PowerPoint-de Mailto giperlinkini nädip döretmeli


Slaýdşowy prezentasiýa gutarandan soň diňleýjileriňiz bilen paýlaşmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, degişli poçta baglanyşyklaryny goşmagy göz öňünde tutup bilersiňiz, şonuň üçin islendik sorag ýa-da teswir bilen aňsatlyk bilen yzarlap bilerler.

PowerPoint-de Mailto baglanyşyklaryny döretmek

Gipersalgy goýmagyň iň aňsat usuly, bar bolan e-poçta salgysyny ýazmak we Enter basyň. Bu awtomatiki usulda siziň üçin poçta baglanyşygyny goşar. Syçanjygyňyzy baglanyşygyň üstünden bassaňyz, baglanyşygy nädip yzarlamalydygyňyzy görkezýän habar gutusy görkeziler.

Muňa garamazdan, muny çözmegiň başga-da birnäçe usuly bar. Poçta baglanyşygyny gönüden-göni tekste ýa-da obýektlere goýup bilersiňiz. Munuň üçin teksti ýa-da obýekti saýlaň we sag düwmä basyň. Peýda bolan menýuda\Baglanyş saýlaň.

\ Giperlink goýmak penjiresi peýda bolar.\Salgy setirinde e-poçta salgysyny giriziň. Windows, salgynyň öňünde awtomatiki usulda\poçta: goşjakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin goşmagyňyz hökman däl. Gireniňizden soň Bolýar düwmesine basyň.

Saýlanan tekstiňiz ýa-da obýektiňiz, indi girizilen e-poçta salgysyna giperbinkany goşar. Ctrl basyp, baglanyşyga eýermek üçin tekste ýa-da obýekte basyň.

Işleri indiki derejä çykarmak isleseňiz, poçta salgysy bilen düwme döredip bilersiňiz.\Goýmak goýmasyna geçiň we\Illustrations toparyndaky\Şekiller opsiýasyny saýlaň.

Açylýan menýu peýda bolar. Ulanmak isleýän görnüşiňizi saýlaň. Bu mysalda,\Esasy şekiller toparyndan tapylan ýumurtga görnüşini saýlarys.

Formany çekmek üçin basyň we süýräň.

Şekiliň\Format goýmasynyň\Şekil stilleri toparynda şekili isleýşiňiz ýaly formatlap bilersiňiz. Bu şekiliň doldurylmagyny, görnüşini we aýratyn täsirlerini öz içine alýar.

Ondan soň, şekile iki gezek basyň we degişli teksti giriziň. Gutaransoň, şekili saýlaň we sag düwmä basyň, soňra bir obýekte baglanyşyk goýmagyň öňki ädimlerini gaýtalaň.