Ofis intellektual hyzmatlary näme we olary öçürmelimi?


Microsoft-yň esasy Office 365 müşderi programmalary - Word, Excel, PowerPoint we Outlook - bularyň hemmesinde “Office intellektual hyzmatlary” açmaga mümkinçilik berýän sazlama bar. Onda bular näme, näme üçin açylýar we olary öçürmeli? Geliň öwreneliň.

Office 365 abunaňyz bar bolsa, Word, Excel, PowerPoint we Outlook-da Faýl> Görnüşler> Umumy “Office akylly hyzmatlar” atly bölüm bar. (Office-i diňe O365 abuna ýazylmazdan özbaşdak programmalar toplumy hökmünde satyn alan bolsaňyz, bu bölüm size elýeterli bolmaz.)

“Hyzmatlary işjeňleşdir” atly ýekeje bellik gutusy bu programmalaryň hemmesinde işleýär, şonuň üçin ähli programmalar açylýar ýa-da ýapylýar; aýratyn saýlaw ýok. Islendik programmada açmak ony her programmada açar we şonuň ýaly-da ony islendik programmada öçürmek her programmada öçürer.

Ofis intellektual hyzmatlary näme?

Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, Office Intelligent Services (OIS) dinamiki, bulut esasly hyzmatlar bolup, işiňizi gowulaşdyrmak üçin peýdaly goşmaça funksiýalary üpjün edýär. Mysal üçin, Microsoft tekstiň bir bölümini ýa-da tutuş bir resminamany terjime etjek terjime aýratynlygyny hödürleýär. Bu, diňe Hyzmatlary işjeňleşdirmek bellik gutusy açylan O365 ulanyjylary üçin elýeterli OIS aýratynlygy.

OIS-iň beýleki aýratynlyklary Excel üçin maglumatlary wizuallaşdyrma guralyny, PowerPoint dizaýn kömekçisini, bir mowzuk hakda maglumat tapmaga kömek edýän “akylly gözleg” guralyny we ýazmagy däl-de, tekst ýazmak ukybyny öz içine alýar. Başga-da birnäçe hyzmatlar bar we Microsoft yzygiderli has köp zat goşýar.

Bellik: Beýleki hyzmatlaryň käbirini ulanmak üçin başga bir başlangyç bahany açyk saklamaly. Word, Excel, PowerPoint ýa-da Outlook-da Faýl> Görnüşler> Ynam merkezini açyň we Ynam merkeziniň sazlamalaryna basyň.

Çepde, soňra sagda Gizlinlik opsiýalary -ny saýlaň, Gizlinlik opsiýalarynyň ikisiniň hem açykdygyna göz ýetiriň.

Ofis intellektual hyzmatlary näme üçin açylýar we olary öçürmeli?

Ilkinji gezek OIS-i ulanýan müşderi programmasyny açanyňyzda, olary açmak isleýändigiňizi sorarlar, şonuň üçin Hyzmatlary işjeňleşdirmek bellik gutusy açyk bolsa, bu siziň razydygyňyzdyr. Alada etme! Indi olary nädip öçürmelidigini bilýärsiňiz.

Şeýle-de bolsa, OIS aýratynlyklary peýdaly we Microsoft-yň gizlinlik beýannamasy gaty giňişleýin resminama, şonuň üçin OIS-i öçürmezden (ýa-da hakykatdanam açmazdan) ony okamak we habarly karar bermek isläp bilersiňiz. Bu ýerde O365 ulanýan “How-To Geek” -däki adamlar OIS-i açdylar, sebäbi ulanýan peýdaly aýratynlyklarymyz bar, ýöne size öz islegiňiz diýmekden başga maslahat berip bilmeris we a-dan habarymyz ýok ulanmazlygyň gowy sebäbi.