Microsoft-yň Office 365 näme üçin uly şertnama


Microsoft-yň Office 365 hyzmaty uzak wagt bäri gaty gowy işleýär we gowulaşýar. 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabryndan başlap, Office 365 Home alty ulanyja çäklendirilmedik mukdarda Office programmalaryny gurmaga mümkinçilik berer.

Office 365 ulanyjylary üçin täzelik

Microsoft ýaňy Office 365 ulanyjylary üçin gowulaşma yglan etdi. Häzirki wagtda Office 365 Home bäş ulanyja mümkinçilik berýär. Microsoft bu çäklendirmäni alty adama ýetirýär, şonuň üçin her Office 365 Home hasaby goşmaça ulanyjy alýar.

Şeýle hem, her bir ulanyjy çäklendirilmedik mukdarda enjamlara Office programmalaryny gurup biler. Ulanyjylar bir wagtyň özünde diňe bäş sany Office programmasyna gol çekip bilerler. Bu indi gowulaşma, bu bäş ulanyjy diňe 10-a çenli enjamda Office gurup biler.

Bu üýtgetmeler 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabryndan güýje girer. Microsoft hem Office 365 meýilnamalarynyň bahasyny ýokarlandyrmaýar.

Microsoft derrew güýje girýän birnäçe hasap üýtgetmeleri girizdi. Office 365-e ýazylanyňyzdan soň, Microsoft Maşgalaňyzdaky ähli ulanyjy hasaplaryna awtomatiki usulda ygtyýar berler. Abunalygyňyzy göni Microsoft hasaby web sahypasyndan dolandyryp bilersiňiz.

Office 365 näme?

Office 365, esasan, Microsoft Office abunalygydyr. Microsoft Office-iň adaty gutulan nusgalaryny satyn alyp bilersiňiz, ýöne Office 365 has gowy şertnama.

Office 365 Home diýlip atlandyrylýan maşgala meýilnamasy ýylda 100 dollar. Şol bahadan bäş (ýakyn wagtda alty) adam Microsoft Office-iň iň soňky wersiýalaryny kompýuterlerinde, Maclarynda, planşetlerinde we telefonlarynda gurup biler. Her bir adam 1 TB OneDrive ammaryny hem alýar.

Office 365-de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote we Outlook bar. Neşir ediji we elýeterlilik hem girýär, ýöne diňe Windows-da elýeterlidir. Office-iň adaty gutulan nusgalaryny satyn alan bolsaňyz, edil şol bir doly iş stoly Office programmalary, ýöne ýygy-ýygydan aýratynlyk täzelenmelerini almak artykmaçlygy bar. Hawa, olary awtonom görnüşde ulanyp bilersiňiz - kompýuteriňiz ýa-da Mac, işjeňleşmegi üçin her 30 günden bir gezek onlaýn görünmeli.

Programmalary Office.com-a girip, hasabyňyza girip we “Office programmalaryny gurmak” düwmesine basyp göçürip alyp bilersiňiz. Telefonda ýa-da planşetde Office programmalaryny Apple App Store-dan ýa-da Google Play-den göçürip alyň we Microsoft hasabyňyz bilen giriň. Şeýle hem, programmalara ýazylmak we göçürip almak üçin Windows 10 bilen gelýän “Meniň ofisim” programmasyny ulanyp bilersiňiz.

Yourhli kompýuterleriňiz, kompýuterleriňiz, planşetleriňiz we telefonlaryňyz üçin programmalar

Ofisiň gutulan nusgalary indi kän bir zat däl. Office Home & Student 2016 we Office üçin Home Home and Student 2016 aýratyn önümler bolup, hersiniň bölek satuw bahasy 150 dollar. Kompýuterden Mac-a ýa-da tersine geçseňiz, täze nusgasyny satyn almaly bolarsyňyz.

Bu aralykda, Office 365 Home ýylda 100 dollar. Office 365 Home, hersiniň öz Microsoft hasaby bolan bäş (we ýakyn wagtda alty) adama on sany kompýuterde ýa-da Mac-da (ýa-da ikisiniň kombinasiýasy) Office programmalaryny gurmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, her bir adam bäş planşete we bäş telefona çenli Office gurup biler.

Başgaça aýdylanda, Office 365 Home bilen, bir öý hojalygynyň arasynda ýylda 100 dollara on nusgasyny Office paýlaşyp bilersiňiz. On adaty Office ygtyýarnamasy üçin 1500 dollar tölemeli bolarsyňyz.

Elmydama Ofisiň iň soňky wersiýasy bolar

Office 365, Microsoft Office-iň iň soňky wersiýalary bilen hemişe täzelenýär. Şeýlelik bilen, Microsoft Office 2019 çykanda, täzelenmek üçin goşmaça töleg tölemeli bolmaz. Täze programma üpjünçiligine awtomatiki täzelenersiňiz. Bu aralykda, Office 2016-ny satyn alan adamlar köne wersiýasyna ýapyşarlar ýa-da Office 2019 ygtyýarnamasyny doly bahadan satyn almaly bolarlar.

Microsoft, Office 365 wersiýasyny Office-iň adaty gutulan wersiýasyna garanyňda yzygiderli täzeleýär. Aslynda, Office 365 ProPlus ulanyjylarynda esasan Office 2019 bar. Microsoft belli bir wagt bu kody alyp, gutujyga salar we Office 2019 diýip atlandyrar.

