Google Bard garaşmak sanawyny taşlaýar we plugin goşýar

Google Bard ilkinji gezek şu ýylyň başynda kompaniýanyň ChatGPT, Bing Chat we beýleki AI kömekçilerine beren jogaby hökmünde geldi. Şu gün Google I/O-da kompaniýa Barda gelýän birnäçe gowulaşmany görkezdi.

Şu günki wak

Koprak oka →

Google Kartalaryň çuňňur görnüşi Simulýasiýa oýnuna meňzeýär

Şu günki Google I/O wakasy esasan AI aýratynlyklary bilen baglanyşyklydy, ýöne birnäçe baglanyşyksyz aýratynlyklar hem ýüze çykaryldy. Mysal üçin, Google Kartalar nawigasiýa indiki derejä çykýan täze “Çümdüriji görnüş” alýar

Koprak oka →

Microsoft 365 Indi telefonyňyzda PDF-lere gol çekmäge mümkinçilik berýär

Öň Office programmasy diýlip atlandyrylýan Microsoft 365 programmasy, Microsoft-yň iPhone, iPad we Android enjamlarynda onlaýn hyzmatlarynyň merkezi bolup hyzmat edýär. Microsoft indi programma gowulaşan PDF goldawyny hödürleýär.

Microsoft 365 yk

Koprak oka →

Netgear-yň ykjam nokady size 5G-den ýokary Wi-Fi 6E berýär

5G telefonlarymyzda gaty gowy. Beýleki enjamlarda-da ulanyp bilseňiz näme? Elbetde, telefonyňyzy ykjam nokat hökmünde ulanyp bilersiňiz, ýöne ýolda noutbukda internete girmek üçin ýörite 5G setirini isleseňiz, Netgear-da arkaňyz bar.

Netgear tä

Koprak oka →

Windows 10-da mugt HEVC kodeklerini nädip gurmaly (H.265 wideo üçin)

Gysgaça mazmun: Microsoft Dükanynda HEVC kodekleri mugt elýeterli däl. HEVC wideo faýllaryny oýnamak ýa-da Microsoft-yň resmi kodekleri üçin 99 sent tölemek üçin VLC ýaly üçünji tarap wideo pleýerini göçürip

Koprak oka →

USB barmak sürüjileri näçe wagtlap maglumatlary saklaýar?

Gysgaça mazmun: Gowy USB sürüjisi 10 ýyl ýa-da ondanam köp wagtlap işläp biler. Şeýle-de bolsa, maglumatlaryň hakyky ömri gurluşyň hiline, ýazuw sikllerine, temperaturasyna we baş barmak sürüjisiniň saklanyş şertlerine baglylykda üýtgeýär.

USB b

Koprak oka →

DOCSIS 4.0 näme (we haçan elýeterli bolar?)

Gysgaça mazmun: DOCSIS 4.0 DOCSIS kabel modem standartynyň iň soňky gaýtalanmagydyr we 2023-nji ýylyň ahyrynda çäkli bazarlara çykar.

Kabel modemiňiz barmy? DOCSIS ulanýar. DOCSIS 4.0 kömegi bilen has çalt kabel internete eýe

Koprak oka →

Microsoft Excel, Word we Outlook-da lentany nädip görkezmeli

Gysgaça mazmun: Office lentany yzyna getirmek üçin lenta goýmasyna iki gezek basyň ýa-da lenta düwmesine sag basyň we "Lentany ýykyň" -y öçüriň. Ekranyň ýokarky sag burçunda lenta belliklerini görmeseňiz, ýokarky ok nyşanyna basyň we "

Koprak oka →

Iň soňky pursat: Eneler güni üçin tehniki şertnamalarda uly tygşytlaň

Eneler güni bu dynç güni, eger durmuşyňyzda ene (ler) üçin ajaýyp sowgat gözleýän bolsaňyz, barlamak isleýän käbirleriňizi tapdyk. Bu hepde “Apple Watch SE”, “Google Pixel Watch” we başga-da köp z

Koprak oka →

Outhli e-poçtalary Outlook-da okaň diýip nädip bellemeli

Gysgaça mazmun: Outlook-yň iş stolunda we web programmasynda e-poçta bukjanyňyza sag basyň we "Hemmesini okalýan ýaly belläň" saýlaň. “IPhone” ýa-da “Android” programmasynda e-poçta bukjanyňyzy açyň, e-poçta basyň we saklaň, ýokarky sag

Koprak oka →