Microsoft Office-iň reňk mowzugyny nädip üýtgetmeli


Office iş stoly programmalarynda esasy mowzukdan bizar bolsaňyz, has şahsylaşdyrylan duýgy bermek üçin reňkini we fonuny üýtgedip bilersiňiz. Bu ýönekeý we diňe birnäçe ýönekeý ädim talap edýär, geliň oňa geçeliň.

Programma opsiýalary arkaly Office reňk mowzugyny üýtgetmek

Düzgüne görä, Office\Reňkli mowzuk diýýän zady ulanýar. Bu tema sözbaşy setirine degişli programmanyň reňkini berýär. Mysal üçin, Word gök, Excel-iň ýaşyl, PowerPoint-iň gyzyl we ş.m. goşmaça. size adaty açyk çal reňk we lenta we ak mazmun meýdany berýär.

Temany islendik Office programmasynyň içinden üýtgedip bilersiňiz we bu üýtgeşmeler Office programmalaryňyzyň hemmesinde edilýär.

Ilki bilen islendik Office programmasyny açyň. Bu mysalda Word ulanarys.

Lentanyň ýokarky çep tarapyndaky\Faýl goýmasyna basyň.

Çep tarapda birnäçe dürli wariant bilen panel peýda bolar. Paneliň iň aşaky böleginde\Görnüş. -I saýlaň.

Peýda bolan Word opsiýalary penjiresinde çepde, soňra sagda saýlanan\Umumy goýmasyna göz aýlaň, Microsoft Office-iň göçürmesini şahsylaşdyryň bölümini tapyň. Bu ýerde, Office fonuny we mowzugyňyzy üýtgedip bilersiňiz.

Dört mowzuk wariantyňyz bar: Reňkli, goýy çal, gara ýa-da ak. Ulanmak isleýän mowzugyňyzy saýlaň.

Ondan soň, Office fonuny üýtgetmek isleseňiz, saýlamaly birnäçe saýlawyňyz bar:

 • Fon ýok (Bellenen)
 • Kalligrafiýa
 • Tegelekler we zolaklar
 • Zynjyr
 • Bulutlar
 • Doodle tegelekleri
 • Doodle göwher
 • Geometriýa
 • Nahar gutusy
 • Okuw esbaplary
 • Bahar
 • arsyldyzlar
 • Samanlar
 • Agaç halkalary
 • Suwasty

Islän mowzugyňyzy saýlanyňyzdan soň\Bolýar düwmesine basyň we tamamladyňyz!

Gynansagam, Microsoft bu opsiýa bilen mowzuklaryň deslapky synyny bermedi, şonuň üçin her birini görmek üçin bu ädimleri gaýtalamaly bolarsyňyz. Munuň bilen göwnüňizden turmasa we Office 365 ulanýan bolsaňyz, deslapky syny görkezýän temany üýtgetmek üçin\Hasap sazlamalary ulanyp bilersiňiz.

Office 365-de hasap sazlamalary arkaly Office reňk mowzugyny üýtgetmek

Haýsy programmany ulanýan bolsaňyz,\Faýl saýlaň we peýda bolan paneldäki\Hasap saýlaň.

Hasabyňyz maglumatlary peýda bolar. Bu ýerde\Office fon ýa-da\Office mowzugy atly menýuny saýlaň, dürli fonda we mowzuklara göni gözden geçiriň we isleýänleriňizi saýlaň.

Gidip barýarkaňyz göni syn görersiňiz.