Internetdäki Microsoft PowerPoint-de täze wideo aýratynlygy bar


PowerPoint birnäçe ýyl bäri prezentasiýalara wideo goşmagy goldaýar, emma web programmasynda iş stoly PowerPoint-iň hemme funksiýasy ýokdy. Microsoft täze täzelenme bilen muny üýtgetmäge synanyşýar.

Microsoft şu gün blog ýazgysynda internetdäki PowerPoint-iň indi prezentasiýalarda ulanmak üçin wideo ýüklemegini goldaýandygyny tassyklady. Ondan öň web programmasy, YouTube ýaly beýleki platformalardan wideo goýmak bilen çäklenýärdi. Diňe lenta gurallar panelindäki Goýmak goýmasyna basyp, Wideo düşüriş menýusyna basyp we faýl saýlamak üçin “Enjamdan wideo” saýlap bilersiňiz. Webdäki PowerPoint sanawlar üçin awtomatiki formatirlemegi alandan birnäçe gün soň gelýär.

Siz henizem 256 MB ululykdaky wideolar bilen çäklenýärsiňiz, ýöne bu çykyşlaryň köpüsi üçin ýeterlik bolmaly - slaýdlaryňyzyň birinde hakykatdanam 4K wideo ýa-da uzyn uzynlykdaky wideo gerek bolsa, sanawdan çykmadyk YouTube wideosyny ýüklemek hasam gowy işlär. . Microsoft .MP4 wideolary ulanmagy maslahat berýär, ýöne internetdäki PowerPoint MOV, WMV, AVI, M4V, MKV, ASF we TS faýllaryny hem tanap biler.

Microsoft täze aýratynlygyň henizem güýje girýändigini, şonuň üçin brauzeriňizde görmeseňiz, ýakyn wagtda görkezilmelidigini aýdýar.

Çeşme: Microsoft 365 Insider Blog