Office 365 bilen haýsy programmalar gelýär?


Office 365-e abuna satyn alanyňyzda, brauzeriňizde işleýän dürli web programmalary bilen birlikde kompýuteriňizde göçürip almak we işlemek üçin müşderi programmalaryny alarsyňyz. Şeýlelik bilen, haýsy programmalary standart görnüşde alýarsyňyz we olara nädip girip bilersiňiz?

Office 365-e ýazylanyňyzda, bilýän we (belki) söýýän adaty Word programmalarynyň iş stolunyň wersiýalaryny göçürip alyp bilersiňiz - Word, Excel we ş.m. Şeýle hem, şol programmalaryň onlaýn wersiýalaryna girip bilersiňiz we resminamalaryňyzy OneDrive-da saklasaňyz, iş stoly bilen onlaýn wersiýalaryň arasynda ep-esli hereket edip bilersiňiz. Bulardan başga-da, diňe onlaýn onlaýn programmalara girip bilersiňiz. Bu seslerden has az bulaşyk, ýöne geliň geliň.

Bellik: Bu ýerde beýan edilen programmalar ýazylanda Office 365 ( O365 hem diýilýär) bilen üpjün edilýär. Microsoft wagtyň geçmegi bilen muny üýtgedip biler we hökman üýtgeder, abuna ýazylmazdan ozal barlaň.

Göçürip alyp boljak adaty iş stoly müşderi programmalary

Office 365 size tanyş bolan şol bir iş stoly programmalaryna girmäge mümkinçilik berýär. Aslynda, Office 365 abunalygy bilen (özbaşdak hemişelik ygtyýarnamadan tapawutlylykda), şol iş stoly programmalaryny birnäçe kompýuterde, hatda Windows we macOS-da gurnamaga rugsat berilýär.

Office 365 abunalygyňyz bilen, adaty ofis toplumyny göçürip alanyňyzda aşakdaky iş stoly programmalaryny alarsyňyz:

 • Geljegi: Microsoft-yň abraýly e-poçta müşderisi
 • Söz: Güýçli söz işlemek
 • Excel: Elektron tablisalary we maglumatlary derňemek üçin
 • PowerPoint: Slaýd-görkezişler üçin
 • OneDrive: OneDrive-iň özi mugt bolsa, Office 365 abuna goşmaça bir TB bulut ammaryny öz içine alýar
 • OneNote: Biziň gaty gowy görýän bellikler programmasy, Windows 10 bilen hem mugt çykýar
 • Skype: VOIP we wideo jaňlary üçin
 • Neşirçi: simpleönekeý iş stoly neşir etmek programmasy
 • Giriş: simpleönekeý maglumat bazasyny döretmek we dolandyrmak üçin

Office ulanmadyk bolsaňyz, bu programmalaryň köpüsi bilen tanyş bolmagyňyzdan ozal, käbirlerini ulanmadyk bolsaňyzam.

Girip boljak täze web programmalary

Office 365-e täze gelenler üçin abunalygyňyz bilen gelýän web programmalary bilen tanyş däl bolup bilersiňiz. Olaryň käbiri Office 365 abunalygy bolmasa-da mugt ulanmak üçin elýeterlidir, ýöne käbiri abuna ýazylmagyny talap edýär. Aşakdaky sanawda haýsysynyň bardygyny belläris.

Şeýle-de bolsa, mugt wersiýalaryň bolmagy, olaryň Office 365 abunalygynyň bir bölegi hökmünde ulananyňyz ýaly işleýändigini aňlatmaýar. Funksiýa adatça birmeňzeş bolsa-da, O365 programmalary has berk baglanyşykly bolup, size programmalar arasyndaky has gowy wariantlary we sinhronizasiýany berýär.

