PowerPoint-i DVD-de nädip ýakmaly


Gysgaça mazmun: Windows-da PowerPoint prezentasiýany açyň we Faýl> Eksport> Wideo döretmek, opsiýalary düzmek we "Wideo döretmek" düwmesine basyň. Mac-da Faýl> Eksport saýlaň, wideo opsiýalaryny düzüň we "Eksport" saýlaň. Soň bolsa, kompýuteriňize boş DVD salyň. Windows-da, disk düwmesine basyň, "Faýllary diskde ýakyň" -ny saýlaň, "CD/DVD pleýer bilen" opsiýasyny saýlaň, "Indiki" düwmesine basyň we wideo faýlyňyzy süýräň we taşlaň. Mac-da Finder-i açyň, DVD diskini saýlaň, wideo faýlyňyzy goýuň we "Burn" düwmesine basyň.

Gowy köne DVD pleýer ulanyp, PowerPoint prezentasiýaňyzy görkezmek isleýärsiňizmi? Şeýle bolsa, diňe Windows ýa-da Mac enjamyňyzda gurlan gurallary ulanyp, diskiňize prezentasiýa ýakmak çalt we aňsat. Ine, nähili.

PowerPoint prezentasiýasyny DVD-e ýakmak üçin ilki bilen prezentasiýaňyzdan wideo faýly döredýärsiňiz, soň bolsa Windows-da ýa-da Mac kompýuteriňizde gurlan faýly DVD-e ýakmak üçin ulanýarsyňyz. Size boş DVD-R ýa-da ulanyp boljak DVD-RW ýa-da DVD + RW, üstesine-de DVD ýazyjysy gerek bolar, şonuň üçin dowam etmezden ozal biriniň bardygyna göz ýetiriň. LG GP65NB60 elýeterli we gaty daşarky disk bolup, munuň üçin işlär.

1-nji ädim: PowerPoint prezentasiýasyndan wideo faýly düzüň

Birinji ädim, PPTX-yňyzy wideo faýlyna öwürmek. Munuň üçin PowerPoint programmasynda gurlan opsiýany ulanarsyňyz. Specificörite operasiýa ulgamyňyz üçin aşakdaky bölümi yzarlaň we prezentasiýaňyzyň wideo faýly taýýar bolar.

Windows-da

PowerPoint-de prezentasiýaňyzy açyň. Soňra, programmanyň ýokarky çep burçunda "Faýl" düwmesine basyň.

Çep gapdalyndan "Eksport" saýlaň.

Sag panelde “Wideo döretmek” saýlaň.

Sag tarapdaky panelde “Wideo döretmek” bölümini görersiňiz. Bu ýerde açylan ilkinji menýu basyň we “Doly HD” saýlaň. Bu, wideo faýlyňyzyň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär. Saklamagy tygşytlamak isleseňiz has pes ölçeg saýlap bilersiňiz, emma bu wideo hiliňizi hem peselder.

Ondan soň, “Her slaýdda sekunt sarp edildi” gutusyna wideoňyzda slaýdyň oýnalýan wagtyny giriziň. Dymmaklyk 5 sekunt, muny islän zadyňyza üýtgedip bilersiňiz.

Şol opsiýalary düzeniňizden soň, wideo faýlyňyzy taýýarlamak üçin "Wideo döretmek" düwmesine basyň.

“Wideo eksport” penjiresi açylar. Bu ýerde wideo faýlyňyzy saklamak üçin bukjany saýlaň we “Eksport” düwmesine basyň.

PowerPoint-iň aşaky setirinde wideo ýasaýyş ýagdaýyny görersiňiz. Bu gutaransoň, wideo faýlyňyz taýýar bolar.

Mac-da

Tanyşdyrylyşyňyzy Mac-da PowerPoint bilen açyň. Programmanyň menýu setirinden Faýl> Eksport saýlaň.

Açyk penjirede, "Nirede" açylýan menýuda wideo faýlyňyzy ýatda saklamak isleýän bukjany saýlaň. "Faýl formaty" açylýan menýudan "MP4" -i saýlaň. Indi penjiräňizde ýene birnäçe wariantyň peýda boljakdygyny görersiňiz.

"Hil" açylan menýusyna basyň we "Tanyşdyryş hili" saýlaň. “Bellenen wagt bolmazdan her slaýdda sekunt sarp edildi” menýusynda wideo faýlyňyzda slaýdyň oýnaljak sekunt sanyny saýlaň. Soň bolsa, aşaky böleginde "Eksport" -a basyň.

“PowerPoint” -iň aşaky çyzgysy wideo ýasamak işini görkezer. Amal gutarandan soň, wideo faýlyňyz taýýar.

2-nji ädim: PowerPoint wideoňyzy DVD-e ýakyň

PowerPoint prezentasiýaňyzy wideo faýlyna öwüreniňizden soň, geliň, bu wideony Windows ýa-da Mac enjamyňyzdaky DVD-e ýakalyň.

Windows-da

Kompýuteriňiziň DVD ýazyjysyna boş DVD goýup başlaň. Ekranyňyzyň aşaky sag burçunda bir haýyş görersiňiz. Basyň.

Açylýan menýuda “Faýllary diske ýakyň” saýlaň.

“Diski ýakyň” penjiresi açylar. Bu ýerde, "Diskiň ady" meýdanyna basyň we diskiňiziň adyny giriziň. Soňra, “CD/DVD pleýer bilen” opsiýasyny saýlaň we “Indiki” düwmesine basyň. (Bu opsiýany saýlamak, diskiňiziň köp sanly media pleýerinde oýnamagyny üpjün edýär.)

File Explorer penjiresini görersiňiz. Bu ýerde ozal döreden PowerPoint wideo faýlyňyzy süýräň we Windows ony diskiňizde ýakar. Ine.

Mac-da

Mac-yň DVD ýazyjysyna boş DVD goýup başlaň. . Indi prezentasiýa wideoňyzy göçüriň we şu bukjada goýuň.

Soňra, Finder-iň ýokarky sag burçunda wideoňyzy DVD-e ýakyp başlamak üçin "Burn" düwmesine basyň. Penjirä açylar. Bu ýerde, diskiňiziň adyny ýazyň we "Burn" düwmesine basyň. “Mac” -yňyz görkeziş wideoňyzy DVD-ä ýakyp başlar. Soňra hemmäňiz taýyn.

Ine, PowerPoint prezentasiýany halaýan DVD pleýeriňizde oýnamak üçin DVD-e getirýärsiňiz. Tanyşdyryşyňyz gutly bolsun!