PowerPoint-de slaýd suratlaryny nädip görkezmeli, gizlemeli ýa-da ölçegini üýtgetmeli


Microsoft PowerPoint-i açanyňyzda, slaýd suratlary çep tarapdaky panelde görkezilýär. PowerPoint size şol kiçijik suratlaryň göwrümini gizlemäge, görkezmäge ýa-da üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Ine, nähili.

Slaýd suratlaryny dolandyrmak

Her kimiň üýtgeşik iş usuly bar. Käbirleri çyzgy düzmek ýa-da redaktirlän wagtyňyz slaýdlaryň arasynda aňsatlyk bilen gezmek üçin slaýd eskizlerini saklamagy makul bilýärler. Şeýle-de bolsa, käbirleri olary ünsüni bölýän ýa-da gyzyklandyrýan hasaplap bilerler we şonuň üçin ululyklaryny gizlemek ýa-da kiçeltmek isleýärler. Bularyň ikisini hem ýerine ýetirmek aňsat.

Öňe gidiň we PowerPoint açyň. Düzgüne görä, PowerPoint-iň\Adaty görnüş re modeiminde bolmaly. Eger ýok bolsaňyz, Görmek goýmasyna geçiň we\Adaty düwmesine basyň.

Adaty görnüşde bir gezek penjiräniň çep tarapynda slaýd suratlary peýda bolar.

Eskizleriň ululygyny kiçeltmek üçin bölüji çyzgyny basyň we çepe süýşüriň.

Bölünjini çepe näçe süýşürseňiz, kiçijik suratlar kiçelýär. Eskizleri doly gizlemek üçin çyzgyny ýitýänçä çepe süýşüriň.

Eskizleri gizlän bolsaňyz, ýöne olary ýene görkezmeli bolsaňyz, çep tarapdaky ýokardaky oky basyň.

Slaýd eskizleriniň göwrümini ulaltmak üçin, bölüji çyzgyny sag tarapa basyň we süýräň.

Eskizleriň ululygyny üýtgetmegiň ýene bir çalt usuly, kursory kiçijik surat deslapky panelinden ýokary galdyryp, Ctrl düwmesini basyp saklanyňyzda syçanjygyň aýlaw tigirini ulanmakdyr. Şeýle-de bolsa, bu usuly ulanyp, kiçijik suratlary doly gizläp bilmersiňiz.

PowerPoint-iň deslapky görnüşini üýtgediň

PowerPoint-de işleýän wagtyňyz slaýd suratlaryny ýygy-ýygydan gizlän bolsaňyz, PowerPoint-iň açylýan görnüşini üýtgetmegi göz öňünde tutuň.

Munuň üçin\Faýl goýmasyna geçiň we çep tarapdaky paneliň aşagyndan\Görnüş saýlaň.

\ PowerPoint opsiýalary penjiresi peýda bolar.\Öňdebaryjy saýlaň.

\ Ekran bölümine aşak aýlaň we menýu opsiýalaryny görkezmek üçin\Bu görnüşi ulanyp ähli resminamalary açyň -yň ýanyndaky oky saýlaň.

Menýuda, adaty görnüşde görmek isleýän görnüşiňizi saýlaň. Saýlamak üçin köp dürli wariant bar, olaryň köpüsinde slaýd eskizleri ýok.

Ahyrynda, üýtgeşmäni tassyklamak üçin\OK düwmesine basyň. PowerPoint indiki gezek ulananyňyzda saýlanan görnüş stilinde açylar.