Microsoft Word-da dili nädip üýtgetmeli


Başga dilde ýazýan bolsaňyz, Word interfeýsini hem şol dile üýtgedip bilersiňiz. Redaktirleme dilini, subutnama gurallaryny ýa-da ulanyjy interfeýsini üýtgetmeli bolsaňyz, Word-yň bir usuly bar.

Ofis üçin dil paketlerini goşmak

Ilki bilen etjek bolýan zadyňyz, ulanmak isleýän diliňiz üçin dil aksesuar paketini goşmakdyr. Bu dil paketleri düýbünden mugt we 32 bitli ýa-da 64 bitli arhitektura üçin elýeterlidir.

Office-iň dil garnituralary sahypasynda bir gezek, häzirki wagtda ulanýan Office wersiýaňyzy saýlaň. “1-nji ädim: Dil aksesuar paketini guruň” atly üç sany tabulýasiýa taparsyňyz.

Açylýan sanawdan islenýän dili saýlaň. Bu mysalda ýaponlar bilen bararys.

Saýlanansoň, dil paketiniň jikme-jiklikleri aşakda görkezilýär. Penjiräniň sag tarapynda, Windows-da işleýän arhitekturaňyza laýyk göçürip almagy saýlaň.

Indi programmany göçürip almak üçin ýeri saýlamagyňyz soralar. Muny ýerine ýetiriň we soňra tygşytlaň. Ondan soň programmany tapyň we açyň. Soňra Office gurnama prosesi bilen size ýol görkezer.

Bu amal birnäçe minut alyp biler, şonuň üçin sabyrly boluň.

Dil paketiniň dogry gurlandygyna göz ýetirmek üçin Word açyň we çep tarapdaky paneliň aşagyndaky Görnüş saýlaň. (Word-da açyk resminamaňyz bar bolsa, ilki bilen Faýl menýusyna, soňra Görnüş düwmesine basmaly bolarsyňyz.

“Söz opsiýalary” penjiresi peýda bolar. Çep tarapdaky saýlawlar panelinde “Dil” saýlaň.

“Dilleri redaktirlemegi saýlaň” bölüminde gurlan dilleriňizi görmeli.

Dil paketi üstünlikli gurlandan soň, bar bolan dil sazlamalaryna geçeliň.

Redaktirleme we subutnama dilini düzmek

“Dilleri redaktirlemek” bölüminde bar bolan dilleriň sanawynda isleýän diliňizi saýlaň. Ondan soň, sag tarapdaky “Bellenen ýaly düz” düwmesini saýlaň.

Saýlanan redaktirleme diliňiziň indiki gezek Office açanyňyzda güýje girjekdigini habar berýän habar peýda bolar. Şeýle hem, käbir sazlamalaryňyzyň üýtgäp biljekdigini duýdurýar, şonuň üçin üns beriň. Öňe gitmek isleseňiz, Hawa saýlaň.

Redaktirleme we subutnama dilini düzmek üçin zerur zat. Şeýle-de bolsa, dil “Klawiatura düzülişi” astynda “Işledilmeýär” diýýän bolsa, baglanyşyga basyň we dil paketini goşmak boýunça görkezmäni ýerine ýetiriň.

Ekrany düzmek we kömek dilleri

Indi Word-yň UI dilini üýtgetmegiň wagty geldi. Muny etmek düwmeleri, menýulary, dolandyryşlary üýtgeder we habarnamalara kömek eder.

Biz henizem “Söz opsiýalary” penjiresinde işläris. Bu gezek “Ekranyň dilini saýlaň” bölümini tapyň. Bu ýerde iki aýry menýuny görersiňiz: Dil görkez we Dil kömek. Ikisine-de islenýän dili saýlaň. Şeýle hem, ikisine-de Bellenen ýaly düz saýlamaly bolarsyňyz. Gutaranyňyzdan soň Bolýar düwmesine basyň.

Indi Office-i täzeden açmagyňyz soralar. Bu täze diliň güýje girmegi üçin zerurdyr.

Dogry işleýändigine göz ýetirmek üçin Word-y ýapyň we açyň.

Hemmäňiz taýyn!