Gündelik habarlar toplumy: Office Depot ýasama zyýanly programma üpjünçiligini skanerleýär, premýer-ministrler onlaýn ýagdaýda mugt kommutasiýa alýarlar we başgalar


Juma gutly bolsun, ýigitler we gallar! “Apple” we “Microsoft” soňky gün ümsüm bolsa-da, “Google-land” -da gürleşmek üçin birneme zat bar. Emma iň uly habar? Office Depot ulanyjylary aldady. Bu meni gynandyrýar.

Google News: IOS-da Gmail Iň soňunda jest alýar

Google-da täze bir oýun bar, iOS-daky Gmail jest ölçegli bolýar we Suratlar resminamalary saklaýan käbir resminamalary alýar. Bularyň hemmesi we beýlekiler!

 • YouTube TV häzirki wagtda ABŞ-nyň her bir telewizion bazarynda elýeterlidir. Başlangyç başlangyja başlandygyna garamazdan, indi gaty ajaýyp telewizion çözgüt. [Engadget]
 • Google-da täze awtonom Pasha ýumurtga oýny bar. Flappy guş ýaly, ýöne beýle däl. Taşlaýjy: Bir bulut bar. [Android polisiýasy]
 • Gmail-i hiç wagt Android-de ulanmadyk bolsaňyz, munuň ajaýyp peýdaly süpüriş hereketleriniň bardygyny bilýärsiňiz. Şu wagta çenli iOS-da ýitirim boldy. [The Verge]
 • Suratlar resminamalary kesýär, bu bolsa girdejileri we beýleki möhüm zatlary gyralarynda ýa-da fonda bir topar bulaşyklyksyz saklamagy aňsatlaşdyrýar. [XDA döredijiler]

Islegleriňiz üçin gowy akym hyzmatyny saýlamak barada aýdylanda, bu kyn. Ol ýerde gaty gowy prowaýderler bar, hemmesini gaty köp gazanan dollaryňyz üçin sarp edýärler we olaryň hersiniň öz peýdasy hökmünde.

Saidagny, ýönekeý ýönekeýlik barada aýdylanda, “YouTube TV” -ni ýeňmek kyn - bu bir baha we bir paket. Bu. Isleseňiz birnäçe goşmaça kanal goşup bilersiňiz, ýogsam, alyp bolşy ýaly ýönekeý. Esasan islän enjamyňyzda hem bar. Bu has gowy (we has ýönekeý) tejribe döredýär, sebäbi ol eýýäm bar bolan zatlaryň üstünde işleýär.

Häzirki wagtda Sling paketimi üýtgetmegi göz öňünde tutýan ýagdaýymda, ýöne “YouTube” teleýaýlymyna has içgin göz aýlanymdan soň, bu meniň maşgalam üçin has amatly bolup biler. Soňky döwürde seretmedik bolsaňyz, size-de atylmagy mümkin.

Beýleki habarlar: Office Depot, Näme üçin meni terk etdiň?

Office Depot, kompýuter abatlaýyşlaryndan pul gazanmak üçin ulanyjylary aldady. “Verizon” mugt spam blokirlemek üçin hyzmatyny başlady. Premýer-ministrler mugt onlaýn ýyl alyp bilerler. Bu gün gürleşmek üçin ajaýyp zatlar bar.

 • Office Depot, wiruslary köpeltmek we zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak hyzmatlaryny hapalanan zyýanly programma üpjünçiligi skanerleri bilen kompýuterleri, hatda täzelerini hem ýasaýar! Bustaňy-ýakynda FTC-e 25 million pul tölemeli. [Ars Technica, Gizmodo]
 • Amazon Prime agzalary, “Twitch Prime” -iň üsti bilen “Switch Online” -yň mugt ýylyny alyp bilerler. Diňe Twitch hasaby dörediň, ony Amazona birikdiriň we siz girýärsiňiz. Bu ylalaşyk. [Ars Technica]
 • Verizon, spam jaňlaryny petiklemek üçin mugt hyzmatyny başlady. Goşmaça töleg ýok, öküz ýok. Spam jaňlary has az (her niçigem bolsa umyt edýäris). [The Verge]
 • Spam jaňlary barada aýdylanda, FCC 2015-nji ýyldan bäri robokalçylara 208 million dollar jerime salyndy, ýöne diňe 6790 dollar ýygnady. Näme üçin bu kölegeli zibil bilen meşgullanýanlaryň hemmesiniň tölemek islemeýändigi geň däldir? [Ars Technica]
 • Beýleki aladalandyryjy habarlarda Magento elektron söwda platformasynda çynlakaý kemçilik bar, bu bolsa kartoçkalardan has ýokary töwekgelçilik döredýär. Bir patch çykdy, ýöne satyjylar ony gurmaly bolýarlar. Dostlarym, üns bilen okaň. [Ars Technica]
 • 24 ýaşly “howpsuzlyk gözlegçisi” Nintendo, Microsoft we Vtech kompaniýalaryna hüjüm etmekde günäkärdi. Çozuşlar üçin türmeden zordan saklandy. [The Verge]
 • Business for Alexa kompaniýalara diňe işgärleri üçin ýörite Alexa endiklerini döretmäge mümkinçilik berer. Bu ... gaty gowy. [Engadget]
 • “Sony” “Crackle” -niň esasy eýeçiligini “Soul Entertainment” üçin Towuk Çorbasyna berdi we jübütler has köp mazmunly “Crackle Plus” hökmünde täzeden açmagy meýilleşdirýärler. Elbetde, hemmesi mugt. [Dürli görnüş]

Officeaş wagtym Office Depotda köp wagt geçirenim ýadymda. Kompýuter bilen baglanyşykly islendik zady satyn almak üçin şäherimde iň gowy ýerdi, ýöne satyn alyp bilmejek kompýuterlerimi görmek we bulaşdyrmak üçin köplenç ol ýere girerdim.

Elbetde, onlaýn söwdanyň ösmegi bilen Office Depot ýaly dükanlar dowam etmek üçin göreşýärler . Öňküsi ýaly çeşme däl, umytsyz döwürler umytsyz çäreleri talap edýär. Bu biwepalyk ýolundan gidenini görmek hakykatdanam gülkünç, ýöne geň galdyryjy hem däl.

Oh Office Depot, sen diňe öňki şöhratyň gabygy. Işleriň şeýle bolup geçýändigini görmek gynandyryjy, ýöne bu näme.