Microsoft Excel, Word we Outlook-da lentany nädip görkezmeli

Gysgaça mazmun: Office lentany yzyna getirmek üçin lenta goýmasyna iki gezek basyň ýa-da lenta düwmesine sag basyň we "Lentany ýykyň" -y öçüriň. Ekranyň ýokarky sag burçunda lenta belliklerini görmeseňiz, ýokarky ok nyşanyna basyň we "

Koprak oka →

Antiwordle näme we Wordle-den näme tapawudy bar?

Gysgaça mazmun: Antiwordle, Wordle klony bolup, gizlin sözi çaklamaga synanyşýan däl . Oýunyň maksady, enigma çözmezden mümkin boldugyça köp synanyşmak.

Şol ýerdäki köp sanly “Wordle” klonlarynyň

Koprak oka →

Indi Kindle söz resminamalaryny iberip bilersiňiz

Google Docs we beýleki alternatiwalaryň köpelendigine garamazdan, Microsoft Word ol ýerdäki iň ygtybarly resminama ýazmak programmalarynyň biri bolmagynda galýar. Amazonyň Kindle eReaders bilen integrasiýa bilen indi hasam gowulaşýar.

I

Koprak oka →

Kwordle näme? Wordle klonyny nädip oýnamaly

Gysgaça mazmun: Quordle bir sözüň ýerine birbada dört sözi çözmäge çagyrýar. Dokuz synanyşykdan başlaýarsyňyz we bir gezekde diňe bir söz çaklap bilersiňiz. Merriam-Webster's Quordle web sahypasynda oýnap bilersiňiz.

“Quord

Koprak oka →

Iň oňat söz alternatiwalary we klonlary

Gysgaça mazmun: Iň oňat Wordle alternatiwalary we klonlary Skribbl.io, Absurdle, TypeRacer, Codeword Puzzles (Crosswords), Letterpress, Hangman we Waffle.

“Wordle” -ni ölüme çenli oýnasaňyz we şol bir gijäni çyzýan täze bir zat isleseňiz, şans

Koprak oka →

Microsoft Word resminamasyny CSV faýlyna nädip üýtgetmeli

Düwürtik bilen bölünen baha (CSV) vergul (we käwagt beýleki simwollar) bilen bölünen maglumatlary öz içine alýar we adatça bir programmadan beýlekisine maglumat alyşmak üçin ulanylýar. Word resminamasynda maglumatlar

Koprak oka →

Microsoft Word-y buýruk buýrugyndan nädip başlamaly

Programmalaryň köpüsi ýaly, “Command Prompt” -dan “Word” -y işe girizip bilersiňiz, emma Word başlangyç işine gözegçilik etmek üçin birnäçe goşmaça wyklýuçatelleri hem goldaýar.

Buýrugy haýal etmän ýazsaňyz, gysga ýol döre

Koprak oka →

Word-da täzelik býulleten-stil sütünlerini nädip döretmeli

Habar býulletenleri, işiňiz ýa-da guramaňyz barada yzarlaýjylaryňyza möhüm täzelikleri bermek üçin ajaýyp. Microsoft Word-daky aýratyn aýratynlyklaryň kömegi bilen hiç wagt owadan, professional habar býulletenini döredip bilersiňiz.

Word-da habar

Koprak oka →

Microsoft Word-da dili nädip üýtgetmeli

Başga dilde ýazýan bolsaňyz, Word interfeýsini hem şol dile üýtgedip bilersiňiz. Redaktirleme dilini, subutnama gurallaryny ýa-da ulanyjy interfeýsini üýtgetmeli bolsaňyz, Word-yň bir usuly bar.

Ofis üçin dil paketlerini goşmak

Ilki bilen etjek

Koprak oka →

Excel sanawyndan Word-da poçta belliklerini nädip döretmeli

Poçta sanawyny tertipli tertiplemek üçin Microsoft Excel-den peýdalanýan bolmagyňyz mümkin. Şeýle-de bolsa, poçta belliklerini çap etmäge taýyn bolanyňyzda, Excel sanawyňyzdan Word-da döretmek üçin poçta birleşmesini ulanmaly bolarsyňyz. In

Koprak oka →