PowerPoint-de Morf geçişini nädip ulanmaly


“PowerPoint” köp gyzykly animasiýalaryň we geçişleriň mekanydyr. Morf geçişi kitaphana iň soňky goşmaçalaryň biridir. Ine, ony nädip ulanmaly.

Morf geçişi, bir slaýddan beýlekisine bökdençsiz obýekt animasiýasyny döretmäge mümkinçilik berýär. Bu aýratyn geçiş, iki aýry slaýdyň arasynda bir obýektiň ýa-da jisimiň ösmegini ýa-da hereketini göz öňüne getirýär. Dogry ulanylanda Morf geçişi ajaýyp slaýd görkezişine goşant goşup biler.

Morph geçişini ulanmak üçin, geçişden peýdalanmak isleýän slaýdyňyzy köpeltmeli bolarsyňyz. Öňe gidiň we prezentasiýaňyzy açyň, soňra çep tarapdaky panelde köpeltmek üçin slaýda sag basyň. Peýda bolan menýuda\Slaýdy köpelt saýlaň.

Slaýdyň takyk göçürmesi indi çep tarapda görkeziler. Saýlaň.

Gaýtalanan slaýdda, obýektiň geçişiň ahyrky nokady boljak ýerine basyň we süýräň (ýa-da ölçegini üýtgediň).

Indi\Geçişler goýmasyna geçiň we\Morph geçişini saýlaň.

Geçişi öňünden görmek isleseňiz,\Geçişler goýmasyndaky\Öňünden gör saýlaň.

Geçişiňiz indi oýnar.