Microsoft Excel-de öýjükleri nädip birleşdirmeli we birleşdirmeli


Microsoft Excel-de öýjükleri birleşdirmek we birleşdirmek, elektron tablisany arassa, tertipli we düşünmek aňsat saklamagyň ajaýyp usulydyr. Iň köp ulanylýan zat, birnäçe sütündäki mazmuny kesgitlemek üçin sözbaşy döretmekdir, ýöne sebäbine garamazdan Excel-de çalt ýerine ýetirilip bilner.

Excel-iň Microsoft Word-daky tablisadaky ýaly bir öýjügi bölmegine ýol bermeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Öň birleşdiren öýjükleriňizi birleşdirip bilersiňiz.

Öýjükleri birleşdirmek

Öýjükleri birleşdirmek iki ýa-da has köp öýjügi bir öýjüge birleşdirýär. Munuň üçin birleşdirmek isleýän öýjükleriňizi saýlaň.

Ondan soň, Öý goýmasynda\Birleşmek we merkez düwmesine basyň.

Adyndan görnüşi ýaly, bu saýlanan öýjükleri birleşdirer. Öýjüklerdäki islendik tekst deslapky görnüşde merkezleşdiriler.

Görşüňiz ýaly, A1, B1 we C1 öýjükleri bir öýjüge birleşdi. Şeýle hem saýlamaly başga wariantlaram bar. Bu opsiýalara girmek üçin\Birleşmek we Merkez -iň ýanyndaky oky basyň we açylan menýu peýda bolar.

Bu wariantlar birneme göni. Bellemeli bir zat,\Birleşmek diňe saýlanan öýjükleri yzygiderli birleşdirýär, ýöne sütündäki öýjükleri däl.

Onda eýýäm mazmuny bolan öýjükleri birleşdirsek näme bolar? Bu gaty seresap bolmaly. Öýjükleri eýýäm bar bolan maglumatlar bilen birleşdirmek diňe ýokarky çep bahany saklaýar we beýleki ähli bahalary taşlaýar. Diýmek, ýokarky çep öýjükdäki maglumatlardan başga ähli maglumatlar ýok ediler . Öýjükleri birleşdirmezden ozal, Microsoft size duýduryş habary berýär, ýöne dowam etmezden ozal maglumatlaryň ýitjekdigine düşüniň.

Öýjükleri birleşdirmek

Birleşmeýän öýjükler ozal birleşdirilen öýjükleri ýene bir öýjüklere bölýär. Şeýle etmek, birleşdirilen öýjükleri saýlamak we sazlamany üýtgetmek üçin\Birleşmek we Merkez düwmesine basmak ýaly aňsat. Şonuň ýaly-da, açylýan menýuda girmek üçin\Birleşmek we Merkez -iň ýanyndaky oky basyp bilersiňiz. we\Öýjükleri birleşdirmek düwmesine basyň.

Maglumatlary öz içine alýan öýjügi birleşdirseňiz, maglumatlaryň hemmesi ýokarky çep öýjükde ýerleşdiriler we beýleki öýjükleriň hemmesi boş bolar.