Has gowy fantastika ýazmak üçin ChatGPT-ni nädip almaly


ChatGPT, AI-iň fantastika ýazmak ýaly üstünlik gazanmagy mümkin däl diýip hasaplaýan döredijilik meýdanlaryna barha köpelýär. Şeýle-de bolsa, ChatGPT käbir kömege mätäç. Oňa berk teklipler gerek, ýogsam, ýazuwy umumy bolup biler.

ChatGPT-iň çeper ýazuw mümkinçilikleri we çäklendirmeleri

AI hökmünde ChatGPT-de dogabitdi döredijilik ýok. Özbaşdak düşünjeleri döredip bilmeýär ýa-da hyýalyny ulanyp bilmeýär. Tekstiň mazmunyny döretmek üçin oňa ýörite haýyşlar (teklipler diýilýär) berilmeli.

ChatGPT-iň berlen söhbetdeşligiň öňki bölümlerinde aýdanlaryňyzy ýada salýandygyny we seslenme bilen düzedip boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Çäklendirmeleri barada aýdylanda bolsa, fantastika ýazmak üçin iň möhümi, ChatGPT-iň bar bolan dünýä maglumatlaryny we görkezmelerini ulanmagydyr; özbaşdak bir zat tapyp bilmez.

Has gyzykly mazmun döretmek üçin ChatGPT-ni nädip almalydygyny, stilini nädip ösdürmelidigini we mundan beýläk özüňiz synap görmek üçin maşyn öwrenmegiň usullaryny öwrederis.

Şeýle-de bolsa, ilki bilen, çeper ýazuwyň iň möhüm elementlerini we ChatGPT-iň bu elementleri nähili ulanýandygyny döwmeli.

Çeper edebiýata düşünmek

Gyzykly we özüne çekiji hekaýa döretmäge girýän köp zat bar. Bu peýdaly teklipleri döretmek gaty kyn edip biler. Şol sebäpli, ChatGPT-e peýdaly tekst döretmek mümkinçiligini bermek üçin teklipleriňizi dogry aýtmak möhümdir.

Meýilnama

Hekaýany düzýän wakalaryň yzygiderliligi. Bu erteki başlaýan wakany, hekaýany we gahrymanlary belli bir ýolda itekleýän faktorlary, klimatiki pursaty, şol klimatiki pursatyň netijelerini we haýsydyr bir çözgüdi öz içine alýar.

ChatGPT köp tekst, şol sanda çeper eserler arkaly öwredildi. Çeper eser döretmek soralanda, bar bolan çeper eserlerde tapylan nagyşlary köpeltmäge synanyşýar. Dildüwşük döretmek üçin elmydama aşakdakylary ulanar:

 • Sergi
 • ýokarlanýan hereket
 • Climax
 • ingykylýan hereket
 • Karar

ChatGPT bu komponentleri sýu plotet deňlemesiniň möhüm bölekleri hökmünde görýär. Başgaça görkezilmedik bolsa, bu formuladan hiç wagt daşlaşmaýar. Şonuň üçin sýu plotetiň hili we özboluşlylygy, öwredilen maglumatlaryň hiline we özboluşlylygyna we berlen giriş tekliplerine bagly bolar.

Nyşanlar

Hekaýa gatnaşýan jandarlar. Bular adamlar, haýwanlar ýa-da beýleki jandarlar bolup biler. Hersiniň özboluşly şahsyýeti, hyjuwy we gapma-garşylygy bolmaly. Dinamiki keşplere eýe bolmak bilen, hekaýa has gyzykly we özüne çekiji bolýar.

Nyşanlary döretmek üçin ChatGPT özüne berlen görkezmeleri seljerip we üç esasy faktor esasynda esasy gahrymanlary öndürip biler:

 • Nyşanlaryň beýany
 • Gatnaşyklar
 • Maksatlar

AIene-de bir gezek bu AI modeli simwollary döretmek üçin belli bir formula eýerýär (sýu plotet döredeninden has ýönekeý bolsa-da). Entek bir nagyş görýärsiňizmi?

