PowerPoint diagrammasynda maglumatlary nädip redaktirlemeli ýa-da aýyrmaly


Wagtyň geçmegi bilen maglumatlaryň meýilleri üýtgeýär. Şeýle bolansoň, şol üýtgeşmeleri görkezmek üçin Microsoft PowerPoint prezentasiýasyndaky diagrammadan maglumatlary redaktirlemeli ýa-da aýyrmaly bolmagyňyz mümkin. Beýle etmek, gönümel bir iş. Ine muny nädip etmeli.

PowerPoint diagrammasyndan maglumatlary redaktirlemek we aýyrmak

PowerPoint-i açyň we diagrammany ýa-da grafigi öz içine alýan slaýda geçiň. Şol ýerde bir gezek diagrammany saýlaň.

Indi diagrammanyň üstünde sag düwmä basyň. Peýda bolan kontekst menýusyndan\Maglumatlary üýtgetmek buýrugyny saýlaň.

Kiçijik elektron tablisasy peýda bolar. Bu ýerde, redaktirlemek isleýän maglumatlaryňyzy öz içine alýan öýjügi saýlap, soňra diagrammanyňyza islän täze bahaňyzy ýazyp bilersiňiz.

Grafika şoňa görä sazlanar. Diagrammadan maglumatlary doly aýyrmak isleseňiz, maglumatlary öz içine alýan hatary saýlaň, hatar sözbaşysyna sag basyň we kontekst menýusyndan\Öçürmek buýrugyny saýlaň.

Soňra maglumatlar diagrammadan aýrylar.