Indi Kindle söz resminamalaryny iberip bilersiňiz


Google Docs we beýleki alternatiwalaryň köpelendigine garamazdan, Microsoft Word ol ýerdäki iň ygtybarly resminama ýazmak programmalarynyň biri bolmagynda galýar. Amazonyň Kindle eReaders bilen integrasiýa bilen indi hasam gowulaşýar.

Indi, bir resminama ýazsaňyz ýa-da başga biriniň Word-da ýazan resminamasyny açsaňyz, indi birine eýe bolsaňyz, ony Kindle-e elektron kitap hökmünde paýlaşyp bilersiňiz. Diňe Faýla gidiň, Eksport saýlaň we “Kindle iber” -e basyň. Size Amazon giriş maglumatlaryňyzy girizmek soralar, ýöne şeýle edeniňizden soň, ony Kindle enjamyňyza paýlaşyp bilersiňiz we göçürip alan beýleki kitaplaryňyzy okamagyňyz ýaly barlap bilersiňiz.

Has möhümi, resminamanyň Kindle-de nähili görünmegini islemegiňizde Word hatda çeýe bolar. Elektron kitap görnüşinde, sazlanyp bilinýän şrift ölçegleri we sahypa düzülişi bilen görkezip bilersiňiz, islän zadyňyzy okap bilersiňiz ýa-da resminamany Word-da görkezilişi ýaly okamaga mümkinçilik berýän çap edilen resminama hökmünde görkezip bilersiňiz. Kindle enjamlaryna Word faýllaryny eksport etmek üçin eýýäm ibermek hyzmatyny ulanyp bilersiňiz, ýöne bu täze aýratynlyk zerur ädimleri we wagty gysgaldýar.

Birnäçe tutujy bar. Birinjisi, Kindle-de resminamaňyza haýsydyr bir syýa bellikleri ýa-da redaktirleseňiz, Word resminamaňyza sinhronlaşmaz. Bu, ahyrsoňunda, Microsoft-yň hödürlemegi meýilleşdirýär.

Bu aýratynlyk Beta we Preview ulanyjylary, şeýle hem “Mac Insider” üçin “Word” üçin elýeterlidir. Şeýle hem, Microsoft muny Word-yň web wersiýasyna çykarmagy meýilleşdirýär. Başga hemmeler üçin onuň çykmagy üçin birnäçe hepde gerek bolup biler.

Çeşme: Microsoft