Kwordle näme? Wordle klonyny nädip oýnamaly


Gysgaça mazmun: Quordle bir sözüň ýerine birbada dört sözi çözmäge çagyrýar. Dokuz synanyşykdan başlaýarsyňyz we bir gezekde diňe bir söz çaklap bilersiňiz. Merriam-Webster's Quordle web sahypasynda oýnap bilersiňiz.

“Quordle” ýene bir “Wordle” klonydyr, ýöne asyl Wordle-den birneme çuňlugy bar. Bu gündelik tapmany üstünlikli çözmek üçin köp işlemeli bolarsyňyz. Bagtymyza, oýny özleşdirmek kyn bolsa-da öwrenmek gaty aňsat.

Kwordle näme?

Quordle Wordle bilen birmeňzeş, ýöne dört bilen köpeldilýär. “Quo” bölegi “dört” manysyny berýän latyn prefiksi bolan “Dört” manysyny berýär. Mundan başga-da, düzüliş Wordle bilen deňdir.

“Quordle” -ni şu gün “Merriam-Webster” -iň resmi “Quorble” sahypasynda barlap görüp bilersiňiz.

Kwordle nädip oýnaýarsyňyz?

Oýunyň maksady birbada dört sany gizlin söz tapmak. Olaryň hemmesini çaklamaga çäkli synanyşyklaryňyz bar, şonuň üçin girizen sözleriňizden Wordle oýnanyňyzdan has seresap bolmaly. Şeýle hem, Wordle ýaly günde diňe bir oýun oýnaýarsyňyz.

Size kömek etmek üçin henizem şol bir reňkli kodlamagy alýarsyňyz. Greenaşyl harplar dogry ýagdaýda, sary harplar sözdäki, ýöne dogry ýerde däl, çal reňkli harplar bolsa sözde ýok.

Irki synanyşyklar üçin teklip edilýän sözler

Sesler möhümdir: ilkinji synanyşyklaryňyzda mümkin boldugyça köp söz ulanyň. Ses bilen doldurylan bäş harply sözler üçin käbir teklipler:

  • ýokarda
  • Okean
  • gaharly
  • Ulanyş
  • Youthaşlar

Beýlekilerden has ýygy ulanylýan käbir çekimli sesler hem bar. “R”, “S” we “T” ýaly harplar şolaryň arasynda. Ine, şu harplary öz içine alýan bäş harply sözler üçin käbir teklipler:

  • Setir
  • Ilki
  • Partlama
  • Warts
  • Stark

Her sözüň birinji harpyny almaga synanyşyň

Beýniňiz her sözüň birinji bölegini galan bölegine has agyr hasaplaýar. Şeýle bolansoň, dört gizlin sözüň hersiniň birinji harplaryny çaklasaňyz, synanyşmak üçin has gowy sözler girizmek has aňsat bolar.

Muny anyklamak üçin ýaşyl we sary harplary ulanyň. Bir gezek edeniňizden soň, aşakdaky çaklamalar dogry sözlere has ýakyn bolar.

Dört sözüň hemmesine üns beriň

Dört sözüň arasynda çaklamalaryňyzy deňleşdiriň; diňe bir gezekde ünsi jemleme. Bir gezekde diňe bir söze ünsi jemlemek gizlin sözlerden birini tapmaga kömek edip biler, ýöne bu size galan zatlary az synap görer. Dogry harplaryň hiç birini çaklamadyk sözüňiz üçin bir synanyşyk bilen ýapyşmak islemeýärsiňiz.

Dört jogap

Gurluş nukdaýnazaryndan iňlis sözleriniň hemmesi meňzeş bir nusga eýerýär. Bu, ähli Quordle gizlin sözleriniň bäş harpdan ybarat bolmagy bilen birlikde, bolup biläýjek zatlary gysgaldýar.

Köplenç çekimli sesleriň arasynda ýa-da sözleriň başynda çekimli sesler bolar. Gizlin sözleriň nämedigini çaklamak üçin muny ulanyň.

Bäş harply iňlis sözleriniň sanawyny berýän onlaýn çeşmeler bar. Gizlin sözüň birinji harpyny bilenden soň, geljekdäki synanyşyklar üçin käbir pikirleri almak üçin olary şeýle sanawda gözläň. Ökde dilçi bolsaňyzam, amatly sanawyň bolmagy, özüňizi aldadýan ýaly duýman, işi aňsatlaşdyryp biler.