ChatGPT indi Incognito tertibi bar


ChatGPT häzirki wagtda iň meşhur AI gurallarynyň biridir, emma henizem käbir gizlinlik aýratynlyklary ýetmezçilik edýär - diňe Italiýadan soraň. Hyzmat indi gepleşikleriňizi deňeşdirip gizlin saklajak tertibi hödürleýär.

ChatGPT, DALL-E we beýleki gurallaryň arkasyndaky kompaniýa OpenAI, söhbet taryhyňyzy öçürmek üçin ChatGPT üçin täze wariant yglan etdi. Düzgüne görä, söhbet taryhyňyz ChatGPT ulanylanda ýatda saklanýar we her bir aýratyn söhbetdeşligi pozmasaňyz, gapdal panelde elýeterli bolýar. Söhbet taryhyny öçüreniňizde, gepleşikleriňiz AI modellerini “öwretmek we gowulaşdyrmak” üçin ulanylmaz we gapdal panelde görünmez.

OpenAI blog ýazgysynda: “Şu günden başlap ähli ulanyjylara hödürlenýän bu dolandyryşlar, ChatGPT sazlamalarynda tapylyp bilner we islän wagtyňyz üýtgedilip bilner. Bu, bar bolan ret etmek amalymyza garanyňda maglumatlaryňyzy dolandyrmagyň has aňsat usulyny üpjün eder diýip umyt edýäris. Söhbet taryhy öçürilende, täze gepleşikleri 30 gün saklarys we hemişelik pozulmazdan ozal diňe hyýanatçylykly hereketlere gözegçilik etmek zerur bolanda gözden geçireris. "

Bu soňky nokat möhümdir - ChatGPT bilen söhbetdeşlikleriňiz henizem ýazga alynýar, ýöne ahyrynda ýok ediler. OpenAI, şeýle hem, “maglumatlaryna has köp gözegçilik etmeli hünärmenlere we soňky ulanyjylaryny dolandyrmak isleýän kärhanalara” gönükdirilen aýratyn işewürlik abuna ýazylyşynyň üstünde işleýär. Bu, gizlin maglumatlarynyň AI modellerine (bilkastlaýyn ýa-da başgaça) birleşdirilmeginden gorkup, işgärlerine ChatGPT ulanmazlyk barada duýduryş berýän kompaniýalar üçin peýdaly bolup biler. Amazon we Walmart öz işgärlerine gizlin maglumatlar bilen ChatGPT ulanmazlyk barada duýduryş berdiler, Verizon ýaly beýlekileriň işgärleriň ChatGPT-e girmegini düýbünden petikländigi habar berildi.

Çeşme: OpenAI