Sazlamak

Hekaýanyň ýüze çykan wagty we ýeri. Fiziki gurşawy, medeniýeti, taryhy mazmuny we başga-da köp sanly dünýä komponentlerini öz içine alýar. Aýry-aýry ýaryşlaryň dinleri, mifleri we rowaýatlary hem bu kategoriýa degişlidir.

Sazlama düzülende, ChatGPT aşakdaky komponentleri ulanýar:

 • Wagt döwri
 • Locationerleşýän ýeri
 • Medeniýet
 • Taryh

Çeper edebiýatyň beýleki möhüm elementlerine garanyňda has fiziki taýdan kesgitlenendigi sebäpli, AI modeli, görnükli ýerler we peýza. Görnüşi ýaly beýan edilen dünýäniň görnükli bölekleri bilen has aňsat bolýar.

Geljek

Hekaýanyň aýdylýan nukdaýnazary. Birinji adam, ikinji adam ýa-da üçünji şahs bolup biler. Esasy sebäbiňiz bolmasa, ýokarda agzalan üçüsiniň haýsydyr birini çalyşmazlyk möhümdir. Şeýle etseňiz, okyjyny ýitirýän we lapykeç edýän bulaşyk tekst bilen gutararsyňyz.

ChatGPT, haýyş üçin iň gowusy diýip hasaplaýan perspektiwasyny saýlamaga synanyşýar. Şeýle-de bolsa, ChatGPT perspektiwaly görnüşleriň garyşmagyna sebäp bolup biljek bu elementi kesgitlenmedik goýsaňyz, bu yza gaýdyp biler. Bu hemme ýerde we bulaşyk bir kyssa bilen tamamlanýar.

AI modeliniň perspektiwada şeýle kyn bolmagynyň sebäbi, beýleki çeper elementler bilen bolşy ýaly perspektiwany kesgitläp bilmeýär. Nukdaýnazary döretmek üçin formulasy ýok.

Mowzuk

Hekaýanyň merkezi habarlary ýa-da pikirleri. Bular gönümel we düşünmek aňsat, ýa-da düşnüksiz we syrly. Maksatlaryňyza baglylykda aç-açan ýa-da aç-açan mowzuklar hekaýaňyzy has gyzykly edip biler, käte hatda ikisem özboluşly garyşykda.

ChatGPT mowzuklar bilen giň bolar, sebäbi berlen haýyşa esaslanyp potensiallaryň ähmiýetine baha berýär. Bu bar bolan eserlerden seljerýän komponentler bilen baglanyşýar. Mysal üçin, gelmişekler hakda hekaýa döretmek üçin alsaňyz, adamzadyň nämälimlikden döreýän gorkusyny esasy tema hökmünde ulanar.

Temalara hekaýa mahsus bolanlygy sebäpli, AI modelinde olary döretmek üçin hakyky formula ýok; belli çeper eserlerde tapylanlar bilen manydaş mowzuklary saýlaýar. Başgaça görkezmeseňiz, esasan şuňa meňzeş hekaýalardan mowzuklary göçürýär.

Dialog

Nyşanlaryň arasynda aýdylýan ýa-da ýazylan sözler. Bu, gahrymanlaryň şahsyýetlerini, gatnaşyklaryny we gapma-garşylyklaryny açýan usulydyr. Storieshli hekaýalar hökman gepleşiklere mätäç däl, ýöne gahrymanlaryň möhüm taraplaryny tebigy ýagdaýda öz içine almagyň ajaýyp usuly. Mundan başga-da, gepleşik tomaşaçylaryň köpüsi üçin has gowy okalmagyna sebäp bolýan prozany bölýär.

