Microsoft Word resminamasyny CSV faýlyna nädip üýtgetmeli


Düwürtik bilen bölünen baha (CSV) vergul (we käwagt beýleki simwollar) bilen bölünen maglumatlary öz içine alýar we adatça bir programmadan beýlekisine maglumat alyşmak üçin ulanylýar. Word resminamasynda maglumatlaryň sanawy bar bolsa, ony CSV faýlyna öwürmek, beýleki programmalara girmäge kömek edip biler.

E-poçta kontaktlaryňyzyň hemmesini Word faýlynda tertipleşdirýärsiňiz diýeliň we onlaýn programmanyň size arassalanmagyna rugsat bermek isleýärsiňiz. Muňa ýetmek üçin size CSV faýly gerek bolar. Aslynda, onlaýn tapýan bu programmalaryň köpüsi diňe CSV faýllaryny goldap biler, sebäbi faýl Mac, Windows we Linux platformalarynda işleýär. Örän täsirli.

Öňe getiriň we import edilmeli maglumatlary öz içine alýan Word faýlyny açyň. Bu mysalda, gaty kiçi e-poçta sanawyny görkezmekçi.

Görşüňiz ýaly, ähli maglumatlarymyz dykgat bilen bölünýär we Excel-de tapýan hatar/sütün gurluşyna meňzeş aýratyn setirlerde bolýar. CSV faýlyň gurluşy birneme çylşyrymly bolup biler, ýöne bu gaty esasy mysal.

Taýar bolanyňyzdan soň, penjiräniň ýokarky çep tarapynda ýerleşýän\Faýl goýmasyna basyň.

Çep tarapdaky panelde\Saklamak saýlaň.

Saýlawlaryň sanawyndan\Tekiz tekst faýl görnüşini saýlaň. Bu faýlyňyzy TXT faýly görnüşinde ýatda saklar.\Saklamak düwmesine basyň.

Saklanyňyzdan soň, tekst faýly hökmünde tygşytlamak faýlyňyzdaky formatlaryň, suratlaryň we obýektleriň ýitmegine sebäp boljak duýduryş habaryny alarsyňyz. Munuň ýaly ýönekeý faýl bilen, aladamyz ýok. Hemme zady bolşy ýaly goýuň we\Bolýar düwmesine basyň.

Indi, Microsoft Excel-i açalyň. Excel-i açanyňyzda, çep tarapdaky panelde\Aç saýlaň.

TXT faýly hökmünde ýatda saklan soňky faýlymyzy tapyň. Göz aýlanyňyzda açylýan faýl görnüşinden\Tekst faýly saýlamaly bolmagyňyzy unutmaň, ýogsam faýl peýda bolmaz. Düzgüne görä Excel diňe Excel faýllaryny görkezer.

Faýly saýlap,\Aç düwmesine basanyňyzdan soň, Tekst import ussasynyň penjiresi peýda bolar. Bu ýerde\Çäklendirilen opsiýasynyň saýlanandygyna göz ýetiriň. Şeýle hem maglumatlaryňyzyň başlanýan hataryny saýlap bilersiňiz. Özümizi birinji hatarda saklarys. Taýar bolanyňyzda\Indiki düwmesine basyň.

Indiki penjirede, Aýyrýanlar bölüminde\vergi saýlaýandygyňyza göz ýetiriň. Öňünden görmek penjiresiniň üýtgemegine göz ýetirersiňiz. Taýar bolanyňyzda\Indiki düwmesine basyň.

Iň soňky penjirede sütün maglumat formatyny görkezmeli bolarsyňyz. Özümizi\Umumy -da goýarys, ýöne haýsy maglumatlary import edýändigiňize baglylykda başga bir wariant saýlap bilersiňiz. Taýar bolanyňyzda\Finish -e basyň.

Maglumatlarymyz indi üstünlikli import edilmeli we Excel-de tertipli tertipleşdirilmeli!

Indi galan zat, faýly CSV faýly görnüşinde ýatda saklamak.\Faýl goýmasyna geçiň.

Çep tarapdaky panelde\Saklamak saýlaň.

Faýl görnüşi gutusynda üç dürli CSV faýlyň bardygyny gören bolsaňyz gerek. Olar aşakdakylar:

  • CSV UTF-8
  • CSV (Macintosh)
  • CSV (MS-DOS)

Birinji we üçünji wariantyň arasynda gaty az tapawut bar. “Mac” ulanyjy bolsaňyz, ikinji warianty saýlamak islärsiňiz. Şeýle-de bolsa, bu mysalda\CSV (MS-DOS) opsiýasyny saýlarys.

Indi diňe Saklamak düwmesine basmaly. Indi Word faýlyňyzy CSV faýlyna üstünlikli öwrüpdiňiz.