Excel-e PDF nädip salmaly


Excel maglumatlaryňyzy guramak, dolandyrmak we dolandyrmak üçin köp sanly aýratynlyklary üpjün edýär. Bu üýtgeşik aýratynlyklaryň biri gönüden-göni Excel-e PDF goýmakdyr. Gowy habar, muny etmek üçin diňe birnäçe ýönekeý ädim bar. Ine, nähili.

Excel-e PDF goýmak

Excel faýlynda\Goýmak goýmasyna geçiň we\Obýekt düwmesine basyň.

Peýda bolan Obýekt penjiresinde\Faýldan döred goýmasyna geçiň we\Göz aýlaň düwmesine basyň.

Faýlyňyzyň ýerleşýän ýerine göz aýlaň, faýly saýlaň we\Aç düwmesine basyň.

\ Obýekt penjiresine gaýdyp, PDF-iň faýl ýoluny görersiňiz. Indi, Excel-e faýlyň elektron tablisasynda nähili görünmegini isleýändigiňizi aýtmalysyňyz. Bu ýerde birnäçe dürli wariant bar. Eger saýlasaňyz\Bolýar\Obýekt penjiresinde hiç hili çäre görmezden, PDF faýly Excel-de PDF mazmunyny doly görkezýär.

Ativea-da bolmasa, has az girýän warianty üçin\Ikon görnüşinde görkez -iň gapdalyndaky gutujygy belläp bilersiňiz. Bu usul, adyndan görnüşi ýaly, faýlyňyzyň mazmunyny görkezýän nyşan goýýar. Nyşanany iki gezek basmak faýlyňyzy açýar. kompýuteriň başlangyç PDF görkezijisi.

Başga bir çözgüt, “Faýla baglanyşyk” opsiýasyny barlamak bolar. Bu opsiýa, beýlekiler ýaly, PDF-iň mazmunyny Excel-e ýerleşdirýär. Bu ýerdäki tapawut, çeşme faýlyna baglanyşyk döredip, ony göni resminama edýär. Çeşme faýlyndaky islendik üýtgetmeler resminamada görkeziler.

Şeýle hem, göni faýla girmegiň has çylşyrymly usulyny döredip, “Faýla baglanyşyk” we “Ikon görnüşinde görkezmek” opsiýalaryny saýlap biljekdigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň.

Özüňiz üçin iň oňat görnüşi saýlanyňyzdan soň, Bolýar düwmesine basyň.

Indi PDF-iňiz nyşan hökmünde Excel-e giriziler.

Bir gezek girizilende, PDF “Tekstiň öňünde” ýerleşiş stilini alýandygyny we öýjükleriň üstünde durandygyny görersiňiz. “PDF” -ni belli bir öýjüge (we formatlamak) berkitmek isleseňiz, nyşanyň üstünde sag düwmä basyň we açylan menýudan “Obýektiň formatyny” saýlaň.

“Format obýekti” penjiresi indi peýda bolar. Bu ýerde edip boljak birnäçe dürli zat bar, ululygyny we reňkini üýtgetmek, kesmek we hatda obýekte alt tekst goşmak. Bu ýerde esasanam bizi gyzyklandyrýan zat, obýektiň ýerleşişi.

Ilki bilen “Sypatlar” goýmasyny saýlaň. Obýektiň ýerleşişi bilen baglanyşykly birnäçe wariant taparsyňyz. Bu ýerde “Öýjükler bilen göçüriň we ululygy” saýlaň we “OK” düwmesine basyň.

Bellik: Nyşananyň sahypanyň çap edilen görnüşinde peýda bolmagyny islemeýän bolsaňyz, Çap ediş obýekti belligini belläň.

Indi öýjüge girizilen islendik üýtgetmeler, şol sanda gizlemek ýa-da ölçegi üýtgetmek hem nyşana degişlidir.

Excel sahypasyna birnäçe PDF faýly goýmak üçin bu ädimleri gaýtalaň.