Microsoft Excel, Word we Outlook-da lentany nädip görkezmeli

Gysgaça mazmun: Office lentany yzyna getirmek üçin lenta goýmasyna iki gezek basyň ýa-da lenta düwmesine sag basyň we "Lentany ýykyň" -y öçüriň. Ekranyň ýokarky sag burçunda lenta belliklerini görmeseňiz, ýokarky ok nyşanyna basyň we "Salgylary we buýruklary görkez" -i saýlaň we soňra "Lentany awto-gizlemek" düwmesine basyň.

Excel, Word ýa-da Outlook programma lentasy birden ýitdi? Ony tötänleýin gizlemek aňsat, käwagtlar

Koprak oka →

Antiwordle näme we Wordle-den näme tapawudy bar?

Gysgaça mazmun: Antiwordle, Wordle klony bolup, gizlin sözi çaklamaga synanyşýan däl . Oýunyň maksady, enigma çözmezden mümkin boldugyça köp synanyşmak.

Şol ýerdäki köp sanly “Wordle” klonlarynyň arasynda “Antiwordle” iň meňzeýär. Şol bir minimalist stil bar, ýöne bu oýnuň maksady asyl Wordle-iň tersidir.

Antiwordle Wordle-den näme tapawutlandyrýar?

“Wordle” -de siziň maksadyňyz

Koprak oka →

Indi Kindle söz resminamalaryny iberip bilersiňiz

Google Docs we beýleki alternatiwalaryň köpelendigine garamazdan, Microsoft Word ol ýerdäki iň ygtybarly resminama ýazmak programmalarynyň biri bolmagynda galýar. Amazonyň Kindle eReaders bilen integrasiýa bilen indi hasam gowulaşýar.

Indi, bir resminama ýazsaňyz ýa-da başga biriniň Word-da ýazan resminamasyny açsaňyz, indi birine eýe bolsaňyz, ony Kindle-e elektron kitap hökmünde paýlaşyp bilersiňiz. Diňe Faýla gidiň, Eksport saýla

Koprak oka →

Kwordle näme? Wordle klonyny nädip oýnamaly

Gysgaça mazmun: Quordle bir sözüň ýerine birbada dört sözi çözmäge çagyrýar. Dokuz synanyşykdan başlaýarsyňyz we bir gezekde diňe bir söz çaklap bilersiňiz. Merriam-Webster's Quordle web sahypasynda oýnap bilersiňiz.

“Quordle” ýene bir “Wordle” klonydyr, ýöne asyl Wordle-den birneme çuňlugy bar. Bu gündelik tapmany üstünlikli çözmek üçin köp işlemeli bolarsyňyz. Bagtymyza, oýny özleşdirmek kyn bolsa-da öwrenmek gaty aňs

Koprak oka →

Iň oňat söz alternatiwalary we klonlary

Gysgaça mazmun: Iň oňat Wordle alternatiwalary we klonlary Skribbl.io, Absurdle, TypeRacer, Codeword Puzzles (Crosswords), Letterpress, Hangman we Waffle.

“Wordle” -ni ölüme çenli oýnasaňyz we şol bir gijäni çyzýan täze bir zat isleseňiz, şansyňyz bolar - size şuňa meňzeş derejäni berjek köp sanly alternatiwalar we klonlar bar.

Dünýä näme üçin Wordle alternatiwalaryna mätäç

“Wordle” “düşünmek aňsat” we “özleşdirmek kyn” serhe

Koprak oka →

Microsoft Word resminamasyny CSV faýlyna nädip üýtgetmeli

Düwürtik bilen bölünen baha (CSV) vergul (we käwagt beýleki simwollar) bilen bölünen maglumatlary öz içine alýar we adatça bir programmadan beýlekisine maglumat alyşmak üçin ulanylýar. Word resminamasynda maglumatlaryň sanawy bar bolsa, ony CSV faýlyna öwürmek, beýleki programmalara girmäge kömek edip biler.

E-poçta kontaktlaryňyzyň hemmesini Word faýlynda tertipleşdirýärsiňiz diýeliň we onlaýn programmanyň

Koprak oka →

Microsoft Word-y buýruk buýrugyndan nädip başlamaly

Programmalaryň köpüsi ýaly, “Command Prompt” -dan “Word” -y işe girizip bilersiňiz, emma Word başlangyç işine gözegçilik etmek üçin birnäçe goşmaça wyklýuçatelleri hem goldaýar.

Buýrugy haýal etmän ýazsaňyz, gysga ýol döretmek üçin ulanyň, partiýa skriptiniň bir bölegi hökmünde goýuň, Word-y goşmaça parametrler bilen işe girizmek, näsazlyklary düzetmek ýa-da belli bir şablon bilen başlamak üçin Howpsuz re inimde Word ý

Koprak oka →

Word-da täzelik býulleten-stil sütünlerini nädip döretmeli

Habar býulletenleri, işiňiz ýa-da guramaňyz barada yzarlaýjylaryňyza möhüm täzelikleri bermek üçin ajaýyp. Microsoft Word-daky aýratyn aýratynlyklaryň kömegi bilen hiç wagt owadan, professional habar býulletenini döredip bilersiňiz.

Word-da habar býulleten-stil sütünlerini döretmek

Tekstiňizi sütünler arkaly tertiplemek habar býulletenini döretmegiň möhüm bölegi. Bagtymyza, Word birnäçe tekst gutusyny salmagy öz içine almaýar (elbetde m

Koprak oka →

Microsoft Word-da dili nädip üýtgetmeli

Başga dilde ýazýan bolsaňyz, Word interfeýsini hem şol dile üýtgedip bilersiňiz. Redaktirleme dilini, subutnama gurallaryny ýa-da ulanyjy interfeýsini üýtgetmeli bolsaňyz, Word-yň bir usuly bar.

Ofis üçin dil paketlerini goşmak

Ilki bilen etjek bolýan zadyňyz, ulanmak isleýän diliňiz üçin dil aksesuar paketini goşmakdyr. Bu dil paketleri düýbünden mugt we 32 bitli ýa-da 64 bitli arhitektura üçin elýeterlidir.

Office-iň dil garniturala

Koprak oka →

Excel sanawyndan Word-da poçta belliklerini nädip döretmeli

Poçta sanawyny tertipli tertiplemek üçin Microsoft Excel-den peýdalanýan bolmagyňyz mümkin. Şeýle-de bolsa, poçta belliklerini çap etmäge taýyn bolanyňyzda, Excel sanawyňyzdan Word-da döretmek üçin poçta birleşmesini ulanmaly bolarsyňyz. Ine, nähili.

Birinji ädim: Poçta sanawyňyzy taýýarlaň

Excel-de eýýäm poçta sanawyny döreden bolsaňyz, bu synagdan arkaýyn geçip bilersiňiz. Sanawy entek döretmedik bolsaňyz, Excel-de poçta

Koprak oka →