Excel-i Mac-da elektron tablisalary üçin esasy programma hökmünde nädip düzmeli


Gysgaça mazmun: Elektron tablisanyň faýl görnüşine sag basyň we "Maglumat al" düwmesine basyň we "Açmak bilen:" bölüminde täze programma saýlaň. "Hemmesini üýtgetmek ..." düwmesine basyň we täze başlangyç programma düzmek üçin üýtgeşmäňizi tassyklaň.

Microsoft Excel “Mac” -da gaty gowy işleýär, ýöne käwagt “Apple Numbers” ýaly beýleki programmalarda elektron tablisalary açylýar. “Mac” -a haýsy programmany deslapky ulanmalydygyny we gabat gelmeýän faýllary öwürmek arkaly düzedip bilersiňiz.

Excel-i Mac-da deslapky elektron tablisasy programmasyna öwüriň

Belli bir faýl haýsy programma bilen açylýandygyny üýtgetmek üçin haýsy programmany ulanmalydygyny macOS-a aýtmaly. Üýtgetmek isleýän her bir faýl görnüşiňiz üçin muny etmeli bolarsyňyz. Excel bilen baglanyşmak isleýän Sanlaryňyzda açylýan käbir umumy faýl görnüşleri:

  • XLSX - Microsoft Excel-iň standart faýl görnüşi, Sanlar we LibreOffice tarapyndan hem ulanylýar.
  • XLS - 2007-nji ýyldan öň ulanylan köne Microsoft Excel faýl görnüşi.
  • CSV - “vergul bilen bölünen baha” üçin gysga we köplenç maglumat bazalary üçin gap hökmünde ulanylýar.
  • ODS - ODT faýl giňeltmesi bilen baglanyşykly LibreOffice we OpenOffice tarapyndan köplenç ulanylýan OpenDocument elektron tablisasy formaty.
  • DBF - Excel-de açyljak, ýöne ýatda saklap bolmaýan dBase elektron tablisasy faýllary (olary öwürmeli bolarsyňyz).

“Mac” -da muny amala aşyrmagyň iň aňsat usuly, elektron tablisasyna sag basmak (ýa-da Dolandyryş + basmak) we peýda bolan kontekst menýusyndan “Maglumat al” saýlamakdyr.

Maglumat penjiresi peýda bolar, aşagyna bolsa "Açyň:" atly bölümi görersiňiz, öňem ýok bolsa giňeltmeli. Häzirki başlangyç programma sanawda görkeziler.

Açylýan gutudan, ýerine ulanjak programmaňyzy saýlaň. Aşakdaky mysalda Sanlary Excel bilen çalyşdyk.

Ahyrynda, açylýan gepleşik penjiresinde “Hemmesini üýtgetmek ...” düwmesine basyň.

Ulanmak isleýän programmaňyz (bu ýagdaýda Excel) gutyda ýok bolsa, "Başga" düwmesine basyp, Programmalar faýlyňyzdaky Excel programmasyna geçip bilersiňiz. Munuň köplenç saýlan faýl görnüşiňiziň saýlan programmaňyza laýyk gelmeýändigini görkezýän alamatdygyny biliň.

Başga bir programmada elektron tablisasy faýllaryny çalt açyň

Şeýle hem, adaty sag basmak (Dolandyryş + basmak) kontekst menýusyny ulanyp, “Açmak bilen” opsiýalaryna girip bilersiňiz. Bu ýerdäki tapawut, programma saýlamak deslapky programmany üýtgetmez.

Belli bir programmada deslapky sazlamany üýtgetmän bir faýl (elektron tablisasy ýaly) açmak isleseňiz bu amatly.

Excel-de san faýllaryny nädip açmaly

Sanlar “Apple” -iň elektron tablisasy programmasydyr. Täze Mac satyn almalarynda amatly, mugt we öňünden gurlan bolsa-da, programmada Excel-de tapylan köp aýratynlyk ýok. Sanlar faýlyny ýatda saklanyňyzda, adaty ýagdaýda “Apple” -iň öz Sanlar görnüşinde saklanar.

Gynansagam, bu faýly Excel-de aslynda açyp bolmaýar. Google Sheets-e san faýly ýüklemek hem işlemez. Eksport funksiýasyny ulanyp, Sanlar faýlyny Excel formatyna öwrüp bilersiňiz. “Mac” -da däl bolsaňyz, ýöne “iCloud” hasabyňyz bar bolsa, faýly eksport etmek üçin iCloud.com-da iCloud üçin Sanlary ulanyp bilersiňiz.

Bu usullary ulanyp bilmeýän bolsaňyz, işi bitirmek üçin CloudConvert ýaly faýl öwrüjisini ulanmaly bolarsyňyz.

Google sahypalaryny ýatdan çykarmaň

Excel, “Apple” -iň hödürläninden has güýçli, “Sanlar” elýeterli, ýeňil we mugt. Google Sheets, iki dünýäniň iň gowularyny hödürleýän üçünji wariant, ýöne ony brauzerde ulanmak bilen çäklenersiňiz.

Google-yň elektron tablisasy programmasy öndürijiligi ýokarlandyrýan aýratynlyklar bilen dolduryldy, hatda Excel-de ýetmezçilik edýän käbir Sheets aýratynlyklary bar. Öňe gitmek üçin ilki bilen Google Sheets-i ulanmagyň esaslaryna düşünýändigiňize göz ýetiriň.