Adam başyna 1 TB “OneDrive” ammary

Microsoft, şeýle hem, Office 365 bolan her bir ulanyjy üçin 1 TB OneDrive ammaryny öz içine alýar. Başgaça aýdylanda, Office 365 Öý meýilnamasy bilen, bäş ulanyjy üçin jemi 5 TB boş ýer alarsyňyz. Oktýabr aýynda bu alty ulanyjy üçin jemi 6 inçekesele öwrüler.

Bu ajaýyp gymmat. Diňe Office programmalaryna ähmiýet bermän saklamak üçin gaty möhüm zat.

Dropbox 1 TB boşluk üçin ýylda 100 dollar töleýär we bu diňe bir hasap üçin! Office 365 satyn almak her ýyl deň mukdarda pul sarp edýär, ýöne size alty sany 1 inçekesel hasaby - jemi 6 inçekesel alýar we siz Office arzalaryny hem alýarsyňyz. “Dropbox” -dan ýylda 600 dollar gerek bolar.

Google, Dropbox-dan has gowy bahasy bolan Google One-yň bir bölegi hökmünde size ýylda 2 TB ammar satýar. Şeýle-de bolsa, Google-yň hödürleýän teklibi, Microsoft-yň şol bir bahadan 6 TB ýatda saklaýan we Office programmalaryny hödürlemegi bilen deňeşdirilende hasam peselýär.

OneDrive-de indi gaty gowy! Windows 10-a birikdirildi, bu amatly. OneDrive-da ep-esli maglumatlary saklap bilersiňiz we “Talap boýunça faýllar” aýratynlygyny diňe Windows PC-ä faýllary zerur bolanda göçürip alyp bilersiňiz. Programmalar iPhone, iPad, Android, macOS we Windows 7 üçin hem elýeterlidir. OneDrive faýllaryňyzy web brauzerinde hem görüp bilersiňiz.

Office 365 üçin töleg, ammaryň üstündäki OneDrive-da goşmaça aýratynlyklary açýar. Faýllara baglanyşyklary paýlaşyp, şol baglanyşygy belli bir wagtdan soň gutarmagyny ýa-da umumy faýly görmek üçin parol talap edip bilersiňiz. Şeýle hem, “OneDrive” faýllaryňyzyň hemmesini soňky 30 günüň içinde belli bir ýagdaýda dikeldip bilersiňiz, bu töleg programma üpjünçiliginiň hüjüminden gutulmaga kömek edip biler.

Bonus Skype minutlary

Bonus hökmünde Office 365 käbir Skype minutlaryny öz içine alýar. “Office 365” meýilnamasyndaky her bir ulanyjy, dünýädäki telefon liniýalaryna we jübi telefonlaryna jaň etmek üçin 60 minuda çenli wagt alar. Ine, jaň edip boljak ýurtlaryň doly sanawy.

Skype ulanmaga taýyn bolsaňyz, Office 365-iň kömegi bilen hatda halkara uzak aralyk jaňlarynda hem pul tygşytlap bilersiňiz. Bu, Office 356-ny gowy bahalandyrýan başga bir bonus.

Office 365-de pul tygşytlamaly

Microsoft-yň web sahypasyndan Office 365 Home alsaňyz, ýylda 100 dollar tölärsiňiz, başga bir ýere alyp pul tygşytlap bilersiňiz.

Microsoft, Office 365 Home-a bir ýyllyk abunalygy 100 dollara satýar. Şeýle hem “Amazon”, “Office 365 Personal” -a bary-ýogy 63 dollara bir ýyllyk abuna ýazylyşyny hödürleýär. Bular sanly önümler, şonuň üçin eltip bermäge garaşmak hökman däl. Amazon, abunalygy işjeňleşdirmek üçin Microsoft-yň web sahypasyna girizip boljak açaryňyzy berer.

Office 365 bilen gyzyklanýan bolsaňyz, Microsoft-yň web sahypasynda bir aýlap mugt synag üçin ýazylyp bilersiňiz.

Microsoft näme üçin henizem gutulan nusgalary hödürleýär?

Office 365 şeýle bir oňat zat welin, Office 2016-nyň gutulan nusgalaryny erbet şertnama meňzeýär. Manyöne köp adam gutulan nusgalary satyn almak isleýär, şonuň üçin Microsoft henizem opsiýa hökmünde hödürleýär.

Ofisiň gutulan nusgalary hemişe gymmatdy. Mysal üçin, Office XP-iň adaty wersiýasy 2001-nji ýylda täzeden çykanda 479 dollar boldy. Döwrebaplaşdyrsaňyzam, 239 dollar tölemeli bolarsyňyz we bu diňe Office-iň giriş wersiýasy üçin. Şol bahalar inflýasiýany hasaba alsaňyz hasam gymmat görüner. Microsoft gutulan nusgalaryň bahasyny ödeýän ýaly däl - bu diňe Office 365-i has gowy şertnama edýär!

Microsoft-yň ýakyn wagtda Office-iň täze gutulan wersiýalaryny öndürmegini bes etmegine garaşýarys. Office 2019 eýýäm ýolda, ýöne şondan soň näme boljagyny bilemzok. Office 365 öňe barýan ýol, Office gerek bolsa, hatda gaty gowy ammar gerek bolsa gaty köp zat.