Iň oňat söz alternatiwalary we klonlary


Gysgaça mazmun: Iň oňat Wordle alternatiwalary we klonlary Skribbl.io, Absurdle, TypeRacer, Codeword Puzzles (Crosswords), Letterpress, Hangman we Waffle.

“Wordle” -ni ölüme çenli oýnasaňyz we şol bir gijäni çyzýan täze bir zat isleseňiz, şansyňyz bolar - size şuňa meňzeş derejäni berjek köp sanly alternatiwalar we klonlar bar.

Dünýä näme üçin Wordle alternatiwalaryna mätäç

“Wordle” “düşünmek aňsat” we “özleşdirmek kyn” serhedini ajaýyp birleşdirýän oýunlaryň biridir. Ajaýyp deňagramlylygy sebäpli dünýädäki iňlis dilinde gürleýänler üçin elýeterli boldy.

2022-nji ýylda meşhurlygynyň ýokarlanmagyndan soň, köp kompaniýalar “ýönekeý söz oýny” meşhurlygyna pul gazanyp başladylar. Bular köplenç gowy garşylandy, sebäbi Wordle-iň oýun oýnamagynyň ýönekeýligi köp oýunçylary dürli söz oýunlaryna aç goýdy.

Mundan başga-da, “Wordle” -iň günde diňe bir tapmasy bolansoň, köp adam kanagatlanman galýar. “Wordle” alternatiwalarynyň we klonlarynyň köpüsinde bu çäkler ýok.

Skribbl.io

Skribbl.io surat çekmek we şol suratlaryň nämäni aňladýandygyny çaklamak bilen birleşýän oýun. Bu köp oýnaýjy oýunda, bir adam berlen soragy çekýär, beýlekiler bolsa şol söz soragyny çaklamaga synanyşýarlar.

Her tapgyrdan soň hudo .nigiň roly başga bir oýnaýja geçýär. Dogry söz tekliplerini çaklamak we adamlaryň çeken zadyňyzy dogry çaklamagy üçin berlen nokatlar bar.

“Wordle” bilen deňeşdirilende, bu alternatiw köp oýunçy tejribesini we çeper edermenligiňizi üýtgetmek mümkinçiligini hödürleýär. Internetde başgalar bilen söz we sungat oýunlaryny oýnamagy halaýan bolsaňyz, Skribbl.io siziň üçin ajaýyp saýlaw bolup biler.

Absurdle

Esasan Wordle, ýöne çäksiz gaýtalanmajak oýun gözleýän bolsaňyz, Absurdle iň gowy wariantlardan biridir.

Absurdle bilen Wordle-iň arasynda iki sany tapawut bar: Absurdle her gezek täze gizlin sözler bilen isleýşiňiz ýaly oýnamaga mümkinçilik berýär we Absurdle size az maslahat berýär.

Bu aýdylanda, elbetde aç-açan klon. Munuň bilen baglanyşykly hiç hili ýalňyşlyk ýok, sebäbi ahyrynda köpler çäklendirilmedik oýunlaryň Wordle-iň bir günlük syýasatyndan gowulaşmagy bilen ylalaşýarlar.

TypeRacer

TypeRacer, nädip çalt ýazyp boljakdygyňyz hakda. Oýunyň başynda, mümkin boldugyça çalt ýazmaly boljak abzasy görkezdiňiz. Gysga sanadan soň, başga hiç kim etmezden ozal abzasy ýazmaly. Paragrafy ýalňyşsyz ýazmagy tamamlan ilkinji.

Bu köp oýunçy oýun, şonuň üçin hakyky wagtda beýleki hakyky adamlar bilen bäsleşýärsiňiz. Şeýle bolansoň, bäsdeşlik ruhy bar bolsa, TypeRacer gaty gyzykly bolup biler. Şeýle hem bu oýny has çalt ýazmagy öwretmegiň usuly hökmünde ulanyp bilersiňiz.

Bu ýerde “Wordle” bilen kän bir meňzeşlik ýok - bu beýleki oýunçylara garşy tizlik bilen ýazmak kynçylygy isleýän oýunçylar üçin.

