Microsoft Excel-de teksti senäniň bahalaryna nädip öwürmeli


Iş maglumatlarynyň seljermesi köplenç “şu gün näçe pul gazandyk” ýa-da “bu geçen hepdäniň şol güni bilen nädip deňeşdirilýär?” Questionsaly soraglara jogap bermek üçin Excel-de sene bahalary bilen işlemegi talap edýär. Excel bahalary sene hökmünde ykrar etmese, bu kyn bolup biler.

Gynansagam, bu adaty bir zat däl, esasanam köp ulanyjy bu maglumatlary ýazýarka, beýleki ulgamlardan göçürip alýar we maglumat bazalaryndan import edýär.

Bu makalada dört dürli ssenariýany we teksti häzirki bahalara öwürmegiň çözgütlerini beýan ederis.

Doly durmagy/döwri öz içine alýan seneler

Excel-de sene ýazylanda başlaýanlaryň iň köp ýaýran ýalňyşlyklaryndan biri, güni, aýy we ýyly aýyrmak üçin doly durmak belgisi bilen şeýle etmekdir.

Excel muny senäniň gymmaty hökmünde tanamaz we tekst hökmünde saklar. Şeýle-de bolsa, bu meseläni tapmak we çalyşmak guraly bilen çözüp bilersiňiz. Doly duralgalary çyzgylar (/) bilen çalyşmak bilen, Excel bahalary sene hökmünde awtomatiki kesgitlär.

Tapyşy ýerine ýetirmek we çalyşmak isleýän sütünleriňizi saýlaň.

Baş sahypa> Tapmak we saýlamak> Çalyşmak ýa-da Ctrl + H basyň.

Tapmak we çalyşmak penjiresinde “Näme tap” meýdanyna doly duralga (.) We “Çalyşmak” meýdançasyna çyzgy (/) ýazyň. Soňra Hemmesini çalyş -a basyň.

Fullhli duralgalar çyzgylara öwrülýär we Excel täze formaty sene hökmünde ykrar edýär.

Elektron tablisanyň maglumatlary yzygiderli üýtgeýän bolsa we bu ssenariýa üçin awtomatiki çözgüt isleseňiz, SUBSTITUTE funksiýasyny ulanyp bilersiňiz.

=VALUE(SUBSTITUTE(A2,".","/"))

SUBSTITUTE funksiýasy tekst funksiýasy, şonuň üçin ony özbaşdak senä öwrüp bilmeýär. VALUE funksiýasy tekst bahasyny san bahasyna öwürer.

Netijeler aşakda görkezilýär. Bahasy sene hökmünde formatlanmalydyr.

Muny Öý goýmasyndaky San formaty sanawyny ulanyp edip bilersiňiz.

Bu ýerde doly duralga bölüjisiniň mysaly adatydyr. Anyöne islendik delimiter belgisini çalyşmak ýa-da çalyşmak üçin şol bir usuly ulanyp bilersiňiz.

Yyyymmdd formatyny öwürmek

Aşakda görkezilen formatda seneleri alsaňyz, başgaça çemeleşmegi talap eder.

Bu format tehnologiýada gaty adaty, sebäbi dürli ýurtlaryň senäniň bahalaryny nädip saklaýandygy baradaky düşnüksizligi aradan aýyrýar. Şeýle-de bolsa, Excel ilki bilen düşünmez.

Çalt el bilen çözmek üçin Teksti sütünlere ulanyp bilersiňiz.

Öwürmek üçin zerur bahalaryň diapazonyny saýlaň we soňra Maglumatlar> Tekst sütünlerine basyň.

Sütünlere tekst ussasy peýda bolýar. Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly üçünji ädimde bolmak üçin ilkinji iki ädimdäki “Indiki” düwmesine basyň. Sene saýlaň we sanawdan öýjüklerde ulanylýan sene formatyny saýlaň. Bu mysalda, YMD formaty bilen iş salyşýarys.

Formula çözgüdi isleseňiz, senäni gurmak üçin Sene funksiýasyny ulanyp bilersiňiz.

Öýjügiň mazmunyndan senäniň üç bölegini (gün, aý, ýyl) çykarmak üçin Çep, Orta we Sag tekst funksiýalary bilen bilelikde ulanylar.

Aşakdaky formula, nusga maglumatlarymyzy ulanyp, bu formulany görkezýär.

=DATE(LEFT(A2,4),MID(A2,5,2),RIGHT(A2,2))

Bu usullaryň haýsydyr birini ulanyp, sekiz sanly san bahasyny öwrüp bilersiňiz. Mysal üçin, senäni ddmmyyyy ýa-da mmddyyyy görnüşinde alyp bilersiňiz.

SANALY we GYMMAT funksiýalary

Käwagt mesele delimiter häsiýeti bilen ýüze çykmaýar, ýöne tekst görnüşinde saklanýandygy sebäpli oňaýsyz senäniň gurluşyna eýe.

Aşakda dürli gurluşlardaky seneleriň sanawy görkezilýär, ýöne olaryň hemmesi sene hökmünde tanalýar. Gynansagam, olar tekst görnüşinde saklandy we öwürmek zerur.

Bu ssenariýler üçin dürli usullary ulanyp öwürmek aňsat.

Bu makala üçin bu ssenariýalary dolandyrmak üçin iki funksiýany bellemek isledim. Olar SÖVEGI we GYMMAT.

DATEVALUE funksiýasy teksti senäniň bahasyna öwürer (belki-de gelendigini görendir), VALUE funksiýasy teksti umumy san bahasyna öwürer. Olaryň arasyndaky tapawutlar az.

Aboveokardaky suratda, bahalaryň birinde wagt maglumatlary hem bar. Bu funksiýalaryň ownuk tapawudynyň görkezilmegi bolar.

Aşakdaky DATEVALUE formulasy hersini senäniň bahasyna öwürer.

=DATEVALUE(A2)

Wagtyň 4-nji hatardan nädip aýrylandygyna üns beriň. Bu formula diňe senäniň bahasyny görkezýär. Netije henizem sene hökmünde formatlanmaly bolar.

Aşakdaky formula VALUE funksiýasyny ulanýar.

=VALUE(A2)

Bu formula, wagt bahasy hem saklanýan 4-nji hatardan başga birmeňzeş netijeleri berer.

Netijeler soňra sene we wagt hökmünde ýa-da wagt bahasyny gizlemek üçin sene hökmünde formatlanyp bilner (ýöne aýrylmaz).