ChatGPT, olaryň arasyndaky gepleşik döretmek üçin hekaýadaky gahrymanlaryň häsiýetlerini ulanýar. Şeýle hem, hekaýanyň mazmunyny ýatda saklamaga synanyşýar. Dialog teksti döredilende göz öňünde tutuljak faktorlar:

 • Içerki häsiýet aýratynlyklary (şahsyýetler, pikirler we duýgular)
 • Daşarky häsiýet aýratynlyklary (sözleýiş nagyşlary, şiweler we sözleýiş)
 • Sahnanyň mazmuny

AI modeli sýu ploteti gepleşik arkaly öňe sürmäge, şeýle hem häsiýet sebäplerini açmaga synanyşar. Munuň burnuň üstünde birneme bolup biljekdigini we şeýle hekaýa komponentleri bilen ýapyşyp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň, haýyşyňyzyň üsti bilen birneme inçelik girizmeli bolarsyňyz.

Stil

Awtoryň ýazuw stili. Bu söz saýlamagy, äheňi we edebi enjamlaryň ulanylmagyny öz içine alýar. Bu hekaýanyň umumy keýpine we atmosferasyna goşant goşýar. Awtoryň durmuşy, terbiýesi, ahlak gymmatlyklary we başgalar olaryň ýazyş stiline goşant goşýar. Şeýle-de bolsa, ChatGPT-iň meşhur ýazyjyny ajaýyp görelde almagyna garaşmaň.

Hekaýa aýdyp berjek stil tapylanda, ChatGPT aşakdaky komponentleri ulanar:

 • Keýp (okyjylaryň sahnanyň mowzugyna nähili garamalydygy)
 • Ses (gahrymanlaryň sahnanyň mowzugyna nähili täsir edýändigi we duýulmagy)
 • Hekaýa reanry

ChatGPT-iň çeper ýazuwyny gowulandyrmak üçin maslahatlar

AI modeli diňe teklipleriňizde berlen zatlar bilen işläp bilýändigi sebäpli, ChatGPT-iň dilinde gürleýändigiňize göz ýetirip, olary arassalamaly.

Kontekst we arkadaky maglumatlary bermek

Sazlama barada jikme-jiklikleri goşmak bilen teklipleriňizde kontekst berip bilersiňiz; gahrymanlaryň görýän, eşidýän, ys alýan, dadyp görýän we täsir edýän zatlary. Nyşanlaryňyzyň fiziki taýdan başdan geçirmeli zatlaryny bellemek, ChatGPT-e bir ýerdäki hemme zady göni aýtmazdan, dünýäniň nähili bolandygyny öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Fleşbackleri goşmak, yzky sahnany gönüden-göni açmagyň berk usuly bolup biler. ChatGPT-ä muny gyssagly ýerine ýetirmegi aýtsaňyz, hekaýaňyza has çuňňur we düşünje berer.

Käwagt gönüden-göni getirip bilmeýän möhüm hekaýa komponentleri bar. Şeýle bolansoň, biraz ekspozisiýa ulanmak dünýä gurmakdaky gereksiz boşluklary ýapyp biler. Şeýle-de bolsa, ekspozisiýany az ulanmak isleýärsiňiz, sebäbi gaty köp içgysgynç tekste sebäp bolup biler. ChatGPT-e näçe ekspozisiýa goşulmalydygy üçin parametr beriň. Mysal üçin, sahna üçin islegiňize “Iki ekspozisiýa sözlemini ulanyň”.

Gaty ýer gurluşy gurmak

Sýu plotet düşünjesi üçin anyk maksatlar bermekden başlaň. ChatGPT hekaýaňyz bilen näme gazanjak bolýandygyňyza düşüner ýaly reanry, baş gahrymanlary we merkezi gapma-garşylygy ýa-da meseläni agzap geçiň.

Hekaýadaky esasy sýu plotet nokatlaryny görkeziň. Hususan-da, öjükdiriji hadysany, ýokarlanýan hereketi, iň ýokary derejäni we islegiňizi çözüň. Bu, meýilnama deňlemäňize jogap bermek üçin ChatGPT-iň gözleýän takyk formulasy.

Aýratyn häsiýet maksatlaryny we höweslerini üpjün ediň. ChatGPT, berk sýu plotet gurluşyny gurmak üçin hekaýadaky gahrymanlaryň maksatlaryna we hyjuwlaryna düşünmeli. Otherwiseogsam, hekaýa ugrunyň ýoklugy ýa-da dildüwşügiň bolmalysy ýaly dowam etmeýän ýaly bolup biler.

