Windows 10 ýa-da Windows 11-de görkezilmeýän USB diskiňizi nädip düzetmeli

Gysgaça mazmun: Windows-da görkezilmeýän USB diskini näsazlyklary düzetmek üçin ilki bilen başga bir USB portuna we başga bir kompýutere dakyň we USB merkezine birikdirilmändigine göz ýetiriň. Bu netije bermese, meseläni anyklamak üçin Disk Dolandyryş gur

Koprak oka →

Windows 10-da mugt HEVC kodeklerini nädip gurmaly (H.265 wideo üçin)

Gysgaça mazmun: Microsoft Dükanynda HEVC kodekleri mugt elýeterli däl. HEVC wideo faýllaryny oýnamak ýa-da Microsoft-yň resmi kodekleri üçin 99 sent tölemek üçin VLC ýaly üçünji tarap wideo pleýerini göçürip

Koprak oka →

Windows 11-de Wi-Fi birikmesini kesmegi nädip düzedip bolar?

Gysgaça mazmun: Wi-Fi-yňyz Windows 11 kompýuterinde birikmesini kesmegi dowam etdireniňizde, marşrutizatoryňyzy täzeden açyp görüň, toruňyzy ýatdan çykaryň we täzeden birikdiriň, toruňyzy "Hususy" edip, tor adapter dr

Koprak oka →

Windows 11-de ýelmeýän açarlary nädip öçürmeli

Gysgaça mazmun: Windows 11-de ýelmeýän açarlary öçürmek üçin “Shift” düwmesine bäş gezek basyň we bu aýratynlyk ýapylýar.

“Sticky Keys”, Windows 11 kompýuteriňizde klawiatura gysga ýollaryny ulanmagyň amatly usulyny hödürleýär, ýöne bu hem

Koprak oka →

Windows 11-de Gibernasiýany nädip öçürmeli (we hiberfil.sys-y aýyrmaly)

Gysgaça mazmun: Giberni öçürmek we Windows 11-de hiberfil.sys faýlyny pozmak üçin ýokary derejeli buýruk teklip penjiresini açyň we "powercfg -h off" buýrugyny işlediň. Soňra "powercfg.exe/gibernate on"

Koprak oka →

Windows 11-de suratlar programmasy täze aýratynlyklary alýar

Windows 11 henizem gaty köp iş dowam edýär. Microsoft ýaňy-ýakynda Windows 10-da peýda bolan Suratlar programmasynyň täzelenjek indiki komponentdigini mälim etdi.

“Canary” we “Dev” kanallaryndaky “Windows 11” içerki işgärlerine hödürlenýän täze täzel

Koprak oka →

Windows 11-iň Faýl gözlegçisi täze jikme-jiklikler panelini alýar

Microsoft, Windows 11-de File Explorer-i birinji goýberilişdäki täze gurallar panelinden başlap, has ýakyn wagtda bellikli nawigasiýa bilen täzeleýär. Indi ýolda başga bir üýtgeşiklik bar.

Windows 11 Insider Preview Build 23451 indi Dev Chann

Koprak oka →

Windows 11-de AppData bukjasyny tapyp bolmazmy? Ony nädip yzyna almaly

Gysgaça mazmun: Windows 11-iň "AppData" bukjasyny tapmak üçin "Işlet" -i açyň, "% appdata%" ýazyň, Enter basyň we salgy setirinde "AppData" saýlaň. Başga bir usul, File Explorer-i açmak, Görmek> Görkezmek> Gizlin zatl

Koprak oka →

Windows 11 täzelenmesi täzeden başlandan soň şowsuzmy? Düzedmegiň 6 usuly

Gysgaça mazmun: Windows 11 täzelenmesi täzeden açylandan soň şowsuz bolanda, internet birikmäňiziň işleýändigine göz ýetiriň, el bilen täzeden açyň, VPN-i öçüriň, Windows Update näsazlyk çözüjisini ulanyň, ammar ýeriňizi boşadyň

Koprak oka →

Windows 10 we 11-de gulp ekranyna howany nädip goşmaly

Gysgaça mazmun: Windows 10-da Sazlamalar> Şahsylaşdyrma> Gulp ekrany> Fonuny "Windows Spotlight" -a üýtgediň> Görkeziljek programma hökmünde "Howa" saýlaň. Windows 11-de Sazlamalar> Şahsylaşdyrma>

Koprak oka →