Bu web programmalary, şeýle hem, OneDrive-y saklamak üçin ulanýar, ýagny döreden ýa-da redaktirlän zatlaryňyzyň hemmesi awtomatiki usulda OneDrive-da saklanýar. Diýmek, Office 365-i dünýäniň islendik ýerinde diňe bir brauzer ulanyp, islendik kompýuterden ulanyp bilersiňiz we ähli OneDrive faýllaryňyza girip bilersiňiz. Kompýuteriňize gaýdyp baranyňyzda, döreden ýa-da redaktirlän her bir faýlyňyz OneDrive-da sinhronlanar.

Office 365-e onlaýn gireniňizde, programmalaryň hemmesini programma üpjünçisinden alyp bilersiňiz (islendik Office 365 onlaýn programmasynyň ýokarky çep tarapynda dokuz nokat bilen düwme).

Haýsy programmany ulanýandygyňyza baglylykda ýa-da programmalaryň sanawyny görersiňiz ...

... ýa-da plitkalar.

Muňa garamazdan, programmalaryň birmeňzeş sanawy we olaryň edýän zatlary:

 • Word, Excel, PowerPoint we OneNote: Bular tanyş iş stoly programmalarynyň onlaýn wersiýalary. Iş stolundaky kärdeşleri ýaly güýçli bolmasa-da, gaty gowy görkezilýär. Eger gyzyklanýan bolsaňyz, tapawutlar barada maglumat alarys.
 • Outlook: Outlook-yň onlaýn wersiýasy aslynda Outlook.com bolup, iş stolunyň wersiýasyndan düýpgöter tapawutlanýar. Birinjiden, iş stoly müşderisindäki adamlar, senenama we meseleler meselesi aýratyn onlaýn programmalara bölünýär (aşaga serediň).
 • Adamlar: Müşderi programmasynda Outlook-yň bir bölegi hökmünde gelýän, ýöne aýratyn onlaýn programma bolan aragatnaşyk dolandyryjysy.
 • Senenama: Müşderi programmasynda Outlook-yň bir bölegi hökmünde gelýän, ýöne aýratyn onlaýn programma bolan senenama funksiýasy.
 • Taslamalar: Müşderi programmasyndaky Outlook-yň bir bölegi hökmünde gelýän, ýöne aýratyn onlaýn programma.
 • Sway: Aýry-aýry slaýdlar däl-de, hekaýa arkaly gürrüň bermek üçin döredilen onlaýn onlaýn çykyşlar.
 • Skype: Windows 10 bilen gelýän telefon we wideo jaňy Bu. Tapawutlary siziň üçin ýazdyk, şonuň üçin muny özüňiz düzmeli dälsiňiz.
 • Akym: Tüweleme esasly iş akymy ulgamy, diňe Office 365 abuna ýa-da özbaşdak Flow abuna satyn alan bolsaňyz elýeterli.
 • Formalar: Anketalary, wiktorinalary, anketalary we anketalary aňsat we çalt dörediň. Diňe Office 365 abuna ýazylan bolsaňyz elýeterli.
 • Bing: Microsoft-yň gözleg motoryna täze goýmada alyp barýan baglanyşyk.
 • MSN: Portallaryň haçan uly zat bolandygyny ýadyňyzdamy? Olary indi ulanýarsyňyzmy? .Ok, bizem däl. Emma geçmişden partlama isleseňiz MSN henizem bar.
 • Office: Başga programmalary açyp, islendik Office 365 programmasy bilen açan faýllaryňyzy görüp ýa-da redaktirläp boljak Office baş sahypasyna baglanyşyk.

Office 365 abunalygyňyzy bir domen bilen baglanyşdyran bolsaňyz (ýagny, öz domeniňiz üçin e-poçta funksiýasyny satyn aldyňyz), ulanyjylary, toparlary, howpsuzlygy we ýerine ýetirişleri dolandyrmaga mümkinçilik berýän Admin plitkasyny alarsyňyz. we başga-da dürli zatlar. Officeöne Office gurallaryny ulanmak üçin abunalygy satyn alan bolsaňyz, size Admin gurallary gerek bolmaz we olara girip bilmersiňiz.