Hekaýaňyzy üç, dört ýa-da bäş herekete bölmegi göz öňünde tutuň. Hekaýany bölmek, soň bolsa gyssagly ýagdaýda ChatGPT-e bermek, ädim we gurluş taýdan zatlary tertipli we deňagramly saklap biler. Uzyn we gysga ahyry ýa-da şuňa meňzeş deňsizlik bilen hekaýa islemeýärsiňiz.

Ygtyýarly nyşanlary ösdürmek

ChatGPT-de gahrymanlaryňyzyň daşky görnüşi, şahsyýet aýratynlyklary we şahsy keşbi barada jikme-jik düşündiriş beriň. Bu, AI modeline has üýtgeşik we çylşyrymly nyşanlary döretmäge kömek eder.

Bir gahrymanyň maksatlaryny we hyjuwlaryny ýatlamak sýu plotet üçin diýseň möhüm bolsa-da, gahrymanyň özüni ösdürmek üçin deň derejede möhümdir. Bu meselede ChatGPT-iň çykyşyna ýol görkezmek, gahrymanlaryňyzyň has üýtgewsiz bolmagyna kömek eder.

Şeýle hem, ChatGPT-den bir keşpleriň arkasyny, bir keşbiň nukdaýnazaryndan monolog ýa-da iki simwolyň arasynda söhbetdeşlik döretmegini haýyş edip, aýratyn nyşanlardan peýdalanyp bilersiňiz.

Hünärment gepleşikleri

Her bir gahrymanyň özboluşly ses nagyşlary, söz baýlygy we äheňli aýratyn sesi bolmaly. ÇatGPT-ni anyk häsiýetli düşündirişler we çykyşyna ýol görkezmek üçin nusga gepleşikleri bilen üpjün ediň.

Artykmaç dil ulanmakdan gaça duruň. Muňa derek, hakyky adamlaryň aýdýan zatlary ýaly gepleşikleri döretmäge üns beriň. Recentlyakynda gowy gepleşik teklipleri bilen meşgullanmak üçin başdan geçiren söhbetdeşligiňize öýkünmäge synanyşyň.

Dialog hekaýanyň mazmunyna esaslanmalydyr. ChatGPT-i, sahna laýyk gelýän gepleşik döretmäge kömek etmek üçin sazlamany, gahrymanlaryň gatnaşyklaryny we häzirki ýagdaýy anyk düşündiriň.

Mundan başga-da, esasy subtekst bar bolsa, gepleşik köplenç has gyzykly bolýar. Muňa gytaklaýyn dil, gödek söz ýa-da many ulanmak arkaly ýetip bolýar. Adamlar hem köp ýalan sözleýärler, şonuň üçin käbirlerini goşmaça realizm üçin häsiýet gepleşikleriňize taşlaň.

ChatGPT-iň ýazuw stilini ösdürmegiň usullary

Has gyzykly tekst döretmek üçin ChatGPT-den başga-da, şeýle tekstiň stilini gowulaşdyrmak islärsiňiz. Bu, ChatGPT üçin çeper eser ýazmak üçin başlangyç stil tapmakdan tapawutlanýar.

Muny nädip etmelidigi barada gysgaça maglumat berdik, ýöne indi stiliň gowulaşmagyny nädip amala aşyrmalydygy barada has anyk jikme-jikliklere geçmekçi.

Düşündiriş dilini ulanmak

ChatGPT-de hekaýadaky sazlamalary, nyşanlary we zatlary jikme-jik düşündiriň. Peýza .yň fiziki taraplaryny, gahrymanlaryň daşky görnüşini we aýratyn obýektleriň näme üçin möhümdigini agzap geçiň.

Göçme dili ulanmak

Göçme dil metaforalary, tymsallary we çekeleşikleri aňladýar. Şeýle ýazuw usullary, mowzuklaryň, mowzuklaryň we başgalaryň ähmiýetine düşünmegiň has inçe usullarydyr.

