Näbelliligi hasaplamak üçin Microsoft Excel-i nädip almaly


Statistik maglumatlaryň köpüsiniň takyklygyna, hatda proseduralara eýerip we synag üçin netijeli enjamlary ulananyňyzda-da şübhe bar. Excel, nusgaňyzyň adaty gyşarmasy esasynda näbelliligi hasaplamaga mümkinçilik berýär.

Excel-de näbelliligi hasaplamak üçin ulanyp boljak statistik formulalar bar. Bu makalada arifmetiki ortaça, adaty gyşarmany we adaty ýalňyşlygy hasaplarys. Şeýle hem, bu näbelliligi Excel-iň diagrammasynda nädip meýilleşdirip biljekdigimize serederis.

Aşakdaky nusga maglumatlary şu formulalar bilen ulanarys.

Bu maglumatlar ölçeg ýa-da haýsydyr bir görnüşde okan bäş adamy görkezýär. Bäş dürli okalanda, hakyky bahanyň nämedigine näbellilik bar.

Gymmatlyklaryň arifmetiki manysy

Dürli gymmatlyklaryň arasynda näbellilik ýüze çyksa, ortaça (arifmetiki ortaça) almak dogry baha bolup biler.

Excel-de AVERAGE funksiýasy bilen ýerine ýetirmek aňsat.

Aboveokardaky nusga maglumatlarynda aşakdaky formulany ulanyp bileris.

=AVERAGE(B2:B6)

Gymmatlyklaryň standart gyşarmasy

Adaty gyşarmak funksiýalary maglumatlaryňyzyň merkezi nokatdan näderejede giň ýaýrandygyny görkezýär (soňky bölümde hasaplan ortaça baha).

Excel-iň dürli maksatlar üçin birnäçe dürli standart gyşarmak funksiýalary bar. Iki esasy zat STDEV.P we STDEV.S.

Bularyň her biri adaty gyşarmany hasaplar. Ikisiniň arasyndaky tapawut, STDEV.P-iň ähli gymmatlyklar bilen üpjün etmegine esaslanýar. STDEV.S maglumatlaryň sanynyň has kiçi nusgasynda işleýär.

Bu mysalda, maglumatlar toplumyndaky bäş gymmatlygymyzy ulanýarys, şonuň üçin STDEV.P bilen işleşeris.

Bu funksiýa AVERAGE ýaly işleýär. Maglumatlaryň bu nusgasynda aşakdaky formulany ulanyp bilersiňiz.

=STDEV.P(B2:B6)

Bu bäş dürli bahanyň netijesi 0,16. Bu san, her bir ölçegiň ortaça bahadan näderejede tapawutlydygyny aýdýar.

Adaty ýalňyşlygy hasaplaň

Hasaplanan adaty gyşarmak bilen, indi adaty ýalňyşlygy tapyp bileris.

Adaty ýalňyşlyk, ölçegleriň sanynyň kwadrat köküne bölünen adaty gyşarmakdyr.

Aşakdaky formula, nusga maglumatlarymyzdaky adaty ýalňyşlygy hasaplar.

=D5/SQRT(COUNT(B2:B6))

Diagrammalarda näbelliligi görkezmek üçin säwlik setirlerini ulanmak

Excel diagrammalarda adaty gyşarmalary ýa-da näbellilik çäklerini meýilleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Erroralňyşlyk setirlerini goşmak bilen muny edip bileris.

Aşakda bäş ýyldan ölçenen ilaty görkezýän maglumatlar toplumyndan sütün diagrammasy bar.

Saýlanan diagramma bilen Dizaýn> Diagramma elementini goşuň.

Soňra bar bolan dürli ýalňyş görnüşlerinden saýlaň.

Bu makalada ozal hasap edişimiz ýaly ähli bahalar üçin adaty ýalňyşlygy ýa-da standart gyşarma mukdaryny görkezip bilersiňiz. Şeýle hem göterim ýalňyşlyk üýtgemesini görkezip bilersiňiz. Bellenen 5%.

Bu mysal üçin göterimi görkezmegi saýladyk.

Erroralňyşlyk panelleriňizi sazlamak üçin başga-da birnäçe wariant bar.

“Format Error Bars” panelini açmak üçin diagrammadaky säwlik setirine iki gezek basyň. “Roralňyşlyk barlary opsiýalary” kategoriýasyny saýlanmadyk bolsa saýlaň.

Soňra göterimi, adaty gyşarma bahasyny sazlap bilersiňiz, hatda statistiki formula bilen öndürilen öýjükden adaty bahany saýlap bilersiňiz.

Excel statistik derňew we hasabat üçin iň oňat guraldyr. Gerekli zadyňyzy almak üçin näbelliligi hasaplamagyň köp usullaryny hödürleýär.