Excel sanawyndan Word-da poçta belliklerini nädip döretmeli


Poçta sanawyny tertipli tertiplemek üçin Microsoft Excel-den peýdalanýan bolmagyňyz mümkin. Şeýle-de bolsa, poçta belliklerini çap etmäge taýyn bolanyňyzda, Excel sanawyňyzdan Word-da döretmek üçin poçta birleşmesini ulanmaly bolarsyňyz. Ine, nähili.

Birinji ädim: Poçta sanawyňyzy taýýarlaň

Excel-de eýýäm poçta sanawyny döreden bolsaňyz, bu synagdan arkaýyn geçip bilersiňiz. Sanawy entek döretmedik bolsaňyz, Excel-de poçta belligi funksiýasynyň ýoklugyna garamazdan, Excel-i ulanmagyňyzy maslahat berýäris, sebäbi Word tablisasyny ulanman, maglumatlary guramak we goldamak has gowudyr.

Ilki bilen etmeli işiňiz, her sütüne girýän maglumatlara laýyk sütün sözbaşysyny döretmekdir. Şol sözbaşylary her sütüniň birinji hataryna ýerleşdiriň.

Haýsy sözbaşylary goşýarsyňyz, poçta belliklerinde haýsy maglumatlary ulanmagy meýilleşdirýändigiňize bagly. Atlar elmydama gowy, ýöne bellikleri döretmezden ozal adamyň haýsy at bilen geçýändigini bilmek möhümdir. Mundan başga-da, sanawyňyz aýry-aýry adamlar däl-de, kompaniýalar üçin bolsa,\Ady we\Familiýa sözbaşysyny taşlap, ýerine\Kompaniýanyň ady bilen gidip bilersiňiz. Stepsdimleri dogry görkezmek üçin bararys bu mysalda şahsy poçta sanawy bilen, sanawymyzda aşakdaky sözbaşylar bolar:

  • Ady
  • Familiýa
  • Köçäniň salgysy
  • Şäher
  • Döwlet
  • Poçta kody

Bu, poçta belliklerinde tapjak adaty maglumatyňyzdyr. Isleseňiz hatda poçta belliklerine şekilleri hem goýup bilersiňiz, ýöne bu ädim Word-da soň geler.

Sözbaşylary döredeniňizden soň, maglumatlary giriziň. Gutaransoň, sanawyňyz şuňa meňzeş bolmaly:

Öňe gidiň we sanawyňyzy ýazdyryň we Microsoft Word-a geçeliň.

Ikinji ädim: “Word” -da bellikleri düzüň

Boş Word resminamasyny açyň. Ondan soň\Poçta ibermek goýmasyna geçiň we\Poçta birleşmesini başlaň saýlaň.

Peýda bolýan açylan menýuda\Bellikler -i saýlaň.

\ Bellik opsiýalary penjiresi peýda bolar. Bu ýerde bellik markasyny we önüm belgisini saýlap bilersiňiz. Gutarandan soň\Bolýar düwmesine basyň.

Bellik meýilnamalaryňyz indi Word-da peýda bolar.

Bellik: Etiketkalaryňyzyň çyzgylary görkezilmeýän bolsa, Dizaýn> Serhetlere gidiň we\Gridlines-i gör saýlaň.

Üçünji ädim: Iş sahypaňyzy Word belliklerine birikdiriň

Excel-den maglumatlary Word-daky bellikleriňize geçirmezden ozal ikisini birleşdirmeli. Word resminamasyndaky\Poçta goýmasyna gaýdyp, Alyjylary saýlaň opsiýasyny saýlaň.

Açylýan menýu peýda bolar.\Bar bolan sanawy ulanyň saýlaň.

Windows File Explorer peýda bolar. Poçta sanawyňyz faýlyny tapmak we saýlamak üçin ulanyň. Saýlanan faýl bilen\Aç düwmesine basyň.

\ Tablisany saýla penjiresi peýda bolar. Iş kitabyňyzda birnäçe sahypa bar bolsa, olar şu ýerde peýda bolar. Sanawyňyzy öz içine alýan birini saýlaň. Maglumatlaryň birinji hatarynda sütün sözbaşylary bar opsiýasyny açyň. eýýäm däl, soň bolsa Bolýar düwmesine basyň.

Etiketkalaryňyz indi iş sahypaňyz bilen baglanyşdy.

Dördünji ädim: Belliklere poçta birleşdiriş meýdanlaryny goşuň

Indi poçta bellikleriňizi Word belliklerine goşmagyň wagty geldi. Ilkinji belligi saýlaň,\Poçta iberiş goýmasyna geçiň we\Salgy bloky düwmesine basyň.

Peýda bolan\Salgy blokyny goý penjiresinde\Gabat gelýän meýdanlar düwmesine basyň.

\ Gabat gelýän meýdanlar penjiresi peýda bolar.\Salgy bloky üçin zerur toparynda, her sazlamanyň iş kitabyňyzdaky sütüne laýyk gelýändigine göz ýetiriň. Mysal üçin,\Ady\Ady bilen gabat gelmeli we ş.m. Hemme zadyň dogry düzülendigini tassyklanyňyzdan soň\Bolýar düwmesine basyň.

\ Salgy blokyny goş penjiresine gaýdyp, hemme zadyň gowy görünýändigine göz ýetiriň we\Bolýar düwmesine basyň.

> indi ilkinji belligiňizde peýda bolar.

\ Poçta goýmasyna gaýdyp, soňra Bellikleri täzeläň düwmesine basyň.

Saýlanandan soň, her bellikde <> peýda bolmaly.

Indi, poçta birleşmesini ýerine ýetirmäge taýyn.

Bäş ädim: Poçta birleşmesini ýerine ýetirmek

Jadygöýüň bolup geçişine tomaşa etmek üçin.\Poçta iberiş goýmasynda\Finish & Merge -e basyň.

Peýda bolýan açylýan menýudan\Şahsy resminamalary redaktirläň -i saýlaň.

\ Täze resminama birleşmek penjiresi peýda bolar.\Hemmesini saýlaň we\Bolýar düwmesine basyň.

Excel-den sanawyňyz indi Word-daky belliklere birleşdiriler.

Indi etmeli zat, ýazgylaryňyzy çap etmek we poçtaňyzy ibermek!