Microsoft Word-yň grammatika barlaýjysyny nädip gowulandyrmaly

Microsoft Word güýçli grammatika barlaýjy bilen gelýär, ýöne ösen grammatikany kesgitlemek aýratynlyklarynyň köpüsi deslapky ýagdaýda ýapylýar. Grammatika meşhur, ýöne Word-a grammatika barlagyny goşmak hökman däl. Sözüň özi grammatika üçin mugt alternat

Koprak oka →

Tablisany Word-dan PowerPoint-ä nädip göçürmeli

Tanyşdyryşyňyzda tablisa gerek bolsa, ony göni PowerPoint-de döredip bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, Word-da tablisany döredip, ony PowerPoint prezentasiýasyna göçürip alyp bilersiňiz. Ine muny nädip etmeli.

Öňe gidiň we göçürilmeli tablisam

Koprak oka →

Sözde tötänleýin teksti nädip döretmeli

Käwagt, Word resminamasynda käbir gazan ýa-da doldurgyç teksti gerek bolup biler. Bir çözgüt, bu teksti döretmek üçin lorem ipsum ýa-da gödek tekst generatoryna geçmekdir. Ativea-da bolmasa, teksti göni Word-da döredip bilersiňiz.

Rand formulasy bilen tötänleýin tekst döre

Koprak oka →

Tekst gutularyny Word-da nädip gulplamaly

Tekst gutularyny gulplamak, resminamadaky aýratyn mazmuny tötänleýin ýa-da bilkastlaýyn üýtgetmekden goramagyň ajaýyp usulydyr. Ine, tekst gutularyny Word-da nädip gulplamaly.

Tekst gutularyny sözde gulplamak

Şol bir tordaky beýleki adamlaryň elýeterli bolan resminamasyny

Koprak oka →

Sözde diagonaly teksti nädip düzmeli

Word resminamaňyza azajyk pizzaz ýa-da grafiki dizaýn elementlerini goşmak isleýän bolsaňyz, tekst gutusy we WordArt opsiýalaryny ulanyp diagonally teksti aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz. Bu makalada size Word-da diagonaly teksti nädip ýasamalydygyny görkezeris.

Tekst gu

Koprak oka →

“Word” -da bellikleri nädip döretmeli we çap etmeli

Customöriteleşdirilen bellikleri ýasamak isleýän bolsaňyz, Microsoft Word-dan başga bir zat gözlemäň. Şahsy ýa-da hünär taýdan ulanmak üçin bolsun, Word şahsy poçta belliklerini döretmek üçin giňişleýin aýratynlyk berýär. Ine muny nädip etmeli.

Word-da ýörite bel

Koprak oka →

Word-da konweri nädip döretmeli we çap etmeli

Şahsy ýa-da hünär taýdan ulanmak üçin ýöriteleşdirilen konwert döretmek isleseňiz, ýöne puluňyzy professional derejede ýerine ýetirmek islemeýän bolsaňyz, Microsoft Word size ýapyşdy. “Word” -da özleşdirilen konwert döretmek, ýumuş üçin döredilen aýratynlyk se

Koprak oka →

Belli bir söz resminamasynda ýazuw we grammatika ýalňyşlyklaryny nädip gizlemeli

Ellingazuw we grammatika ýalňyşlyklaryny belli bir Word resminamasynda beýleki resminamalaryňyzyň hemmesi sazlamanyň üýtgemegine täsir etmezden gizlemek isleseňiz, şansyňyz bolar. Microsoft Word-yň muny etmegiň u

Koprak oka →

Söz resminamasynyň böleklerini redaktirlemekden nädip goramaly

Bir resminama bilen başga-da birnäçe adam bilen işleşýän bolsaňyz, elmydama galmazlyk isleýän mazmunyňyzyň redaktirlenmegine hemişe mümkinçilik bar. Word resminamasynyň aýratyn böleklerini redaktirlemekden gorap, adam ýalňyşlaryndan goraň. Koprak oka →

Teswirleri diňe söz bilen nädip çap etmeli

Birnäçe adam bilen resminamada hyzmatdaşlyk edeniňizde, teswirleri goýmak prosesiň möhüm bölegi bolup durýar. Resminamany teswirler bilen birlikde çap edip bilersiňiz, ýöne teswirleri çap etmek isleseňiz näme etmeli? Muny edip bilersiňiz.

Näme üçin diňe resminamadaky teswirle

Koprak oka →