Kod kodlary tapmalary (krosswordlar)

“Wordle” size köne mekdep krosswordlaryny ýatladýan bolsa we olara täzeden girmek isleseňiz, “Codeword Puzzles” (Krossword) barlamagy göz öňünde tutuň. Bu oýun edil enigma magazinesurnallarynda we gazetlerde tapýan köne moda krosswordlara meňzeýär, ýöne ruçka ýa-da galam gerek däl.

Size bölekleýin harplar bilen doldurylan gözenek berildi. Siziň işiňiz, boş ýerleri size berlen harplar bilen doldurmak. Oýunda aňsatdan kynlyga çenli köp dürli bulaşyklar bar. Şeýlelik bilen, hemişe islegleriňize laýyk tapmany taparsyňyz.

“Codeword Puzzles” (“Crosswords”) söz oýnunda has çuňluga mätäç bolsaňyz, ýöne sözleri çaklamagyň maksady ýaly bolsa, berk Wordle alternatiwasydyr. Klassiki tagtanyň oýunlary muşdaklary üçin bu ýerde “Scrabble” ýaly wibe bar.

Letterpress

“Letterpress” iki oýunçy bolup, orfografiki sözleri gezekleşýärsiňiz. Oýunyň maksady, tagtada size berlen harplar bilen mümkin boldugyça köp söz ýazmakdyr. Iň köp bal gazanan oýunçy ýeňýär.

Has köp bal gazanmak üçin garşydaş oýunçynyň reňki bilen tapawutlanýan harplary gurşap alýan harplary saýlap, söz düzmeli. Söz näçe uzyn bolsa, şonça gowy! Harplar iň bolmanda bir gezek ulanylanda oýun gutarýar.

Minimalist stil, biraz wagt öldürip, aşa akyl güýjüni sarp etmeýän ýönekeý oýun isleýänler üçin ajaýyp. Bu, “Letterpress” -i “Wordle” ýaly bir nokada laýyklaşdyrýar, ýöne köp oýunçy tarapy bilen. Munuň üstesine, haýal hereket edýän garşydaşlaryna garaşmaz ýaly bir wagtyň özünde birnäçe Letterpress oýunlaryny oýnap bilersiňiz.

Hangman

Şeýle-de bolsa, Wordle-iň bölekleýin ylham alan başga bir nusgawy söz oýny. Hangman ýyllar boýy köp görnüşde we dürli görnüşde geldi, şonuň üçin ol ýerde mugt wersiýalary köp. Bu oýun bir gezekde bir harp sözüni çaklamaga synanyşmagy öz içine alýar, ýöne ýalňyş hasaplasaňyz, ýitirersiňiz.

Aboveokarda baglanyşdyrylan web sahypasynda, Hangmany wagtlaýyn we wagty gelmedik formatda, onlaýn beýleki oýunçylar bilen oýnap bilersiňiz. Bu üýtgeýişler size has gyzykly we kyn tapyp boljak wariantlary berýär.

“Wordle” bilen deňeşdirilende, üstünlik gazanmak üçin has möhüm islegiňiz bolar. Otherwiseogsam, toslama bir gahryman asylýar! Bagtymyza, netijeleri hakyky däl, ýöne Hangman oýnanyňyzda goýýan ornuňyz, Wordle-iň minimalistik netijeleriniň ýoklugyndan has möhümdir (we gaýtalaýar).

Wafli

Ine, sizi birneme aç edip biljek Wordle-den peýdalanyň! Waffle Wordle klony bolup, wafli şekilli gözenekde birbada alty söz çaklamaly. Bu oýnuň maksady, her sözi tapýançaňyz harplary çalyşmak.

Şeýle-de bolsa, tapmany çözmek üçin diňe 13 sany çalşyk bar. Otherwiseogsam, bütin gün oýun gutardy. Bu dogry, Wordleň her gün bir gezek oýnamak düzgüni Waffle girdi.

Bu, “Wordle” -iň berýäninden has çylşyrymly kynçylyklara mätäç adamlar üçin (şeýle hem, ertirlik naharyny halaýanlar üçin). Şol bir minimalistik dizaýn we her harp plitkasyna reňk kodlamak Waffle-de gözüňe meňzeş äheň berýär. Akja şerbetini elektron enjamyňyzdan uzakda saklaň ...

Eger-de siz entek gowy Wordle alternatiwasyny tapmadyk bolsaňyz, bu ýerde açyp görkezmeýän köp zadymyz bar, ýöne Antiwordle we Quordle ýaly barlamaly.