PowerPoint-de akym çyzgysyny nädip ýasamaly


Microsoft PowerPoint dürli görnüşli akym çyzgylaryny döretmek we tertiplemek üçin gurlan gurallary üpjün edýär. Ine, olaryň işleýşi.

PowerPoint-de Flowchart ýasamak

Şekiller bilen işlemekçi bolanyňyzdan, PowerPoint-iň obýektleri ölçemek we hatara düzmek üçin ulanyp boljak gözenegiňizi görkezmegi peýdaly bolup biler.

Paneli görkezmek üçin\Görkeziş goýmasynyň\Görkeziş bölümindäki\Gridlines -iň gapdalyndaky gutujygyny belläň.

Indi slaýdlaryňyzda gözenekler peýda bolar.

Ondan soň,\Goýmak goýmasynyň\Illustrations bölüminde\Şekiller saýlaň.

Bu, saýlamak üçin köp dürli şekilli menýuny getirer. Ilki bilen aşagyndaky\Flowchart bölümindäki şekillere we ýokarsyndaky\Çyzyklar toparyndaky birleşdirijilere üns bereris.

Dowam etmezden ozal şekilleriň niýetlenen maksadyna düşünmek möhümdir. Akym şekilleriniň manylaryny jikme-jik görkezýän bu giňişleýin sanawy okamagy göz öňünde tutup bilersiňiz, ýöne esaslara gysgaça syn:

  • gönüburçluk: Bu şekil amal ädimleri üçin ulanylýar.
  • Almaz: Almaz karar nokatlaryny görkezmek üçin ulanylýar.
  • Oval: ovumurtga, prosesiň başlangyç we ahyrky nokatlaryny görkezýän terminator görnüşi hökmünde ulanylýar.

Mundan başga-da, şekiliň maksadyny görkezýän maglumat gutusyny görmek üçin şekiliň üstünden aýlanyp bilersiňiz.

Geliň, ilkinji görnüşimizi goýalyň. Şekiller menýusyna gaýdyp, akym çyzgysyna salmak isleýän görnüşiňizi saýlaň. Bu akym çyzgysyna salmak üçin ilkinji görnüşimiz bolansoň, başlangyç nokadyny görkezmek üçin ýumurtga görnüşini ulanarys.

Formany saýlanyňyzdan soň, syçanjygyňyzyň kresloga öwrülendigini görersiňiz. Şekiliňizi çekmek üçin basyň we süýräň.

Ondan soň, şekiliňizi, görnüşiňizi, reňkiňizi we başgalary formatlap boljak täze\Format goýmasynyň peýda boljakdygyny görersiňiz.

Formanyň içine tekst salmak üçin forma basyň we ýazyp başlaň.

Geliň, başga bir şekil goýalyň we soňra iki şekili birleşdireliň. Amalyň başga bir bölegini görkezmek üçin gönüburçluk goýarys. Formany goýmak üçin ýokardaky ädimleri gaýtalaň.

Iki şekili birikdirmek üçin şekil menýusyna gaýdyp, ulanjak birleşdirijiňizi saýlaň. Bu mysal üçin ýönekeý setir okuny ulanarys.

Ok saýlanyňyzdan soň, birinji görnüşdäki merkezi tutawa basyň we syçanjygyň düwmesini basyp saklanyňyzda, indiki görnüşdäki merkezi tutawaja süýşüriň.

Beýleki şekiller ýaly, oky dürli çyzyk giňlikleri, reňkler we ş.m. bilen formatlap bilersiňiz.

Maslahat hökmünde, akym çyzgysynyň tutuşlygyna şol bir setir formatyny ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, formaty düzeniňizden soň setiri sag basyň we\Bellenen çyzyk hökmünde belläň saýlaň. Şeýle hem, goýýan islendik şekiliňiz üçin edip bilersiňiz.

Baglaýjy oklary ulanmagyň gözelligi, şekillerdäki tutawaçlara bagly bolmagydyr. Şekilleri slaýdyňyzda aýlanyňyzda, oklar şoňa görä sazlanýar.