Word-da täzelik býulleten-stil sütünlerini nädip döretmeli


Habar býulletenleri, işiňiz ýa-da guramaňyz barada yzarlaýjylaryňyza möhüm täzelikleri bermek üçin ajaýyp. Microsoft Word-daky aýratyn aýratynlyklaryň kömegi bilen hiç wagt owadan, professional habar býulletenini döredip bilersiňiz.

Word-da habar býulleten-stil sütünlerini döretmek

Tekstiňizi sütünler arkaly tertiplemek habar býulletenini döretmegiň möhüm bölegi. Bagtymyza, Word birnäçe tekst gutusyny salmagy öz içine almaýar (elbetde muny edip bilersiňiz). Iň gowusy, ilki mazmunyňyzy girizip, soňundan formatlap bilersiňiz.

Munuň üçin birnäçe ýol bar, birinjisi sütüniň stilini tutuş resminama ulanmak. Munuň üçin “Layout” goýmasyna geçiň we “Sütünler” saýlaň.

Saýlanandan soň açylan menýu peýda bolar. Islän opsiýalaryňyzyň islendigini saýlap bilersiňiz we deslapky sazlamalara görä awtomatiki usulda tutuş resminama ulanylar. Geliň, “Üç” saýlalyň.

Saýlanansoň, şuňa meňzeş bir zat alarsyňyz:

Erbet däl, şeýlemi? Gowy görünýär, ýöne habar býulleteniniň aýry böleklerini başgaça formatlamak isleýän käbir ýagdaýlaryňyz bolup biler. Bu-da gowy.

Sütünlerde formatlamak isleýän ýekeje abzasyňyz bar bolsa, dowam ediň we şol abzasy saýlaň.

Ondan soň, Sütünler opsiýalaryna gaýdyp, talaplaryňyza laýyk görnüşi saýlaň. Bu mysalda Çep ulanarys.

Görşüňiz ýaly, saýlanan abzas “Çep” sütün görnüşini aldy, beýleki mazmun degilmän galdy.

Birinji abzasy adaty formatda goýmak isleseňiz, galan mazmunyň goşa sütün görnüşinde bolmagyny isleseňiz näme etmeli? Öňe gidiň we kursoryňyzy formatirlemäge başlajak bölümimize goýuň - bu ýagdaýda ikinji abzasyň başy.

Sütün saýlawlarymyza gaýdyp geliň. Bu gezek, saýlawlaryň sanawynyň aşagyndan “Has köp sütün” saýlaň.

Sütünler üçin birnäçe özleşdirme opsiýalaryny hödürleýän “Sütünler” penjiresi peýda bolar. Penjiräniň ýokarsynda “Öňünden kesgitlenenler” toparyny taparsyňyz. Bu ýerde öňki açylan menýuda görşüňiz ýaly opsiýalary tapyp bilersiňiz. Öňe bararys we “Üç” saýlarys, ýöne dört ýa-da has köp sütün isleseňiz, “Öňünden kesgitlenenler” toparynyň aşagyndaky “Sütünleriň sany” opsiýasyna islenýän mukdary girizip bilersiňiz.

“Giňlik we aralyk” toparynda sütünleriň ululygyny we aralygyny düzüp bilersiňiz. Düzgüne görä, sütünleriň hemmesi hemme zadyň arasynda deň giňligi saklap, 1-nji sütünde berlen şahsyýetnamalary alar. Beýleki sütünleri aýratyn düzmek üçin “Deň sütüniň ini” gapdalyndaky gutujygyny belläň we beýleki sütün opsiýalary elýeterli bolar.

“Arasyndaky setir” opsiýasynyň tekst sütünleriniň arasynda dik bölüji çyzygyň ýerleşdiriljekdigine üns beriň.

Indi “ýüz tutuň” gapdalyndaky gutujyga basyň. Açylýan menýu peýda bolar. Kursory ikinji abzasyň başynda ýerleşdirenimizden, “Bu nokady öňe” saýlasak, birinji abzas format üýtgemez. Öňe gidiň we saýlaň, soňra Bolýar düwmesine basyň.

Indi, birinji abzas bir sütün bolup galsa-da, resminamadaky beýleki mazmun üç sütün görnüşinde alyndy.

Beýleki bir hile, resminama bölüm arakesmelerini goşmak we her bölümi formatlamak. Bölüm arakesmesini girizeniňizden soň, ýene Sütünler penjiresine gaýdyň. Sanawda “ýüz tutuň” -yň ýanynda täze bir wariantyň peýda bolandygyny görersiňiz. Bu täze wariant, adyndan görnüşi ýaly, sazlamalary resminamanyň diňe şu bölümine ulanar. Islän deslapky zadyňyzy saýlaň, Goşmak opsiýalaryndan Bu bölümi saýlaň we OK düwmesine basyň.

Iň oňat habar býulletenini döretmek üçin bu opsiýalar bilen oýnaň. Hereöne bu ýerde bolanymyz üçin, habarlarymyzy gutarmak üçin iň soňky degişi hem goşup bileris.

Professional ýüz tutmak üçin bir damja gapagyny goşuň

Açylan gapak, iki ýa-da has köp setir aşak düşýän tekst blokynyň başynda tapýan gaty uly harp. Bu, adatça täze mowzugyň başlangyjy üçin gowy görkeziji bolup, köplenç habar býulletenlerinde, magazinesurnallarda we gazetlerde ulanylýar.

Öňe gidiň we üýtgetmek isleýän hatymyzy belläň.

“Goýmak” goýmasyna geçiň we “Drop Cap” düwmesine basyň.

Indi, opsiýalaryň sanawyndan “Taşlanan” saýlaň.

Indi sizde “M.” bar.

Gowy, şeýlemi?