Microsoft Office-de garaňky rejimi nädip açmaly


Gysgaça mazmun: Windows üçin Microsoft Office-de garaňky re modeimi işletmek üçin Faýl> Hasaba geçiň we Office mowzugyny Gara edip düzüň. Şeýle hem, Windows 10 ýa-da Windows 11-i garaňky re toime üýtgedip, adaty Ulgam sazlamasyny ulanyň sazlamasyny ulanyp bilersiňiz. “Mac” -da ulgam mowzugyňyzy garaňky re toime üýtgetmeli.

Microsoft Office gara we goýy çal mowzuklary öz içine alýar. Windows 10, Windows 11 we Mac-da ulgamlaýyn garaňky re modeim indi Office programmalaryna täsir eder, emma Windows Word-da Microsoft Word, Excel, Outlook we PowerPoint ýaly Office programmalary üçin garaňky temany aýratyn saýlap bilersiňiz.

Windows Office-de Microsoft Office-iň garaňky reodeimini nädip açmaly

Microsoft-yň pikiriçe, Windows 10 we Windows 11 HK-lerde Microsoft 365 (öň Office 365 ady bilen tanalýan) abuna ýazylan bolsa, Office-iň garaňky re modeimi elýeterlidir. (Şeýle-de bolsa, Office 2016 we Office 2013-de mowzugyňyzy “goýy çal” diýip üýtgedip bilersiňiz. Bu hatda Windows 7-de hem işleýär.)

Windows-da mowzugyňyzy üýtgetmek üçin Word, Excel, Outlook ýa-da PowerPoint ýaly Office programmasynyň ýokarky çep burçundaky “Faýl” menýusyna basyň.

Gapdal paneldäki Hasap opsiýasyna basyň. Sag tarapda “Office mowzugy” açylan menýusyny açyň we islän mowzugyňyzy saýlaň.

Microsoft Office-de esasy tema indi Ulgam sazlamasyny ulanyň. Diýmek, Windows 10 ýa-da Windows 11 kompýuteriňiz garaňky tema ulanjak bolsa, Office diňe garaňky tema ulanar.

Ofis gurnamaňyzda öňem adaty sazlama bolan “Reňkli” ýaly başga bir opsiýany ulanmak üçin goýulmagy mümkin.

Garaňky re modeimi işletmek üçin, iň garaňky Office stili üçin “Gara” saýlaň.

(Ulgam sazlamasyny ulanyň opsiýasyna ýapyşmagy makul bilýän bolsaňyz, Windows 10 ýa-da Windows 11-de Sazlamalar> Şahsylaşdyrma> Reňklerden garaňky Windows ulgam temasyny saýlap bilersiňiz. Windows 11-de “Re modeimiňizi saýlaň”)

Şeýle hem “Gara çal” saýlap bilersiňiz. Bu mowzukda has açyk gara çal ulanylýar, Gara temany gaty garaňky görseňiz has gowy görersiňiz.

Bu ýerden başga bir “Ofis fonuny” saýlap bilersiňiz. Mysal üçin, Office lentasynyň aňyrsynda dizaýny görmeýän bolsaňyz, Office fon gutusyna basyň we Düşegi ýok saýlaň.

Bu tema we fon sazlamalary ulgamyňyzdaky Microsoft Office programmalaryna täsir edýär. Hatda şol bir Microsoft hasaby bilen girýärsiňiz öýdüp, beýleki Windows HK-lerdäki Office programmalaryna täsir edýär.

Temany saýlap boljak ikinji ýer bar. Ony tapmak üçin Faýl> Görnüş. “Umumy” kategoriýasynyň saýlanandygyna göz ýetiriň we “Microsoft Office-iň göçürmesini şahsylaşdyryň” bölümini gözläň. “Ofis mowzugy” gutusyna basyň we isleýän mowzugyňyzy saýlaň. Üýtgeşmeleriňizi saklamak üçin OK düwmesine basyň.

Döredýän resminamalaryňyz, mowzugyňyza gabat gelýän fonda eýe bolar. Mysal üçin, garaňky tema bilen, Office garaňky fonda ak tekst görkezer. Munuň ýüze çykmazlygy üçin Word opsiýalary penjiresinde “Resminamanyň sahypasynyň reňkini hiç haçan üýtgetmäň” -e göz aýlaň.

Bu sazlama diňe wizual. Garaňky re inimde döredilen Word resminamasyny başga birine iberseňiz, diňe gara reňkde açsalar, ak tekstli gara fon görerler. Kimdir biri şeýle resminamany çap etse, köp mukdarda syýa ýa-da toner gerek bolmaz; adaty bolşy ýaly çap eder.

Microsoft Office-iň Mac-daky garaňky reodeimini nädip açmaly

Office-iň garaňky rejesi Microsoft 365-de ýa-da Mac üçin Office 2019-da elýeterlidir, ýöne ulgamyňyzyň garaňky re modeimini açyp işjeňleşdirmeli. Mac-yňyzy ýagty re inimde ulanýan wagtyňyz diňe Office programmalary üçin garaňky re modeimi aýratyn açyp bilmersiňiz.

“Mac” ulgamyňyzdaky garaňky re modeimi işjeňleşdirmek üçin, “Mac” dolandyryş merkezindäki açary ulanyň ýa-da “Ulgam ileri tutmalary> Umumy” bölümine geçiň we “Garaňky” görnüşini saýlaň. Mac üçin Word, Excel we PowerPoint ýaly ofis programmalary derrew garaňky re intoime girer.

Ulgamda açyk bolsa, aýratyn Office programmalary üçin Dark Mode ulanmazlygy saýlap bilersiňiz. Mysal üçin, Word üçin Dark Mode-y öçürmek üçin Word> Saýlamalara gidiň we Şahsylaşdyrma bölüminde “Dark Mode” -ni saýlaň. Her ädim üçin bu ädimi aýratyn gaýtalamaly bolarsyňyz. Mysal üçin, Excel üçin muny üýtgetmek üçin Excel> Saýlamalara başlaň.

Microsoft Word-yň ileri tutmalarynda, Word resminamalaryňyzyň üstünde işleýän wagtyňyz, gara reňkli fon reňkiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny saýlap bilersiňiz. Şahsylaşdyrma bölüminde “Garaňky rejäniň gara sahypanyň reňki bar” ýa-da “Garaňky re modeimiň ak sahypanyň reňki bar” -ny saýlaň.