Microsoft Word-yň grammatika barlaýjysyny nädip gowulandyrmaly

Microsoft Word güýçli grammatika barlaýjy bilen gelýär, ýöne ösen grammatikany kesgitlemek aýratynlyklarynyň köpüsi deslapky ýagdaýda ýapylýar. Grammatika meşhur, ýöne Word-a grammatika barlagyny goşmak hökman däl. Sözüň özi grammatika üçin mugt alternatiwany öz içine alýar.

Grammatika barlaýjy, Microsoft Word-yň Office 365, Word 2019 we Word 2016 ýaly ähli häzirki zaman wersiýalarynyň bir bölegidir. Şeýle hem has gowulaşýar: Microsoft ýaňy-ýak

Koprak oka →

Tablisany Word-dan PowerPoint-ä nädip göçürmeli

Tanyşdyryşyňyzda tablisa gerek bolsa, ony göni PowerPoint-de döredip bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, Word-da tablisany döredip, ony PowerPoint prezentasiýasyna göçürip alyp bilersiňiz. Ine muny nädip etmeli.

Öňe gidiň we göçürilmeli tablisamyz bilen Word resminamasyny açyň we ýelmejek PowerPoint-i açyň. Taýar bolanyňyzdan soň, Word resminamasyndaky tablisany tapyň we saýlaň. Tablisany saýlamak üçin stoluň üstünden aýlaň we ýokarky çep ta

Koprak oka →

Sözde tötänleýin teksti nädip döretmeli

Käwagt, Word resminamasynda käbir gazan ýa-da doldurgyç teksti gerek bolup biler. Bir çözgüt, bu teksti döretmek üçin lorem ipsum ýa-da gödek tekst generatoryna geçmekdir. Ativea-da bolmasa, teksti göni Word-da döredip bilersiňiz.

Rand formulasy bilen tötänleýin tekst dörediň

Word resminamaňyzda tötänleýin (ýöne sazlaşykly) teksti doldurgyç mazmuny hökmünde ulanmak isleseňiz, Word tarapyndan berlen tötänleýin mazmun döretmek formulasyny ulanyp bilersiňiz. Şeýle-

Koprak oka →

Tekst gutularyny Word-da nädip gulplamaly

Tekst gutularyny gulplamak, resminamadaky aýratyn mazmuny tötänleýin ýa-da bilkastlaýyn üýtgetmekden goramagyň ajaýyp usulydyr. Ine, tekst gutularyny Word-da nädip gulplamaly.

Tekst gutularyny sözde gulplamak

Şol bir tordaky beýleki adamlaryň elýeterli bolan resminamasynyň üstünde işleýärsiňiz we tekst gutularyňyzy gulplamak isleýärsiňiz, ýalňyşlyk bilen redaktirlemezler.

Bu işi amala aşyrmak üçin, Ösüşçiniň goýmasynda görkezilen gurallary ulanmaly bolarys. Öndü

Koprak oka →

Sözde diagonaly teksti nädip düzmeli

Word resminamaňyza azajyk pizzaz ýa-da grafiki dizaýn elementlerini goşmak isleýän bolsaňyz, tekst gutusy we WordArt opsiýalaryny ulanyp diagonally teksti aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz. Bu makalada size Word-da diagonaly teksti nädip ýasamalydygyny görkezeris.

Tekst gutusy bilen sözde diagonaly teksti nädip ýasamaly

Word-da diagonaly tekst ýasamagyň iň aňsat usullaryndan biri tekst gutusy bilen. Munuň üçin ilki bilen tekst gutusy ýasamaly!

“Goýmak” men

Koprak oka →

“Word” -da bellikleri nädip döretmeli we çap etmeli

Customöriteleşdirilen bellikleri ýasamak isleýän bolsaňyz, Microsoft Word-dan başga bir zat gözlemäň. Şahsy ýa-da hünär taýdan ulanmak üçin bolsun, Word şahsy poçta belliklerini döretmek üçin giňişleýin aýratynlyk berýär. Ine muny nädip etmeli.

Word-da ýörite bellikler etmek

“Word” -yň näçe wagtlap dowam edendigini göz öňünde tutsaňyz, programmanyň diňe ýönekeý resminamalary döredip geçendigi geň däldir. Diňe şahsylaşdyrylan konwertleri döretmek üçin g

Koprak oka →

Word-da konweri nädip döretmeli we çap etmeli

Şahsy ýa-da hünär taýdan ulanmak üçin ýöriteleşdirilen konwert döretmek isleseňiz, ýöne puluňyzy professional derejede ýerine ýetirmek islemeýän bolsaňyz, Microsoft Word size ýapyşdy. “Word” -da özleşdirilen konwert döretmek, ýumuş üçin döredilen aýratynlyk sebäpli ýönekeýdir.

Word-da konwertleri döretmek we çap etmek

Öňe gidiň we Word açyň we\Poçta goýmasyny saýlaň.

Koprak oka →

Belli bir söz resminamasynda ýazuw we grammatika ýalňyşlyklaryny nädip gizlemeli

Ellingazuw we grammatika ýalňyşlyklaryny belli bir Word resminamasynda beýleki resminamalaryňyzyň hemmesi sazlamanyň üýtgemegine täsir etmezden gizlemek isleseňiz, şansyňyz bolar. Microsoft Word-yň muny etmegiň usuly bar.

Ilki bilen belli bir resminama üçin harp barlagyny näme üçin öçürmek isleýändigiňiz bilen gyzyklanyp bilersiňiz. Birnäçe sebäpler bar. Belki, aýratynlygy resminamalaryň köpüsinde goýma

Koprak oka →

Söz resminamasynyň böleklerini redaktirlemekden nädip goramaly

Bir resminama bilen başga-da birnäçe adam bilen işleşýän bolsaňyz, elmydama galmazlyk isleýän mazmunyňyzyň redaktirlenmegine hemişe mümkinçilik bar. Word resminamasynyň aýratyn böleklerini redaktirlemekden gorap, adam ýalňyşlaryndan goraň.

Söz resminamasyndaky aýratyn mazmuny goramak

Şeýlelik bilen, Word resminamaňyzy ibermäge taýynlanýarsyňyz, ýöne resminamanyň käbir bölekleriniň elýeterli däldigine göz ýetirmek isleýärsiňi

Koprak oka →

Teswirleri diňe söz bilen nädip çap etmeli

Birnäçe adam bilen resminamada hyzmatdaşlyk edeniňizde, teswirleri goýmak prosesiň möhüm bölegi bolup durýar. Resminamany teswirler bilen birlikde çap edip bilersiňiz, ýöne teswirleri çap etmek isleseňiz näme etmeli? Muny edip bilersiňiz.

Näme üçin diňe resminamadaky teswirleri çap etmek isleýärsiňiz? Birnäçe sebäp bar. Belki, ýazgylaryňyz üçin saklap boljak teswirleriň gaty göçürmesini islärsiňiz. Ora-da belki topar hökmünde hyzmatdaşlar bilen oturyp, resminama we düşünd

Koprak oka →