Tebigatda mukdar taýdan bolmasa-da, ChatGPT bu usullara gaty gowy düşünýär, sebäbi bar bolan eserlerde olara mysallar köp. Bu AI modeliniň, adamlaryň aýdýanlaryndan, çeper edebiýat hakda bar bolan maglumatlardan öwrenen zatlaryndan ýadyňyzdan çykarmaň.

Sensor maglumatlaryny öz içine alýar

ChatGPT-ni sahnany janlandyrmaga kömek etmek üçin gözel ýerler, yslar, sesler we dokumalar ýaly duýgur jikme-jiklikleri öz içine alyň. Adamlar duýgur jandarlar; daş-töweregimizdäki duýgularymyzyň daş-töweregimiz hakda aýdýanlary arkaly duýýarys. Şeýle bolansoň, ChatGPT-e şeýle jikme-jiklikleri goşsaňyz, okyjylar hekaýa has çuňňur girerler.

Dürli sözlem gurluşy

Birnäçe sebäplere görä dürli söz düzümlerine eýe bolmak isleýärsiňiz. Ilki bilen, teksti okyjylar üçin has gyzykly edýär. Munuň üstesine, sözlemiň uzynlygy nokatlara ünsi çekmäge ýa-da düşünjeleri has çuňňur düşündirmäge kömek edip biler.

Gysga sözler, şol sanda sözlem bölekleri, okyjynyň aňynda ýönekeý bir nokady döredip biler. Bu gepleşik we proza arkaly edilip bilner. Munuň tersine, has uzyn we çylşyrymly sözlemler, bir nokady has jikme-jik öwrenmäge we okyjylara aýtjak bolýan zadyňyza has gowy düşünmäge mümkinçilik berýär.

ChatGPT-iň ýazgylaryny gowy düzmek üçin Machine Learning-den peýdalanmak

Maşyn öwrenmek, kompýuterlere maglumatlardan öwrenmäge we gönüden-göni programmirlemezden zatlary kesgitlemäge mümkinçilik berýän emeli intellektiň bir görnüşidir. Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, maşyn öwrenmek uly maglumatlar bazalaryny seljermek, nagyşlary we gatnaşyklary kesgitlemek we şol seljermäniň esasynda çaklamalary ýa-da kararlary kabul etmek üçin algoritmleri ulanmagy öz içine alýar.

Maşyn öwrenmek nähili işleýär

Maşyn öwrenmekde ilkinji ädim maglumatlary ýygnamak we tertiplemekdir. Çeper edebiýat barada aýdylanda, ChatGPT bu makalada öňem birnäçe gezek belläp geçişimiz ýaly, bar bolan ýazylan eserleriň köpüsine seredýär.

Bu meselä ünsi çekýäris, sebäbi ChatGPT-iň özbaşdak zatlary edip bilmeýän emeli intellektdigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Muny ýatda saklamak, ChatGPT isleýän netijeleriňizi bermese, göwnüňizden turmagynyň öňüni alar.

Maglumatlar ýygnanandan soň, ulanyljak formatda bolmagyny üpjün etmek üçin arassalanmaly we öňünden işlenmeli. Bu ähmiýetsiz ýa-da köpeldilen maglumat nokatlaryny aýyrmagy, maglumatlary standartlaşdyrmagy we başgalary öz içine alyp biler.

Maglumatlar öňünden işlenilenden soň, maşyn öwrenmek algoritmini öwretmek üçin ulanylyp bilner. Okuw döwründe algoritm nagyşlary we gatnaşyklary kesgitlemek üçin maglumatlary seljerýär. Bu, algoritmiň parametrlerini kesgitlän nagyşlary esasynda maglumatlary takyk çaklap ýa-da toparlara bölýänçä düzülýär. Şeýlelik bilen, ol ýerdäki nädogry maglumatlaryň mukdary sebäpli, ChatGPT käwagt nädogry maglumatlary döretmäge ýykgyn edýär, şonuň üçin elmydama seresap boluň we gözlegleriňizi geçiriň.

