Google Bard garaşmak sanawyny taşlaýar we plugin goşýar

Google Bard ilkinji gezek şu ýylyň başynda kompaniýanyň ChatGPT, Bing Chat we beýleki AI kömekçilerine beren jogaby hökmünde geldi. Şu gün Google I/O-da kompaniýa Barda gelýän birnäçe gowulaşmany görkezdi.

Şu günki wakanyň dowamynda Google Bardy güýçlendirýän AI modeliniň iň soňky wersiýasy PaLM 2 barada pikir alyşdy. Google bu ýerde henizem özboluşly, sebäbi ChatGPT, Bing we beýleki AI söhbetdeşlik nokatlarynyň kö

Koprak oka →

Google Kartalaryň çuňňur görnüşi Simulýasiýa oýnuna meňzeýär

Şu günki Google I/O wakasy esasan AI aýratynlyklary bilen baglanyşyklydy, ýöne birnäçe baglanyşyksyz aýratynlyklar hem ýüze çykaryldy. Mysal üçin, Google Kartalar nawigasiýa indiki derejä çykýan täze “Çümdüriji görnüş” alýar.

Şu gün, Google bar bolan 3D karta modelleriniň üstünde marşruty görkezjek Google Kartalar üçin täze re modeim görkezdi. Kartanyň ýokarsynda görünýän çyzyklar we oklar bilen ugurlary aýlap bile

Koprak oka →

Microsoft 365 Indi telefonyňyzda PDF-lere gol çekmäge mümkinçilik berýär

Öň Office programmasy diýlip atlandyrylýan Microsoft 365 programmasy, Microsoft-yň iPhone, iPad we Android enjamlarynda onlaýn hyzmatlarynyň merkezi bolup hyzmat edýär. Microsoft indi programma gowulaşan PDF goldawyny hödürleýär.

Microsoft 365 ykjam programmasy, baş harplaryňyzy we soňraky ulanmak üçin doly goluňyzy goşmak bilen PDF-e gol çekmek mümkinçiligini goşýar. Blog ýazgysynda “Köpüňiz ýolda öndürijilikli bolmak üçin ykjam enjamlaryňyz

Koprak oka →

Netgear-yň ykjam nokady size 5G-den ýokary Wi-Fi 6E berýär

5G telefonlarymyzda gaty gowy. Beýleki enjamlarda-da ulanyp bilseňiz näme? Elbetde, telefonyňyzy ykjam nokat hökmünde ulanyp bilersiňiz, ýöne ýolda noutbukda internete girmek üçin ýörite 5G setirini isleseňiz, Netgear-da arkaňyz bar.

Netgear täze M6 Pro ykjam marşrutizatoryny yglan etdi we ykjam marşrutizatordan sorajak zatlaryňyzyň köpüsi. Saýlama ykjam ulgam üpjün edijiňize birigip, size 5G mmWave birikmesini berip biler, soňra adaty Wi-F

Koprak oka →

Windows 10-da mugt HEVC kodeklerini nädip gurmaly (H.265 wideo üçin)

Gysgaça mazmun: Microsoft Dükanynda HEVC kodekleri mugt elýeterli däl. HEVC wideo faýllaryny oýnamak ýa-da Microsoft-yň resmi kodekleri üçin 99 sent tölemek üçin VLC ýaly üçünji tarap wideo pleýerini göçürip almaly. Resmi kodekleri resmi däl çeşmelerden göçürip almazlygy maslahat berýäris.

Windows 10, H.okary effektiw wideo kodlamagy (HEVC) bilen kodlanan wideo faýllaryny goldaýar, H.265 wideo

Koprak oka →

USB barmak sürüjileri näçe wagtlap maglumatlary saklaýar?

Gysgaça mazmun: Gowy USB sürüjisi 10 ýyl ýa-da ondanam köp wagtlap işläp biler. Şeýle-de bolsa, maglumatlaryň hakyky ömri gurluşyň hiline, ýazuw sikllerine, temperaturasyna we baş barmak sürüjisiniň saklanyş şertlerine baglylykda üýtgeýär.

USB barmak diskleri maglumatlary saklamagyň amatly we göçme serişdesidir. Şeýle-de bolsa, fleş diskler hakykatda näçe wagtlap maglumatyňyzy saklap biler? Bu soraga jogap bermek üçin içerki işleri we maglum

Koprak oka →

DOCSIS 4.0 näme (we haçan elýeterli bolar?)

Gysgaça mazmun: DOCSIS 4.0 DOCSIS kabel modem standartynyň iň soňky gaýtalanmagydyr we 2023-nji ýylyň ahyrynda çäkli bazarlara çykar.

Kabel modemiňiz barmy? DOCSIS ulanýar. DOCSIS 4.0 kömegi bilen has çalt kabel internete eýe boljakdygyňyzy we kabel modemiňizi täzelemeli bolanyňyzda gyzyklanýan bolsaňyz, ine nämä garaşmaly we haçan.

DOKSIS näme?

DOCSIS, kabel hyzmatynyň interfeýs spesifikasiýasy baradaky mag

Koprak oka →

Microsoft Excel, Word we Outlook-da lentany nädip görkezmeli

Gysgaça mazmun: Office lentany yzyna getirmek üçin lenta goýmasyna iki gezek basyň ýa-da lenta düwmesine sag basyň we "Lentany ýykyň" -y öçüriň. Ekranyň ýokarky sag burçunda lenta belliklerini görmeseňiz, ýokarky ok nyşanyna basyň we "Salgylary we buýruklary görkez" -i saýlaň we soňra "Lentany awto-gizlemek" düwmesine basyň.

Excel, Word ýa-da Outlook programma lentasy birden ýitdi? Ony tötänleýin gizlemek aňsat, käwagtlar

Koprak oka →

Iň soňky pursat: Eneler güni üçin tehniki şertnamalarda uly tygşytlaň

Eneler güni bu dynç güni, eger durmuşyňyzda ene (ler) üçin ajaýyp sowgat gözleýän bolsaňyz, barlamak isleýän käbirleriňizi tapdyk. Bu hepde “Apple Watch SE”, “Google Pixel Watch” we başga-da köp zatlary tygşytlaň.

“Apple Watch SE” (2-nji Gen) 219 dollara (30 dollar)

Koprak oka →

Outhli e-poçtalary Outlook-da okaň diýip nädip bellemeli

Gysgaça mazmun: Outlook-yň iş stolunda we web programmasynda e-poçta bukjanyňyza sag basyň we "Hemmesini okalýan ýaly belläň" saýlaň. “IPhone” ýa-da “Android” programmasynda e-poçta bukjanyňyzy açyň, e-poçta basyň we saklaň, ýokarky sag burçdaky üç nokady saýlaň we “Hemmesini saýlaň” saýlaň. Şol bir üç nokatly menýuny açyň we "Okaň diýip belläň" -i saýlaň.

Outlook-yň ähli okalmadyk e-poçtaňyzy görkezmegini islemeýärsiňizmi?

Koprak oka →