Outlook 2016 nädip düzmeli? Jogap bermekden ýa-da ugradylandan soň habary ýapmak


Düzgüne görä, Outlook şol habara jogap bereniňizden ýa-da ibereniňizden soň habar penjiresini açyk saklaýar, bu iş gutarandan soň el bilen bolmaly. “Outlook” “Iber” düwmesine basanyňyzdan soň asyl habar penjiresini awtomatiki usulda ýapar ýaly üýtgedip bilersiňiz. Ine, nähili.

Outlook lentasyndaky “Faýl” menýusyna basyp başlaň.

Açylýan gapdal panelde Görnüş buýrugyna basyň.

Açylýan Outlook opsiýalary penjiresinde çep tarapdaky Poçta kategoriýasyna geçiň.

Sag tarapda, Jogaplar we öňe gidişler bölümine aýlaň, Jogap bereniňizde ýa-da ugradylanda asyl habar penjiresini ýapyň opsiýasyny açyň we sazlamalaryňyzy saklamak üçin OK düwmesine basyň.

Munuň hemmesi bar. Indi, asyl habaryňyz oňa jogap bereniňizde ýa-da iberen badyňyza awtomatiki ýapylýar.