Microsoft Excel-de pirog çyzgylaryny nädip birleşdirmeli ýa-da toparlamaly


Pirog çyzgylary Excel-de meşhur, ýöne olar çäklidir. Birnäçe pirog çyzgylaryny ulanmak ýa-da olary birleşdirip okamak mümkinçiliginiň peýdasyna birneme çeýeligi bermek barada özüňiz karar bermeli bolarsyňyz. Olary birleşdirmek isleseňiz, ine, ine.

Mysal üçin, aşakdaky pirog diagrammasy adamlaryň bir soraga jogaplaryny görkezýär.

Bu gowy, ýöne birnäçe Pie diagrammasy bar bolsa çylşyrymly bolup biler.

Pirog çyzgylary diňe gymmatlyklaryň bir hataryny görkezip biler. Şeýlelik bilen, birnäçe seriýaňyz bar bolsa we tort çyzgylary bilen maglumatlary hödürlemek isleseňiz, birnäçe tort çyzgysy gerek.

Aşakdaky surat üç dürli şäher boýunça bäş önümiň umumy girdejisine goşant goşýar. Her şäher üçin ýokarda görkezilen maglumatlar aralygy bilen tort çyzgysy bar.

Bu bize dürli şäherlerdäki önümleriň satuwyny deňeşdirmäge mümkinçilik berýär. Emma hemmesini yzygiderli üýtgetmek ýa-da ýekeje san hökmünde görmek islänimizde kynçylyklar bar.

Bu makalada tort çyzgylaryny birleşdirmek üçin üç dürli çemeleşmä serederis.

Birnäçe diagrammadan maglumatlary birleşdiriň

Birinji çemeleşme, tort çyzgylarynda ulanylýan maglumatlary birleşdirmäge seredýär.

Üç ýerine derek bir pirog diagrammasyny görkezmegiň manysy bar. Bu hasabatda has köp ýer döreder we okyjydan has az “göz tennisini” aňladar.

Bu mysalda, şäher deňeşdirmesiniň pidasy bolar.

Üç tort çyzgysyndaky maglumatlary birleşdirmegiň iň aňsat we çalt usuly Excel-de “Consolidate” guralyny ulanmakdyr.

Aşakda görkezilen maglumatlary jemläliň.

Toplumdaky jemlenen maglumatlary ýerleşdirýän sahypadaky öýjüge basyň. Lentadaky Maglumat> Konsolidasiýa basyň.

“Consolidate” penjiresi açylýar.

“Sum” funksiýasyny üç şäherdäki satuwlaryň jemi üçin ulanarys.

Ondan soň, birleşdirmek isleýän ähli salgylanmalarymyzy ýygnamaly. Salgy gutusyna basyň, birinji diapazony saýlaň we soňra Goş düwmesine basyň.

Bu ädimi beýleki salgylanmalar üçin gaýtalaň.

“Çep sütün” gutusyny belläň, önümiň ady maglumatlarymyzdaky bahalaryň çep tarapynda. Bolýar düwmesine basyň.

Indi pirog çyzgymyzy döretjek jemlenen diapazonymyz bar.

Bu pirog çyzgysy, her önümiň görnüşiniň umumy girdejä goşýan goşandyny görmegi aňsatlaşdyrýar, ýöne her dürli şäheriň üç dürli diagrammasy bilen deňeşdirmesini ýitirýäris.

Pirog diagrammasyny ýekeje şekile birleşdiriň

Pirog çyzgylaryny birleşdirmek islemegiňiziň başga bir sebäbi, olary bir görnüşde üýtgedip we üýtgedip bilersiňiz.

Birinji diagramma basyň we hemmesini saýlamak üçin beýleki diagrammalaryň hersine basanyňyzda Ctrl düwmesini saklaň.

Format> Topar> Topara basyň.

Indi tort çyzgylarynyň hemmesi bir şekil hökmünde birleşdirildi. Bir şekil hökmünde hereket ederler we ölçegini üýtgederler.

Maglumatlaryňyzy görmek üçin dürli diagrammalary saýlaň

Bu makala tort çyzgylaryny birleşdirmek barada bolsa-da, başga bir diagramma görnüşini saýlamak bolar. Pirog çyzgylary tutuşlygyna bölekleri göz öňüne getirmegiň ýeke-täk usuly däl.

Gowy alternatiw, sütün diagrammasy bolar.

Aşakdaky maglumatlary alyň. Bu makalada ulanylýan, ýöne indi bir tablisa birleşdirilen maglumatlar.

Öýjükleriň diapazonyny saýlaň we Goýmak> Sütün diagrammasyna basyň.

Saýlanan sütüniň iki görnüşi bar. Birinjisi maglumatlaryňyzy aşakdaky ýaly görkezer.

Bu, bir diagrammada üç sany tort çyzgysyna meňzeýär.

Her şäherde gymmatlyklaryň goşandyny görkezmek bilen bir hatarda şäherlerdäki çykdajylary deňeşdirmäge mümkinçilik berýän ajaýyp iş.

Mysal üçin, Mançesteriň iň pes girdeji gazanandygyny we beýleki dükanlar bilen deňeşdirilende çaý we miwe satuwynyň pesdigini görüp bileris.

Ikinji “Stacked sütün” diagrammasy opsiýasy maglumatlaryňyzy aşakdaky ýaly görkezer.

Bu okda göterim ulanýar.

Şeýlelik bilen, Mançesteriň iň pes girdeji gazanandygyny görmek ukybymyzy ýitirýäris, ýöne bu deňeşdirilen goşantlara has gowy üns berip biler. Mysal üçin, Mançester dükanyndaky satuwlaryň köpüsi biskwitlerden boldy.

Ok bilen rowaýatyň arasyndaky maglumatlary üýtgetmek üçin Dizaýn goýmasyndaky “Setir hatary/sütüni” düwmesine basyp bilersiňiz.

Sebäpleriňize görä, tort çyzgylaryny bir şekile birleşdirmegiň dürli ýollary bar. Bu makalada üç dürli görkeziş ssenarisine çözgüt hökmünde üç usul öwrenildi.