasaňyz, gyşlamak faýly (hiberfil.sys) tarapyndan ulanylýan ammar ýerini yzyna almak üçin aýratynlygy öçürmek gowy z

Koprak oka →

Windows 11-de suratlar programmasy täze aýratynlyklary alýar

Windows 11 henizem gaty köp iş dowam edýär. Microsoft ýaňy-ýakynda Windows 10-da peýda bolan Suratlar programmasynyň täzelenjek indiki komponentdigini mälim etdi.

“Canary” we “Dev” kanallaryndaky “Windows 11” içerki işgärlerine hödürlenýän täze täzelenme, birnäçe täze aýratynlygy bolan täzelenen Suratlar programmasyny öz içine alýar. Birinjisi, ýatlamalaryň slaýdşowlaryny, “Google Google” suratlaryny döretmäge mümkinçilik berýän ýa-da öz slaýdşow

Koprak oka →

Windows 11-iň Faýl gözlegçisi täze jikme-jiklikler panelini alýar

Microsoft, Windows 11-de File Explorer-i birinji goýberilişdäki täze gurallar panelinden başlap, has ýakyn wagtda bellikli nawigasiýa bilen täzeleýär. Indi ýolda başga bir üýtgeşiklik bar.

Windows 11 Insider Preview Build 23451 indi Dev Channel-de Windows Insider synagçylaryna çykýar we File Explorer-de täze jikme-jiklikler panelini öz içine alýar. Alt + Shift + P klawiatura salgylanmasy bilen henizem girip bolýar, ýöne indi soňky işjeňli

Koprak oka →

Windows 11-de AppData bukjasyny tapyp bolmazmy? Ony nädip yzyna almaly

Gysgaça mazmun: Windows 11-iň "AppData" bukjasyny tapmak üçin "Işlet" -i açyň, "% appdata%" ýazyň, Enter basyň we salgy setirinde "AppData" saýlaň. Başga bir usul, File Explorer-i açmak, Görmek> Görkezmek> Gizlin zatlary basmak we "AppData" bukjasyny görmek üçin "C:\Ulanyjylar\[Ulanyjy adyňyz] \" ýoluna girmekdir.

“AppData” bukjasyny tapmalymy? Windows 11 kompýuteriňizde pikir edişiňizden bu bukjany tapm

Koprak oka →

Windows 11 täzelenmesi täzeden başlandan soň şowsuzmy? Düzedmegiň 6 usuly

Gysgaça mazmun: Windows 11 täzelenmesi täzeden açylandan soň şowsuz bolanda, internet birikmäňiziň işleýändigine göz ýetiriň, el bilen täzeden açyň, VPN-i öçüriň, Windows Update näsazlyk çözüjisini ulanyň, ammar ýeriňizi boşadyň we Windows-yň zaýalanan ulgam faýllaryny düzediň.

Kompýuteriňizi täzeden açanyňyzdan soň Windows 11 ulgam täzelenmesi gurup bilmedi? Alada etme; bu umumy mesele we düzedişler has aňsat. Ine,

Koprak oka →

Windows 10 we 11-de gulp ekranyna howany nädip goşmaly

Gysgaça mazmun: Windows 10-da Sazlamalar> Şahsylaşdyrma> Gulp ekrany> Fonuny "Windows Spotlight" -a üýtgediň> Görkeziljek programma hökmünde "Howa" saýlaň. Windows 11-de Sazlamalar> Şahsylaşdyrma> Gulp ekrany> "Ekranyň gulpuny" aýratynlygy üçin "Howa" saýlaň.

Adamlar howany barlamagy gowy görýärler. Telefonyňyzda, akylly sagadyňyzda ýa-da kompýuteriňizde bu maglumata aňsat girmek gowy

Koprak oka →