PowerPoint-de bir obýekte alternatiw teksti nädip goşmaly


Alternatiw tekst (alt tekst) ekran okyjylaryna düşündirişi ele almaga we sesli okamaga mümkinçilik berýär, görüşi pes bolanlara kömek edýär. PowerPoint-de bir obýekte alt teksti nädip goşmaly.

PowerPoint-de obýektlere Alt tekst goşmak

Ekranyň okyjylary ýaly çylşyrymly bolsa-da, alt tekstiň kömegi bilen obýektiň nämedigini ýa-da şekiliň nämäni aňladýandygyna düşünmek üçin entek çylşyrymly däl.

PowerPoint-de alt tekst goşmak üçin prezentasiýaňyzy açyň we alt tekst goşmak isleýän obýektiňizi saýlaň.

\ Format goýmasynda\Elýeterlilik toparyndaky\Alt Tekst -i saýlaň.

Ativea-da bolmasa, obýektiň özüne sag basyp, açylýan menýudan\Alt Teksti redaktirle saýlap bilersiňiz.

Haýsy usuly saýlaýandygyňyza garamazdan, penjiräniň sag tarapynda\Alt Text paneliniň peýda boljakdygyny görersiňiz. Bu ýerde edip boljak birnäçe zadyňyz bar. Alt tekstini mazmun gutusyna el bilen ýazyp bilersiňiz ( 1), PowerPoint size (2) düşündiriş dörediň ýa-da obýekti bezeg hökmünde belläň (3).

Bir zady bezeg hökmünde bellän bolsaňyz, estetiki taýdan ýakymly, ýöne hakyky mazmuna hiç hili goşant goşmaýan zat bolmaly. Ofis, bezeg hökmünde bellemek isleýän zadyňyz hökmünde stilistik serhedi ulanýar, bu gowy mysal.

Bir zady bezeg hökmünde bellemek üçin\Bezeg hökmünde belläň -iň gapdalyndaky gutujygyny belläň. Bir gezek edeniňizden soň, alt tekstiň el bilen ýazyljak gutusyna göz ýetirersiňiz we ekranyň okyjylarynyň düşündirişini almajakdyklaryny habar berýän habary görkezersiňiz.

Şeýle hem, PowerPoint-iň size saýlanan obýektiň beýanyny döretmegine ýol bermek mümkinçiligi bar. Munuň üçin\Meniň üçin düşündiriş dörediň opsiýasyny saýlaň.

Görşüňiz ýaly, PowerPoint obýektimiz üçin alt tekst hökmünde\Logotipiň ýapylmagyny teklip edýär we ulanyja düşündirişiň awtomatiki usulda döredilendigini habar berýär. Office-iň beýany ýalňyş bolmasa-da, bu hem peýdaly däl .

Alt tekstini özüňiz girizmek isleseňiz, tekst gutusyny saýlaň we düşündirişini ýazyň. Alt tekstiniň umumy düzgüni gysga we düşündirişli bolmakdyr. Şeýle hem, düşündirişiňizden ozal “surat” ýa-da “surat” sözlerini goşmak hökman däl, sebäbi ekran okyjylary bir obýekti eýýäm şekil hökmünde yglan edýärler.

Suratlaryňyza alt tekst goşmak üçin bar zat. PowerPoint-iň täze goşulan suratlaryňyz üçin awtomatiki usulda alt tekst döretmeginiň öňüni almak isleseňiz, bu aýratynlygy öçürip bilersiňiz. Munuň üçin\Faýl goýmasyny saýlaň, soňra çep tarapdaky paneliň aşagyndan\Görnüş saýlaň.

\ PowerPoint opsiýalary penjiresi peýda bolar. Çep tarapdaky panelde\Giriş aňsatlygy saýlaň.

Ondan soň,\Awtomatiki alt tekst bölümini tapyň we\Meniň üçin alt teksti awtomatiki dörediň -iň gapdalyndaky gutujygyny belläň. Barlanmansoň,\Bolýar saýlaň.

PowerPoint indi täze girizilen suratlar üçin awtomatiki usulda alt tekst döretmez.