Office 2019 geldi. Ine, näme üçin alada etmersiňiz?


Düýn, Microsoft ýakyn 2019-da umumy bölek satuw mümkinçiligini wada berip, ygtyýarnama berýän müşderilere Office 2019-yň bardygyny mälim etdi. Döwrebaplaşdyrmak isleýän işewür müşderiňiz bolmasaňyz we Office durmuşyňyzy buluda geçirmäge taýyn däl bolsaňyz, bu siziň üçin möhüm bolmaz.

Office 2019 näme?

Office 2019, Office-iň ýeke-täk, hemişelik ygtyýarnama wersiýasy. Edil Office 365 abuna ýazylan Office 365 oýnamagyndan birnäçe gün öň. Bir gezek satyn alýarsyňyz we islän wagtyňyz bir kompýuterde ýa-da Mac-da ulanmagy dowam etdirersiňiz. “Office Home & Business 2019” sarp ediji wersiýasy entek elýeterli däl, emma Microsoft bahasyny - 249 dollar diýip yglan etdi.

Gowy. Näme üçin Office 365 üçin abuna töleginden gaça durup, hemişelik ygtyýarnama satyn almaly dälsiňiz? Birnäçe sebäp bar.

Microsoft Office 2019-ny aç-açan peseldýär

Aboveokardaky skrinshot, Microsoft-yň Office 2019 giriş sahypasyndan bolup, göni manyda başlaýar: “Buluda taýyn däl müşderiler üçin” bölekleýin göni gürlemek we bölekleýin inçe garaňky nagyş. Microsoft, abuna esasly modele geçmäge taýyn däl kompaniýalar üçin “Office 2019” -ny aç-açan boşluk hökmünde kesgitledi. Enougheterlik derejede adalatly. Alsoöne ol size birneme gazyp başlaýar we Office 365 bilen gitmejekdigiňizi ýitirýär.

Iki aýratynlyk nokadyndan birneme aşak aýlaň (“aňsatlyk bilen dörediň” we “işiňizi ýönekeýleşdiriň”) we şoňa ýetersiňiz:

Office 2019 şertnamasynda bizi satmak üçin hakyky synanyşmaýarsyňyzmy?

Hakykat, maý aýynda Microsoft Office-iň yzygiderli täzelenýän abuna wersiýasy bolan Office 365-iň koduny doňdurmagy we Office 2019-ny çykarmagy karar etdi. Hatda häzirki wagtda Office 356-da bar aýratynlyklar ýok. şol aýratynlyklaryň bir bölegi.

Öňe gitmek üçin, Microsoft Office 365-iň hakyky wersiýasyny we Office 2019-a abuna modeline garşy çykan müşderiler üçin zerur pikirlenmegi göz öňünde tutýandygy düşnüklidir.

Office 365 henizem has köp aýratynlyk hödürleýär we has oňat şertnama bolmagy ähtimal

Geliň, Office 365 hakda biraz gürleşeliň. Hawa, başga bir abuna tölegini tölemek agyry ýaly bolup biler, ýöne ynanyň ýa-da ynanmaň, bu gaty gowy zat.

Mysal üçin, Office 365 Öý abunalygyny alyň. 99ylda 99 dollar işleýär we şonuň bilen alýan zadyňyz:

  • Alty dürli ulanyjy, islän enjamlaryna Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook we ş.m.) doly iş stoly wersiýasyny gurup biler. Onlyeke-täk çäklendirme, her bir adamyň Office-ni diňe bir gezek enjamlarynyň birinde ulanyp biljekdigi, kän bir zat däl. Şeýle hem, ykjam we onlaýn programmalara girip bilerler.
  • Şol alty ulanyjynyň her biri özlerine OneDrive giňişliginiň doly terabaýtyny alýar.

Dogrusyny aýtsak, Office programmalaryna girmek bilen çäklenmän, gaty köp ammarda oňat şertnama tapmak kyn. Office 365-iň näme üçin beýle köp zatdygyny doly ýazdyk, şonuň üçin bu ýerde doly maglumat bermeris. Emma matematikany ýerine ýetiriň. Käbir dürli kompýuterlerde Office-e girmäge mätäç bäş ýa-da alty adam bar bolsa, Office 2019 ygtyýarnamalary üçin 1000 dollardan gowrak seredýärsiňiz (olaryň käbiri bilim neşirine laýyk bolsa biraz az). Office 365 abuna ýazylyşynyň on ýyllyk berkligi.

Mundan başga-da, Office 365-iň Office 2019 bilen deňeşdirilişine göz aýlalyň. Office 2019 ony bir gezek satyn alýar we başga bir wersiýa şertnamasyny satyn alýançaňyz ýerine ýetirersiňiz. Howpsuzlyk täzelenmelerini alarsyňyz, ýöne uly aýratynlyk täzelenmeleri ýok. Beýleki tarapdan, Office 365 täze aýratynlyklar bilen yzygiderli täzelenýär.

Aý, başga bir zat. Office 2019 diňe Windows 10-da işleýär we macOS-yň iň soňky üç wersiýasy haýsy bolsa-da işleýär. Hawa, macOS talaby käbir sebäplere görä üýtgeýär. Microsoft-yň pikiriçe: MacOS-yň täze wersiýasy çykanda, Mac operasiýa ulgamynyň talaplary Office 2019 iň soňky üç wersiýasyna öwrülýär: macOS-yň täze wersiýasy we öňki wersiýalary. Biraz geň.

Beýleki tarapdan, Office 365 häzirki wagtda Windows 7, 8 we 10 bilen işleýär, ýöne macOS üçin üç wersiýaly üýtgetmek shemasyny hem ulanýar.

Office 2019 Office 2016 bilen nädip deňeşdirilýär?

Office 2019, Office 2016 çykandan bäri Office 365-e girizilen käbir täze aýratynlyklary hödürleýär. Bu aşakdaky ýaly aýratynlyklary öz içine alýar:

  • Officehli Office programmalarynda syýa gowulaşdy
  • Şuňa meňzeş slaýdlaryň arasynda hereket görnüşini döretmäge mümkinçilik berýän PowerPoint Morph geçişi
  • Excel-de käbir täze diagramma görnüşleri
  • Pikirleri azaltmak üçin ekranyň penjire elementlerini gizleýän Word-da fokus tertibi.
  • Outlook-da fokusirlenen guty, möhüm habarlaryňyzy has möhümlerden tapawutlandyrýar
  • Täze Microsoft serwerleri we hyzmatlary (Toparlar ýaly) bilen has gowy integrasiýa

Sanawda görkezmedik käbir aýratynlyklarymyz bar, ýöne hakykatdanam kän däl. Kärhanalar, esasanam şol hyzmatlaryň käbirini ulanýan bolsa we has gowy integrasiýa zerur bolsa, kämilleşdirmek bilen gyzyklanyp bilerler. Homeöne öý we kiçi telekeçiler üçin bu ýerde özüne çekiji zat ýok. Office 2016-ny eýýäm alan bolsaňyz we siziň üçin gowy işleýän bolsa, täzelemäge kän bir sebäp ýok.

2013 ýa-da 2010 ýaly köne wersiýa bilen meşgullanýan bolsaňyz, täze wersiýalarynda gaty gyzykly zatlar bar. Şeýle-de bolsa, Office 365-e ýazylmak has gowy jedeldir. Uzak möhletde has gowy goldaw, has köp aýratynlyk we arzan baha belligi alarsyňyz.