PowerPoint-de pop-up nädip döretmeli


“PowerPoint” görkezijini kiçijik suratyň üstünde goýanyňyzda şekil açyp biler. Bu size ajaýyp, arassa slaýd saklamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem islän wagtyňyz diňleýjilere has köp maglumat görkezýär.

Bir kiçijik suratyň üstünden baranyňyzda has uly suraty nädip açmaly

Bu mysalda, dört sany kiçijik suratymyz bar we kiçijik suratlaryň hersine syçanjygyň üstünde syçanyňyzda has uly suratyň açylmagyny görkezýän aýlaw effektini gurmak isleýäris.

Ilki bilen täze slaýdda, Goýmak> Suratlar sözbaşysyna kiçijik suratyňyzy salyň. Kiçijik surat, aýratyn bir surat däl-de, slaýdyňyzda kiçijik surat hökmünde ulanmak isleýän islendik kiçijik suratyňyzdyr.

Ine, dört sany kiçijik surat goýlan slaýdymyzyň mysaly.

Ondan soň, has uly suratlar üçin açylan penjireleriň her biri üçin täze slaýd goşmaly bolarsyňyz. Ilkinji slaýdyň kiçi suratyna sag basyň we “Täze slaýd” saýlaň. Uly suratlaryňyzyň her biri üçin zerur bolan goşmaça slaýdlar üçin bu ädimi gaýtalaň.

Bu mysalda dört sany täze slaýd goşduk.

Ondan soň, ilkinji çykýan bölümi döredersiňiz. 2-nji slaýdda, täze slaýd goýanyňyzda goşulan ýer eýelerini pozuň. Placeer eýesini ýok etmek üçin ýer eýesiniň gyrasyna sag basyň we “Kesiň” düwmesine basyň. Şeýle hem ýer eýesini saýlap, soňra Delete düwmesine basyp bilersiňiz.

Ondan soň, ilkinji suratyňyzyň uly wersiýasyny goýuň (ilkinji çykýan ýeriňiz üçin). Slaýdyňyzda ýer eýesi bar bolsa, surat goýmak üçin Suratlar nyşanyna basyň. Alterna-da bolmasa, täze slaýdyňyzda ýer eýesi ýok bolsa, Goýmak goýmasyndan Suratlar -a basyp bilersiňiz.

Eskiziň has uly surat wersiýasyny saýlaň we “Goýmak” düwmesine basyň.

Suratyňyz goýlandan soň, zerur bolanda slaýddaky şekiliň ululygyny sazlaň.

Geliň, surata serhet goşalyň. Format goýmasyny işjeňleşdirmek üçin surata iki gezek basyň. “Format” goýmasyndan öz islegiňiziň araçägine basyň. Bu mysalda, “pleönekeý çarçuwa, ak” görnüşini ulanýarys.

Ulanylýan beýleki kiçijik suratlaryň uly wersiýasyny goşmak üçin ädimleri gaýtalaň. Bu ýerde, mysal üçin dört uly suratyň hemmesini goşduk.

Indi, kiçijik suratlaryňyz bilen slaýda gaýdyp geliň we ilkinji kiçi suraty saýlamak üçin basyň. Açylýan şekil effektini döretmek üçin, kiçijik surata hereket goşarsyňyz. Goýmak goýmasyndan Hereket -e basyň.

Hereket sazlamalary gepleşik penjiresinde Syçanjygyň üstünden goýmasyna basyň. “Hyperlink to:” -ni saýlaň we kiçijik surat üçin has uly şekili öz içine alýan slaýdy saýlaň (biziň ýagdaýymyzda 2-nji slaýd). Gutaranyňyzdan soň Bolýar düwmesine basyň.

Goşmaça suratlar üçin şol bir ädimleri gaýtalaň, degişlilikde has uly suraty öz içine alýan degişli slaýdda syçanjygy goşuň.

Slaýd görkeziş goýmasyndan hereket ediş effektini görmek üçin Häzirki slaýddan basyň ýa-da klawiaturadaky Shift + F5 basyň.

Ilkinji kiçijik suratyň üstünden baranyňyzda has uly surat görkezilýär. Şeýle-de bolsa, kiçijik suratlara dolanmagyň ýokdugyna üns beriň. Yza gaýdyp gelmek üçin Esc düwmesini basmaly bolarsyňyz.