Okuw prosesinden soň, täze maglumatlary takyk çaklap ýa-da toparlara bölüp biljekdigini anyklamak üçin AI modeli synagdan geçirilmelidir. Bu, adatça algoritmiň işine baha bermek üçin asyl maglumatlary ulanmak arkaly amala aşyrylýar.

Iň soňunda bolsa, algoritm tälim alnandan we synagdan geçirilenden soň, täze maglumatlara esaslanýan çaklamalary ýa-da kararlary kabul etmek üçin ýerleşdirilip bilner. Çat ýazmak üçin ChatGPT alanyňyzda, bu soňky bölüm görkezme bereniňizde ýüze çykýar.

ChatGPT-iň çeper ýazuwyny güýçlendirmek üçin maşyn öwrenişini nädip ulanyp bilersiňiz

AI modeli seslenme alýar we gowy ýazmagyň has köp mysallaryna duçar bolansoň, çykyşyny arassalamagy we has gyzykly we täsirli hekaýalary döredip biler.

Ondan isleýän zadyňyzy öwrenmäge mümkinçilik bolar ýaly, ChatGPT seslenmesini yzygiderli berýändigiňize göz ýetiriň. Başarmaýan bolsaňyz, isleýän netijeleriňizi alyp bilmersiňiz. ChatGPT diňe kömek etseňiz gowulaşyp biler. Özbaşdak gowulaşdyryp bilmez.

ChatGPT-iň çeper ýazuwyny gowulandyrmak üçin maşyn öwrenmek usullarynyň mysallary

ChatGPT-iň ýazuw usullaryny belli bir mesele boýunça taýýarlap, sazlap bilersiňiz. Highokary fantaziýa ýa-da kosmiki elhençlik ýaly belli bir reanrdan hekaýalar döredip, soňra döreden we halamaýan zatlaryňyz barada jogap beriň.

Mysal üçin, döreden ýokary fantaziýa tekstinde ýeterlik jady ýok bolsa, “has jadyly jadylary goşuň” ýa-da “hekaýa has köp jadygöý we jadygöý goýuň” ýaly AI modeline jogap beriň.

Bu hekaýanyň ähli taraplary bilen edilip bilner; diňe reanr bilen baglanyşykly nokatlar däl. Sözleri saýlamak, mowzugy durmuşa geçirmek, häsiýet şahsyýetleri we başgalary saýlamak üçin bu usuly ulanyň.

Netije

Ine, şu makalada öwrenen esasy nokatlarymyzyň gysgaça mazmuny:

 • ChatGPT-iň mümkinçiliklerini we çäklendirmelerini ýadyňyzdan çykarmaň
 • ChatGPT-iň tekst (sýu plotet, sazlama we ş.m.) döretmek üçin çeper ýazuw elementlerini nähili ulanýandygyna düşüniň
 • ChatGPT-iň mazmunyny gowulaşdyrmak üçin berk teklipler berip gowulaşdyryň
 • ChatGPT-iň ýazuw stilini anyk jogap bermek arkaly güýçlendiriň
 • AI modelinden isleýän zadyňyzy almaga kömek etmek üçin maşyn öwrenmek usullaryny ulanyň

“Amal kämilleşdirýär” diýen köne nakyl bu ýerde hemişe bolşy ýaly dogry. ChatGPT-den laýyk önüm almak üçin köp synag etmeli bolarsyňyz. Elmydama öwrenýär we kämilleşýär, şonuň üçin diňe bir gowy teklipler bilen däl-de, eýsem çeper edebiýata düşünişiňizi çuňlaşdyrmak bilenem öwrenmeli. Beýleki ýazyjylaryň hekaýalaryny okamagy dowam etdiriň we ChatGPT bolmasa ýazmagy öwreniň.

Bu ýerde iň möhüm ýol, AI modelleriniň gowulaşmagyna kömek edýän guraldyr; ähli işleriň siziň üçin etmegine garaşmaly dälsiňiz.