PowerPoint-de esasy şrifti nädip üýtgetmeli


PowerPoint prezentasiýanyň deslapky şriftini üýtgetmegiň birnäçe dürli usuly bilen üpjün edýär. Täze tekst gutulary üçin deslapky şrift düzüp, prezentasiýanyň dowamynda aýratyn şriftleri tapyp we çalşyp bilersiňiz, ýa-da sözbaşy we beden teksti üçin adaty şrift üýtgedip, geljekde ulanmak üçin saklap bilersiňiz. Ine, nähili.

Tekst gutularynda deslapky şrifti üýtgetmek

PowerPoint dürli mowzuklaryň uly kitaphanasyny üpjün edýär we her mowzugyň özboluşly şriftler toplumy bar. Temanyň dizaýnyny halaýan bolsaňyz, ýöne şrift bilen aýratyn bir göwnüňizden turmasa, ony üýtgedip bilersiňiz. Muny amala aşyrmagyň iň aňsat usuly PowerPoint-iň Slaýd ussadydyr.

Microsoft-yň belleýşi ýaly, Master slaýdlary prezentasiýanyň umumy görnüşine gözegçilik edýär. Muňa reňkler, fon, effektler we iň esasysy şriftler girýär. Slaýd ussasyna girmek üçin öňe gidiň we PowerPoint-i açyň,\Görmek goýmasyna geçiň we soňra Slaýd ussady düwmesine basyň.

Çep tarapda bar bolan slaýd şablonynyň bir nusgasyny görersiňiz. Ilkinji slaýdy saýlaň we\Slaýd ussady goýmasyndaky\Şriftler düwmesine basyň.

Açylýan menýu peýda bolar. Bu ýerde, öňünden kesgitlenen sözbaşy we beden şrift jübütleriniň giň sanawyny görersiňiz. Bu opsiýalaryň haýsydyr birini saýlamak, tutuş prezentasiýa üçin teksti üýtgeder. Ativea-da bolmasa, öz şriftleriňizi saýlamak üçin menýunyň aşagyndaky\Şriftleri özleşdirmek opsiýasyny saýlap bilersiňiz.

\ Täze mowzuk şriftlerini dörediň penjiresi indi peýda bolar. Bu ýerde sözbaşy we beden üçin şrift stilini aýratynlykda saýlap bilersiňiz. Sag tarapda tekstiň deslapky synyny görersiňiz. , dowam ediň we täze mowzuk şriftiňize at beriň, soňra\Saklamak saýlaň.

Şriftleri çalyşmak buýrugy arkaly şrift üýtgetmek

PowerPoint-de prezentasiýaňyzda dürli şriftleri tapmaga we çalyşmaga mümkinçilik berýän amatly aýratynlyk bar.\Öý goýmasynyň\Redaktirleme toparynda\Çalyş -yň gapdalyndaky oky saýlaň.

Açylýan menýu peýda bolar. Bu ýerde\Şriftleri çalyş saýlaň.

\ Şrifti çalyş penjiresi peýda bolar. Çalyşmak isleýän şriftiňizi saýlaň we ýerine çalyşmak isleýän şriftiňizi saýlaň. Gutarandan soň\Çalyş saýlaň.

Tekst gutulary üçin deslapky şrift üýtgetmek

Başga bir aýratynlyk, tekst gutulary üçin deslapky şrifti üýtgetmekdir. Munuň üçin\Goýmak goýmasyna başlaň we\Tekst gutusy düwmesine basyň.

Ondan soň kursory basyp, gerekli ululyga süýräp, tekst gutusyny çyzyň. Teksti tekst gutusyna ýazyň.

Tekstiňiz girizilenden soň, formaty deslapky etmek isleýän tekstiňize ulanyň. Şriftiň stili, ululygy we reňki bar. Teksti öz islegiňize görä düzeniňizden soň, tekst gutusyna sag basyň. Peýda bolan menýudan\Bellenen tekst gutusy hökmünde düzüň -i saýlaň.

Indiki gezek tekst gutusy salsaňyz, bu şrift görnüşini ulanar.

Bellenen şriftiňizi şablonda ýazdyryň

Geljekde ulanmak üçin şablon hökmünde sazlamalaryňyzy saklamak isleseňiz,\Faýl goýmasyna geçiň we\Saklamak saýlaň.

\ Beýleki ýerler toparynda\Göz aýlaň düwmesine basyň.

“Custom Office Templates” bukjasynyň ýerleşýän ýerine geçiň. Bu faýl ýoly adatça şuňa meňzeýär:

C:\Users\user\Documents\Custom Office Templates

Dogry ýerde bolanyňyzdan soň, Görnüşi ýaly ýatda saklaň gutusyndaky oky basyň.

Peýda bolan menýuda\PowerPoint Şablony saýlaň.

Ahyrynda, penjiräniň aşaky sag tarapynda\Saklamak düwmesine basyň.

Customöriteleşdirilen şriftler bilen şablonyňyz indi ýazdyryldy.