Microsoft Excel-de indi ChatGPT funksiýasy bar


Microsoft, Word, Excel we beýleki programmalar bilen bilelikde geljekde Excel-e geljek Copilot AI aýratynlygyny yglan etdi. Şol aralykda, elektron tablisanyň maglumatlaryny göni ChatGPT-e dakyp biljek täze bir funksiýa bar.

Microsoft ýaňy-ýakynda hemmelere hödürlenip bilinjek ýa-da bolup bilmejek tejribe aýratynlyklary bolan Excel üçin goşmaça Excel Labs-y yglan etdi. Kompaniýa blog ýazgysynda: "Bu pikirleriň käbiri hiç haçan Excel önümine çykarylmasa-da, pikirleriňizi almak üçin bu ýoluň bolmagy Excel-de mümkin bolan zatlary üýtgedýän has gyzykly aýratynlyklary döretmek üçin möhüm ähmiýete eýe bolar".

Täze aýratynlyklaryň biri LABS.GENERATIVEAI adaty funksiýa bolup, iş sahypaňyzdaky bir öýjükde AI islegini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Beýleki funksiýalarda bolşy ýaly, haýyşda beýleki öýjüklerden maglumatlary ulanyp bilersiňiz. Bu wada berlen Copilot AI aýratynlyklaryndan tapawutlandyrýar - synag tejribesi diňe AI funksiýalaryny başga bir funksiýa ýaly ulanýar, Copilot bolsa ähli resminamany seljermek we beýleki funksiýalary ýazmak üçin ulanylar.

Synag funksiýasy hem açykdyr - OpenAI-den öz API açaryňyzy üpjün etmeli we kompaniýanyň bar bolan AI modellerini ulanyp bilersiňiz. ChatGPT-e ýakyn bir zat isleseňiz, gpt-3.5-turbo modelini saýlap bilersiňiz, ýa-da has gymmat (we has ygtybarly) tekst-davinci-003 modeli bilen gidip bilersiňiz.

Microsoft öz blog ýazgysynda “Bu modeller üçin iň köp ulanylýan ýagdaýlaryň arasynda tekst döretmek, teksti tamamlamak, jemlemek, klassifikasiýa, teksti üýtgetmek we sorag-jogap bar. Mysal üçin, soraga jogap hökmünde açar sözleri derňemegi ýa-da twit tablisasynyň duýgusyny seljermegini haýyş edip bilersiňiz. "

Şeýle hem, bildiriş AI-iň “çaklaýyş häsiýeti sebäpli manysyz ýa-da ynamly, ýöne ýalan jogap berip biljekdigini” düşündirýär, şonuň üçin netijeleri hökman iki gezek barlamak islärsiňiz. Office laboratoriýasyndan Excel laboratoriýalaryny gurnap bilersiňiz.

Çeşme: Microsoft